SPACE BOOK

SPACE BOOK

world

 

Autor: Dominik Győri

24.12.2022 

č. SK0069

Bratislava,

Slovenská republika.

 

Obsah

 

 

Predhovor   .....................................................................................................  4

 

SVETOVÝ MIER

 

Geopolitika ...................................................................................................... 5

 

Zlatá stredná cesta geopolitiky .........................................................................6

 

Vplyv sociálnych sietí  .................................................................................... 8

 

Rodina ............................................................................................................. 8

Rovnoprávnosť ................................................................................................ 8

 

 

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

Slnečné žiarenie  ............................................................................................. 11

 

Gravitácia  ....................................................................................................... 16

 

Hmota a Hmotnosť .......................................................................................... 19

 

Čas ................................................................................................................... 21

 

Ochrana priestoru a času .................................................................................. 25

 

 

ZDRAVIE

 

Základy ľudskej existencie ............................................................................. 28

 

Jedlo ako liek  ................................................................................................. 32

 

Výživa ............................................................................................................. 33

 

Vzorový nutričný plán .................................................................................... 34

 

Šport ...............................................................................................................45

 

Regenerácia .................................................................................................. 47

 

 

Vesmír

 

Vesmír  ..............................................................................................................50

 

Sloboda ............................................................................................................. 51

 

Viera     ............................................................................................................. 55

 

 

Globalizačné projekty

 

APPLE .............................................................................................................. 55

 

Sociálna sieť META ......................................................................................... 55

 

FITBOOK ......................................................................................................... 56

 

Globálne občianske združenie .......................................................................... 56

 

Záver ................................................................................................................. 58  

 

 

Príloha č.1 Výpočet kalkulácií .......................................................................... 59

 

Príloha č.2 Osobné skúsenosti potravinovej lekárne ........................................ 60

 

Príloha č.2 Osobné skúsenosti dosiahnutia slobody.......................................... 61

 

Zdroje ................................................................................................................ 62

Predhovor

 

Účelom tejto knihy je záchrana nás ako aj našej planéty prostredníctvom usmernenia globálnej spoločnosti, tak v prítomnom ako i v budúcom čase, v tom že budúcnosť je v našich rukách a aby sa jej členovia zamysleli nad aktuálnym stavom ľudského i neľudského, ako aj živého i neživého bytia na tejto planéte a nad budúcou generáciou a ich podmienkami na život, ktoré závisia od nášho každodenného spôsobu života. 

 

Prvá kapitola sa venuje celosvetovej politickej situácie a jej vplyvu na náš bežný život a o snahe dosiahnuť svetový mier.

 

Druhá kapitola rozoberá globálne otepľovanie a poukazuje na jej skutočné problémy ako aj na jej následky, z iného uhľa pohľadu po pospájaní si fyzikálnych súvislostí pôsobiacich na atómy, čo sú vo svojej podstate najmenšie častice chemického prvku zlučujúce sa do molekúl a tak vytvárajú hmotu podľa jej druhu, skupenstva, teploty ako aj hustoty, tlaku a gravitačnej sily. Zároveň vysvetľuje závislosť všetkých týchto vecí od celkovej hmotnosti populácie a vplývanie na plynutie času ako aj navrhuje účinné nástroje na ochranu spoločnosti. 

 

Tretia kapitola je o zdravom tele a zdravom duchu každého jedinca ako aj o súčasných spoločenských problémoch v oblasti zdravia. 

 

Štvrtá kapitola sa venuje vesmíru a fungovania atómovo akčno-reakčným procesom či už medzi jednotlivcami alebo spoločnosťou samotnou ako aj jej varovaniam.

 

Piata kapitola je o prezentovaní už existujúcich revolučných projektov a nových nápadov na záchranu Sveta a ozdraveniu spoločnosti s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre život terajšej ako aj budúcej generácie.

 

Ako vidíte kniha je veľmi rôznorodej témy ako je politika, medicína, chémia, fyzika, astronómia, životné prostredie, filozofia, psychológia, life-coaching, šport, filantropia a právo, no však odkazuje stále na to isté lebo všetko spolu súvisí, keďže je aj úzko poprepájané, nakoľko sa všetko skladá z častíc, či je to živé, neživé, viditeľné, neviditeľné, hmatateľné alebo nehmatateľné.   

 

   

Prvá kapitola

SVETOVÝ MIER

GEOPOLITIKA

Na záchranu planéty je potrebná globálna spolupracujúca spoločnosť a funkčná geopolitika. Prvým krokom na vytvorenie globálnej spolupracujúcej spoločnosti lepšie povedané rodiny za účelom záchrany planéty, je objasnenie významu globálnej politiky a jej usmernenie. Pohľad na Globálnu politiku môže byť rôznorodý, avšak ja Vám chcem priblížiť túto problematiku z pohľadu základov zákonov, ktoré sú nepísané pravidlá tvoriace kalkulácie atómov čo sú najmenšie častice hmoty, tvorené z protónov, elektrónov a neutrónov. Viem, poviete si, čo to má spoločné s Globálnou politikou a spôsobom fungovania svetových veľmocí a spôsobom rozmýšľania ich vládcov?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dejúcu sa vo svete, viac než by ste si to predstavovali! Keďže konflikty v spoločnosti sú psychologickým výsledkom vzájomnej nefunkčnosti atómov, ktoré by za normálnych okolností, boli v korelácií. Prečo takéto nezhody vznikajú a vyústia do konfliktov? Aký účel tým základy zákonov dosahujú? Dosahujú účel neutralizácie, často aj formou auto deštrukcie, v prípade krajnej núdze a nutnej obrane.

Ako to myslím? V prípade ak sa dvaja ľudia dostanú do konfliktu z dôvodu nezhody, ktorá vznikne na základe akcií a reakcií atómov ľudskej psychiky, tak je to preto lebo dôjde k nefunkčnosti vzájomnosti atómov vo vzťahu, ktorá ďalej produkuje nefunkčnosť až do takej miery, že to v sebe neudržíme a vydáme to zo seba v rozličných formách, teda sa neutralizujeme, aby sa nám psychika plná nevzájomných atómov nezničila úplne. Je to krajná núdza, nutná obrana ľudskej psychiky, ktorá sa po vyčistení nevzájomných atómov niekedy aj auto deštrukčnou formou, obnoví a znova začne fungovať. Tento príklad som uviedol preto, lebo človek najlepšie na sebe vie pochopiť prirovnania v súvislosti s kalkuláciami a s jej fungovaním atómov, ako aj samotnú neutralizáciu. Tieto kalkulácie, a jej fungovania atómov, ako aj neutralizácia budú základom nasledujúcich častí knihy, preto ich je potrebné pochopiť a osvojiť hneď na začiatok.

Stále sme sa nedostali k tomu, akú to má súvis s globálnou politikou a s dianím sa vo svete, či s vedením vojen. Je to jednoduchá matematika ako 2x2 alebo 2+2 a koniec koncom dostanem tak či onak 4! Vzhľadom na to, že základy zákonov boli položené tak aby najideálnejšiu vzájomnosť dosahovali v rámci zlatej strednej cesty, tak akonáhle dôjde k vybočeniu z tejto zlatej strednej cesty, tak dôjde k nefunkčnosti vzájomnosti atómov, a koniec koncom to vyústi v neutralizácií, čo je krajná núdza a nutná obrana. Tak je to v rámci globálneho otepľovania ako aj v rámci existencie individuálnych bytostí a v rámci ich kvality života. 

Typickým príkladom neutralizácie nekvalitnej životosprávy boli aj sú epidémie, ktoré ľudstvo zasahovali. Avšak treba dodať že zaujímavosťou je priemyselná revolúcia, ktorá sa začala v roku 1760, a prvá svetová vojna, ktorá sa skončila v roku 1918, avšak predtým sme v histórií ľudstva nikdy nezaznamenali svetovú vojnu, navyše počas ktorej vypukla aj španielska chrípka. Myslíte si že to nemá súvis? Jasné že áno, vzhľadom nato ako som opísal nastavenie kalkulácií a spôsob fungovania zlatej strednej cesty z hľadiska vzájomnosti atómov. Čo tým ale myslím? Mám na mysli to, že  vďaka industriálnej revolúcií sme sa dopracovali k prvej svetovej vojne, z dôvodu obrovskej produkcií atómov v priemysle a znečisťovania ovzdušia, a nadmernému využívaniu predmetov priemyselnej revolúcie, čoraz vyšším počtom populácie. A problém bol tak vážny, že prvá svetová vojna nebola dostačujúca na naturalizáciu potrebných atómov vybočených zo zlatej strednej cesty a vyústila do druhej svetovej vojny, ktorej sa podarilo až zneutralizovať potrebné vybočenia zo zlatej strednej cesty.          

Čo tým ale chcem povedať je to, že teória toho, že najsilnejšie štáty sveta a štáty, ktoré majú vládcov, ktorý majú tendenciu ovládať svet sa snažia, získať čo najrozsiahlejšie územia za účelom ovládania čo najviac území ako aj za účelom získania si zásob či už vo forme nerastného alebo iného bohatstva, by nebola pravdou? Navonok nevidiac kalkulácie základov zákonov, určite by bola pravdou. A že vojna by nebola ľudskou hlúposťou? Určite by bola! Ale vidiac kalkulácie základov zákonov, je to ľudská hlúposť z iného uhla pohľadu, a to z takého že ľudstvo je vôbec hlúpe nechať vybočenie vzájomnosti atómov zo zlatej strednej cesty natoľko, aby sa takéto vybočenie vyústilo až do vojny, resp. svetovej vojny. Teda ak si uvedomíme, že všetko je poprepájané a riadené kalkuláciami ako aj auto deštrukciou v prípade krajnej núdze a nutnej obrane, tak pochopíme, že za všetko si môžeme sami a vesmír len zariaďuje našu ochranu pred nami samými, aj keď sa nám to nezdá na prvý pohľad a Nemám na mysli kvantitu, ale kvalitu života.

Ukončenie druhej svetovej vojny, so studenou vojnou, a rozdelenie planéty na východ a západ bolo pre planétu zabezpečovacím inštitútom, na odvrátenie ešte väčšej hroziacej škody, ak by sa počas tých rokov tie kalkulácie nabrali iný smer a rýchlosť, čo sa často krát nedá vopred predvídať, keďže predvídať sa dá na základe nastavení základov zákonov a aktuálneho diania sa vo svete a spôsobu života jedincov jednotlivo aj v globálnom spektre.  

„Zlatá stredná cesta geopolitiky

Rozdelené svety (východ a západ). Studená vojna prerástla do otvoreného konfliktu, ktorý sa stupňuje deň čo deň a úplne zbytočne. Predtým než sa spustím do evidovanej problematiky, bez uvádzania kalkulácií, by som predsa len chcel, otvoriť oči aj ohľadne toho o čo sa tu v skutočnosti jedná. Východ a západ sa ocitli rukách kalkulácií, ktoré sú automatické neutralizačné, ba v nevyhnutnej miere auto deštrukčné mechanizmy, s čelom dosiahnutia menšieho zla. 

Obom stranám však chcem otvoriť oči ohľadne toho že vytvorili najlepšie fungujúce a prosperujúce krajiny v strednej Európe (vzhľadom na zmeny dosiahnuté v krátkych časových intervaloch), keďže prevláda východná moc v rámci riadenia štátov vo forme sociálnej demokracie a využíva sa západná technológia a financie smerujúc ku kapitalizme. Kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý sa zakladá na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu a (sekundárne) aj na veľkej individuálnej podnikavosti, úsilí o dosiahnutie zisku a sústavnom reinvestovaní zisku. Problémom v tomto konflikte je že obaja by chceli mať úplnú moc nad týmito teritóriami popritom sami vidia že úplný západný štýl riadenia tiež nie je najideálnejším spôsobom riadenia a ani čisto východný štýl riadenia štátov. Kombinácia týchto dvoch foriem riadenia po pár modifikácií by bola naozaj zlatou strednou cestou v rámci foriem riadenia štátov. Zaujímavosťou je, že takáto forma riadenia t.j. takmer zlatá stredná cesta sa vytvorila po celom svete ale terčom konfliktu sa stala presne v strednej Európe...., si myslíte že by to bola náhoda? Podľa mňa nie! 

Namiesto chcenia prevzatia úplného riadenia nad týmito územiami by sa mali dohodnúť na ďalšom postupe ako si sféry vplyvu v mieri prerozdelia, tak aby sa udržali tieto formy riadenia štátov podobne ako dvaja spoločnici vo firme, keďže pri takejto takzvanej zlatej strednej ceste formy riadenia sú potrebný obaja vládcovia sveta. Jedna strana bez druhého nemá šancu pokračovať v budovaní mocenského režimu zlatej strednej cesty. Ak nedôjde k mieru, tak to môže mať za následok celosvetový kolaps, keďže je všetko poprepájané v atómovej rovine, v tomto kontexte presnejšie v politicko-obchodnej. Stačí spomenúť kľúčové subjekty svetového hospodárstva, čo by spôsobilo nezmierenie a aké následky by to malo v ekonomicko-občianskom globálnom spektre. Následkom by bol ekonomický kolaps, končiaci sa občianskymi nepokojmi, spôsobujúce ďalšie a ďalšie problémy. To bol len jeden príklad, ale treba povedať že koniec koncom by žiadny mocenský režim nebol vyhral, a to doslovaRiešením je mier a prerozdelenia si sféry vplyvu tak, aby sa zlatá stredná cesta mocenského formy riadenia dobudovala udržala čo najdlhšie. Je pravdou že sa takáto forma riadenia vytvorila tak, že sa ani nevedelo že sa z toho vytvorí takmer najideálnejšia forma riadenia štátov, aj keď stále je potreba ešte urobiť pár modifikácií aby to bolo aj pre ľudí najideálnejším mocenským režimom. Západ chcel ekonomicky prevziať moc a východ chcel využiť západnú technológiu a financie na rozmach svojich území. Obaja si sledovali svoje ciele a pritom vytvorili niečo, čo ani nevedia že je na ceste k najideálnejším formám riadenia štátov, nakoľko sú momentálne zamestnaný studenou vojnou a neuvedomujú si čo vytvorili pre obe strany (vládcov aj ľudí). Je to takmer najideálnejším politickým režimom z hľadiska produktivity ľudí a dostatočnej slobody. Je pravdou že aj v rámci tohto režimu riadenia je treba urobiť ešte pár modifikácií ako som už spomenul pre riaditeľov a riadené subjekty v týchto mocenských režimoch, týkajúc sa osobnej slobody a príjmu finančných zdrojov, aby sa takáto forma riadenia stala naozaj zlatou strednou cestou a najideálnejším politickým režimom. Namiesto súperenia o predmetkonfliktu by sa mali tieto predmety spoločne budovať ďalej a vylepšiť keď už počas studenej vojny sa vytvorili nechcene, nakoľko vieme, že pri konflikte sa nebuduje niečo ale sa bojuje o niečo, avšak v tomto prípade popri boji o územia a sféry vplyvu sa takmer vybudovala „zlatá stredná cesta“ formy riadenia štátov, čo by bolo treba dobudovať. Problém je že  títo naši vládcovia východnej a  západnej sféry, si to ani neuvedomili, keďže sú riadený kalkuláciami. Ak by tak bolo a uvedomili by si to nebojovali by, ale práve naopak v mieri by sa dopracovali k dohode a prerozdelili si sféry vplyvu ako takzvaný spoločníci a obe strany by boli víťazmi tohto boja, rovnako aj samotný obyvatelia a ako aj predmety konfliktu.

law google bot

 

Prečo si to však neuvedomili, keď sa to zdá byť tak jednoduché? Pretože ich nato ešte nikto neupozornil, a zároveň sú v rukách kalkulácií základov zákonov. Prvým a najdôležitejším krokom k mieru je uvedomenie si skutočného pôvodu konfliktu, zdroja ako aj dôvodu. Po tomto kroku, je potrebné prijať namiesto neutralizačných a auto deštrukčných mechanizmov kalkulácií základov zákonov, vlastné neutralizačné mechanizmy bez auto deštrukčných mechanizmov, najlepšie formou rekvalifikácie bytostí, čoho výsledkom bude celosvetový mier.

 

Vplyv sociálnych sietí

Po objasnení globálnej politiky z hľadiska fungovania vzájomnosti atómov, prichádza na rad objasnenie skutočného účelu využitia sociálnych sietí. Vyčerpávajúca, namáhavá fyzická či psychická práca, nedostatok finančných zdrojov, zdravotné problémy, sú dôvodom na nepochopenie objektivity a subjektivity životných situácií, pri pohľade na zdieľaný súbor informácií na internete. Práve takýmto spôsobom nepochopenia sa spôsobuje de-motivácia ľudí, ktorých povinnosti potom prestávajú baviť akonáhle zaevidujú nevhodné zdieľané informácie, alebo informácie vytrhnuté z kontextu. Zároveň chápem aj ľudí ktorý, práve týmto spôsobom zarábajú na svoje živobytie a sú novodobými influencermi, ale potom by mali byť naozaj influencermi v rámci kľúčových oblastí života, zo zdieľanými informáciami, ktorými by napomáhali k ozdraveniu spoločnosti a nie práve naopak. Čo sa týka stiahnutia s davom v rámci sociálnych sietí a zo zdieľaním nadmerných informácií, som tiež príkladom avšak mal som možnosť byť na oboch stranách a uvedomiť si vlastné chyby a vedome na sebe pracovať. Ideálne je riešenie, ak sa cez sociálne siete ľudia naučia šetriť, tak seba samých, ako aj samotné životné prostredie, motivovane pracovať a zároveň používať nutričné hodnoty jednotlivých potravín na správne využitie energie, vitamínov a minerálov, tak aby nedochádzalo k plytvaniu surovín. Hlavne aby v rámci výživy sa naučili správne využívať jednotlivé suroviny na výživu svojho tela primeraného k práci, ktorú odvádzajú a pri výkone akejkoľvek činnosti si správne nastaviť svoje telo, tak aby nedochádzalo k jej deštrukcií. Teda prvoradé by bolo naučenie ľudí spotrebovať suroviny v adekvátnom množstve pre seba na udržanie si formy, zdravia a energie namiesto spôsobovania rôznych zdravotných ťažkostí, či už kvôli obezite alebo kvôli podvýžive. 

RODINA

Na záver tejto kapitoly a po usmernení používania sociálnych sietí, prichádza rozbor problematiky týkajúc sa rodín a diskriminácie, ktoré tvoria prekážku globalizácie. Vo všeobecnosti, nie len v globalizovanom svete, treba vedieť že základom spoločnosti je rodina. Prečo práve rodina a z akého hľadiska?

Rodina preto lebo ak muž alebo žena majú vytvorenú rodinu v akejkoľvek forme považujú sa títo ľudia za produktívnejších, mierumilovnejších ľudí, ktorý sú oddaný napredovať za svoju rodinu v prvom rade a v druhom rade ak má rodina vytvorené kvalitné prostredie pre živobytie tak samotná spoločnosť vie lepšie napredovať lebo aj ten jednotlivec má kvalitné prostredie na ďalší vývoj a hlava rodiny je ochotná urobiť čokoľvek na ich záchranu a z toho jasne vyplýva že aj na záchranu svojej vlasti v prípade vojenských konfliktov, keďže v nej bývajú jeho členovia rodiny. 

Ďalej človek majúci rodinu je omnoho ľahšie ovládateľný a poslušný ako človek žijúci bez rodiny, a z celkového psychologického a politického hľadiska sa považujú slobodný ľudia a ľudia bez rodín za tzv. „nebezpečnejších občanov štátov“. Preto v minulosti boli najideálnejšími profesionálnymi vojakmi práve slobodný ľudia lebo počas príprav sa mohli plne sústrediť na svoje povolanie bez myšlienok na svoju rodinu. 

Rovnoprávnosť

Dnešný novodobý svet sa však ocitol v CHAOSE z hľadiska rovnoprávnosti a zakladania rodín, keďže v mnohých krajinách ženské pohlavia, ešte stále nedosiahli zrovnoprávnenie a nemajú rovnaké práva nielen na život, ale ani na zakladanie rodín a zároveň v spojitosti diskrimináciou treba spomenúť aj ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciou. 

Celý život to dieťa alebo tá osoba žije stými problémami diskriminácie a znižuje to jeho produktivitu v učení sa ako aj v práci čo je pre spoločnosť i štáty ďalším negatívom. Už len samotný celosvetová aktualizácia učebníc biológie v sekcií pohlaví a pohlavných orgánov by bol obrovským prínosom, keby sa pridali aj sexuálne orientácie a keby sa tie deti naviedli na štýl myslenia, že každý sme si rovný a že pohlavie a sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu teda na spôsobenie utrpenia tomu jedincovi napr. ani v pasívnej forme, teda vo forme vyčlenenia toho dieťaťa zo spoločnosti, ako ani v aktívnej forme, teda vo forme fyzických či psychických útokov. To by bol prvý a základný krok ozdravenia spoločnosti a vytvorenie kvalitného prostredia pre každého rovnako, aby sa mohol vyvíjať bez problémov, či sa bavíme o potláčaných ženách alebo o  ľuďoch s rovnakou sexuálnou orientáciou. Bavíme sa oproblémoch, ktoré sú spôsobované, iba kvôli zastaranému mysleniu ľudí. Aktualizácia kolektívneho vedomia a silakolektívnej psychiky, je kľúčom k rovnoprávnosti a k zachovaniu základných ľudských práv a slobôd. 

Je to len sila zvyku a uhoľ pohľadu, keďže sú to ľudia, majú kosť a kožu, tečie im krv v žilách, vedia pracovať  častokrát aj lepšie ako muži alebo heterosexuálny ľudia a možno žeby vedeli aj lepšie keby im neboli spôsobované psychologické problémy. Za účelom dosiahnutia kvalitného vývinu každého ľudského jedinca a aby nedochádzalo k diskriminácií na základe pohlavia a sexuálnej orientácie, je ČAS globálne v každej krajine prijať zmeny a dať im rovnaké práva na život, jednak postupne sa to kolektívne vedomie za pár rokov zmení, tak ako to bolo s rasizmom, zo ženami v krajinách kde sú už zrovnoprávnené a zároveň sa spoločnosť ozdraví a vôbec sa nebude musieť vynakladať úsilie, finančné zdroje a čas na riešenie nezrovnoprávnených žien a LGBTQ komunít ak „si budeme všetci rovný“, a ľudia pracujúci na LGBTQ veciach a nezrovnoprávnených ženách sa môžu potom venovať výskumu nejakých prospešných vecí v súvislosti so záchranou planéty. 

Medzi rečou, čo sa týka adoptovania a toho že, deti vyvíjajúce sa v homosexuálnych rodinách stanú homosexuálmi je ľudská hlúposť, prečo sa nestanú potom heterosexuálmi aj homosexuáli  vyrastajúci v heterosexuálnych rodinách? Keď to nefunguje na jednu stranu, nemyslím si, žeby to fungovalo opačne, a aj tak, väčšina detí by bolo adoptovaných určite ženami. 

Tým pádom by sme mali vyriešené

 • Psychické problémy detí a ľudí a šikanovanie spôsobované kvôli pohlaviu a sexuálnej orientácie, vyriešila by sa aj produktivita, výkonnosť ľudí,
 • Udržateľnosť spoločnosti vo forme rodín a jednoduchšia forma vedenia ľudí, čo by malo za následok zvýšenie bezpečnosti pre štát,
 • Preľudnenosť a výchovu a prevýchovu už žijúcich detí v katastrofálnych podmienkach vďaka adoptovaniu aj registrovanými partnermi.
 • Zároveň by to malo vplyv aj na Globálne otepľovanie v pozitívnom slova zmysle, ale k tomu sa dostaneme až v ďalšej časti.  

