Daňové poradenstvo

Služby daňového poradenstva sú poskytované prostredníctvom zmluvných daňových poradcov a zahŕňajú:

  • Pri dani z príjmov právnických osôb – poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni v oblasti priebežného poradenstva, pri podávaní daňových priznaní, opravných daňových priznaní, zabezpečujeme tiež komunikáciu s daňovými a colnými úradmi a služby potrebné pre správny a riadny chod Vašej firmy v oblasti finančníctva a daňovníctva.

  • Pri spotrebných daniach, miestnych poplatkoch a daniach, clách poskytujeme poradenstvo, potrebné úkony na splnenie Vašich daňových povinností, vybavenie potrebných potvrdení, licencií a osvedčení a komunikáciu s príslušnými úradmi a orgánmi.

 

Daň z príjmu

Sadzba dane z príjmu právnických osôb na Slovensku je vo výške 21% (do konca 2016 bola na úrovni 22%). Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3. každého roka a túto lehotu je možné predĺžiť na 30.6. každého roka.

 

Daň z pridanej hodnoty na Slovensku

V súčasnosti platia na Slovensku dve sadzby DPH:

  • Základná sadzba dane na tovary a služby je 20% zo základu dane.

  • Znížená sadzba DPH je vo výške 10%, pričom táto znížená sadzba DPH platí napríklad na knihy či zdravotné pomôcky.

Súčasná legislatíva rozlišuje medzi povinnou registráciou za platiteľa dane a dobrovoľnou registráciou. Pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:

  • Žiadateľ o registráciu – fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR – je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH

  • Výška dosiahnutého obratu za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 € a viac.
     

Dobrovoľná registrácia – Zdaniteľná osoba môže požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.