Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva je nevyhnutnou povinnosťou každej spoločnosti, a preto Vám prostredníctvom zmluvnej účtovnej kancelárie ponúkame vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a súvisiace odborné poradenstvo.

Zverte Vaše účtovné, mzdové a daňové povinnosti do našich rúk a plne sa sústreďte na rozvoj Vášho podnikania.
 

 

Účtovná závierka

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti podnikateľského subjektu. Tvorí ju súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky a podnikateľ má povinnosť ju zostaviť v zákonom stanovených prípadoch, najčastejšie z titulu ukončenia účtovného obdobia.

 

 

Mzdová agenda

Vedenie mzdovej agendy zahŕňa prihlásenie zamestnancov v sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach a aktualizáciu nahlasovaných údajov, ako aj pravidelné spracovanie miezd jednotlivých zamestnancov a súvisiacich zákonných výkazov, hlásení a prehľadov.