Vo svete už došlo k zrovnoprávneniu žien okrem zopár krajín, pred 69 rokmi, keby ste pred 77 rokmi povedali že hlavou štátu budú v niektorých krajinách ženy nikto by vašim slovám neuveril a mali by Vás za blázna. Rovnako došlo k zrovnoprávneniu Afroameričanov a hlavou najsilnejšieho štátu sveta sa stal Afroameričan, náhody v ľudskej histórií neexistujú všetko zapadá do seba, tak ako v rámci fungovania planéty je potrebná každá jedna mucha, medúza, pavúk alebo cicavec. Tým pádom musíme prijať absolútne zrovnoprávnenie všetkých žien vo všetkých krajinách ako aj zrovnoprávniť ľudí s rovnakou orientáciou.

Ľudstvo sa musí psychologicky prispôsobovať a byť pripravený na aktuálne dianie sa vo svete, a z toho predvídať budúcnosť, ako aj pospájať si všetko z histórie a urobiť správne kroky na udržanie mieru v každej forme a každého bytia na Zemi v prítomnom čase, ale ak sa nepredvída budúcnosť ako urobiť správny krok na ďalšie správne fungovanie planéty? Ťažko, a práve preto sa odporúča dávať si POZOR na slová ľudí, ktorých slová sa už osvedčili v minulosti, tým že sa stali skutočnosťou v budúcnosti.

Dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd ako aj zrovnoprávnením každého indivídua, teda elimináciou diskriminácie v globálnej spoločnosti ako aj v  domácej rodinnej spoločnosti pri prerozdelení domácich prác nie podľa pohlavia ale podľa schopností a možností rodinných príslušníkov, môžeme spoločnými silami, docieliť, úspešnejšie dosiahnutie odstránenia skutočných problémov, ktoré nám hrozia ako celku.       

 

ying                                                         

Ako sa vraví, „všetci za jedného jeden za všetkých“.

Po uvedomení si všetkých týchto skutočností, sa môžeme venovať ďalej spoločnými silami, problematike globálneho otepľovania.

 

Druhá kapitola

Najväčší nepriateľ ľudstva

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

 

Po zjednotenej spoločnosti, a zglobalizovanom svete je čas upriamiť pozornosť na 

najväčší problém ľudskej existencie, na globálne otepľovanie. 

Hneď na úvod môžeme začať so 

slnečným žiarením, dostávajúc sa ku gravitácií (tlaku), teplote a postupne aj 

ku zostávajúcemu sa času.

 

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie tvorí svetlo, vďaka ktorému vidíme (48%), tepelné žiarenie, ktoré nás zohrieva (45%) a ultrafialové žiarenie, ktoré nás opáli (7%). Slnečné žiarenie sa pohybuje vesmírom rýchlosťou takmer 300 000 kilometrov za sekundu (186 000 míľ za sekundu). Keď slnečné svetlo dopadá na Zem, väčšinou sa odráža alebo absorbuje. Odrazené svetlo sa odráža späť do priestoru, zatiaľ čo absorbované svetlo je zdrojom energie, ktorá poháňa procesy v atmosfére, hydrosfére a biosfére.  Zmeny v podiele prichádzajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa odráža namiesto absorbovaného, závisia od zloženia zemského povrchu a atmosféry a môžu zmeniť globálnu klímu a ekosystémy.

 

picture sunlight

Na tomto obrázku je percentuálne znázornený odraz slnečného žiarenia od zemského povrchu a jej zloženia ako aj od atmosféry. 

Začiatkom februára som sa opaľoval na terase, vyzeralo to šialene, ale v podstate na mňa dopadalo v najideálnejšom uhle dopadu slnečných lúčov až 180% slnečného žiarenia (80% z vody a 100% priamo zo Slnka) s rýchlosťou 300 000 km/s (186 000 m/s). Vonku bolo 8 stupňov Celzia (46 Fahrenheit -ov), v spálni som mal bez zapnutého kúrenia 28 stupňov Celzia (82,4 Fahrenheit -ov), úprimne pocitovo na terase mohlo byť 22 až 25 stupňov Celzia alebo o pár stupňov menej podľa závislosti od sily a od pôvodu vánku. Vánok je inak prvý stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra a odpovedá rýchlosti 1 až 5 km/h (0,3 až 1,5 m/s). A toto bio kúrenie mi práve zabezpečilo Slnko a zároveň jej slnečné lúče odrážajúce sa od hladiny vody.

ocean

 

A práve vďaka tomuto BIO kúreniu a BIO soláriu som sa dopracoval tomu, že čelíme vážnemu problému GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA, ktorá následne zapríčiní ABSOLÚTNY KONIEC SVETA - APOKALYPSU. Dostali sme sa do veľmi ťažko odvrátiteľného CYKLU a preto by sa malo každé INDIVÍDUM na svete zamyslieť nad sebou či sa jedná o OBČANA sveta, či a jedná o POLITIKA alebo svetového LÍDRA. Nakoľko dochádza ku globálnemu znečisťovaniu ovzdušia dochádza aj ku stenčeniu ozónovej vrstvy a k jej poškodeniu ako aj k zväčšeniu ozónovej diery. 

 

Čo je vlastne OZÓN a aký je jeho účel? Ozón absorbuje ultrafialové žiarenie (7% slnečného žiarenia) lepšie než bežný kyslík, čo má za následok oslabenie prichádzajúceho ultrafialového žiarenia na povrch. Keby uvedené ultrafialové lúče prešli na zemský povrch bez straty energie v ozónovej vrstve, boli by mimoriadne nebezpečné pre pozemské organizácie, pretože vysoká energia fotónov je vedená k vzniku rôznych typov rakovinových nádorov kože, k vzniku poškodenia zraku a tiež k zníženiu IMUNITNÝCH FUNKCIÍ človeka (COVID-19) a všetkých organizmov žijúcich na Zemi. Táto vysoká energia fotónov rovnako zapríčiňuje ničenie planktónov nevyhnutných pre život morskej fauny ale aj pre tvorbu kyslíka. Veľké dávky ultrafialové žiarenia bez straty energie v ozóne by mohli spôsobiť nielen zníženie biodiverzity a ekologickej stability, ale aj vážne zmeny celej klímy. Čo znamená že čím je tenšia ozónová vrstva a väčšia ozónová diera, tým silnejšie je slnečné žiarenie tvorené zo svetla v 48%, vďaka ktorému vidíme, tepelného žiarenia v 45%, ktoré nás zohrieva a ultrafialového žiarenia v 7%, ktoré nás opáli, aby toho nebolo málo, a ak sa vrátime na prvý obrázok a uvidíme percentuálny odraz slnečného žiarenia, tak zistíme že zároveň dochádza ku globálnemu otepľovaniu takmer 2 násobnou rýchlosťou a to  dokonca z dvoch strán zo strany PRÍRODY a zo strany spôsobu života každého jedného INDIVÍDUA, ktorej následkom je aj topenie sa ľadovcov, čo potom spôsobuje zmenu zloženia zemského povrchu na Zemi zo suchozemského na vodný povrch Zeme, ktorá od závislosti uhľa dopadu slnečných lúčov môže dosahovať až 80% odrazu týchto slnečných lúčov, ktorej výsledkom je logicky až takmer dvojnásobné slnečné žiarenie a vyššia teplota vo všeobecnosti spôsobujúca ešte viac topenia sa ľadovcov a navyše aj rýchlejší proces prehriatia zemského jadra.Netreba však zabúdať ani nato, že rovnako ako aj znečisťovanie ovzdušia aj tento proces, vďaka vyššej celkovej teplote v atmosfére spôsobuje jednoduchší a rýchlejší proces stenčovania a poškodzovania ozónovej vrstvy ako aj zväčšovanie ozónovej diery, vzhľadom na neustále sa prebiehajúce chemické reakcie závisiace práve od výšky teploty, čo koniec koncom znamená ešte rýchlejší celkový proces GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA. 

air polution

 

Z dôvodu globálneho znečisťovania ovzdušia sa od roku 1970 pozoruje stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule, spôsobené civilizačnými vplyvmi. V súčasnosti je viac ako 200 chemických reakcií procesu rozkladu ozónu. Hlavnou príčinou úbytku sú zlúčeniny chlóru, brómu, a fluóru, ktoré v stratosfére rozkladajú ozón. Sem sa dostávajú predovšetkým v podobe FREÓNOV. To je obchodný názov zlúčenín používaných napr. na chladenie (chladničky, mrazničky, klimatizácia), ale aj ako hnací plyn sprejov. Freóny boli vynájdené v roku 1930 v presvedčení o ich veľkej užitočnosti a neškodnosti sa začali vyrábať a používať. Sú nehorľavé, bez zápachu, nereagujú s inými látkami a sú lacné. V súčasnosti je celosvetový pokles množstva ozónu asi 5 %.Vedci ale predpovedajú, že stenčovanie bude pokračovať, pretože od priemyselnej revolúcie teda od roku 1870 až do súčasnosti sa vyrobilo a vypustilo do ovzdušia asi 20 miliónov ton takýchto látok. Odhaduje sa však, že do ozonosféry zatiaľ vystúpalo len 20 % z tohto množstva. V závislosti na spôsobe výroby obsahuje jeden polystyrénový POHÁRIK asi MILIARDU molekúl FREÓNOV. Dvojitá zbraň prírody sa ukazuje aj pri priemyselnej výrobe, spôsobe života každého JEDINCA a na využívaní jednotlivých produktov priemyselnej výroby (ako sú klimatizácie, chladničky, .... atď.) Napr. čím je teplejšie tým viac jedincov používa klimatizácie a tým znova sa dostávame do CYKLA, ktorú by som nazval CYKLOM PROTI PRÚDU, keďže sa produkuje ešte viac chemických látok, ktorých následkom je znova len stenčenie ozónovej vrstvy a zväčšenie ozónovej diery a tým pádom je ešte väčšie teplo a znova sa len urýchľuje celý proces globálneho otepľovania, namiesto toho aby sa ľudstvo už uvedomilo a začalo rozumným spôsobom života, premyslenou výstavbou nehnuteľností (aby sa museli čo najmenej používať kúrenia a klimatizácie), výsadbou viac zelene a stromov a zabezpečením ochrany už existujúcej prírody namiesto jej ničenia.

Zároveň treba spomenúť aj emisie dopravných prostriedkov majúci nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka. Medzi hlavné zdroje emisií patria dopravné prostriedky poháňané spaľovacími motormi a medzi nimi tie, ktoré spaľujú uhľovodíkové palivá. Emisie sú často stotožňované len s výfukovými plynmi, tie však tvoria iba ich časť. Emisie možno rozdeliť na Plynné, Výfukové plyny, Pary paliva, Pevné a Elektromagnetického žiarenia. Z ekologického hľadiska predstavujú veľké nebezpečenstvo nespálené resp. odparené uhľovodíky a oxidy dusíka. Tieto zložky sa spolu s geomorfologickými a klimatickými faktormi a za pôsobenia slnečného žiarenia zúčastňujú na tvorbe fotochemického smogu a porušujú ozónovú vrstvu.

Z globálneho hľadiska netreba zabudnúť na emisie oxidu uhličitého a elektromagnetického žiarenia, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a vplýva na globálne otepľovanie, pretože skleníkový efekt je jav spočívajúci v ohriatí nižších vrstiev atmosféry v dôsledku toho, že atmosféra cez deň prepúšťa krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a v noci pomerne efektívne pohlcuje dlhovlnné žiarenie Zeme a otepľuje sa. Podobný úkaz možno pozorovať v skleníkoch, odkiaľ pochádza jej názov.

V neposlednom rade treba spomenúť v súvislosti s globálnym otepľovaním aj digitálnu revolúciu a elektromagnetické žiarenia. Čo je Elektromagnetické žiarenie?  Je prenosom energie v podobe elektromagnetického vlnenia, ktoré je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie a rádiové žiarenie. Rýchlosť jeho šírenia vo vákuu, alebo tiež rýchlosť svetla je 299 792, 458 km/s. Táto rýchlosť je podľa teórie relativity najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre. Človek je zrakom schopný vnímať len úzku oblasť spektra od cca 380 do 760 nm, nazývanú viditeľné svetlo. Niektoré živočíchy sú schopné vidieť aj v iných oblastiach spektra.

Kvantá elektromagnetického žiarenia sa nazývajú fotóny. Vysoká energia fotónov rovnako zapríčiňuje ničenie planktónov nevyhnutných pre život morskej fauny ale aj pre tvorbu kyslíka. Hraničná vlnová dĺžka medzi ionizujúcim a neionizujúcim elektromagnetickým žiarením je 100 nm, čo zodpovedá frekvencii 3.1015 Hz. Fotóny s nižšou vlnovou dĺžkou sú ionizujúce, s väčšou neionizujúce. Z hľadiska rozdelenia elektromagnetického spektra leží táto hranica v oblasti ultrafialového žiarenia. Časť ultrafialového žiarenia, celé röntgenové a gama spektrum teda patrí medzi ionizujúce žiarenie.

Elektromagnetické žiarenie a jej následky na živé i neživé bytosti ako aj na náš priestor. Elektromagnetické polia sú všadeprítomné. V minulosti ľudia boli vystavení len prirodzeným zdrojom elektromagnetického žiarenia ako je kozmické žiarenie, elektrostatické výboje v atmosfére, slnečný vietor a iné. Postupom času k nim pribudli umelé zdroje ako sú rozhlasové a televízne vysielače, základňové stanice mobilných operátorov, detečné zariadenia na letiskách či bezpečnostné systémy v obchodoch, ktoré pôsobia na organizmus v dvoch rovinách:

 • ohrev vplyvom absorbovaného vysokofrekvenčného výkonu,
 • pôsobenie elektrických prúdov indukovaných v tele vplyvom elektrického a magnetického poľa.

Vplyvom absorbovaného vysokofrekvenčného výkonu dochádza k ohrevu organizmu. Pri absorbovanom výkone 4 W na kilogram tkaniva dochádza k ohrevu o 1 °C. Svetové organizácie sa ochranou pred neionizujúcim žiarením stanovili maximálny prípustný absorbovaný výkon elektromagnetického žiarenia na celé telo rovný 0,4 W/kg, teda 10-násobne nižší. 

Pre obyvateľstvo je medzná hodnota 0,08 W/kg, teda 50-násobne nižšia ako je hodnota, pri ktorej dôjde k ohrevu tela o 1 °C. V praktických situáciách je takmer vylúčené, aby sa človek stretol s takou vysokou expozíciou. Pokiaľ nejaký elektromagnetický zdroj žiarenia presahuje uvedené limity, je chránený za bránami, čím znemožňuje prístup do ohrozenej zóny.

Nízkofrekvenčné elektrické a magnetické polia, s ktorými sa môžu stretnúť obyvatelia sú však na tak nízkej úrovni, že prúdy, ktoré tieto polia indukujú, sú v podstate o niekoľko rádov nižšie než je prahová hodnota. Ide spravidla o prúdy indukované v tele magnetickým poľom, ktoré vzniká v okolí každého vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd. Toto magnetické pole však rýchlo klesá so vzrastajúcou vzdialenosťou od vodiča. Avšak pri neustálom sa vystaveniu elektromagnetickým žiareniam dochádza k narušeniu vzájomnosti jednotlivých atómov v tele človeka, a k jej následnej deštrukcií, ktorá má za následok choroby a iné zdravotné problémy ako aj zvýšenie tepla v našom tele. Rovnako negatívne elektromagnetické žiarenia vplývajú aj na vzájomnosť iných atómov živej a neživej hmoty, ako aj a na teplo nášho okolia a zároveň teda celkovo aj na globálne otepľovanie. 

Oveľa väčšiu hrozbu však nám spôsobujú na jadro Zeme našej planéty, nakoľko sa bavím o prenose energie v podobe elektromagnetického vlnenia, toto elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. Z čoho nám jasne vyplýva, že pri každom prenose energií aj vo forme dát musí dôjsť k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie, ktoré má za následok negatívny vplyv na magnetické pole Zeme a jej jadro vo forme zvýšenej teploty a zvýšeného  tlaku. Pri predstave jedného prenosu dát sa nám tie kalkulácie nezdajú byť hrôzostrašné, a neevokujú nám katastrofické scenáre, ale predstavme si koľko ľudí je na planéte, koľko ľudí využíva prenos dát okrem klasického užívania elektrickej energie a hneď sa nám tie nezhody v rámci vzájomnosti atómov zemského jadra a jej magnetického poľa poskladajú, a pochopíme tie nepochopiteľné javy dejúce sa po celej planéte, keďže v tomto prípade sa priam zasahuje do jadra a centra základov planéty, do magnetického poľa Zeme, a nielen so zvýšenou teplotou a produkciou živej či neživej hmoty ale rovno produkciou priestorových a časových zmien vektora intenzity elektrického poľa a jej magnetického poľa, ktorá následne vplýva na magnetické pole Zeme. Pri takej mase domácností a ľudí si to ani neviete predstaviť aký neporiadok to narobí, v kalkuláciách a vyústi to v prírodných katastrofách. Zároveň aby sa nezabudlo, elektromagnetické vlnenia prenášajú aj atómy jednotiek chemických prvkov, ktoré majú za následok aj akcie a reakcie v rámci tvorenia počasia.

Gravitácia

Všetko na našej planéte závisí od pána Pascala  od tlaku, ktorá v prvom rade pochádza zo Slnka, v druhom rade zo Zemského jadra a v treťom rade z populácie a všetkého, čo tvorí jej súčasť ako aj zároveň od pána „Newtona“ od gravitácie a jej pôsobenia po celom vesmíre rovnako, avšak odlišne vzhľadom na vzdialenosť jednotlivých planét od Slnka ako aj od seba a jej následného zapríčinenia rozdielnosti teplôt jadier konkrétnych planét, ako aj rozdielnosti ich obsahu a skupenstva, ako aj vzhľadom na následného vzniknutého magnetického poľa konkrétnej planéty a tlaku z jadra konkrétnej planéty, ktorá pôsobí na silu vlastnej gravitácie, teda na stret gravitácie, čo je stret všetkých jej faktorov ako aj na jej následky v rozličných pozitívnych i negatívnych podobách, pretože gravitácia je zapríčinená koreláciou atómov Slnka a jadra konkrétnej planéty. Na našej planéte gravitácia je zapríčinená Slnkom, jadrom Zeme a jej magnetickým polom, ako aj Mesiacom (stabilizátor) a obiehaním okolo Slnka odstredivými silami a rotáciou okolo vlastnej osi dostredivými silami, avšak je odlišný pre každého vzhľadom na hmotnosť bytia či množstva atómov. Dôkazom toho že gravitácia je takouto kombináciou všetkého, a že je závisiaca od vzdialenosti od slnka, ako aj toho že sa mení v závislosti od tlaku a teploty sa najviac odzrkadľuje na tekutých skupenstvách hmoty najmä v pohybe ako sú tečúce rieky (zmena podľa objemu najviac ponad nich) moria a oceány (prílivy a odlivy, morské prúdy). Gravitácia je proste takouto kombináciou všetkého a vytvára jednoducho povedané vákuum alebo inak povedané vzduchoprázdno medzi jednotlivými atómami hmoty rôzneho druhu a skupenstva až na takú úroveň, že hmota zostane ako celok hmatateľných prvkov živého i neživého charakteru a v závislosti od viacerých faktorov, ale najmä od hmotnosti hmoty a jej rozloženia častíc ako aj hustoty a teploty hmoty a teploty priestoru. Rýchlosť obiehania okolo Slnka a otáčania sa Zeme po vlastnej osi, závisí od hmotnosti hmoty ako aj teploty hmoty (zemského jadra) a teploty priestoru. Silu gravitácie zapríčiňuje aj rýchlosť obiehania okolo Slnka a otáčania sa po vlastnej osi, ktoré potom vytvára to vzduchoprázdno = vákuum aj medzi inými druhmi alebo skupenstvami hmoty. Takýmto spôsobom ostávame doslova nohami na Zemi, vieme si zaplávať pri zmene pohybu a rýchlosti, máme možnosť si zasadiť rastliny, nechať veci voľne na zemi pri dostatočnej hmotnosti hmoty a druhu hmoty z hľadiska jej zloženia a skupenstva. A vďaka vede a jej modifikáciám a prispôsobeniu sa k znalostiam fyziky jazdíme po súši či vode, respektíve podvodom alebo vo vzduchu či lietame do Vesmíru, kde tú gravitáciu ovplyvňujú základné faktory tie isté ale ostatné faktory iné a preto už nevytvárajú to vákuum = vzduchoprázdno. Navyše priestor s nízkymi teplotami má za následok spomalenie pohybu atómov vo všeobecnosti a vo vesmíre v závislosti od vzdialenosti od Slnka a vďaka výške teploty ako aj kvôli výške tlaku, ktoré spolu úzko súvisia je gravitácia a jej následná relativita času viac dokázateľná, citeľná a viditeľná na všetkom v tom priestore i prostredí, ba dokonca aj pri ľudsky dosahovaných teplotách a uzavretých priestoroch vo Vesmíre. Tiež však treba spomenúť potom, že na každú hmotu i bytosť v rámci každej planéty pôsobí inak gravitácia, ktorá závisí od extrémne veľa faktorov, takými najdôležitejšími sú tlak, hmotnosť, tvar / forma a rýchlosť pohybu častíc ovplyvnená teplotou v rámci hmoty ako aj okolo nej, a odstredivou silou. Počasie je tiež formou gravitácie, pretože všetky spomenuté faktory, a ich spolu pôsobenie vytvárajú tlakové vlny znášajúce atómy jednotiek chemických prvkov v rozličných skupenstvách závisiac od zloženia danej časti priestoru v zmysle atómov jednotiek chemických prvkov, ktoré potom vzhľadom na konzistenciu atómov jednotiek chemických prvkov a výšku teplôt ako aj silu tlakových vĺn  vytvárajú rôzne chemické akcie a reakcie, samotné počasie. 

A práve preto hrajú kľúčovú roľu pri týchto dvoch spomenutých mysliteľoch a ich nástrojoch ešte dôležitejšiu úlohu pán Anders Celsius a Gabrielovi Fahrenheit z pohľadu udržania pri živote už existujúceho t.j. z pohľadu koordinácie teploty čo je pri vákuum-e časovačom. Keďže určovanie a sledovanie teploty vo všeobecnosti a jej grafické znázornenie v číslach na porovnanie a predpovedanie blízkej budúcnosti bude najdôležitejšou úlohou aby sa predišlo možných budúcich katastrofálnych scenárov zachovania sa planéty resetom dobou ľadovou, pri nesprávnej, všeobecnej a globálnej forme správania sa ľudskej i neľudskej formy bytia, zapríčiňujúc vyššie a vyššie teploty vo všeobecnosti, ktoré majú za následok rýchlejší a prudší pohyb všetkého. Keďže v každom existujúcom atóme sa procesy zrýchľujú, teda aj medzi nimi, vzhľadom na pomer teploty a následného zmeny tlaku čo znamená že sa mení teplota i tlak rovnako ako aj pôsobenie gravitácie aj okolo daného atómu čo zároveň potom urýchľuje aj procesy chemických akcií a reakcií s ostatnými atómami aj iných jednotiek chemických prvkov.

