FITBOOKLAW! AND THE GOALS!

"It came from people around me." 

The main representative of the whole project is Dominik Győri, who has already worked as a professional personal trainer, legal assistant and continues to work as a Coach, Inventor, Entrepreneur, Philanthropist, Lawyer, Philosopher, Artist, Writer and Politician.

He came up with the idea to create a FITBOOKLAW Consulting Agency thanks to his work on the startup Go2Gym, under the new name FITBOOK:

"Many of my colleagues and former classmates knew that I was working on one startup and were interested in how to proceed in such a case, what was needed, and so on. Even then, I began to realize that there is probably still little proven information available from practice and people do not know how to start."

Many people from abroad came to him saying that they did not know how business works, so they would need a person to help them with everything. They would need a person or team of people who would cover all the necessary areas.   

 

Fitbooklaw

 

"During a business trip to the USA, such a thing happened to me that I started to deal with legal matters through one law firm. However, they withdrew from the contract after a month, saying that "they cannot finish it and because of this, the project was stopped several months. At that time, I told myself that I don't want something like this to happen to other people," continues Dominik.

 

After this experience, he started working on the FITBOOKLAW project – together with other partners – and thus created an agency of verified and reliable people who provide quality services in the areas of: corporate formation, taxation, accounting, law, IT, marketing and business in the USA. 

 

Dominik's goal is so clear:

"FITBOOKLAW helps start-ups and long-standing companies and, thanks to its contract specialists, offers them quality services that will bring them satisfaction."

 

Subsequently, during the years of solving business and legal matters, and working on the startup Go2Gym, under the new name FITBOOK, Dominik realised by paying attention to his surroundings the need for publishing in key areas of life, in order to open people's eyes, by sharing the saving key of the planet through global collaboration and cooperation, ensuring subsequent world peace both in society and in nature,  so he started using the blog section of this web to publish his books and other related articles.

 

English language

...........................................................................................................................................................................................................

Slovak language

Slovenský jazyk

 

„Prišlo to od ľudí v mojom okolí.“ 

 

Hlavným predstaviteľom celého projektu je Dominik Győri, ktorý už pôsobil ako profesionálny osobný tréner, právny asistent a naďalej pokračuje v pôsobnosti Trénera, Vynálezcu, Podnikateľa, Filantropa, Právnika, Filozofa, Umelca, Spisovateľa a Politika.

S nápadom na vytvorenie FITBOOKLAW Konzultačnej Agentúry prišiel vďaka práci na startupe Go2Gym, pod novým názvom FITBOOK:

 

„Mnohí moji kolegovia a bývalí spolužiaci vedeli, že pracujem na jednom startupe a zaujímali sa o to, ako v takom prípade postupovať, čo všetko je potrebné a podobne. Už vtedy som si začal uvedomovať, že asi je tých overených informácií z praxe k dispozícií stále málo a ľudia nevedia, ako začať.“

 

Mnoho osôb zo zahraničia za ním prichádzali s tým, že, nevedia ako tu funguje podnikanie, a preto by potrebovali osobu, ktorá by im so všetkým pomohla. Potrebovali by osobu či tím ľudí, ktorí by zastrešili všetky potrebné oblasti.   

 

Fitbooklaw

 

„Počas pracovnej cesty do USA sa mi stala taká vec, že som začal riešiť právne veci cez jednu advokátsku kanceláriu. Tí však po mesiaci odstúpili od zmluvy s tým, že to „nevedia spraviť a kvôli tomu mne stál projekt aj niekoľko mesiacov. Vtedy som si povedal, že nechcem, aby sa niečo takéto stávalo aj iným ľuďom“, pokračuje Dominik.

 

Po tejto skúsenosti začal pracovať na projekte FITBOOKLAW – spolu s ďalšími partnermi – a vytvoril tak agentúru zastrešujúcu overených a spoľahlivých ľudí, ktorí poskytujú kvalitné služby v oblastiach: zakladanie obchodných spoločností, dane, účtovníctvo, právo, IT, marketing a podnikanie v USA. 

 

Dominikov cieľ je tak jasný:

„FITBOOKLAW pomáha začínajúcim i dlho pôsobiacim firmám a vďaka svojim zmluvným špecialistom im ponúka kvalitné služby, ktoré im prinesú spokojnosť.“  

 

Následne počas rokov riešenia obchodných a právnych záležitostí, a prác na startupe Go2Gym, pod novým názvom FITBOOK, si Dominik uvedomil všímajúc si svoje okolie aj potrebu publikačnej činnosti v kľúčových oblastiach života, s  cieľom otvoriť ľudom oči, odovzdaním kľúču záchrany planéty a to prostredníctvom globálnej kolaborácie a spolupráce, zabezpečením  následného svetového mieru, tak v spoločnosti ako i v prírode, teda jednoducho celkovo v priestore, tak začal využívať blog sekciu na publikovanie svojich kníh a ďalších článkov súvisiac.