Atóm je základnou stavebnou časticou všetkých prvkov, všetkej hmoty a najmenšou chemicky ďalej nedeliteľnou časticou chemického prvku, avšak jadro sa nazýva Subatómová častica čo je častica menšia ako atóm, tým pádom atómové jadro ako celok sa niekedy považuje za subatómovú časticu, inokedy sa za ňu nepovažuje (jednotlivé časti jadra sú ale typické subatómové častice), čiže sa považuje koniec koncom za deliteľnú časticu chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností. Skladá sa z jadra a obalu. V jadre atómu sú protóny a neutróny, v obale sú elektróny. Atómy sa ďalej zlučujú do molekúl. V prirodzenom prostredí majú rovnaký počet elektrónov aj protónov, v tomto stave je atóm elektroneutrálny. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Molekula, atóm či dokonca jeho subatomárne častice sú v neustálom pohybe. 

atom

A ako to všetko ovplyvní našu planétu, no práve tak že všetko je na planéte podstate chemickým prvkom a skladá sa z najmenších častíc teda z atómov, ktoré sa dá určiť jednotkami chemických prvkov a ich matematickými vzorcami nech je to prírodné a živé alebo chemické a umelé, všetko je z tejto planéty a vyvinul sa práve z existujúcich chemických prvkoch, a tým pádom aj teplota a pôsobenie gravitácie je kľúčové v každej oblasti tejto planéty a v každom atóme lebo pri vyššej zmene teploty a tlaku to môže narobiť katastrofu, pri jednom atóme alebo dvoch vám to nič nepovie, ale pri nekonečnom množstve .... čo sa nezdá ale popíšem Vám to viac zovšeobecnene, nesústrediac sa na hmotu rozdrvenú na častíc. V prípade globálneho otepľovania a čoraz väčšieho dopadu slnečných lúčov na zemských povrch sa nielenže topia ľadovce a zväčšuje sa povrch vody a znásobuje sa aj sila odrazu slnečných lúčov a zvyšuje sa teplota, alebo vysuší sa zemský povrch a zničí sa biodiverzita a zároveň pevnosť zemského povrchu, ktorá spôsobí ešte rýchlejší hydrologický cyklus, čo bude mať za následok ešte viac vody na zemskom povrchu čo spôsobí ešte viac silnejších odrazov slnečných lúčov ako za normálnych okolností a od iného povrchu ako je voda, tým sa teplota v priemere zdvihne a bude mať za následok ešte rýchlejší pohyb častíc vo všetkom ako aj v samotnom jadre planéty a spôsobí to zmenu tlaku ako aj gravitačnú sily na jednotlivé atómy chemických prvkov ako aj teda na samotnú hmotu z nej stvorenú. Práve to je dôvodom zrýchlenia obiehania Zeme okolo Slnka a otáčania sa po vlastnej osi, ako aj toho že sa potlačené a prehriate energie dostávajú na povrch vo forme erupcií, zemetrasení, pretože zvýšením teploty sa jadro Zeme zosilňuje častice sa zrýchľujú a vytvárajú silnejšie energie a pri nedostatku priestoru sú potlačené a neutralizujú sa.

Avšak pri takomto zmene 1. teploty a tlaku, 2.tlaku jadra Zeme (jeden z faktorov tvoriaci gravitáciu) a 3. gravitácie sa zabúda na vplyv na magnetické pole zeme, (čo je tiež jeden z faktorov tvoriace gravitáciu), ktoré dôsledku neutralizácie slabne (zemetraseniami a výbuchmi sopiek, vydaním energie z jadra do éteru) a má za následok rýchlejšie globálne otepľovanie, pretože  magnetosféra Zeme nedovoľuje elektricky nabitým časticiam slnečného vetra dostať sa k povrchu. Nabité častice musia pri svojom pohybe sledovať siločiary magnetického poľa. Plní teda ochrannú funkciu, bez ktorej by život na Zemi nebol možný. Rovnako ovplyvňuje aj zníženie dopadu meteoritov, ktorých sila nárazu by viedla k tým istým záverom keďže každým nárazom by sa spôsobila zmena 1. tlaku jadra Zeme (jeden z faktorov tvoriaci gravitáciu), tým aj 2. teploty a tlaku vo všeobecnosti a zároveň zmena 3. gravitácie čo by spôsobilo jednoduchšie preniknutie aj ďalších meteoritov a iných častíc z vesmíru a následné zvýšenie teploty a tlaku, tlaku jadra Zeme a následnú aktiváciu ďalších sopečných činností. Sopky sú kľúčovým nástrojom matky prírody a ako aj ich sopečné činnosti dejúce sa po celej planéte, ktoré spôsobuje práve nárast teploty vzduchu ako aj zemského povrchu či vody a zrýchlenie častíc vo všeobecnosti a to potom spôsobuje erupcie po celej planéte čo je ale viac nebezpečné z toho uhľa pohľadu, že v prípade prehriatia zemské jadra to zrýchlenie sa častíc neustojí a tak po zemetraseniach a sopečných výbuchoch po celej planéte a následnej zmene teploty a gravitácie dôjde ku apokalypse jednej a nehovoriac o druhej apokalypse, pod ktorou mám na mysli zachvátenie okolitého priestoru sopečným popolom a oblakmi ako náhrada namiesto zoslabeného magnetického poľa, cez ktoré sa kvôli zloženiu a hustote častíc jednotlivých látok ako aj kvôli skupenstvu, môžu prenikať slnečné lúče obmedzene alebo vôbec čo zase potom má opačný efekt t.j. efekt poklesu teploty morských prúdov, vzduchu ako aj zemského povrchu a závisiac od rýchlosti schladenia sa planéty a vyčistenia sa ovzdušia, čo je navzájom podmienené potrvá dĺžka trvania takéhoto stavu, ba až môže vzniknúť dočasná doba ľadová ako reset planéty. A to je ten nekonečný reťazec o ktorom Vám točím dokola ako je všetko poprepájané, čiže koniec koncom sa ľudstvo musí oddať prírode a vzdať sa určitých vecí aby predišiel katastrofe.

To najdôležitejšie, čo som chcel spomenúť z hľadiska aktuálnej situácie, je že ak by došlo k vážnemu ozbrojenému konfliktu v už prebiehajúcej 3. svetovej vojne a k použitiu ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA, malo by to KATASTROFÁLNE následky na už vyššie mnou spomenutý proces vplyvu tlaku, teploty a gravitačnej sily. Pretože potlačené jadro kvôli hmote a jej hmotnosti a zvýšená teplota jadra zeme so sériou jadrových explózií by mala za následok vytvorenie ešte silnejších energií v uzavretom potlačenom priestore, kvôli nedostatku priestoru na zrýchlený pohyb častíc jadra Zeme, zapríčinené ďalšími vlnami vyvolanými jadrovými zbraňami. Koniec koncom by  došlo k rovnakým záverečným scenárom podľa množstva použitých zbraní takého druhu buď okamžitou APOKALYPSOU alebo až neskoršou keď, príroda vojnou posunuté miery teploty a tlaku ako aj zmeny pôsobenia gravitačnej sily sama dobehne kvôli podobnému scenáru ako som spomenul pri meteoritoch čiže aj pri super-novodobých zbraniach a následných explóziách ovplyvňujúcu každú existujúcu časticu v dosahu a jej následkov dochádza  k zmene 1.tlaku jadra Zeme, 2.teploty a tlaku a 3. gravitácie, preto mať čo najsilnejšiu zbraň niekedy znamená samovraždu, aj keď možno až pre ďalšie generácie, keďže z hľadiska zrýchlenia sa otepľovania, použitie práve už spomenutých zbraní nemusí byť katastrofou pre nás ale pre naše budúce generácie čo sme aj tak my a naši potomkovia z našich častíc = atómov tela, tak treba myslieť aj na nich. Takže EGÁ lídrov tohto medzinárodného konfliktu by bolo na čase odložiť a pozerať sa na SVET GLOBÁLNE aj z tohto vesmírneho i z fyzického pohľadu nielen z pohľadu politického a aj niekoľko tisícročia dopredu. 

 

space

 

HMOTA a HMOTNOSŤ

 

Najkľúčovejšie na pripomenutie v rámci globálneho otepľovania po prejdení si všetkých faktov, som nechal hmotu a hmotnosť, hmotu z hľadiska jej formy a skupenstva ako aj množstva a hmotnosť z hľadiska tlaku a dostredivej sily a jej vplyvu na teplotu zemského jadra, ktoré pri vyššej záťaži spôsobuje vyšší tlak a vyššiu teplotu celkovo ako aj rýchlosť pohybu atómov vo všeobecnosti, práve preto je dôležité udržať bytie každej formy v zlatej strednej ceste, lebo sa tým zníži celosvetová záťaž aj zo strany populácie. Zároveň sa zníži produkcia aj bytia živočíšnej formy čo je oproti rastlinnej forme omnoho menšou záťažou pre našu planétu. Dôležitým krokom na spomalenie globálneho otepľovania je rekvalifikácia existujúceho ľudského bytia a jej udržanie v zlatej strednej ceste ako aj zníženie alebo redukcia bytia neživej formy a navrátenie jej stavu do pôvodného stavu ak je to možné, pretože práve pri nadmernej produkcií živej a neživej hmoty a znásobenia jej, práve syntetickými látkami spôsobujeme zapratanie priestoru, čo má za následok vybočenie korelácií atómov zo zlatej strednej cesty ako aj zároveň zvýšenie tlaku a teploty vo všeobecnosti a vytlačenie ľahkých chemických prvkov do vyšších nadmorských výšok. A práve takéto zapratanie hmotou a zvýšenie celkovej hmotnosti a tlaku planéty najviac súvisí s globálnym otepľovaním aspôsobuje ešte vyšší tlak a teplotu jadra zeme a následne priestoru, ktoré teda zväčšuje ozónovú dieru a stenčuje jej vrstvy (ako nafukovanie balóna). Aby som uviedol príklad, ak sa postavíte na matrac desiati vytvoríte väčší tlak ako keď sa postavíte sám na ten matrac a dokonca keď si ľahnete tak na jadro nebudete mať až takú záťaž v jednom bode ako postojačky, v tejto súvislosti ale zároveň musím pripomenúť aj výškové budovy, pretože keď postavíte výškovú budovu, bude to mať v jednom bode oveľa väčší vplyv a záťaž na jadro zeme a zvýšenie teplotyako keby ste tú budovu postavili na zemský povrch poležiačky, pretože všetok tlak sa bude sústreďovať na jeden bod, ktorej vplyvy skorej zasiahnu zemské jadro, pretože z hľadiska rozlohy nebude výšková budova korelovať s hmotnosťou a s jej následným tlakom. Nehovoriac o tom že čím je vyššia tá budova tým na ňu vplýva väčší tlak nielen z hľadiska hmotnosti ale aj výšky, na ktorú vplýva tiež aj zakončenie tej výškovej budovy. Najideálnejším zakončením je v tvare trojuholníka ako boli pyramídy z hľadiska tlakového zasiahnutia iba špica budovy alebo ešte v oblúkovitom tvare, ale určite nie je dobré stavať výškové budovy nad 30 poschodí s rovným zakončením. Inak najideálnejšie by boli všetky hnuteľnosti so špicatou strechou z hľadiska vyvíjajúceho sa tlaku z a na zemské jadro. Rovnako ako s výškovými budovami to je aj s veľkými iakváriami, ktoré ešte aj vlnenie vytvárajú navyše prostredníctvom živočíchov či filtrácie, avšak najviac nás ohrozujú postavené do výšky.

Preťažená planéta spôsobujúca globálne otepľovanie, ktoré má za následok po všetkých spomenutých faktoch najmä topenie sa ľadovcov a ovplyvnenie prúdenia a rýchlosti golfského prúdu z hľadiska teploty a objemu vody ako aj obsahu, spôsobuje obrovské výkyvy počasia ako aj jej nepredvídanie. Zároveň podľa vedeckých dôkazov táto forma neutralizácie vo forme topenia sa ľadovcov a spôsobovanie zmien v rámci najdôležitejšieho nástroja tejto planéty, teda golfského prúdu, naberá smer tiež k dobe ľadovej ku ktorej smerujeme spolu so sopečnými činnosťami.

A práve preto sa deje teraz toto všetko naraz s prírodou, pretože naša planéta je preťažená a snaží sa zneutralizovať procesy predtým akoby došlo ku samotnej apokalypse ku ktorej smerujeme. Dinosaury a bytia obrovskej hmoty živej a neživej v minulosti práve tiež takto spôsobili dobu ľadovú že naša planéta Zem bola preťažená a mi práve k tomu smerujeme, preto sa dejú všetky tie katastrofálne diania všade vo svete, či už vo forme prírodných katastrof, epidémií a vojen, sú to tzv. automatické neutralizačné mechanizmy, častokrát tzv. auto deštrukčné chemické reakcie prírody, ktoré sa spôsobujú práve pri najvyššej záťaži alebo pri najviac hroziacom sa nebezpečenstve, dôkazmi toho sú historické vedenia vojen, šírenie sa epidémií a ďalších udalostí, ktoré sú naturálnymi prostriedkami našej MATKY PRÍRODY ako zneutralizovať procesy a snažiť sa dopracovať aspoň s časti k elektro - neutrálnemu prostrediu, za účelom odvrátenia väčšieho ZLA. Koniec koncom ako som povedal všetko je neustálym chemickým procesom, ako aj všetky živé i neživé bytia závisiace od tlaku, ovplyvňujúce a ovplyvnený gravitáciou, ako aj ovplyvnení samotnou prírodou i vesmírom, teda jej ďalšími chemickými procesmi a jej prvkami v konkrétnom čase a  priestore, či sú to myšlienky, pocity, konania, sny alebo plány, predsa sme súčasťou bytia a PRÍRODA nás k tomu dotlačí, ak nemáme náhradné riešenie na neutralizáciu sami. Predsa len človek je najvyspelejším cicavcom na tejto planéte Zem, a jeho poslanie, ako súčasť hmotného prostredia skladajúc sa z najmenších častíc, hľadať a nájsť alternatívne riešenia na odvrátenie blížiacej sa APOKALYPSE.

 

ČAS

Najzaujímavejšia časť tejto knihy skôr z filozofického uhľa pohľadu ako vedeckého, aj keď podľa mňa bude môcť byť dokázateľná aj vedecky čoskoro je práve ČAS a jej plynutie, a pôsobenie na jej plynutie po zvýšeniu teploty a následnej zmene gravitačnej sily a zrýchlenia sa častíc vo všeobecnosti. Preto by som v súlade s touto tému popísal plynutie času a ovplyvňovanie plynutia času.

 

Plynutie času celkovo čo sa týka do resetu planéty, nakoľko pri zrýchlenom tempe formy bytia a formy jej spôsobu žitia sa zvyšuje priemerná teplota aj z trenia rýchlosti jednotlivých častíc živého ako aj neživého charakteru to znamená že aj pri rozbehnutom svete so zvýšeným životným tempom si zvyšujeme nielen znečisťovanie rýchlejšie (čo sa dá napraviť dúfam) ale to ovplyvňuje aj to samotné zrýchlenie pohybov = častíc, čo vytvára väčší tlak a vyššiu teplotu a ovplyvňovanie gravitácie vo všeobecnosti po celej planéte, a ak sa pozeráme na zrýchlený svet nielen vo forme fyzických pohybov ľudí či už osobne, pomocou prostriedkov alebo dopravných prostriedkov ako aj vo forme fungovaní myslenia a formy žitia bežných dní, aj tu platí zásada že „pomalšie ďalej zájdeš“. Aj auto keď budeme nonstop jazdiť na plných alebo vyšších otáčkach skorej bude nepojazdným ako zachovalým a funkčným, rovnako to platí na ľudský organizmus, pri zrýchlenom pohybe (fyzická námaha) a pri zrýchlenej psychike (psychická námaha často spôsobujúca potom fyzickú z donútenia), máme vyšší tlak, a tak pod tlakom vládzeme viac naraz. Iniciátorom môže byť fyzický tlak vyvolaný nami na zahriatie sa alebo interný či externý psychický tlak.  Výsledkom je že sme  rýchlejší a aktívnejší alebo silnejší, ba dokonca pri extrémnom tlaku kontraproduktívny, z hľadiska neudržateľnosti prúdenia častíc v našom tele, avšak iba kratšiu dobu vo všeobecnosti pri výkone konkrétnej aktivity, ako aj čo sa týka dĺžky života v porovnaní s ľuďmi, ktorý žijú pokojný život. Preto aj ľudia pri ťažkej fyzickej námahe alebo ťažkej psychickej námahe nadmerným vytváraním automatického tlaku a tepla, často aj rýchlosti skorej opotrebujú svoje telo. 

times

Ako som povedal všetko je poprepájané a aj celkový čas planéty sa tým skráti, ak sa ta teplota a ten tlak bude stupňovať všade okolo a v nás. A netreba zabudnúť na zvýšený tlak a teplotu v jadre našej planéty čo spôsobuje tiež zrýchlenie častíc, silnejšie energie ako aj rýchlejšie obiehanie Zeme okolo Slnka ako aj otáčanie sa okolo vlastnej Osi, čo znamená rýchlejšie plynutie času aj v skutočnosti čo sa týka hodín.

Plynutie času a vplyv na jej rýchlosť a dôvod jej zrýchlenia. Samotným postupným otepľovaním sa zrýchľovali častíc atómov, tým pádom aj ľudí a všetkého okolo nás, spôsobilo aj rýchlejšie dozrievanie rastlín. Tu platí zásada že „čím bude teplejšie, tým rýchlejšie nám ubehne čas“ z dôvodu všeobecného zrýchlenia sa častíc ako aj dopracovanie sa ku nechceným výškam teplôt a ovplyvnenia Zemského jadra. Keď už ľudia sa dostali do vykurovaných domoch ešte viac sa všetko zrýchľovalo lebo častice atómov sa nespomaľovali ani v zime ale boli umelo udržiavané v teple bez potreby schladenia sa a regenerácie, tým pádom sa všetko postupne transformovalo a určité častice planéty najmä ovplyvnené ľuďmi prestali žiť vegetačné obdobia, čo malo za následok ešte viac trenia tepla a tlaku vo všeobecnosti po celý rok, bez vegetačných období, avšak to samotné trenie a spôsobenie zrýchlenia sa častíc len stupňovalo a postupne sa zrýchlil celý svet a tým pádom aj plynutie času sa zrýchlilo so psychologického aj skutočného hľadiska, nakoľko pri zrýchlenom tempe a trení sa rýchlejšie dosahuje výsledok a zároveň ubehne čas a nielen pocitovo. Dokonca zvládneme aj viac za rovnaký čas ako pri pomalom tempe, aj keď nie z dlhodobého hľadiska. Z globálneho hľadiska to potom vplýva na presne ten pocit zrýchleného sveta, ktorý dnes žijeme a to že v minulosti ako keby čas bežal pomalšie podstate nie je len pocit ale skutočnosť, ktorá práve ovplyvňuje globálne otepľovanie, vo forme ovplyvnenia rýchlosti častíc atómov teda všetkého ako aj zrýchlenie ľudí kvôli ich zrýchleným časticiam a zvýšeným alebo vyšším teplotám v telách ako kedysi. Tým len chcem povedať že čas v 60 rokoch minulého storočia ako aj čas z pred 2000 rokov pred Kristom, fungoval pomalšie aj v skutočnosti vzhľadom na samotnú globálnu teplotu, tlak a zrýchlenie častíc. Nakoľko spôsob plynutia času neviem dokázať merateľne z minulosti, z prítomnosti  alebo z budúcnosti, nakoľko ju pociťujeme neustále sa minúť a vieme určiť a zamyslieť sa nad budúcnosťou alebo zaspomínať si na minulosť ale tam už čas nebeží, avšak beží aktuálny čas v prítomnosti, ktorý závisí od rýchlosti našich častíc a jej okolia a ďalších už spomenutých vplyvov a faktorov. Logické mi príde tým pádom z hľadiska Globálneho pohľadu to že pri zrýchlenom pohybe atómov kvôli zvýšeným teplotám vo všeobecnosti a zmeny tlaku sa všetky častice zrýchlili a tak ani čas nemôže rovnako plynúť ako pri spomalenom pohybe častíc, aj keď čas sa nám zobrazuje a znázorňuje rovnako, lebo nemáme dôkazy na porovnanie ale pocitovo to cítime to zmenu ktorú som Vám logicky vysvetlil, avšak stále sa to zhoduje s aktuálnym časom lebo aj častice zobrazujúce plynutie času sa zrýchlili keďže ako som povedal všetko je chemickým prvkom a sa skladá z  atómov. Preto aj prírodné (biologické) hodiny v minulosti sa zrýchľovali spolu so zvýšením teploty a zrýchlením atómov. Zaujímavosťou atómu je že v prirodzenom prostredí, v prostredí zlatej strednej cesty, majú rovnaký počet elektrónov aj protónov, v tomto stave je atóm elektro-neutrálny. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Tým pádom kým nedochádza k zmene prostredia nedochádza ani ku tvorbe záporných alebo kladných iónov a k ďalšej transformácií celkového bytia smerom ku apokalypse, čiže vo svojej podstate je riešením a kľúčom na všetko STABILIZÁCIA TEPLOTY všetkého, aby stúpala pomalším tempom, a tak aby sa zastabilizoval aj ŽIVOT všade ako aj okolitý rýchlejšie stúpajúci sa tlak. A keď to funguje u samotného atómu ako u základnej častice chemických prvkov a každého bytia, prečo by to nefungovalo vo všeobecnosti globálne na celej planéte, keď už je z nich stvorená tá planéta ako aj život na nej, VŽDY SA STAVIA OD ZÁKLADOV a princípy fungovania základov = atómov nám odzrkadľujú princípy fungovania celku. Polovičný kľúč na záchranu by sme tým pádom mali! Predsa len výška teploty závisí od rýchlosti a rýchlosť zase od výšky teploty, kvôli vzájomnej podmienenosti, čo spôsobuje skrátenie celkového času bytia a už aj vieme ako, v súvislosti s tlakom!

 

Inak nie je zaujímavé, že sa vyvinuli v minulosti medzi prvými Slnečné hodiny? Vesmír nám chcel už vtedy naznačiť, že náš ČAS určuje Slnko a dopad jej slnečných lúčov priamo i rovnako určuje aj náš celkový čas (čas existencie bytia) nepriamo a to prostredníctvom výšky teploty vo všeobecnosti a všetkého v súvislosti s tlakom (súčasť gravitácie) a s vplyvom na gravitáciu.  

 

time

Dobrou správou je že spoločnými silami ako populácia to všetko môžeme ovplyvniť, a to zmenou prístupom ku každej oblasti nášho života či už ako kolektív alebo jednotlivec. Druhou dobrou správou je, že okrem iného, aj pre jednotlivca sú možnosti a typy ako si ovplyvniť často sa buď extrémne rýchlo plynúci čas alebo príliš pomaly sa plynúci čas.

V prvom prípade ide o jednotlivca pri extrémne rýchlo sa plynúcom čase, pri ktorom je možné si urobiť psychické ako aj fyzické opatrenia na zníženie tlaku a schladenie teploty tela a rýchlosť častíc a ovplyvniť tak rýchlo sa plynúci čas, ale v prípade nadmerného množstva informácií na spracovanie podľa schopností, možností a psychologických aspektov daného jedinca s nedostatočne vymedzeným časom alebo s nedostačujúcimi sa schopnosťami, možnosťami a so psychologickými aspektmi daného jedinca daný čas aj tak nebude zvládnuteľný ale to sa ťažko dopredu predpovedá, a všetko závisí vždy od plánovania alebo aktuálnej situácie. Nazval by som to teóriou psychicko-fyzickej mysle, kde psychická myseľ, ktorá je ťažko dokázateľná časť mozgu tvorená z neviditeľných atómov tvoriacich myšlienky, je deaktivovaná viditeľnými atómami fyzickej mysle tvoriace mozgové bunky a opačne, ktorých výsledkom sú fyzikálne vplyvy na plynutie času, ktoré sa dajú potvrdiť dôkazmi ťažko, nakoľko sú to pocity a psychika, ktoré sú neustále sa meniace, ovplyvnené ďalšími fyzikálnymi a fyzickými faktormi.      

V druhom prípade ide o príliš pomaly sa plynúci čas, pri ktorom je možné si urobiť tiež fyzické alebo psychické opatrenia na zabezpečenie, avšak v tomto prípade zvýšenia rýchlosti častíc a zrýchlenia tak prúdenia všetkého okolo nás vďaka rozprúdení tlaku a zvýšenia teploty, následne  sa tým zmení aj samotný priebeh plynutia času. Inak preto v zime je človek viac ospalý a unavený a zdá sa že ten čas beží pomalšie lebo samotné atómy sú v pomalšom pohybe (tým aj samotné pohyby bytostí) ako za vysokých teplotách keďže aj človeku keď je zima, tak kým sa nezahreje je pomalší a nereagujú tak rýchlo tie svaly ako keď sa už zahriali a zvýšená teplota a tlak dodali dostatočnú rýchlosť na reakciu svalových častíc a tak aj každá akcia a reakcia sa odohráva v tempe podľa teploty. Hodiny vo svojej podstate nám určujú čas „rovnaký“ ale pre každého z nás plynúci inak. Dôkazom sú všetky mnou spomenuté faktory. Poslednú vec, by som rád uviedol ako typický príklad cestu na dovolenku (aby aj účel cesty bol rovnaký), v prípade čakania na niečo v neutralizovanom stave nám čas beží normálne ba až pomaly v závislosti od rýchlosti pohybu častíc v tele t.j. v závislosti od režimu tela a jej teploty a všetkého okolo nás na čo nemáme ani mi sami mnoho krát vplyv, ale v prípade rozprúdenia si atómov v tele prostredníctvom nejakej činnosti do príjemnej miery nám čas plynie rýchlejšie počas cesty ako v neutralizovanom stave, či je to rýchlejšia jazda, počas ktorej človek musí byť v strehu alebo zaujímavá komunikácia, počas ktorej chceme odovzdať čo najviac informácií, obrátky mozgu nám fungujú pod určitým tlakom, pri zvýšenej teplote a zvýšenou rýchlosťou atómov inak ako za bežných okolností a aj ten čas beží úplne inak aj pocitovo aj v skutočnosti.  Nazval by som to teóriou psychicko-fyzickej mysle, kde psychická myseľ, ktorá je ťažko dokázateľná časť mozgu tvorená z neviditeľných atómov tvoriacich myšlienky, je aktivovaná viditeľnými atómami fyzickej mysle tvoriace mozgové bunky a opačne, ktorých výsledkom sú fyzikálne vplyvy na plynutie času, ktoré sa dajú potvrdiť dôkazmi ťažko, nakoľko sú to pocity a psychika, ktoré sú neustále sa meniace, ovplyvnené ďalšími fyzikálnymi a fyzickými faktormi. 

Dokazovanie oproti psychickým vplyvom je jednoduchšie v prípade fyzikálnych a fyzických vplyvov na rýchlosť plynutia času po pospájaní si súvislostí, a na základe logického určenia záveru fungovania častíc a ich atómov, aj napriek tomu že je ČAS existujúcim "nehmatateľným" a "nehmotným" prvkom vesmírneho bytia, neustále sa plynúceho hmotného i nehmotného prvku, ktorý určuje náš život alebo ktorý mi určujeme našim životom, tak samotné ľudské telo je zase hmatateľným a hmotným dôkazom potvrdenia existencie času a jej odlišnosti a rýchlosti plynutia času, ba aj pre rovnaké vekové bytosti narodené dokonca i jeden deň či minútu alebo sekundu. A v podstate aj pre dvoch ľudí na rovnakej ceste v rovnakom dopravnom prostriedku bude plynúť čas odlišne, aj keď v rovnaký čas sa dostavíte do cieľa nikdy nič nie je súbežné alebo totožné už len z hľadiska rozloženia tlaku, výšky teploty a  silu gravitačnej sily! A nezabúdajte teda, že kľúčom na ovládanie času sú teplota a tlak tak v priestore okolo nás ako aj v našom tele, gravitačná sila ako aj od týchto vecí závisiaca rýchlosť pohybu častíc vo všeobecnosti, a pre našu vedomú aj nevedomú myseľ je kľúčom najmä zaujatosť mysle tak po psychickej i fyzickej stránke. 

Rovnako tá teplota, tlak a gravitačná sila potom určuje aj čas z hľadiska rýchlosti pretrvávania obrovských výkyv počasia a apokalýps, individuálne na každej časti planéty odlišne, v závislosti od najdôležitejšieho nástroja tejto planéty teda od golfského prúdu a jej prúdenia. Ťažko sa dokazuje rýchlosť prúdenia ale podľa logického uváženia a podľa toho že čím je vyššia teplota tým je väčšia rýchlosť, tak dáva logiku spomalenie rýchlosti golfského prúdu v oblastiach kde dochádza k najväčšiemu prílevu studenej vody, teda kde dochádza k najväčšiemu topeniu sa ľadovcov. Čo sa týka obsahu či sa jedná o slanú alebo sladkú vodu,  podľa mňa nemá až taký veľký vplyv na rýchlosť prúdenia ako objem (tlak) a teplota vody. 

Už len sa schopiť a na to všetko podvedome myslieť a uvedomovať si to, ako aj spoločnými i individuálnymi silami, zapôsobiť a predĺžiť život na tejto planéte ZEM pre našu budúcu generáciu a nepovediac o tom, že sa zbavíme strachu, že jedného dňa sa ocitneme v dobe ľadovej alebo všetci jedného dňa skončíme „raz a naraz na Marse“, nakoľko neviem či si uvedomujete, ale všetky atómové elektrárne sú nám hrozbou a časovanou bombou, vzhľadom na seizmické vlny a ich následky vybočenia zo zlatej strednej cesty, končiac nefunkčnosťou  z pohľadu vzájomnosti, teda korelácie tých najmenších častíc, atómov! 

       

effekt

  

OCHRANA PRIESTORU a ČASU

 

Teraz už chápete a vidíte dôležitosť ochrany priestoru a času, hlavne vo forme odľahčenia celej planéty, či už vo forme zbúraní starých nevyužívaných budov, alebo znížením produkcie hmoty vyrobeného synteticky, aby sa nekopili obrovské množstvá oblečenia a nevyužívanej hmoty ako sú hračky, elektronika a staré nábytky, zároveň aby sa ľudia zbavili zbytočnosti, ktoré sa už nepoužívajú v domácnostiach vo forme predaja či výmenného obchodu. Priemyselná revolúcia ovplyvnila globálne otepľovanie vo väčšej miere so zaťažením planéty z hľadiska dostredivej sily ako z vypúšťaných chemický prvkov do atmosféry počas výroby. Nakoľko predtým sa prírodné veci dostávali do kolobehu nekonečnej zmeny skupenstiev od stvorenia až po rozklad, a pekne to fungovalo, ale po objavení syntetických látok na znásobenie hmoty sa to vymklo z pod kontroly našej populácie a čoskoro nás tá hmota zadusí alebo spáli, nehovoriac o narušení a ničení biodiverzity využívaním syntetických látok v nesprávnom pomere vzhľadom na chemické reakcie nastávajúce po, okrem toho aj postreky a iné podobné látky používané ľudskou populáciou spôsobujú katastrofálne následky, aj keď príroda ako sa len dá snaží sa prispôsobovať. Dôležité je pripomenúť aj potrebu obmedzenia výroby a predaja dopravných prostriedkov a uprednostnenia výroby elektrických motorov.

Zaujímavým objavom na odľahčenie planéty je antikoncepcia, prečo? V podstate, ľudia po použití antikoncepcie, sa dopracovali ku chemickým procesom, kde atómy antikoncepcie narušili atómy chromozómov bytia a spôsobili mutáciu, a ktoré spôsobili nižšiu pôrodnosť a vyššie % rodenia sa ľudí s rovnakou orientáciu (čím ďalej tým viac ich bude), či už v dôsledku vysadenia antikoncepcie a následného oplodnenia a pôrodom alebo v dôsledku nepriameho spôsobu, teda z pitnej vody vo forme pitia alebo vo forme hygienických účelov, nakoľko antikoncepcia sa ustálila keďže je to látka, ktorá sa nedá odstrániť z kolobehu chemických procesov a zasahuje to aj ďalšie živé bytia našej evolúcie. Avšak za tie roky verte tomu že nám tá antikoncepcia ušetrila celkovú záťažovú hmotnosť a čas do príchodu tejto apokalyptickej éry našej populácie.

Bisexualita ako novodobý výmysel? alebo skutočnosť zmutovania chromozómov iba do takej úrovne že ak dôjde k stretu rovnakého pohlavia so zhodnými atómami chromozómov a inými atómami priťahuje nás rovnako ako v prípade stretu opačného pohlavia so zhodnými atómami chromozómov a inými atómami nato potrebnými.  Takže nemajte obavy že Vám šibe ? Nie , nešibe Vám, pretože je to skutočnosť zmutovania tak mužských ako aj ženských atómov chromozómov vytvárajúc väzby podľa zhodných atómov chromozómov a iných atómov. 

Z toho dôvodu vidím ako za správne konečne celosvetovo zrovnoprávniť ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciu a povolenia adoptácie detí, aby ani ľudia sa nebáli priznať svoju orientáciu a aby sa netlačili do silených heterosexuálnych vzťahov, ktoré vyprodukujú trápiace sa deti, v dôsledku trápenia sa rodičov a skončí sa vo väčšine rozvodom, kde tomu dieťaťu sa spôsobujú ťažkosti už v rannom štádiu vývoja aj vzhľadom na chýbajúceho člena rodiny a jeho kľúčové chemické reakcie pri vývoji, čo je súčasťou rodinných chemických procesov spájajúcich rodinu. Nevidím logiku zničenia životov viacerých ľudí naraz v dôsledku sebeckosti a hanbenia sa zapríčinené najmä nesprávnym kolektívnym myslením, čo bude mať za následok podobný chemický proces ovplyvňujúci psychiku dieťaťa ako dieťaťa z detského domova aj keď tam je to horšie o to že chýbajú obe chemické procesy rodičov. Rovnako si nemyslím, že náhradné materstvo je riešením či už pre homosexuálov alebo heterosexuálov, pretože to je najväčší zásah do psychiky a vývoja dieťaťa z pohľadu na chemické akcie a reakcie, ak hneď to dieťa príde o svoju matku, vesmírnym vnímaním o živú hmotu kľúčových chemických procesov, ovplyvňujúc ďalší vývoj dieťaťa, počas kľúčových procesoch vývinu.

V dôsledku prevádzkovania fontán, tiež sa vytvára náraz na zemský povrch a spôsobuje to zvyšovanie tlaku dokonca s podobnými frekvenciami opakovane, niekde aj 24 hodín denne, a nehovoriac o plytvaní pitnej vody.

Tiež pri ochrane prostredia treba spomenúť aj negatívny vplyv príliš vysokých zvukových vĺn ako aj jej zanechaný tlak. Keď sme už pri vlnách, tak práve využívania plavieb spôsobujúc ešte väčšie rozprúdenie morských prúdov a vĺn spôsobujúc tlaky nielen na samotné jadro Zeme a jej teplotu a chemické procesy jadra, ale aj na pevniny kde ležia obrovské mestá plné ľudí a obrovských výškových budov, kde práve pri týchto pevninách dochádza ku nárazom vĺn a tlakov rôznej intenzity, ktoré majú ešte väčší vplyv na Zemské jadro, globálne otepľovanie a gravitáciu, ako sme si mysleli, preto sú aj vystavené väčším nebezpečenstvám (ako sú zemetrasenie, prívalové vlny a iné prírodné katastrofy). Najviac sú ohrozené mestá kde ten nával vĺn pochádza z väčšej časti oceánskych plôch ako je samotná pevnina zachytávajúca nárazy, pretože ten spätný náraz vyvolaný tlakom spôsobeným mestami odrazí tú vlnu, avšak sa vráti oveľa väčšia a intenzívnejšia pri ideálnych podmienkach pre takýto proces, preto najviac je ohrozené pobrežie západnej Ameriky a východnej Ázie, ale rovnako tie prívalové vlny môžu vytvoriť aj iné chemické procesy, bez ohľadu na sily odrazu vlny od pevniny, skôr mám na mysli zvýšenie tlaku na jadro a spôsobenie inej chemickej akcie a reakcie spôsobujúcu zemetrasenie alebo prívalové vlny ďaleko od tej pevniny, ktorá potom v konečnom dôsledku zasiahne aj tak reakciu vyvoľujúcu ďalšiu akciu, ktorá si to miesto vyvolania nájde vďaka už spomínaným poprepájaným chemickým procesom. Určite by pomohlo aj modifikovanie lodnej dopravy, aby lode plávajúce v smere prúdu mali vypnuté motory a používali iba počas nutnosti a tiež by sa mali uprednostniť plachetnice pri výrobe a výbere rekreačnej lodnej dopravy ako aj podpora zastavania vnútrozemských území.

Je dôležité spomenúť jeden základný proces našej prírody a to je fotosyntéza, čo je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov (silnejšie žiarenie silnejšie sacharidy – cukry ako energie). Je druh asimilácie oxidu uhličitého. Za účelom záchrany priestoru, by sa malo dbať aj na ochranu už existujúcej prírody a jej biodiverzity, aby sa rýchlosť globálneho otepľovania znížila a mali dostatočné nástroje na spracovanie slnečného žiarenia, pretože v piesočnatých oblastiach tiež dochádza aj keď k menšiemu ale k odrazu slnečných lúčov a spaľujú všetko naokolo, keďže sa nemajú kam zachytiť a v noci tak spôsobujú obrovské výkyvy teplôt oproti dňom, a keď sa už dosiahne tvorenie púští na viacerých miestach bude to tiež neodvrátiteľný proces z pohľadu ľudského konania. Zároveň vzhľadom na fotosyntézu treba pripomenúť aj slnečnú energiu spracovanú rastlinami vo forme sacharidov a cukrov, ktoré dodávajú energiu mnohým živým bytiam priamo v samotnej rastline alebo nepriamo konzumáciou iným živým bytím, avšak aj tu platí to že v dôsledku globálneho otepľovania sa bude zvyšovať aj energia v rastlinách a tým pádom aj v bytiach čo spôsobí ďalšie zrýchlenie. Zrýchlenie ako vieme má za následok aj skoršie dožitie čohokoľvek, takže aj v prípade globálneho otepľovania a silnejšej fotosyntézy sme zase v neodvrátenom cykle, lebo tie rastliny ktoré dožili predtým dlhšiu dobu, kvôli zvýšenej teplote a silnejším energiám počas fotosyntézy sa dožijú kratšiu dobu a nebude sa kam mať zachytávať energia zo slnečného žiarenia. Dobrá správa je že v prípade dodržiavania zásady všetko s mierou a spôsobením spomalenia globálneho otepľovania to môžeme dostať pod kontrolu.

Letectvo a jej vplyv. Letecká doprava ovplyvňuje globálne otepľovania aj z toho hľadiska, že už vo vysokej nadmorskej výške spôsobí vďaka treniu a teplu tlak udržiavajúce lietadlo (zásah do gravitácie), ktorý spôsobí ďalší tlak a rozprúdenie chemických prvkov viac do oblasti ozónovej vrstvy a spôsobuje jej jednoduchší dosah a rozklad, skorej ako iné dopravné prostriedky, preto by sa mali zaviesť, iba medzikontinentálne a dlhotrvajúce lety a po kontinentoch by sa mala využívať hlavne vlaková doprava. 

V spojitosti s ochranou času a priestoru treba pripomenúť aj druhý najväčší nepriateľ globálneho otepľovania a to je digitálna revolúcia ako aj upriamiť pozornosť na ochranné opatrenia pred elektro smogom, teda pred elektromagnetickým žiarením. Ľudia by mali dbať na zapnuté a zastrčené domáce spotrebiče či inú elektroniku, a ak majú prístup mali by si zaobstarať prostriedky na zníženie lepšie povedané na neutralizáciu práve tohoto elektro smogu. Tiež by sa malo obmedziť množstvo zdieľaných dát ako aj uložených dát a mal by sa prečistiť celý IT priestoru, z dôvodu že tak ako každá jedna myšlienka je tvorená z atómov, či je vyslovená alebo nie, tak aj dáta sú z atómov či sú alebo nie zdieľané, či sa prenášajú cez elektromagnetické vlnenia alebo nie. Možno si poviete si čo pár domácností, ale v globálnom spektre digitálna revolúcia,  z hľadiska množstva ľudských bytostí tvoriacich a zdieľajúcich dát online po celom svete a množstva domácností a elektrických prostriedkov je naozaj druhým najväčším nepriateľom globálneho otepľovania. Zároveň treba ale spomenúť aj priemyselné elektrické vedenia produkujúce elektromagnetické žiarenia. Obmedzenia využitia priemyselných elektrických vedení (verejné osvetlenia / továrne) sú tiež jedným z nástrojov, ktoré by spomaľovali globálne otepľovanie kým by sa planéta odľahčila, zatiaľ sme k tomu boli donútený z dôvodu energetickej kríze, ale bolo by lepšie to robiť svojvoľne a plánovane.

Na záver celková zmena spôsobu života ľudí a zníženie produkcie živočíšnej výroby, by nám dopomohlo k spomaleniu globálneho otepľovania, aj z hľadiska vylepšenia biodiverzity a fotosyntetických procesov, nehovoriac o dobrom pocite ľudí, ktorú môžu dosiahnuť iba zmenou formy životného štýlu, ako sa hovorí zdravé telo zdravý duch, a nehovoriac o pocitu  atraktívnosti, ktoré majú blahodarné účinky na tele vo forme tvorenia endorfínov (hormónov šťastia). Je to ako dvojitá výhra super pocit voči svojej osobe v rámci zdravia, produktivity v zmysle lepšieho a jednoduchšieho dosiahnutiu výsledkov, a v rámci vzhľadu a rovnako to je aj super pocit voči prírode, že ju chránime prostredníctvom seba.                                                   

 

Tretia kapitola

ZDRAVIE

 

Po objasnení všetkých objektívnych skutočností brániacich nám 

žiť, bezpečný, zdravý a šťastný život, 

je čas upriamiť pozornosť na indivídua a ich subjektívne skutočnosti brániace 

im žiť plnohodnotný a harmonický život.

 

Hneď na úvod by som chcel objasniť skutočnosť, že prvým krokom na odstránenie subjektívnych skutočností je pochopenie základov ľudskej existencie a z toho sa odvíjajúca správne nastavená psychika človeka, ktorá môže ďalej budovať potom zdravú chémiu fyziky človeka. 

Základy ľudskej existencie

Vysvetlením, základov ľudskej existencie, je samotné zloženie ľudského teľa, ktoré môžeme rozdeliť na chemické a anatomické zloženie ľudského teľa.

 1. Chemický model zloženia teľa, sa skladá :
 • vody
 • glykogénu
 • tukových zásob
 • bielkovín
 • minerálov (Ca, P, Mg, Cl, Fe, Cu ad.)
 • a z ďalších látok
chem

 

 1. Anatomický model zloženia teľa, sa skladá :

 

 • zo svalov
 • z kostí
 • z tuku
 • zvyšok (ostatné orgány)

 

ana

Gény

Uvedomením si zloženia stavby teľa a toho, že najprv bolo chemické zloženie stavby tela, ktoré sa postupne formovalo do anatomického zloženia stavby teľa, pochopíme aj evolúciu nášho zdravia a toho, že gény sami o sebe nevyvolajú ochorenia, ani v prípade zdedenia zlých génov, iba sa aktivujú alebo sa prejavia. Zlý gén je gén skladajúci sa z atómov, ktoré sú vo vzájomnej nefunkčnosti teda „mimo zlatej strednej cesty“ a dochádza k jej mutácií a deštrukcií, spôsobujúce choroby,  ich budúcnosť závisí podľa toho, či sa tá mutácia a deštrukcia podporuje naďalej alebo sa robia opatrenia na elimináciu tej mutácie a deštrukcií. Teda aktivácia a prejav zlých génov závisí podľa našej životosprávy a výživy, teda podľa atómov, ktoré sa do nášho teľa dostanú počas splodenia plodu cez nositeľa plodu ako aj cez sploditeľa plodu, a rovnako počas vývinu plodu cez nositeľa, sploditeľa alebo osoby, ktorá je v intímnom kontakte s nositeľom plodu. Možno sa pýtate ako? Sploditeľ alebo osoba v intímnom kontakte s nositeľom plodu, počas vývinu plodu, tvorí rovnako cez svoje atómy ľudského teľa imunitu nositeľa plodu ako aj plodu, teda chemické zloženie plodu počas ďalšieho vývinu. Toto chemické zloženie plodu potom tvorí anatomické zloženie plodu, od ktorého sa odvíja ďalší vývoj plodu, teda vidíte že tých faktorov je veľa, a že aj pri zdedení „zlých génov“ stále odohrávajú rolu atómy, ktoré môžu aktivovať ochorenia alebo ich deaktivovať. 

Psychika

Atómovým pochopením fungovania génov, sa postupne môžeme dopracovať k psychike k mysle ľudského bytia, ktorá je tvorená z neviditeľných častíc, z atómov vo forme myšlienok, ktoré sú výsledkami spracovania atómov externých a interných faktorov riadiacou jednotkou plodu teda rozumom priam atómami rozumu. Pri správnom spracovaní atómov externých a interných faktorov s atómami rozumu, dochádza ku korelácií, ktorej funkčnosť závisí od základov. Základy spracovania atómov externých a interných faktorov sa formujú postupným genetickým vývinom riadiacej jednotky plodu teda rozumu, rovnako ako základy spracovania atómov externých a interných faktorov inými orgánmi ľudského teľa. To znamená, že vývin základov spracovania atómov externých a interných faktorov, rozumom a inými orgánmi ľudského teľa, ktoré sú v konečnom dôsledku najviac závislé od rozumu, závisí od intenzity externých a interných faktorov voči ktorým je samotný plod a po narodení to samotné ľudské telo vytavené.

Keď sme toto všetko pochopili sami zistíme, že všetko je najprv v našom tele potom v našich mysloch, tvorená z myšlienok, ovládajúc náš rozum, naše telo končiac v našich konania alebo v opomenutiach a zároveň si uvedomíme že aj vývin a jej vývoj zdravia našich detí, je v našich rukách, až kým sa nenaučia čítať a neprečítajú si túto knihu a prevezmú nad sebou plnú moc.

Najjednoduchším prirovnaním na pochopenie základov atómového fungovania psychického a fyzického teľa z pohľadu chemického zloženia považujem LÁSKU, keďže väčšina populácie už mala možnosť sa s ňou stretnúť a pocíti sám na sebe jej následky. Pri správnom výbere nás atómy lásky budovali a dodávali energiu a pri nesprávnom výbere nás atómy lásky brali o energiu a robili deštrukciu ďalších atómov v našom tele, a presne tak je to s výberom potravín pri správnom výbere nás atómy danej potraviny udržiavajú pri zdraví, budujú naše telo a  dodávajú jej energiu ako aj udržiavajú našu existenciu ľudského bytia v zlatej strednej ceste. Po pochopení fungovania bytia cez lásku, najviac pochopíme fungovanie nášho zdravia ako aj zázračné účinky potravinovej lekárne.

Láska

Nato aby sa medzi dvoma jedincami vytvorila láska, je potrebná korelácia atómov tvoriace chromozómov, prečo? Pretože láska je chemická akcia a reakcia v tele človeka na atómovo chromozómov základe, ktorá  keď je v korelácií tak ďalej vytvára spojitosť kolektívnej imunity - aury jedinca s kolektívnou imunitou - aurou druhého jedinca. Kolektívna imunita - aura jedinca sa skladá zo psychickej imunity – mentálneho zdravia a z fyzickej imunity – fyzického zdravia jedinca, ktoré sú navzájom podmienené. Na to aby sa vytvorila láska nestačí len korelácia atómov chromozómov, ale je potrebná aj dodatočná korelácia ďalších atómov tvoriace našu individuálnu kolektívnu imunitu – auru s atómami tvoriace individuálnu kolektívnu imunitu – auru druhého jedinca. Zjednodušene povedané, na to aby sa vytvorila láska je potrebná korelácia teda vzájomnosť všetkých atómov, tvoriace bytie a od intenzity vzájomnosti závisí pocit pravosti vašej polovičky. To znamená že sa Vám už určite stalo že došlo ku korelácií vizuálnych atómov s atómami vašej predstavivosti o vzhľade vysnívanej polovičky, avšak po mnohých stretnutiach k ďalšej korelácií nedošlo lebo tá spojitosť a vzájomnosť sa ďalej nemala kam chemickými akciami a reakciami posúvať resp. ani po intímnom styku, ale treba si uvedomiť aj prípady opačného charakteru. 

Posun chemických akcií a reakcií atómov počas stretávania sa závisí od viditeľných, hmatateľných ako aj neviditeľných nehmatateľných atómov tvoriacich naše fyzické telo. Zloženie hmatateľných a viditeľných atómov závisí od nášho životného štýlu, teda čo jeme a pijeme, čo si obliekame, aké kozmetické pomôcky používame, keďže tvoria chemické zloženie nášho anatomického tela. Teda keď sa nám niekto páči a rozumiete si, je vzájomnosť atómov tak, po častých intímnych stykoch sa do vás budú dostávať navzájom atómy fyzického teľa druhej osoby, tvoriace ďalšie akcie a reakcie a budú prehlbovať vašu lásku a závislosť na druhej osobe. Rovnako posun chemických akcií a reakcií závisí ako som už spomenul aj od neviditeľných atómov psychiky, ako rozmýšľame, ako si rozumieme, čomu sa venujeme v živote, aké máme spoločné záujmy a ciele. Nato aby sa prostredníctvom lásky mohlo niečo spojiť a postupne budovať vidíte je potrebná chemická akcia a reakcia viditeľných aj neviditeľných atómov ľudského tela. Po spojení láskou sa atómy, ktoré nie sú v korelácií sa dodatočne prispôsobia, to ste si už tiež určite všimli aké zmeny s človekom vie narobiť láska, ba pri neuvedomení si faktov a neovládania sa, láska vie nielen zmeniť človeka ale aj zničiť, pretože po úspešných akciách a reakciách vytvárajúc vzájomnosť, človeku sa začne vytvára závislosť na tej druhej osobe, ktorá závisí nielen od chemického zloženia druhej osoby a fyzických atómov zhodných s našimi vytvárajúc vzájomnosť ale aj od psychických atómov v rôznych formách či sú to vyslovené myšlienky druhej osoby alebo pozitívne zážitky uložené vo forme myšlienok, zhodných s myšlienkami druhej osoby a vytvárajúc rovnakú vzájomnosť ako pri fyzických atómoch. 

Ako človek vie ovládať vedome lásku? Jediným ovládaním je uvedomenie si fungovania ľudského teľa celkovo a toho, že všetko je v našich rukách postavených na akčno-reakčnom atómov základe, a že zamedzením vzniku akcií a reakcií v prípade neistoty, zamedzíme ďalším procesom smerujúcim k vytváraniu závislosti. Nakoniec zistíte že lásku sa dá budovať vedome  teda bezpečne pod kontrolou a maximálne do vami určených percentuálnych hraníc ako aj nevedome teda nebezpečne bez ovládania seba samého, bez kontroly a spôsobením závislosti.

Ideálne je aj v tomto si nájsť zlatý stred, pretože nato aby bytie malo vhodné prostredie na zmenu ako aj regeneráciu a zotavenie sa v rámci mentálneho a fyzického zdravia je potrebná aj psychická bezpečnosť a istota, ktorú nám môže dodať iba rodina a kvalitné rodinné zázemie, ktoré sa buduje prostredníctvom korelácií atómov jej príslušníkov a prostredníctvom lásky.

Ak sme toto všetko vedeli prejsť hlavou a pospájať si s vlastnými skúsenosťami, tak prostredníctvom lásky na ktorej vytvorenie potrebujeme vzájomnosť miliardy atómov a ktorej výsledkom je závislosti na ľudskom bytí, vieme pochopiť závislosť aj na atómoch či správnych alebo nesprávnych vo forme výživy, na ktorých vytvorenie závislosti nie je potrebný taký zložitý proces ale ani na ich elimináciu. Rovnako potom vieme pochopiť aj dobré či zlé zvyky našej psychiky a vedome môžeme začať voči nim konať a postupne ich pretvárať na potrebné atómy aktuálnej situácie a ostať na nich závislí v rámci zlatej strednej cesty. S vedomím príjmom správnych atómom a s vedomím účelom prijatia sa tá závislosť vytvorí nielen vo forme liečenia ale postupne aj vo zvykoch našej psychiky.

Po objasnení všetkých týchto skutočností, je treba si uvedomiť že k vytúženému zdraviu sa dopracujeme najprv cez psychiku a výživu až potom cez pohyb. Po liečení sa alebo strate hmotnosti výživou ako aj ľahkými fyzickými aktivitami ako sú chôdza a rýchla chôdza, môžeme upriamiť pozornosť na fyziológiu opornej a pohybovej sústavy. Po osvojení si správneho držania tela vo všeobecnosti ako aj pri výkone fyzických činností či iných športových aktivít, budeme môcť ďalej budovať nielen naše zdravie, ale aj fyziológiu opornej a pohybovej sústavy, a zároveň formu našej vytúženej postavy.  

Jedlo ako liek

Ako som už spomenul v úvode v základoch ľudskej existencie, kľúčovým faktorom v boji proti chorobám zapríčinené vírusmi alebo bakériámi je psychika a výživa avšak pri výžive najmä hladina cukru v krvi, rýchli metabolizmus a správny výber liekov vo forme potravy. Keďže príliš vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť zápal oslabujúci funkciu bielych krviniek, a celkovo imunitného systému, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie ľudského teľa, navyše spomalenému metabolizmu dlhodobo trvá spracovanie a strávenie jedla ako lieku.

V súčasnosti, presnejšie mám na mysli situáciu po Covide-19 a prítomnú dobu “dedičných chorôb” respektíve „zlých génov“, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým si zachovať zdravý životný štýl vrátane dlhodobého zdravého stravovania. To znamená zachovať si stravovacie návyky, ktoré poskytujú nevyhnutnú výživu, zrýchlia metabolizmus a tiež udržujú hladinu cukru v krvi a telesnej hmotnosti pod kontrolou. V tejto súvislosti udržanie hladiny cukru v krvi je kľúčovým faktorom, na zníženia rizika komplikácií chorôb zapríčinené vírusmi alebo baktériami, pretože príliš vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť zápal oslabujúci funkciu bielych krviniek, a celkovo imunitného systému, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie ľudského teľa.

Po preštudovaní viacerých odborných článkov od rôznych lekárov z celého sveta, som sa rozhodol zverejniť svoj PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE, zlatej strednej cesty, ktorého cieľom je udržať nízku hladinu cukru v krvi a nezaťažovať organizmus dlhodobými tráviacimi procesmi spôsobujúc ďalšie oslabenie imunity ako aj dostať do tela najviac správnych prírodných atómov vo forme potravinovej lekárne a tak zamedziť ďalšej mutácií a deštrukcií atómov génov. Obsah tohto programu zlatej strednej cesty som rozdelil do 3 sekcií s nasledovnými názvami výživa, šport a regenerácia.                          

PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE nie je zárukou vyliečenia chorôb, keďže každá choroba je veľmi individuálna a závisí od mnoho faktorov tak externých ako aj interných. Je to ukážka zdravého životného štýlu, pre správne fungovanie metabolizmu a silný imunitný systém. Vzhľadom nato, že každý jedinec na svete sa líši nielen výzorom ale aj funkciou metabolizmu, funkciou imunity, či funkciou pečene a ďalšími iným funkciami orgánov či vlastnosťami, chcem vopred UPOZORNIŤ každú jednu osobu, že predtým ako začne žiť takýto životný štýl t.j. PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE, aby si bol vedomí toho že konkludentným spôsobom preberá na seba ZODPOVEDNOSŤ a zároveň tým konkludentným prejavom vôle, ktorá spočíva v začatí používania programu, potvrdzuje aj odbornú informovanosť t.j. poradenstvo príslušným lekárom alebo iným príslušným odborníkom v danej oblasti o povahe navrhovaného programu, a o jej vhodnosti pre pacienta, na základe posudku, ako aj o jeho možných následkoch a rizikách (nežiadúce účinky)

AUTOR PROGRAMU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE po konkludentnom prejave vôle klienta a tým pádom aj po splnení vyššie spomenutých podmienok klientom, sa zbavuje ZODPOVEDNOSTI v právnej rovine, ako aj ZODPOVEDNOSTI pravdivosti  informácií uvedených v článkoch súvisiacich s týmto programom. Používaním PROGRAMU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE súhlasne prijímate aj riziko, že informácie môžu byť neúplné či nepresné, alebo nemusia spĺňať Vaše potreby, požiadavky respektíve očakávania a výsledky vo Vami vymedzenom čase.

Výživa

Na úvod by som Vám chcel ukázať vzorový nutričný plán pri ktorom neuvádzam hmotnosť jednotlivých makroživín, pretože neexistuje číslo, ktoré by presne určovalo koľko gramov je nutné prijať z jednotlivých makroživín, keďže sú determinované viacerými faktormi ako sú vek, pohlavie, váha, fyzická námaha a podobne. Preto každá osoba si musí prispôsobiť svoj nutričný plán k svojmu spôsobu života. Na internete sa dá nájsť množstvo stránok, na výpočet dennej potreby makroživín, podľa vytúženého cieľa, či je to liečenie chorôb, úbytok hmotnosti alebo riešenie pod-vyživenia či budovanie svalovej hmoty.

Ukážková tabuľka s približnými číselnými hodnotami jednotlivých živín - nutrientov :

Bielkoviny 0,8 – 2,0g x 1kg telesnej hmotnosti

Sacharidy 2,0 – 7,0g x1kg telesnej hmotnosti

Tuky 0,8 – 1,2g x 1kg telesnej hmotnosti

Vláknina 0,35 - 0,55 g x 1kg telesnej hmotnosti

Živiny sú organické látky nevyhnutné pre každý živý organizmus pretože mu poskytujú prísun energie a stavebné látky, ktoré sú dôležité pre jeho výživu a vývoj. Podľa toho, koľko živín ľudské telo potrebuje, môžeme živiny rozdeliť na makro a mikro živiny. 

Makroživiny telo využíva vo veľkom, radíme medzi ne bielkoviny, sacharidy a tuky. Človek vďaka nim získava dostatok energie na zabezpečenie nevyhnutných životných funkcií. Medzi makroživiny možno zaradiť tiež vodu, ale pretože nedodáva telu ani výživu ani energiu alebo esenciálne zložky, zvyčajne sa medzi živiny nepočíta.               

Mikroživiny na rozdiel od makroživín síce nedodávajú organizmu energiu, avšak predstavujú potrebné zložkypre zaistenie správnej funkcie metabolizmu. Patria sem najmä vitamíny (A, B, C, D, E a K) minerálne látky (ako vápnik, fosfor, draslík) a stopové prvky (železo, zinok, selén a mangán). Hoci ich telo spotrebuje len malé množstvo, hrajú vo výžive kľúčovú úlohu. Bez ich prítomnosti by v tele nefungoval proces rastu, tvorba energie a mnoho ďalších funkcií.

Viac informácií o jednotlivých makroživnách a ich denných dávkach nájdete v ďalších článkoch, na fitness sociálnej sieti go2gym.today („www.fitbook.com“), kde sú jednotlivé makroživny podrobne rozpracované.

V ďalšej časti tohto článku Vám ukážem vzorový nutričný plán a v sekcii poznámky Vám ho pokúsim čo najstručnejšie vysvetliť.

 

Vzorový Nutričný Plán

Pred raňajkami

04:00 - 6:00

Každé ráno pohár čistej vody. 

Citronáda - vyšťavený citrón s H2O (300ml- 10fl oz),  3x týždenne alebo podľa potreby každý deň kedykoľvek aj v priebehu dňa. Na lačno môže spôsobovať problémy, závisiac aj podľa príjmu potravy z predošlého dňa.

Káva / Matcha Tea / Zelený / Čierny čaj alebo iný podľa potreby a choroby na lačno môžu byť ťažké na žalúdok (s pridaným medom (prírodný cukor) bez ťažkostí, kľudne dodať aj citrón piť namiesto citronády.

06:00 – 8:00

Raňajky

Musli bez cukru + rastlinný druh jogurtu + sušené ovocie bez pripadaného cukru.

Granola bez cukru + rastlinný druh jogurtu + maliny.

Ovsené vločky s vlákninou + rastlinný druh jogurtu + čučoriedky.

Špaľdové vločky + rastlinný druh jogurtu + hrozno.

Zdravé Chleby / sucháre + humus, resp. vegetariánske alebo vegánske nátierky + zelenina

 • čajová lyžička 100% kakaového prášku 2-3x týždenne alebo podľa potreby.
 • 1x / 2x do týždňa živočíšny druh jogurtu (biely jogurt) alebo kravské maslo na chlebík namiesto nátierky.  
 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, odporúča sa vyšší príjem bielkovín v tomto prípade sa jogurty môžu nahradiť proteínovými, ako aj chlebíky sa môžu používať proteínové aby v prípade zaťaženia, vyčerpania ba aj poškodenia tela, malo dostatok základných stavebných látok na regeneráciu.

09:00 - 11:00

Desiata

Chia semienka + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

Ľanové / Konopné semienka rozdrvené + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

Arašidové a iné maslá + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

 • ideálne je si spraviť smoothie a nechať zmäknúť. 
 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, odporúča sa vyšší príjem bielkovín, v tomto prípade sa môže pridať proteín (rastlinný/ živočíšny), aby v prípade zaťaženia, vyčerpania ba aj poškodenia tela, malo dostatok základných stavebných látok na regeneráciu.

12:00 - 14:00

Obed

Zeleninové polievky sú veľmi zdravé, dokonca aj druhé jedlo môže byť vo forme polievky.

Zmiešaný šalát s rukolou + mäso (menej a striedať druhy) + mix zeleniny.

Zmiešaný šalát so špenátom + ryby (sladkovodné/morské) tiež striedať + mix zeleniny.

Zmiešaný šalát s kapustou alebo kyslá kapusta či čalamáda + vajíčka + mix zeleniny.

 • pridať zmes jadierok na šaláty a dostatočné množstvo buď olivového, makového, sezamového, makadamiového ľanového, konopného alebo tekvicového oleja na šaláty.

17:00 - 19:00

Olovrant

Hubový a Zeleninový cous cous alebo bulgur. (striedať druhy celozrnné / špaldové / atď).

Hubové a Zeleninové zemiaky, batáty, pšeno, cestoviny alebo rizoto. (striedať druhy celozrnné / špaldové atď / ako aj striedať druhy ryže).

 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, si treba dopriať komplexné jedlo vo forme mäsa a prílohy s pestrou kombináciou zelenín. Podľa potreby a záťaže pridať proteín (rastlinný / živočíšny) alebo iné doplnky výživy. 

20:00 - 22:00

Večera

Tofu  + avokádo alebo iné zdravé tuky ako sú orechy (kešu, vlašské, brazílske, makadamiové, lieskové, mandle, pistácie, arašidy) + pestrá kombinácia zelenín.

Vegánske mäso + avokádo alebo iné zdravé tuky ako sú orechy (kešu, vlašské, brazílske, makadamové, lieskové, mandle, pistácie, arašidy) + pestrá kombinácia zelenín.

 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, si treba dopriať komplexné vegetariánske alebo vegánske jedlo, teda s prílohou (na dopomáhanie spracovania živočíšnych výrobkov z celého dňa) a s pestrou kombináciou zelenín. A po večery dodať telu ešte zdravé tuky ako sú avokádo, orechy alebo semienka atď.

Poznámky

Snažil som sa vytvoriť nutričný plán bez rafinovaného cukru a s nízkym obsahom sacharidov keďže dôležité je udržať nízku hladinu cukru v krvi. Sacharidy sa vyskytujú v nutričnom pláne len v raňajkách a v olovrante, pretože je potrebné rozbehnúť metabolické procesy v prvom jedle a telo potrebuje rýchly zdroj energie po celovečernom spánku a regenerovaní sa, na desiatu sú zdravé tuky ktoré dodajú dlhodobý zdroj energií. Na obed je sprístupnené mäso, ryby aj vajíčka aby ste mali dostatok energií po celý deň. Celé poobedie (každú hodinu) sa má striedať kombinácia ovocí, zelenín a zdravých tukov, podľa typu orgánu a choroby. Na olovrant nasleduje jedlo s vysokým obsahom sacharidov na dotrávenie ťažšie stráviteľných živočíšnych výrobkov a zároveň s vysoko liečivými hubami. Posledným jedlom sú ľahko stráviteľné bielkoviny na podporu spracovania celodenných príjmov liečivých hmôt resp. potrebných atómov a na skvalitnenie regenerácie, ako aj zdravé tuky na dodanie dostatku energií pre telo aj v noci počas regeneračných, teda liečivých procesov. Ideálne je si nastaviť svoj plán tak, aby príjem sacharidov ste mali po fyzickej námahe ak máte nejaké. Čas je orientačný a priestor na jedenie je individuálny pre každého, ale treba začať vždy s raňajkami. Občasné porušenie programu je lepšie ako prestať s celým programom.

Medzi jednotlivými jedlami sa snažiť jesť dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a zdravých tukov. Na predpoludnie si dávať ovocie s vyšším obsahom cukrov ako sú npr. banány, mango, hrušky či jablká a na poobedné hodiny si nechávam iné druhy ovocia s nízkym obsahom cukrov ako sú grep, pomelo, pomaranče.

Zároveň keď sme pri cukru a jej hladine v krvi,  tak treba spomenú aj glykemický index pretože potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index, obsahujú cukor, ktorý sa štiepi a vstrebáva rýchlo, výrazne zvyšuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi a rýchlo vedie k pocitu hladu. Zatiaľ čo potraviny s vysokým obsahom rafinovaných sacharidov a cukru majú často vysoký GI, pričom sa trávia rýchlejšie, tak potraviny s vysokým obsahom bielkovín, tukov alebo vlákniny majú zvyčajne nízky GI. Potravinám, ktoré neobsahujú žiadne sacharidy, sa neprideľuje GI. Patria sem potraviny, akými sú napríklad mäso, ryby, hydina, orechy, semienka, bylinky, korenie a oleje.

Rôzne druhy ovocia sú liekmi ako aj zdrojom rýchlych energií (krátko trvajúce) vzhľadom na dostatok sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia), ktoré telo rýchlo spracuje na energiu alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Orechy, semienka (chia, ľan, konope, slnečnica), oleje, avokádo sú liekom ako aj zdrojom zdravých tukov teda pomalých energií (dlho trvajúce), ktoré telo pomalšie spracuje na energiu vzhľadom na komplexnosť alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Zeleniny sú skôr samostatnými liekmi ako zdrojom energií, vzhľadom na ich nižší obsah sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia) a vyšší obsah prírodných látok.

Zemiaky, Batáty, Obilniny, Ryža sú liekmi ako aj zdrojmi rýchlych energií vzhľadom na dostatok sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia), ktoré telo rýchlo spracuje na energiu alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Týmito prvkami viete najrýchlejšie dodať telu energie a koordinovať ich ako aj dodať lieky v prírodnej forme. Často krát sú pre mnohých vďaka evolúcií a mutácií človeka ako aj ovocia, zdravých tukov či zeleniny už samostatne nestráviteľné a musia dodať na strávenie dodatočné sacharidy alebo tuky.

Ako vidíte uprednostňujú sa vajíčka, ryby a rastlinné zdroje bielkovín, mäso vôbec sa neje keďže mäso sa trávi 6 až 8 hodín a nemal by sa zaťažovať organizmus takýmito dlhodobým procesmi, keďže telo potrebuje stály tok energie a liekov vo forme potravy v rámci celého organizmu a počas liečenia obzvlášť. Avšak v prípade ak ste sa doliečili a nepotrebujete mať tak rýchli metabolizmus, alebo ste fyzický vyčerpaný tak postupne sa môže pridávať mäso do jedálníčka podľa potreby alebo ak ste zvyknutý na stály príjem mäsa, tak na obed a olovrant ideálne si kľudne doprajte mäso podľa vlastného výberu. Dokonca jedna štúdia na myšiach ukázala, že po ukončení pôstu a po opätovnej konzumácií mäsa došlo k rýchlej obnove imunitného systému, ktorá bola potlačená chemoterapiou. Ale POZOR vyzerá to tak, že počas samotného obdobia pôstu sa narúšajú funkcie imunitného systému a navyše u starších ľudí sa môže stať, že držanie pôstu a opätovná konzumácia mäsa nebude mať rovnako prospešné účinky na funkcie imunitného systému ako u mladších ľudí. Tieto informácie sú veľmi dôležité, keďže z dlhodobého hľadiska môže prerušovaný pôst a opätovné jedenie mäsa posilniť náš imunitný systém, ale počas liečenia konkrétnej choroby, je bezprostredné riziko oslabenia imunity vyššie ako obvykle, a práve preto nemusí byť vhodný čas experimentovanie s pôstom, vzhľadom na možnosť dočasného zníženia imunitného systému a preto na obed by sa malo konzumovať mäso aj ryby ako aj vajíčka obzvlášť pre ľudí, ktorý boli nadmernými spotrebiteľmi mäsa.

Nutričný plán je preto zovšeobecnený a väčšinou sa ponecháva voľný výber druhov makro živín aj mikroživín, lebo každý z nás potrebuje, rozdielny príjem kalórií (energií) a nutričných hodnôt ako aj na každú chorobu a orgán iný liek. A preto je dôležité je čo najpestrejšie jesť a pri vážení jednotlivých makroživín a mikroživín počúvať aj svoje telo a nespoliehať sa iba na výpočty. Každé jedno jedlo je svojim spôsobom liekom a je veľmi dôležité aby sme si príjem dôležitých látok do tela dodali formou prírodnej stravy a formou „prírodných liekov“, ktoré nás obklopujú len ich nepoznáme. Preto ďalej sa môžete dočítať  o našich prírodných liekoch o ich obsahu liečivých látok ako aj ich významu pri liečení jednotlivých chorôb.

Počas regeneračných procesov liečenia ako aj po športových aktivitách, dôležité je nielen mať zrýchlený metabolizmus a dodávať telu jedlo ako liek, ale aj dbať na stav prirodzeného prostredia, v ktorom si telo najlepšie vie obnoviť deštruované atómy a to najmä počas relaxu a spánku, kedy telo nie je vystavené ďalším faktorom a vie sa plne sústrediť na neprirodzené prostredie deštruovaných atómov, ktoré treba dostať do prirodzeného prostredia obnovením. Vodorovná poloha počas  liečenia ako aj regeneračných procesov, je kľúčová v tom že telo nie je vystavené takému tlaku ako v horizontálnej polohe, ktorú spôsobuje gravitácia podľa hmotnosti, čo je tiež tlak zeme, slnka mesiaca ako sme uviedli pri globálnom otepľovaní. Liečivé atómy sa vedia potom lepšie dostať v správnom množstve všade po celom tele tam kde sú potrebné. Dôkazom toho že náš tlak v tele súvisí s gravitáciou a s našou hmotnosťou je to že keď nám spadne tlak neudržíme sa na nohách a padneme k zemi ako aj to že čím máme väčšiu hmotnosť tým vyšší tlak potrebujeme na udržanie celého tela aby mohlo ostať v horizontálnej polohe. Je málo chorôb, ktoré sa lepšia liečia v horizontálnej polohe, sú to najmä pľúcne kedy sa vďaka kašľu cez tlak, skorej dostanú von deštruované atómy a atómy spôsobujúce ťažkosti. 

 

food

Prírodné zdroje vitamínov

Aß-karoténlykopén - mäso, vajcia, mrkva, špenát, kel, zelené fazuľky, brokolica.                                                                                                                                                B1 - mäso, tuniak, celozrnné produkty, ovsené vločky, strukoviny, orechy, klíčky.
B2 - mäso, ryby, vajcia, celozrnné produkty, kakao a orechy, shitake a šampióny, sója.
B3 - chudé mäso, ryby, vajcia, pečivo, zemiaky.
B5 - mäso, ryby, celozrnné výrobky, strukoviny, kvasnice, ovos, sója, slnečnicové semienka.
B6 - losos, tuniak, kapusta, strukoviny, zemiaky, banány, celozrnné výrobky, sójové bôby.
B7 - sójové bôby, vaječný žĺtok, orechy, ovsené vločky, špenát, šampiňóny, šošovica, karfiol.
                                                                                                                                 B9 - listová zelenina, špenát, paradajky, uhorky, pomaranče, hrozno, celozrnné pečivo, sója,                                                                                                                                            B12 – mäso, ryby, vajcia, kvasená kapusta, špenát.                                                                                                                                                                                                        C - paprika, brokolica, čierne ríbezle, šípky, egreše, fenikel, citrusové plody, zemiaky, kapusta, kel, špenát, paradajky.
D - makrela, sleď, losos, krevety, ustrice, ďalej aj vaječný žĺtok obsahuje vitamín D a huby.
E - slnečnicový a repkový olej, mandle a lieskové orechy, pšeničné klíčky, kel, špenát, listová zelenina, mäso (najmä hovädzie a bravčové).
K - listová zelenina, jahňacie mäso, vajcia, obilniny, strukoviny, mango, kiwi, maliny.

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov ovocia 

Citrón posilňuje imunitu a pomáha odbúravať LDL cholesterol v pečeni, lieči infekcie močového mechúra a obličiek. Spomaľuje rast nádorov a urýchľuje hojenie rán a popálenín

Predchádza alergiám a astme. Zlepšuje stav svalov, kostí, šliach a kože Zároveň detoxikuje organizmus, ostraňuje vedľajšie účinky liekov a viaže ťažké kovy.

 

Pomaranče – vďaka vysokému obsahu vitamínov a selénu posilňujú obranyschopnosť organizmu. Kálium a magnézium organizmus prečisťujú. Sú zdrojom vitamínu C. Znižujú hladinu cholesterolu v krvi a posilňujú krvné vlásočnice. Pomáhajú pri infekčných chorobách, prechladnutí, chrípke, zápalových a kožných ochoreniach, závratoch.

 

Banány - obsahujú tryptofany čo je vynikajúcim antidepresívom, ktorý pozitívne vplýva na náladu. Majú vysoký obsah magnézia a draslíka. Jeden-dva banány zlepšia náladu a pomáhajú zaspať.

 

Ananás - má vysoký obsah enzýmov, najmä bromelínu. Tieto enzýmy pomáhajú pri uzdravovaní, zmierňujú rozličné zápaly a zlepšuje trávenie. Urýchľuje spaľovanie tukov a zabraňuje tvorbe tukového tkaniva. Odvodňuje organizmus a zmierňuje opuchy. Pomáha pri črevných poruchách a hnačke. Odstraňuje starecké škvrny. Zvyšuje hladinu bielkovín v celom organizme. 

 

Grep – bohatý na vitamín C. Okrem toho obsahuje betakaroten, ktorý sa v organizme premieňa na vitamín A, ktorý napomáha zachovať si mladosť a chráni nás pred infekciami. Grapefruity pomáhajú pri tráviacich problémoch a priproblémoch s pečeňou a obličkami, pri infekčných ochoreniach, horúčkach, čistia krv.

Pomelo - znižuje vysokú hladinu cholesterolu v krvi. Pozitívne pôsobí aj pri anémii (tzn. chudokrvnosti), pretože pomáha vstrebávať železo. Ide o antioxidant, takže má kladný vplyv na voľné radikály. Ďalej zlepšuje trávenie. Odporúčané je však tiež ako prevencia pred „klasickými“ ťažkosťami, medzi ktoré patrí napr. kašeľ, zahlienené dýchacie cesty či chrípka.

Jablká - majú vysoký obsah draslíka a obsahujú až 30% vlákniny. Regenerujú a očisťujú organizmus, znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

 

Hrušky - obsahujú najmä vápnik, fosfor a ľahkostráviteľné cukry. Liečivé účinky hrušiek sa využíva na liečeniemočových kameňoch, vysokého krvného tlaku. Varené a pečené sa používajú proti kašľu a záduchu, odvar zo sušených hrušiek proti hnačkám. Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu a iné poruchy trávenia. 

 

Jahody - obsahujú mangán, ktorý účinkuje ako afrodiziakum. Urýchľujú látkovú výmenu a dodávajú vitamíny E a C, ktoré viažu voľné radikály. Jahody pomáhajú pri detoxikácii organizmu, artérioskleróze, prospievajú pečeni, obličkám, močovým cestám, zmierňujú reumu, zápaly kĺbov, upravujú vysoký krvný tlak.

 

Slivky -  obsahujú dostatočné množstvo vápnika a fosforu, ktoré pôsobí blahodárne na posilnenie kostí a pomáha tráveniu. Slivky sušené poskytujú užitočné množstvo vlákniny a železa. Pomáhajú pri detoxikácii organizmu, celkovej vyčerpanosti a psychickej únave, problémoch s pečeňou a obličkami, pri málokrvnosti, zápche a artérioskleróze.

 

Marhule - Obsahujú kyselinu listovú, pantoténovú a betakarotén, ktoré zjednodušujú regeneráciu buniek a spomaľujú proces starnutia.

 

Hrozno - obsahuje napríklad kyselinu listovú, farbivá a minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok má najvyššie zastúpenie draslík, ktorý pomáha organizmu nielen pri odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha nám aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré sú v šupkách hrozna, podporujú činnosť čriev. Regeneruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje stavy pri žlčových a obličkových kameňoch. Keďže má hrozno močopudný účinok, pomáha z tela vyplavovať škodlivé látky. Znižuje kyslosť žalúdočných štiav.  Hrozno tak isto zmierňuje únavu a depresiu. 

 

Čučoriedky – obsahujú vitamíny A, E, C, B1, B2, B6, kyselinu listovú, a minerály ako vápnik, železo, zinok, fosfor, meď, horčík a taktiež vysoké množstvá betakaroténu. Majú vysoký antioxidačný účinok, čo naznačuje aj samotná modrofialová farba čučoriedok. Chránia imunitný systém a telové bunky pred voľnými radikálmi, zvyšujú odolnosť organizmu proti infekciám. Ďalej pomáhajú pri prevencii srdcovocievnych ochorení, udržiavajú zdravý cievny systém, čistia krv, omladzujú organizmus, dodávajú životnú energiu. Regenerujú očné farbivo a zlepšujú videnie pri zlých svetelných podmienkach. Preventívne pôsobia proti chrípke, prechladnutiu a nádche. Napomáhajú pri odvodňovaníorganizmu a detoxikácií. Pôsobia proti infekciám a pomáhajú pri kožných chorobách, udržiavajú zdravú kožu a zdravé vlasy. Miernia menštruačné bolesti, silné krvácanie, uľahčuje ženskému telu vyrovnať sa s klimaktériom.

 

Maliny – obsahujú luteín (antioxidant, farbivo), vlákninu, železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík, meď, selén, omega 3, omega 6 mastné kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, betakarotén, kyselinu listovú a kyselinu pantoténovú. Podporujú imunitný systém a podporujú trávenie  (liečia zápchu a aj hnačku).Majú antiseptické účinky (protizápalové)a účinne prečisťujú organizmus od škodlivín. Znižujú hladinu cukru v krvi a vysoký krvný tlaka sú eliminátorombolesti hlavy (migrény).

 

Brusnice – obsahujú množstvo antioxidantov, proantokyanidíny, vitamíny A, B, K, a C.  Tiež sú bohaté na minerálnelátky akodraslík fosfor, horčík, železo, selén, sodík, vápnik, mangán, zinok, meď, omega 6 a omega 3 kyseliny. Bránia infekcii močových ciest, bránia vzniku obličkových kameňov, bojujú proti rakovine, udržujú zdravie srdca, posilňujú imunitu, sú dobré pre ústnu hygienu, udržujú zdravú pokožku a vlasy, pomáhajú redukovať hmotnosť, liečia akné.

 

Hrozienka - obsahujú najmä vitamín C, E a vitamíny skupiny B. Okrem iného v nich nájdete aj draslík, kyselinu listovú. Čistia telo a udržujú zdravie nášho srdca a ciev. Zabraňujú usadzovaniu tuku v tele a zlepšujú metabolizmus. Podporuje prácu obličiek a pľúc. Zabraňujú tvorbe obličkových kameňov, bojujú proti málokrvnosti a vplývajú na proces tvorby novej krvi.

 

Datle - sú bohaté na draslík, vitamíny A, B, meď, niacín a železo. Poskytujú sviežosť a sústredenosť a štartujú energetickú premenu v telesných bunkách. Sú ideálnym zdrojom energie, dôležitých minerálov a niektorých vitamínov počas dlhých behoch či turistických túrach. Sú účinným prostriedkom na spánok pretože obsahujú nadpriemerné množstvo aminokyselín tryptofánu, ktorý sa v tele premieňa na spánkový hormón melatonínu. 

 

Figy – sú obsahom enzýmov na podporu trávenia, obsahujú aj antibakteriálne zložky, vlákninu a vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov a aminokyselín. Figy sú pre svoj osviežujúci účinok veľmi vyhľadávanou potravinou pri anémii. Figy obsahujú sliz, ktorý je výborným liekom proti kašľu. 

 

Mango - obsahuje, bielkoviny, sacharidy, vlákninu, tuk, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny. Ďalej je obsahom vitamínov A, B, C, E a K, betakaroténu, kyseliny listovej a kyseliny pantoténová. Okrem toho je mango bohaté na železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, meď, selén a sodík. Napomáha lepšiemu tráveniu a rýchľuje metabolizmus.  Eliminuje vysoké hladiny LDL cholesterolu a preventívne pôsobí proti vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Mango je populárnym ovocím aj vďaka jeho detoxikačným schopnostiam, výrazným protizápalovým účinkom a upokojujim účinkom na nervový systém. Zároveň priaznivo pôsobí na vlasy a nechty a odporúča sa aj na starnúcu pleť.

 

Avokádo - avokádo má vysoký obsah antioxidantov a má protizápalové účinky (čím môže pomôcť pri reume, alebo osteartritíde). Pomocou svojej kombinácie fytosterolov a tukov zlepšuje absorbciu iných živín, ktoré sú rozpustné v tukoch (napr. karotenoidy), čím vlastne pomáha dostať viac takýchto živín z potravy, ktorú konzumujeme. Luteín v avokáde má priaznivé účinky na zrak a doterajšie výskumy naznačujú, že avokádo by svojou neobvyklou kombináciu antioxidačných a protizápalových zložiek mohlo prispievať k prevencii rakoviny. 

 

Olivy - sú zdrojom vitamínu A, E a K. Z minerálnych látok obsahujú vápnik, horčík, draslík, sodík, jód, železo a fosfor. Olivy posilňujú srdce, udržujú zdravé črevá, sú prevenciou proti rakovine, zmierňujú bolesti pri zápalových procesoch.Posilňujú imunitný systém, znižujú sezónne alergie.

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov orechov 

Vlašské orechy - sú bohaté na  draslík, magnézium, zinok, med, selén a kyselinu folovú. Pôsobia upokojujúco a pomáhajú pri cukrovke, črevných parazitoch, ochoreniach nervovej sústavy a močových ciest, artérioskleróze, málokrvnosti a celkovej slabosti organizmu, výtoku z pošvy.

 

Kakao – je vlastne spracovaný a zlisovaný kakaový bôb, je považovaný za superpotravinu s viacerými benefitmi. Za ten hlavný a veľmi zaujímavý považujem obsah minerálnych látok, antioxidantov a polyfenolov, ktoré pozitívne pôsobia na kardiovaskulárny systém, správnu reguláciu cholesterolu v krvi a zlepšujú kvalitu buniek a ciev.  Ďalšímvýznamným faktorom je podiel alkaloidov teobrominu a v malom množstve aj kofeínu, ktoré pôsobia na človeka povzbudzujúco. Obsahuje ďalej aj významný neurotransmiter serotonín, ktorý je zložením veľmi podobný tryptofanu a melatonínu. Tie významne pôsobia na centrálny nervový systém ako aj svalovú činnosť, a tým príjemne stimulujú organizmus k vyššiemu výkonu a spolu so spomínanými serotonínovými zložkami aj príjemne “ukľudňujúcemu” efektu.

 

Chia - sú zdrojom bielkovín, vlákniny, antioxidantov, minerálov, fosforu, draslíka, vápnika, železa, obsahujú veľké množstvo omega 3 a 6 mastných kyselín a tiež vitamíny B  a C. Chia semienka sú tiež zdrojom rastlinných bielkovín.  Majú antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú pri prevencii proti Alzheimerovej chorobe, zlepšujú pamäť, koncentráciu, znižujú riziko cukrovky, podporujú srdce a cievy, ale zabezpečujú aj správne fungovanie pečene, obličiek a čriev. Vápnik z chia semienok sa vstrebáva lepšie ako z mlieka, a tak zabojujete aj proti osteoporóze. Antioxidanty pomôžu zlepšiť nielen pružnosť a kvalitu, ale i vzhľad vašej pokožky.

 

Ľan – sú bohatým zdrojom omega 3, 6 a 9 mastných kyselín. Z vitamínov sú zastúpené hlavne tie zo skupiny B, vitamín E a K. Nechýbajú ani meď, mangán, horčík, železo, vápnik a zinok. Ľanové semienka podporujú trávenie, bránia vzniku rakoviny, znižujú hladinu cholesterolu v krvi a zlepšujú pamäť.  

 

Kešu orechy - obsahujú vitamíny B, C, E, a K, z minerálnych látok obsajú meď, fosfor, horčík, mangán, selén, železo, sodík, vápnik, draslík a omega 3 a 6 kyseliny. Kešu orechy udržujú zdravé srdce, pomáhajú s cukrovkou, udržujú zdravé cievy a nervy, udržujú zdravé kosti, znižujú riziko vzniku žlčových kameňov, podporujú imunitu, pomáhajú pri chudnutí.

 

Mandle - sú najzdravšie zo všetkých druhov orechov vďaka ideálnym pomerom dobrých tukov, vlákniny, bielkovín, horčíka, vápnika a vitamínov B a E. Vitamín B stimuluje metabolizmus, vitamín E je zas elixírom nášho spojivového tkaniva. Sú skvelým zdrojom antioxidantov. Chránia membrány buniek pred poškodením. Znižujú hodnoty cholesterolu a bránia škodlivej oxidácii LDL cholesterolu.

 

Para orechy (brazílske) - sú extra bohaté na selén, meď, horčík, fosfor, mangán, vápnik a zinok. Horčík je prospešný pre svaly (aj srdce), nervovú sústavu a zastáva aj niektoré metabolické funkcie. Fosfor je dôležitý pre kosti a zuby. Meď pozitívne vplýva na činnosť štítnej žľazy a ochraňuje tkanivá. Vitamín E prospieva zrelej pleti a odporúčané množstvo para orechov podporuje rast vlasov a vplýva na kvalitu nechtov. Draslík potrebujú všetky bunky, tkanivá a orgány ku svojmu správnemu fungovaniu. Veľmi dôležité je u para orechov spomenúť vysoký obsah bielkovín zložených z 18-tich aminokyselín, ktoré sú základom výživy každého človeka a obzvlášť dôležité sú pre športovcov

 

Arašidy – sú plody podzemnice olejnej, ktoré sa zaraďujú medzi strukoviny a sú  bohatým zdrojom bielkovín. Ďalej obsahuje vitamín B, E a aminokyseliny. Čo sa týka minerálnych látok obsahujú mangán, fosfor, horčík, draslík, sodík, vápnik, selén, zinok, meď, železo a omega 3a 6 mastné kyseliny. Arašidy pomáhajú udržať stabilnú hladinu cukru v krvi, zlepšujú funkcie mozgu, udržujú zdravé srdce, udržujú zdravú pokožku, podporujú rast svalov a pomáhajú pri chudnutí.

 

Makadamové orechy Obsahujú látky ako vápnik, železo, draslík, či selén.  Tento druh orechov vám zlepšují trávenie, odstráni plynatosť, vyživuje bunky a chráni ich pred oxidatívnym stresom, podporuje imunitný systém, pôsobí ako detoxikačný prostriedok nielen pre vašu pečeň a zároveň majú upokojujúci účinok na nervový systém a zabezpečia vám pevnejšie nechty, vlasy a kosti. 

 

Lieskové oriešky – sú zdrojom antioxidantov, betakaroténu a luteínu. Ďalej obsahujú vitamín A, B, C, E a K,  z minerálnych látok obsahujú mangán, fosfor, horčík, zinok, draslík, železo, meď, selén a  omega 3 a  6 mastné kyseliny. Podporujú trávenie, udržujú zdravé srdce, sú dobré na svaly, chránia pred oxidačným poškodením, bránia vzniku málokrnovsti, zlepšujú zdravie nervového systému, udržujú zdravé kosti a kĺby, zdravú pokožku, zlepšujú psychologické stavy a imunitu.

 

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov zeleniny 

Batáty -   majú skutočne vysoký obsahom betakaroténu a taktiež sú zdrojom karotenoidových farbív ako luteín a zeaxantín, ktoré sú dôležité pre zdravie očí. Sú bohaté na draslík, ktorý podporuje činnosť srdca a udržuje krvný tlak.Obsahujú i vitamín C či ako aj niektoré vitamíny skupiny B.  Pôsobia antisepticky a detoxikačne a sú prevenciou pred civilizačnými, srdcovo-cievnymi či nádorovými ochoreniami.  Podporujú imunitný systém a udržiavanie hladiny cukru v krvi.  

 

Brokolica - podporuje látkovú výmenu, zlepšuje prácu srdca, svalov a nervov. Je prevenciou proti vzniku rakoviny. Má vysoký obsah anti-oxidačného betakaroténu a vitamínov C a E. Je bohatým zdrojom kyseliny listovej a železa.

 

Cibuľa - obsahuje veľa zinku potrebného na stavbu kostí, vitamíny B,C, A i E. Zároveň Allicín, ktorý nájdeme aj v cesnaku má prírodný antivírový, antibakteriálny, protizápalový účinok, stimuluje a napomáha imunitnému systému a je prevenciou proti artériosklerózy, trombózy a posilňuje imunitný systém. Jedine jeho červené a žlté odrody obsahujú zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení.

 

Cesnak - má proti bakteriálne účinky a využíva sa aj ako liek proti nádche, pri zapálenom hrdle, kašli a dýchacích ťažkostiach a napomáha vykašliavanie. Podporuje imunitné bunky k rýchlejšiemu deleniu a väčšej aktivite. Znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Znižuje vysoký krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Je prírodným antibiotikom a antiseptikom, už jeho výpary ničia mikróby. Je dezinfekčným prostriedkom na vnútornosti, podporuje peristaltiku čriev, zmäkčuje stolicu, obnovuje stabilitu črevnej mikroflóry a vyháňa parazity. Podporuje tvorbu mužských aj ženských hormónov a zvyšuje sexuálnu potenciu. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2 a C.

 

Cvikla – je zdrojom vitamínov skupiny B ako aj vzácnych minerálnych a lipotropných látok. Obsahuje jód, kobalt a odporúča sa pri ochorení pečene a oličiek. Posilňuje organizmus a pomáha pri liečbe chrípky a prechladnutia a tiež obsahuje látky s protirakovinovými účinkami

 

Fazuľa - obsahuje veľa vápnika, železa, draslíka, vitamínu C a vitamínov skupiny B. Je známa ja vďaka vysokému obsahu vlákniny, ktorá má blahodárne účinky na črevá. Tmavá, hnedá alebo čierna fazuľa má liečivé účinky na problémy s obličkami a s močovým mechúrom. Zelená fazuľka má liečivé účinky pri ochorení pečene. Liečivávlastnosť fazule je podmienená vysokým obsahom nukleových kyselín a bielkovín. Nukleové kyseliny sa v našich črevách štiepia na nukleotidy, ktoré sa potom krvou prenášajú do buniek a vďaka nim sa bunky obnovujú, regenerujú a omladzujú.

 

Hrach - má anabolické účinky pri športe a kondičnom tréningu, stimuluje rast buniek, posilňuje nervy, aktivizuje bunkový metabolizmus, spevňuje vlasy a väzivové tkanivá, zlepšuje zrakovú schopnosť, pomáha pri zápche, detoxikuje organizmus, znižuje hladinu cholesterolu a tukov v krvi.

 

Kapusta -  vďaka vysokému obsahu vitamínu C je prevenciou proti rakovine. Je tiež zdrojom antioxidantov a látok zlepšujúcu odolnosť organizmu proti chorobám. Jeho balastné látky regulujú zažívanie a povzbudzujú lenivé črevá. 

 

Mrkva – je prevenciou proti vzniku rakoviny pľúc, znižuje cholesterol, predchádza zápche, pomáha pri kožných chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu. Mrkva je bohatá na vitamíny A, B a C, betakarotén, železo, vápnik, draslík a sodík. 

 

Špenát - obsahuje betakarotén a vitamín E, ktoré zachytávajú voľné radikály. Znižuje krvný tlak vďaka kaliu a vďaka obsahu magnézia pôsobí proti svalovým kŕčom. Je užitočným zdrojom železa. Okrem toho ešte je zdrojom vitamínu C, B1 a B2, jódu, vápnika a kyseliny šťaveľovej, ktorá však viaže vápnik, preto si treba dávať pozor pri väčšej spotrebe aby sa organizmus nedostal do deficitu vápnika.

 

Špargľa -  je bohatá na vitamín C a tiež má vysoký obsah vitamínu E, ktorý zlepšuje zrakovú ostrosť a potláčajú prejavy starnutia pokožka, problémy so srdcom, zvyšuje libido a účinne chráni bunky pred útokmi volných radikálov. Je zdrojom vitamínov skupiny B a kyseliny listovej. Obsahuje tiež veľa draslíka a ako aj zínku. Posilňuje imunytný systém a chráni pred zápalmi. Aktivuje tvorbu hormonov šťastia a pomáha pri poruchách spánku. 

 

Šalát – je zdrojom kyseliny listovej a vitamín B, ktoré  zlepšujú činnosť mozgu, pamäť, koncentráciu a spánok. Podporuje trávenia a činnosti pečene. 

 

Šošovica -   patrí medzi najbohatšie rastliny na  vitamíny ako aj minerály.  Je zdrojom vitamínu A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, C, E, K. Zároveň je zdrojom omega 3 a 6 mastných kyselín. Z minerálnych látok obsahuje fosfor, draslík, molybdén, meď, vápnik, zinok, železo, chróm, selén a mangán. Šošovica pomáha pri budovaní svalov, posilňuje výkonnosť mozgu, pomáha predchádzať ateroskleróze, pomáha udržiavať zdravé tehotenstvo.

 

Paradajky – sú bohatým zdrojom antioxidantov, vitamínu E, vitamín C a betakaroténu. Povzbudzujú apetít a brzdia rast choroboplodných baktérií v črevnom trakte. Znižuje krvný tlak vďaka káliu a pomáhajú pri liečení rôznych porúch trávenia. 

 

Paprika – je ďalšou zeleninou s vysokým obsahom Vitamínu C, ktorý neutralizuje voľne radikály a posilňuje obranyschopnosť organizmu. Beta karoténu obsiahnutý v tejto zelenine, posilňuje bunky. Je zdrojom aj prírodnej látkykapsaicínu, ktorý povzbudzuje činnosť zažívacieho traktu, brzdí proces starnutia a chráni pred škodlivým vplyvom slnka na pokožku.

 

Rukola – podporuje rýchlejšie hojenie, a zdravé trávenie. Je detoxikačným prostriedkom pre ľudský organizmus. Podporuje a posilňuje funkciu imunitného systému. Má protizápalové účinky a udržuje zdravé tehotenstvo. Je prevenciou aj proti rakovine. 

 

Uhorky – sú zdrojom vitamínu C a K a sú zdrojom minerálnych látok ako draslík, horčík, mangán a šupka je zdrojom vitamínu A a kremíka. Uhorka prečisťuje črevá a podporuje využitie bielkovín v organizme, má aj detoxikačné účinnky, posilňuje imunitný systém a  je výborný antioxidant, skrášľuje pokožku i vlasy, zmierňuje problémy s očami a je pomocným prostriedkom pri úpale.

 

Zázvor – je účinný liekom pri nádche, chrípke a kašli. Zázvorový čaj z koreňa pomáha vylučovať hlieny, posilňuje žalúdok a pomáha pri zimnici, pri zápale prínosových dutín, pri zápale priedušiek a pri iných pľúcnych ťažkostiach.

 

Zeler - je dôležitá liečivá rastlina. Je bohatá na vitamíny a minerály. Voľné radikály neutralizuje vďaka obsahu betakaroténu a vďaka káliu reguluje krvný tlak a krvný obeh. Je aj zdrojom draslíka, ktorý upokojuje nervy.

 

Zemiaky - sú bohatým zdrojom vitamínu C a B a dodávajú telu draslík, magnézium, fosfor a železo. Šťava zo surových zemiakov je liekom na tráviace ťažkosti, žlčové kamene poruchy pečene a gastritídy. Zároveň utišuje zápaly a podporuje hojenie kožných infekcií a poranení. Plátky surového zemiaka keď dáme na spánky pomáhajú na bolesti hlavy a migrénu a sú vynikajúcim obkladom aj na opary.

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov Húb 

Najvýznamnejšia skupina liečivých látok v hubách sú polysacharidy, ktorým sa pripisuje najviac protirakovinových účinkov. Nájdeme ich skoro v každej hube, ale najbohatším zdrojom sú shitaké alebo hliva. Tieto polysacharidy skutočne veľmi výrazne posilňujú imunitu, lebo obsahujú imunoglukány. Protirakovinový účinok väčšiny húb spočíva v tom, že výrazne posilňujú aktivitu T-lymfocytov alebo bielych krviniek, ktoré potom oveľa efektívnejšie bojujú s nádorovými bunkami v tele. Dokonca existuje ešte aj zopár húb, s priamim cytotoxickým efektom, pod týmto pojmom sa rozumie priama likvidácia nádorových buniek. Ale počet týchto húb je veľmi nízky a ani poznatkov o nich nie je veľa. Stále sú tieto huby v štádiu skúmania.
 

Keď majú určité druhy húb priamy likvidačný účinok na nádorové bunky, tak prečo vlastne dnes nemáme ešte vyvinutý žiadny zázračný liek proti všetkým rakovinám? Pretože liečivé látky obsiahnuté v hubách majú priveľmi zložitú štruktúru a priraďujú sa k najzložitejším molekulám, ktoré je možné nájsť v prírode. 

Ale súčasťou prírody sú huby, s protivírusovými účinkami. Jedná sa o antivirotiká, ktoré skutočne dokážu spoľahlivo zvládnuť ochorenie. Napr. obyčajné pečiarky, obsahujú látky, ktoré veľmi výrazne podporujú imunitu. Ďalej veľmi populárnou hubou je šampiňón, ktorý lieči anémiu, má aj protinádorové účinky i  antibakteriálne, dokonca sa odporúča ako prevencia rakoviny hrubého čreva, proti zápche, podporuje rozvoj bifidobaktérií, potláča baktérie rodu Clostridium, bráni rozvoju baktérie Helicobacter pylori, ktorý vyvoláva zápal sliznice žalúdka a podporuje vznik žalúdočných vredov, podporuje činnosť obličiek, je prevenciou dny, potláča astmu a alergie. Dokonca i hliva ustricová je podporným prostriedkom pri liečbe viacerých chorôb. Je veľmi účinná pri obezite, ateroskleróze, pri vysokej hladinecholesterolu, pri stuhnutosti svalov a kĺbov a používa sa aj na celkové posilnenie imunitného systému. Tiež sú liečebným prostriedkom pri kožných chorobách, kožných alergiách, ekzémoch, i pri liečbe kŕčových žíl.

Ďalšie zdraviu prospešné huby a ich účinky :

Kuriatko jedlé – podporuje trávenie, zlepšuje videnie, je prevenciou proti rakovine, dokonca lieči infekcie dýchacej ako aj tráviacej sústavy. 

Hríb bronzový – podporuje slezinu, zlepšuje trávenie a podporuje funkciu obličiek.

Hríb smrekový – je liečbu na rakovinu a na drevenie a bolesti končatín. Je liečbou i na ischias.

Masliak obyčajný – lieči ochorenie kĺbov a má protirakovinový účinok.

Podpňovka obyčajná – posilňuje imunitný systém, je liečbou na nespavosť ako aj na strnulosť ramena. Je účinným liečebným prostriedkom aj na neurasténiu. 

 

Šport

Prvý krok ak sme zvládli, teda sme po liečení alebo v procese liečenia ale s povolením na pohyb, a máme alebo sme dosiahli hmotnosť, pri ktorej nedôjde dodatočnej deštrukcii nášho teľa v negatívnom slova zmysle, nie v slova zmysle deštrukcií nadbytočnej váhy, by som sa púšťal do procesu osvieženia si pamäte okrem pridaných každodenných prechádzok aj základnými pohybmi psychomotorického vývoja dieťaťa, ktoré sme v začiatkoch vykonávali ako malé deti, predtým než sme sa postavili na nohy.

Počas zvládania všetkých týchto krokov, prichádza na rad rozdýchanie bránice, cvičeniami na to určenými a začatie osvojovania si držania teľa v správnom nastavení pri jednotlivých aktivitách a cvičeniach pomocou fyzio terapií alebo svojpomocne a až potom cvičenia s vlastnou váhou v správnom nastavení teľa a s vedomím toho že ak gravitácia vedela urobiť deštrukciu nastavenia fyziológie opornej a pohybovej sústavy vďaka opakovaným a zle nastaveným držaním teľa pri fyzických činnostiach alebo nečinnostiach, tak "antigravitácia" vedomé nastavovanie fyziológie opornej a pohybovej sústavy vďaka opakovaným a dobre nastaveným držaním teľa pri fyzických činnostiach alebo nečinnostiach vie dosiahnuť opak. Zvládnutím všetkých týchto základných krokov sa nám bude žiť príjemnejšie a ak je v našom záujme tak sa môžeme ďalej venovať športom. Dôležitosť je stanovenie krátkodobých ako aj dlhodobých cieľov v rámci športu a podľa toho si zvoliť cestu nášho života aj na základe ďalších informácií, ktoré sa dočítate.

Všeobecne je známe, že fyzická aktivita je celkovo prospešná pre náš organizmus. Čo potvrdzujú aj niektoré štúdia, ktoré ukazujú, že tí, ktorí sú fyzicky aktívny, trpia menej často prechladnutiam ako tí, ktorí sú fyzicky pasívny. Ako je to možné ? Fyzickou aktivitou dodávame do tela viac kyslíka a živín a celý kardiovaskulárny aj nervový systém tak môžu fungovať lepšie.                                                                                                                                           

Určité štúdie dokazujú, že rekreační športovci sú odolnejší voči infekciám, vírusom či baktériám, ak sa venujú športovaniu v strednej intenzite, ale pravidelne. Ako je to možné ? Počas mierneho pravidelného cvičenia t.j. 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40 až 60% intenzite maximálnej spotreby kyslíka VO2max imunitné bunky obiehajú telom rýchlejšie a sú schopné lepšie ničiť baktérie a vírusy. Dôležité je cvičiť pravidelne, inak sa imunitný systém pomerne skoro vrati „do normálu“.

Tieto tvrdenia sa však nevzťahujú napríklad na elitných športovcov, pretože ďalšie štúdie zase ukazujú, že športovci ktorí „pretrénujú“, majú tendenciu častejšie trpieť infekciami ako ostatní. Príčinou je dlhotrvajúci a intenzívny tréning (viac ako 5 krát za týždeň pri viac ako 80 % intenzite maximálnej spotreby kyslíka VO2 max), ktorý je súčasťou vrcholového alebo výkonnostného športu a nedostatočná regenerácia,ktoré môžu spôsobiť deficit imunity a tým pádom aj spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca. Ako k tomu dochádza ? Po fyzickej záťaži vzniká krátkodobé prechodné obdobie, počas ktorej naša imunita má zníženú odolnosť. Je to takzvané imunosupresívne okno „the open window“, ktorá môže pretrvávať približne 3 až 12 hodín v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže. Pri nedos­tatočnej regenerácií a opakovanej zníženej odolnosti jedinca môže dôjsť k takzvanému prekrytiu otvorených okien a tým dochádza aj k výraznému zníženiu imunitnej odolnosti organizmu teda k imunosupresie. Imunosupresia je obmedzenie schopnosti organizmu reagovať na podnet tvorbou protilátok.

Ako vidíte sami určite treba byť fyzicky aktívny, ale je dôležité si zachovať aj zdravý rozum a nezabudnúť nato, že teraz nie je ideálny čas začať nejaký nový tréningový program s vysokou intenzitou. V prípade ak si už svoj tréningový program s vysokou intenzitou dávno „užívate“, možno by bolo múdre zvážiť zníženie frekvencie alebo intenzity o pár %. A v prípade ak už pociťujete nejaké príznaky akejkoľvek choroby, tak už potom určite nezaťažovať svojoslabený organizmus tréningami, keďže v čase chorôb sú totiž tréningy naviac záťažou pre náš imunitný systém.

Moje fyzických aktivity počas jedného týždňa :

 • 5x joga alebo strečing.
 • 3-4x anaeróbny tréning s vlastnou váhou vnútri / vonku alebo klasické posilňovanie vo fitku. 
 • 2x aeróbny tréning (bicykel, rýchla chôdza, chôdza do kopca -aj rýchla, švihadlo).

Možno sa to zdá byť veľa na prvý pohľad ale ono to tak nie je najmä tým že JOGA neoslabuje imunitu, ale práve naopak ju posilňuje. Hodina Jogy pozostáva z fyzických cvičení (ásan), dychových cvičení (pránajámy) a relaxácie. Spomenuté techniky priaznivo pôsobia na fyzické i mentálne uvoľnenie stresu a napätia, podporujú odolnosť voči stresovým faktorom, posilňujú ochabnuté svalstvo, chrbtica je pri pravidelnom cvičení ohybnejšia, predchádzajú bolestiam chrbta. Dychové cvičenia zase prečiťujú krv, posilňujú pľúca a srdce, harmonizujú nervový systém a normalizujú krvný tlak. Pravidelné systematické cvičenie týchto techník má teda veľmi pozitívny vplyv na celkový stav nášho organizmu a tým i posilnenie imunitného systému. Pri aeróbnych aktivitách si treba byť vedomý toho, že každá aeróbna aktivita, je prospešná iba vtedy, ak sa vykonáva v primeranej miere. Príliš dlhé a náročné kardio tréning vedú k nadmernému vylučovaniu stresového hormónu kortizolu, ktorý zvyšuje riziko zranení a oslabuje imunitu

Na usmernenie v rámci budovania si vlastného teľa, odporúčam si prečítať knihu :

od Marka Laurena a Joshua Clarka, Telo ako posilňovňa.

https://marklauren.com

od Arnolda Schwarzeneggera, Nová encyklopédia modernej kulturistiky: Biblia kulturistiky 

http://www.schwarzenegger.com/

 

Regenerácia

Schopnosť regenerácie závisí je podmienené individuálnou úrovňou výkonnosti, pohlavím, vekom, zdravotným stavom, klimatickými podmienkami, výživou a mnohými ďalšími faktormi. Niektoré indivíduá regenerujú rýchlejšie, inépomalšie.

Regeneračné procesy ľudského organizmu je veľmi komplikované. Každý si musí postupne zistiť sám, aká forma regenerácie mu najviac vyhovuje.

Prostredníctvom tréningového zaťaženia dochádza k poškodeniu mikroštruktúry svalov, ktoré potrebujeme napraviť regeneráciou. Je prevenciou proti pretrénovaniu sa a zlepšuje našu výkonnosť. A nato aby sa naša výkonnosť mohla zlepšiť, potrebujeme správnu a dostatočnú regeneráciu.

Medzi najjednoduchšie a najlacnejšie formy regenerácie zaraďujeme SPÁNOK. Počas spánku sa vyplavuje rastový hormón, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri zlepšovaní výkonnosti. Spánok je všeobecne dôležitý pre zdravie a ako bonus môže tiež prospieť našej imunitnej funkcii. Napríklad počas jednej štúdie sa ukázalo, že dobrovoľníci naočkovaný rinovírusom (vírusom, ktorý môže spôsobiť nachladnutie), ktorí spali menej ako sedem hodín, mali trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť výskytu príznakov ako tí, ktorí spali viac ako osem hodín. Opäť platí, že veda v tejto oblasti nemusí byť na 100% istá, ale pokiaľ ide o celkové zdravie, správnym spánkom nič nepokazíme a najmä v časoch, ako sú tieto, by sme mali dodržiavať zásady spánkovej hygieny.

Čo je spánková hygiena a aké sú jej zásady ? 

Spánková hygiena je vlastne súbor pravidiel, ktorými by sme sa mali stále riadiť ak chceme spať zdravo. Jej zásady sú nasledovné :

 1. Večer pravidelne chodievať spať podľa možnosti vždy v rovnakom čase a podobne v rovnakom čase aj vstávať (s toleranciou 30 min.). Nevylihovať sa cez víkendy ani počas dovolenky.
 2. Nespať cez deň, napriek predchádzajúcej zlej noci. Majte na pamäti, že popoludňajšie zdriemnutie môže zhoršiť nočné zaspávanie. Ak popoludňajší spánok potrebujete, nespite dlhšie ako 30 minút. Najviac osviežujúce je krátke zdriemnutie.
 3. Naopak, treba sa venovať pohybovej aktivite, unaviť sa a odbúrať stres. Avšak neodporúča sa cvičenie pred spánkom!
 4. Niekoľko hodín pred spaním treba obmedziť príjem tekutín, nepiť kávu, zelený čaj, kolové nápoje, nefajčiť, nepozerať napínavé filmy a nejedzť ťažké jedlá, optimálne je jesť naposledy 3 hodiny pred spaním,. Alkohol zvyšuje riziko prebúdzania! Lepšie zaspať pomáha čaj z levandule, rumančeka či medovky. Treba sa vyhnúťliekom, od ktorých vzniká závislosť.
 5. Pred spaním spálňu dôkladne vyvetrať, teplota by sa mala pohybovať okolo 18–21 stupňov Celzia.
 6. Pred spaním treba odstráňiť svietiace displeje, tikajúci budík a spálňu treba dôkladne zatemniť.
 7. Pred plánovaným spánkom je ideálna večerná prechádzka a teplý kúpeľ.
 8. Posteľ aj spálňu treba výhradne používať na spanie a na sexuálne aktivity a nepremeniť ju na kanceláriu. Nepracovať v nej a nepozerať televíziu!
 9. Treba skontrolovať či niektoré z užívaných liekov, nespôsobujú poruchy spánku.
 10. Ak do 30 minút od zaľahnutia do postele nezaspíte, treba vstať a venovať sa nenáročnej aktivite. Do postele je ideálne sa vrátiť, až po príznakoch ospalosť.

Medzi ďalšie základné prostriedky regenerácie zaraďujeme PITNÝ REŽIM a STRAVA. Veľmi dôležitá je po tréningová strava na doplnenie energie vo forme kvalitných sacharidov, zdravých tukov a plnohodnotných bielkovín, ktoré aktivujú regeneračné procesy v tele. Dve tretiny ľudského tela tvorí voda. Preto za jeden deň by ľudské telo malo prijíať pitím približne 1,5 až 2,3 litra vody a telo športovca by malo prijať najmenej 4l tekutín za deň. Okrem toho naše telo si vie vyrobiť vodu aj sám zo živín biochemickými procesmi. Inak najvhodnejším typom vôd sú prírodné stolové vody a ľahké minerálne vody. Je veľmi dôležité dodržiavať pravidelnosť a priebežné pitie. Nie je vhodné pitie väčšieho množstva tekutín počas jedla, pretože sťažuje tráviace procesy a znižuje efektívnosť využitia energie z jedla. Ideálne je napiť sa hneď po prebudení a potom piť rovnomerné množstvo tekutín priebežne celý deň medzi hlavnými jedlami, cca 30 minút pred alebo po jedle.

Kľúčovými prostriedkami regenerácie sú STREČING a UVOĽŇOVACIE CVIČENIA. Sú to prostriedky regenerácie v ktorých by si každý jedinec mal nájsť sám svoju vlastnú rutinu a zároveň by ich mal zaradiť po fyzických aktivitách.

Veľmi príjemným a účinným prostriedkom regenerácie sú MASÁŽE, ktoré zrýchľujú regeneračné procesy a zlepšujúcelkový fyzický aj psychický stav. Uvoľňujú svalové napätie a zlepšuje kĺbovú pohyblivosť. Avšak pri obmedzených financiách, by som namiesto masáží odporúčal MASÁŽNY VALEC, ktorý je účinnou pomôckou na uvoľnenie stuhnutých svalov, spevnenie tela, rozkladanie podkožného tukového tkaniva a na zamedzenie tvorbe celulitídy. Okrem iného podporuje aj svalovú flexibilitu a zlepšuje krvný obeh.

Istý regeneračný účinok má v podstate aj každé SPRCHOVANIE sa po záťaži. A pri striedaní teplej vody so studenou, dosiahnete jednoduchú a veľmi účinnú procedúru regenerácie. Vďaka studenej vode sa drobné cievy v podkoží sa stiahnu, aby zabránili nadmerným stratám tepla a horúca voda zase vyvolá opačný efekt teda cievy sa roztiahnu. Počas striedania teplej a studenej vody sa výrazne podporí krvný obeh a zlepší sa odvod metabolických produktov vzniknutých po záťaži aj prívod živín do svalov, väzov a kĺbov. Pri problémoch s kĺbami, môže tento postup zmierniť opuchy a bolesti. Striedavá sprcha je základnou metódou OTUŽOVANIA, ktorý Vám pomôže v zimnom období zvýšiť funkciu imunity a tým predísť rôznym ochoreniam a infekciám. Je spevňujúcim prostriedkom pokožky a zlepšuje jej výživu. 

 

 

Proces otužovania sa doma

Osprchujte sa priemernou teplotou vody alebo s vodou vyššej teploty závisiac aj podľa pocitu chladu a v prípade pocitu prehriatia teľa aj s vodou studenej teploty. Potom si pustite ľadovú vodu a postupne schlaďte nohy. Na kĺby, achilovky a na obzvlášť namáhané svaly púšťajte silnejší prúd ľadovej vody aspoň desať sekúnd. Potom si pustite ľadovú vodu aj na ruky a ak chcete, môžete si potom pustiť studenú vodu aj na trup a tvár, hlavu či chrbát čiže na celé telo. Ak to máte potom prichádza na rad horúca voda, s ktorou si prehrejte najskôr nohy a po nich zvyšok tela. Celý postup je ideálne opakovať 2 až 4 krát a zakončiť ho podľa pocitu studenou, priemernou alebo teplou sprchou.

Čo sa týka otužovania sa a jej liečivých účinkoch by som odporučil prečítať knihu od Scott -a Carney-ho „What doesn‘t kill us!“, V preklade: „Čo nás nezabije!“ o tom že ako mrznúca voda, extrémna nadmorská výška a stav životného prostredia obnovia našu stratenú evolučnú silu.

https://www.scottcarney.com/what-doesnt-kill-us

shower

 

Štvrtá kapitola

VESMÍR

Po objasnení všetkých skutočností brániacich nám žiť skutočný život, je čas venovať pozornosť kolektívnej psychike jej sile a sile jej vedomia. Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie (antropický princíp), mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle), ktoré nejaká osoba v danom okamihu má a ktorej atómy zanecháva v priestore.

„Tabuľa rasa“ od PLATÓNA a „Cogito, ergo sum“, ktoré znamená: „Myslím, teda som“ od DESCARTA sú v absolútnej vzájomnej korelácií.

Človek sa narodí ako Tabuľa Rasa (čistý nepopísaný papier) ak sa nerátajú zvukové vlny spôsobujúce stres na psychiku ovládajúc celé telo ako aj telo plodu a atómy psychiky plodu tvoriace sa už v bruchu nositeľa plodu. Potom ten proces atómovej tvorby tela a existencie základov ľudského bytia už poznáte z predošlej kapitoly o zdraví. Čo však v tejto súvislosti chcem povedať je že tabuľu rasu ešte ďalej ovplyvňuje ďalší vývin bytia, ktorý sa odvíja od prostredia v ktorom sa nachádza, čiže aj keď je nepopísaný popísanie bytia je na atómovo chemickom základe predurčené, lebo vytvára chemické akcie a reakcie len s atómami zhodnými na koreláciu, preto je silnou osobou tá osoba ktorá sa vie prebojovať tvrdou prácou do prostredia absolútne odlišného prestavbou takmer všetkých kalkulácií života teda  automatických akcií a reakcií už zvyknutých atómov volajme ich komfortná zóna. A ako to súvisí s vesmírom? Tak že keď ste to na živej bytosti samom sebe vedeli predstaviť tú automatickú koreláciu atómov a vytváraním väzieb vášho prostredia vývinu a vývoja po nej nasledujúcej a jej komfortných zón tak si viete predstaviť aj to, ako vznikli a vznikajú takzvané novodobé „predošlé životy“.

Človek sa vyvinul a vyvíjal postupne podľa Darwinovej evolučnej teórie, ktorá je jediná podložená vedecky a je skutočnosťou atómových korelácií a pravdou našej existencie, a tak to musíme navždy prijať. Postupným vývinom a vývojom dochádzalo k rozmnožovaniu ako aj k úmrtiam. Avšak atómy človeka, ktoré tvoria molekuly DNA s uloženými informáciami a gény, gén je vlastne úsek molekúl DNA s uloženými informáciami, často krát aj po nespočetných bunkových deleniach ostali nezmenené mnohé desaťročia, dokonca veľké úseky genetického kódu potrebné na stavbu rozličných  článkov bunky napr. ribozómov sú u všetkých organizmoch nespochybniteľne rovnaké, či už ide o baktérie, archeóny, huby, rastliny alebo živočíchy. Znamená to že rudimentárna informácia v ich génoch pretrvala v rovnakej forme aj miliardy rokov. Z hľadiska tvorby presných a spoľahlivých kópií informácií uložených v molekulách DNA zohráva kľúčovú úlohu molekulárna príťažlivosť medzi bázami A a T a medzi bázami G a C. Táto unikátna schopnosť replikácie slúži ako vysvetlenie prečo sú informácie uložené v DNA také stabilné. Rozklad človeka na molekuly a atómy je dlhodobý proces, pretože kým sa uvoľní na molekuly a atómy a dostane sa do obehu potrvá pár rokov, nie však v prípade zrýchlenia procesov zvýšenou teplotou, teda spopolnením a zmenou pevného či tekutého skupenstva na plynný, kedy dôjde k rýchlejšiemu uvoľneniu sa do obehu, ale čo s nimi potom? Potom tie atómy bytia sa vedia dostať do procesov akčno-reakčných v prípade zhody s atómami na to zhodnými, v tom mám na mysli to že, na základe zhody a množstva atómov sa dostávame znova do životov, a podľa intenzity atómových korelácií a uložených informácií v pretrvávajúcich molekulách DNA, ktoré zostali nezmenené, aj po mnohopočetných bunkových deleniach máme pocity z predošlých životov, po tak početnej existencie ľudského bytia a s históriou tak dlhých rokov, kde sa v mnohých prerozprávaných rodinných príbehoch opakovala história vo forme podoby bytia alebo podobných životných situácií ako dôkaz. Ale tiež sa stáva že tú koreláciu naše atómy bytia nájdu na inej časti planéty podľa  kalkulácií našej predošlej existencie a potom až dostavením na to miesto kde sme predtým existovali zistíme prečo sa cítime ako doma.

Z toho nám jasne musí vyplývať, že sa bude zhodovať a tvoriť vzájomnosť len s atómami z ktorých sme sa skladali, teda ako sme žili, čiže si predsa len sami vyberáme svoje ďalšie životy keď sa to tak vezme. Nato aby došlo k tomu aby sme tieto životy mohli nazvať predošlými, muselo prejsť aj toľko rokov, pretože po 500 rokoch napríklad ľudstvo nebolo v takej prevahe atómov aby vôbec mohlo niečo také vzniknúť ako pocity z predošlých životov, nakoľko čoraz viac ľudí kumuluje atómy zosilnené vďaka opakovaným akciám a reakciám a po mnohých rokoch a spôsobujú zvýšenie intenzity vnímania a dávajú schopnosti ľuďom na aké predtým ani nepomysleli. Nehovoriac a následkoch priemyselnej a digitálnej revolúcie, ktoré mnohé stupne intenzity znásobili.  

Aby sme to priblížili z iného uhľa pohľadu na základe predošlého života sa nám tvorí prostredie do ktorého sa dostaneme nakoľko musí byť korelácia atómov. To čo nás tvorilo predtým ako sme žili čo sme jedli, ako sme sa správali, chovali rozmýšľali, tak tie atómy keď sa dostanú do obehu budú ďalej korelovať. Ak sa ocitneme v nesprávnom prostredí máme taký pocit tak stále máme na výber a tvrdou prácou sa pretvoriť do prostredia ktorej chceme, avšak ideálne je zlatou strednou cestou, s pokorou ako aj s dobrými atómami v rámci konania či samotného myslenia. Od toho sa nám vždy bude odvíjať a vyvíjať to ďalšie prostredie, „čo dáš to dostaneš“ alebo za rímskych čias „oko za oko, zub za zub“!    

 

SLOBODA

Forgiveness

Treba sa naučiť odpustiť a tým získať slobodu. Vesmír vracia každý atóm zla tomu kto je iniciátorom akcie, ale kým je tam stále reakcia atómov vo forme zla, tak vesmír vracia atómy zla aj tomu kto reaguje. Dôvodom je to že vypustené atómy zla ako aj dobra, sú atómy vo forme konaní a opomenutí, vnímateľnej hmoty (slova) a nevnímateľnej hmoty (myšlienky), ktoré majú za následok chemické reakcie. V prípade atómov dobra nie je problém, ale v prípade atómov zla treba vedieť odpustiť a s pochopením vystúpiť zo začarovaného negatívneho nekončeného kola von. Zároveň keď odpustíš a prestaneš vytvárať akcie  reakcie vo forme zla, skorej sa dopracuješ k pozitívnym akciám a reakciám, lebo ich začneš vytvárať a dosiahneš šťastnejší, lepší a mierumilovnejší život, najmä z toho dôvodu ako som už povedal, žety tej osobe prestaneš vytvárať zlo a vystúpiš z nekonečného kruhu zlých chemických akcií a reakcií. Preto každý z nás musí sám na sebe vedome pracovať vo všetkých vzťahoch ktoré má povytvárané. Neuvedomovaním si vlastných chýb a pôsobení zla, nás vesmír neobíde a väčšinou ani nie v aktuálnom čase vracia atómy toho čo dáme, ale podľa možností kalkulácií v individuálnom čase ako aj v individuálnej forme (nikdy nečakaj je to pre každého iný čas), často krát aj cez iné osoby preto musíme každému odpustiť nikdy nemôžete vedieť či sa vám cez aktuálnu osobu v prítomnom čase nevracia niečo z pred viacerých rokov, preto sa treba zamyslieť nad aktuálnou situáciou prečo sa vám to deje a treba si uvedomiť že sa to deje za účelom UVEDOMENIA sa, aby sme si uvedomili to, že sme dostali späť je to čo sme jednej alebo viacerým osobám spravili. Spomenul som to aj v prípade atómov dobra, ale nerozpisujem sa, lebo s nekonečným dobrom nikde nie je problém, a tam nie je ani čo odpúšťať iba byť vďačný a správne s nimi nakladať.  

Vesmír nie je zodpovedný za choroby vzniknuté počas života človeka (nehovorím o dedičných chorobách keď človek sa už narodí chorý, ale aj túto problematiku som už rozobral v kapitole zdravie), človek si ich sám spôsobuje ŽIVOU a ŽIVOTOTOSPRÁVOU (práca, štúdium, šport, regenerácia). Je pravda že niektoré sa prenášajú aj z predkov (dedičné choroby), na ktoré sú tiež riešenia opísané v kapitole zdravie, ale zvyšok si vytvárame my sami.Dokonca netreba zabudnúť ani na to že ako sme žili a aké atómy sme zanechali v obehu k takým sa dostaneme a budeme vo vzájomnosti aj pri splodení. SPÔSOB ŽIVOTA (výživa, rodinný spôsob života, spôsob správania sa v bežnom živote a spôsob konaní) určuje predkov (rodičov) vďaka chemickým akciám a reakciám atómov a chromozómov tvoriace naše DNA, ktoré sa nás týkalo počas života, a ktoré sa nás bude týkať aj v novom živote lebo pri odumieraní tela sa nám tie atómy a chemické väzby dostávajú do éteru a naviažu sa na totožné atómy a ich chemické väzby iných jedincov. Potom prichádza na rad počatie, lebo ako som už povedal to všetko je prepájané v priestore a na základe toho sú nastavené aj „nepísané pravidlá“ ktoré platia už od začiatku, len si ich treba uvedomiť a podľa toho sa správať aby sa ten nekonečný cyklus zlých atómov neprevalil a spôsobil APOKALYPSU. Práve preto aj tým spôsobom života, čo nie je kázanie ale veda a výskum, treba spraviť kľúčové kroky a ukázať ľuďom kľúč osvety, kľúč možnosti nápravy a záchrany globálne všetkého, ako aj ukázať ľuďom cestu možnosti lepšieho života, ak sami od seba začnú s nápravou vlastného ja a spôsobu života. Rovnako im treba dokázať že to funguje, aby mali reálnu motiváciu podloženú vedeckými dôkazmi i vlastnými skúsenosťami sa nevzdať počas “krížovej cesty” cesty nápravy, ktoré je ťažké si prejsť, ak sa naozaj človek potrebuje zbaviť negatívnych atómov tvoriace zlo, ale tá cesta osvety je kľúčová no dlhá aj ťažká ale dá sa to zvládnuť a potom tá chuť toho ovocia čo zo sebou prinesie chutí sladšie a človek si to váži omnoho viac. Krížová cesta je vystavená mnohým ťažkostiam tak aj počas správania sa v živote ako aj pri výžive ( hlavne pri boji so sladkým u väčšiny ľudí), ale ak sa stým nezačne už teraz, čím ďalej tým viac chorých jedincov sa bude rodiť aj kvôli výžive a životospráve a aj kvôli správaniu sa v živote a zase sme tam že sa to môže skončiť len samotným koncom jedného dňa, sami vidíte že hovorím pravdu a je to aj logické a dá sa to podporiť aj vedeckými analýzami v prepočtoch do budúcna už len na základe spôsobu výživy a životosprávy bez ohľadu na spôsob správania sa v živote, pretože to sa ťažšie dá prepočítať, keďže záznamy sú len o trestných činoch, ktoré porušujú len práva bez ohľadu na morálku, nakoľko všetky trestné činy sú nemorálne, ale nie každý čin je morálny aj keď nie je trestným činom.

Aj ten prenos atómov je u každého odlišný a bavíme sa vždy o oplodnení a o počatí toho plodu kde sa začína celý ten proces nanovo, keďže už s oplodnením vznikajú tie nové väzby, ku ktorým sú potrebné aj tie staré väzby po úmrtí a preto to vždy to závisí od nášho predošlého života a jeho chemických akcií a reakcií a väzieb vytvorených našimi konaniami, ktoré v nás a okolo nás vytvárali „predošlé“ chemické väzby, avšak po úmrtí a rozkladaní teľa sa dostali do Éteru. Počas života potom už platí len jedna vec chemické akcie dobrého konania reagujú chemickými reakciami dobrého konania a rovnako to funguje aj v prípade zla, teda jednoducho povedané, čo dáš to dostaneš, aj keď dostať niekedy potrvá, pretože kým sa človek odbremení od predošlých vecí pretrváva to chvíľu a stáva sa že už človek robí produkuje pozitívne atómy dobra a napriek tomu dostáva ešte negatívne atómy zla, zlých činov alebo zločiny. 

Dĺžka života neurčuje kvantitu a kvalitu prenosu pozitívnych či negatívnych atómov, prenos je na základe dosiahnutých chemických procesoch súvisiacich s našim životom. Rýchlosť existencie bytia sa určuje na základe kalkulácií aktuálnej situácie podľa výberu menšieho zla v spojitosti s porovnaním iných možností. Čo sa týka formy úmrtí, kto zomrie bez trápenia už je na veľmi dobrej ceste, lebo jeho pozitívne atómy dobra presahujú negatívne atómy zla a dostáva sa von zo začarovaného kruhu atómov negatívnych procesov, a tým aj jeho nový život sa začne vďaka atómom pozitívnych chemických akcií a reakcií a vytvorených väzieb cestou pozitívnych atómov získaním si slobody, dobra a lepšieho života. Každý máme svoju individuálnu krížovú cestu, ktorú môžeme zdolať alebo pokračovať na ceste nekonečných utrpení.  

x

 

VIERA

“Účel svätí prostriedky” Účelom Galaxie je čo najdlhšie prežitie samotného ľudského i neľudského bytia nielen na Zemi ale aj vo Vesmíre a práve preto Vesmír musí pre tento účel svätiť prostriedky podľa SPÔSOBU ŽIVOTA JEDINCOV tak ľudského ako aj  neľudského bytia v GLOBÁLNOM SPEKTRE, s výberom čo najmenšieho zla. Práve preto cieľom nie je zaviesť nové náboženstvo alebo novú vieru ale práve naopak poukázať na vesmírne fungovanie atómových korelácií a obnoviť v ľuďoch vieru na základe vedeckých dôkazov ako aj odstrániť nedostatky vo všetkých náboženstvách, ktoré ich dostávajú do zoslabenej pozície a urobiť reformu vo všetkých náboženstvách v tom smere že to čo človek dá aj dostane naspäť, teda reformu princípu fungovania oko za oko, zub za zub, pretože sa všetko zakladá na korelácií atómov a bez akcie sa nemôže vyvolať reakcia. Dôležitosť náboženstiev  z vedeckého hľadiska zohráva kľúčovú úlohu najmä  vo vytváraní kolektívnej psychiky a vedomia a tvorenia pozitívnych atómov podobného alebo rovnakého druhu za účelom dosiahnutia celosvetovej korelácie DOBRA.

 

V rámci náboženstiev a viery je však treba upriamiť pozornosť na 4 základné delenia podľa ktorých sa ľudia delia a veria:

 1. viera samotného konca po živote, 
 2. viera v živote po živote v nebi alebo v pekle prostredníctvom duše, 
 3. viera v reinkarnácií prostredníctvom duše,
 4. viera v znovuzrodení na základe atómových korelácií.

V mojom kontexte a dosiahnutím dobra po celej planéte ani tieto delenia ľudí a ani tieto skutočnosti by nemali odradiť v rámci vzájomnosti a spolupráce za účelom dosiahnutia vytúženého cieľu celosvetovej korelácie atómov DOBRA pretože, aj tak všetko závisí od konaní (akcií a reakcií) v priestore, a ktokoľvek v čomkoľvek verí správne sa správať musí tak či onak, pretože všade je potrebná atómová korelácia aj v prípade bodu:

 1. aktuálny život sa vyvíja podľa toho ako sa správame, 
 2. náš duševný život po živote, sa určí podľa toho ako sa správame, a že či skončíme v nebi alebo v pekle,
 3. naša duševná reinkarnácia sa odzrkadľuje podľa nášho predošlého života,
 4. naše znovuzrodenie vo forme atómových korelácií, závisí tiež od predošlých vytvorených väzieb,  

 

A práve po tejto reforme by sa už raz a navždy mala veda viera spojiť do jedného a „duša“ našej planéty OŽIŤ s rešpektovaním každého náboženstva a každej viery či vierovyznania. Pretože práve veda je v tomto ponímaní kľúčom na oživenie náboženstiev, s podložením dodatočných dôkazov a ďalších vedeckých faktov aj prostredníctvom celosvetovej kultúrnej revolúcie, ktorej atómy dobra by mali zasiahnuť celý svet raz a naraz aj prostredníctvom online prepojenia. Po dosiahnutí všetkých týchto vytýčených cieľov a pred ukončením prvej časti tejto knihy záverom, za účelom záchrany planéty, je čas v poslednej kapitole, Globalizačné projekty, objasniť ďalšie existujúce prostriedky záchrany a ich skutočný účel ako sa aj oboznámiť s novými prostriedkami záchrany a postupne ich zaviesť.

 

Piata kapitola

Globalizačné projekty

APPLE 

Logo Apple ako je v skutočnosti symbolom skazy a nápravy vo viacerých významoch. Prvým významom je symbol skazy v rámci porušovaní pravidiel čias z Biblie, a že už dávno predtým ľudia začali porušovať pravidlá. Mnoho krát boli pokusy rekvalifikáciu populácie, ale neboli také úspešné, ako sa úspechy dosahujú tentoraz s IT svetom. S. J. dostal predstavu o Apple, len vtedy nevedel, prečo je to v skutočnosti Apple, a teraz viete, že logo Apple je preto, lebo porušovanie pravidiel sa začalo s jablkom, takže Vesmír dal globálnu možnosť v právnom čase pre priestor a pre populáciu na základe dosahovania určitých úrovní chemický akcií a reakcií rovnakého typu zbavenia sa osobnej slobody, aby zabránilo porušovaniu pravidiel cez modernú technológiu  (jednoduchšia práca pre orgány činné v trestnom konaní počas odhaľovaní trestných činov) a to hlavne vďaka spoločnosti Apple. (keďže táto spoločnosť bola kľúčovou spoločnosťou, ktorá dostala svet IT na túto úroveň). Druhým významom je symbol skazy populácie (zahryznuté jablko sa skorej pokazí) vo forme životosprávy, ktorá má za následky globálne otepľovanie, choroby, obezitu ako aj znečisťovanie prírody avšak zároveň je aj symbolom jej nápravy. Rekvalifikácia vďaka  vynálezom modernej technológie a novým aplikáciám je v dnešnej dobe oveľa jednoduchšia ako kedysi a znova tu máme symboliku a význam Apple ako príroda = ovocie = zdravé jedlo, zároveň jablko je ovocie ktoré má blahodarné účinky na metabolizmus a je prospešné pre zdravie, aj keď si ľudia mysleli že tá nesprávna životospráva bola zapríčinená vynálezmi modernej technológie, ono to tak nie keďže ono to pretrváva už nejakú tú dobu len to dosiahlo vrcholnú úroveň práve po rozšírení elektronických zariadení modernej technológie, ale zaujímavosťou je že vďaka elektronickým zariadeniam modernej technológie, zároveň je oveľa jednoduchšie motivovať ľudí na správnu životosprávu a nápravu spoločnosti, čiže ako keby sa už vedelo vopred že čo nastane pri takejto životospráve ľudí a práve v správnu chvíľu sa vymyslelo Apple, ktoré položilo základy novej éry s jednoduchším rekvalifikovaním globálnej spoločnosti, bez ktorého by to bolo nemožné v globálnom spektre.

 

Sociálna sieť

META

Skutočný význam a myšlienka stvorenia sociálnej siete je že ľudia sa buď rekvalifikujú sami od seba a stanú sa sociálnymi bez páchania nemorálnych a trestných činov vďaka vplyvu "siete" ako sociálnej siete v zmysle ako globálneho vplyvu spoločnosti na jedincov alebo skončia v "sieti" a  podľa závažnosti konania sa určí stupeň rekvalifikačnej siete (väzba/väzenie) a následne sa rekvalifikujú. Účelom je že  koniec koncom sa stanú úspešne morálnymi a sociálnymi subjektmi. Buď si sociálny alebo sa dostaneš do "siete" pod dohľad a podľa závažnosti konania neskôr aj do reálnej väzby a väzenia. Následne sa staneš sociálnym a morálnym subjektom  jednoducho povedané, avšak až potom sa môžeš pripojiť do siete znova. V skutočnosti sa to nevzťahuje, len na sociálne siete ale aj na "sieť" samotný ako Internet ( z angl. interconnected networks - prepojené siete, hovorovo net, sieť), avšak ako vidíte a potom aj na reálny sieť samotný v reálnom živote.

FITBOOK

Projekt FITBOOK aktuálne ešte pod názvom www.GO2GYM.today je celosvetový portál určený pre trénerov, fitness centrá, online obchody ponúkajúce fitness potreby, a pre ľudí, ktorých zaujíma cvičenie a zdravý životný štýl. 

Prvotná idea go2gymu sa týkala najme sveta fitnessu ale vzhľadom na aktuálnu situáciu a veci dejúce sa vo svete som dostal nápad ako rozšíriť go2gym nielen na fitness a športovcov, ale celkovo na zdravší a šetrenejší životný štýl každého jedinca na Zemi a s účelom naučiť ľudí šetriť správne používať suroviny aj pri výkone svojej práci a aby dietológovia a analytici sa snažili populáciu naviesť na určitú rovnováhu v celosvetovom meradle. Dôvodom je plytvanie potravinami, zdravotné problémy ľudí, nadbytok odpadov a na druhej strane hladovanie určitej časti populácie. Prečo? Nemyslím si že je férové z dôvodu nevzdelanosti ľudí aby na jednej strane človek pracujúci psychickú prácu v kancelárií (ktorých % za posledné roky rapídne stúpol) sa prejedával alebo jedol nesprávne potraviny a tým si spôsoboval zdravotné problémy a psychické problémy kvôli kvalite a kvantite tela a človek pracujúci ťažkú fyzickú prácu si spôsoboval zdravotné problémy kvôli podvýžive. Rovnako si nemyslím že je férové aby ľudia z chudobnejších krajín hladovali z dôvodu nedostatku potravín a na druhej strane vo vyspelých krajinách sa plytvalo potravinami. Ušetrené potraviny z vyspelých krajín by mohli byť nadačným projektom pre menej rozvinuté krajiny kde dochádza vyslovene k hladovaniu. Spravodlivosť vidím aj v tom, že keď už raz vyspelé krajiny a ich spôsob života najviac ovplyvňujú životné prostredie a práve globálnym otepľovaním zapríčiňujú nepriamo chudobu v iných krajinách, kde sa úrodná pôda premenila už na vysušený piesok, tak aspoň takýmto nadačným spôsobom by mali vyrovnať škody spôsobené, následkami svojich konaní, v zmysle slova každodenným spôsobom života. Zároveň by sa riešil problém aj s odpadmi ako so samotnou hmotou (menej potravín = menší povrch tela = menej vody = menej kyslíka a menej odpadov aj z kozmetických prostriedkov) ako aj s týraním zvierat a s jej množstvom ako hmotou, lebo by nebolo potrebné až také veľké množstvo konzumácií mäsa a tým pádom aj potraviny rastlinného druhu, ktoré slúžia pre mäso výrobu by boli ušetrené a mohli by byť použité na konzumáciu v inej forme. Tiež by sa určitou formou riešil problém s globálnym otepľovaním práve z plynov pochádzajúcich zo zvierat, ktoré majú tiež veľký vplyv na tento celosvetový problém. Zároveň treba spomenúť aj lesné hospodárstvo vodné toky podzemné vody pitnú vodu to sú vážne veci na pokraji konca za pár desaťročí. Treba začať myslieť globálne a konať lebo toto je už viac než vážne a vedie to ku katastrofe ktorú si zapríčiňujem my sami stým že sme sebecký a všetko robíme len pre seba a nakoniec z toho nikto nič nemá len problémy, choroby, starosti, depresie, vojny, .. atď.

Go2gym dostane nové meno FITBOOK, a portál bude rozšírený o ďalšie funkcionality týkajúce sa nielen športovcov ale aj bežných obyvateľov, ktorého cieľom je naučiť ľudí správne konzumovať dostatok potravín pre svoju potrebu, šetriť planétu a zdravie si navzájom. Budú tam rozšírené možnosti vzdelávania cez odborné články publikované lekármi, dietológmi, trénermi, a profesionálnymi športovcami ako i fyzioterapeutmi. Zároveň aby sa ľudia viac dostali do pohybu sa vytvorí živá hra zameraná na pohyb so svojimi profilmi a na určitých miestach budú vopred dané cviky a série na dosahovanie lepšieho umiestnenia v priečkach ako motivácia. Je to prvá sociálna sieť slúžiaca naozaj na vzdelanie a motiváciu ľudí s cieľom dopomôcť k ochrane a k záchrane našej planéty ZEM.

Prečo názov FITBOOK – lebo je prvá online fit kniha v každej oblasti týkajúceho sa zdravia ľudí vo forme sociálnej siete s mottom : FIT POPULATION = FIT PLANET ! 

 

Globálne Občianske združenie

Mnou rozobraté problematiky sú dôvod, kvôli ktorému by bolo na čase všetko v globálnom spektre poprepájať, uzákoniť a nastaviť si systematické riadenie celého sveta USMERNENÍM vo forme vydávaní smerníc prostredníctvom Globálneho Občianskeho Združenia, v ktorého členom musia byť povinne všetky krajiny sveta a povinne budú musieť spolupracovať na vytýčených cieľoch určených prostredníctvom hlasovaní a na základe súhlasu 3/5 väčšiny a spolupracovať tak na dosiahnutí Globálnych cieľov. Účelom je záchrana našej planéty Zem a ozdravenie spoločnosti po fyzickej ako aj psychickej stránke. 

 

 

glob

 

Záver

Planéta sa dopracovala k bode zlomu, vďaka zvýšenej teploty všetkého vo všeobecnosti a v dôsledku jej pôsobenia na tlak a rýchlosť častíc sa ocitáme na prahu nielen čoraz častejších  prírodných katastrof ale aj na prahu časovanej bomby všade na okolí, kde máme umiestnené továrne, či elektrárne  po celom povrchu planéty čo je stredom vákumu vytvorený Gravitáciou. 

 

Ide o časové oneskorenie  keď už systematické riešenie jednej alebo dvoch kontinentov nestačí na záchranu planéty a práve preto je potrebné globálne združenie všetkých krajín do jednej spoločnosti a systematicky riadiť planétu v kľúčových problematikách. Systém je dôležitý preto lebo ak nie je systém, niet ani fungovania, keďže aj príroda a aj naše telo funguje na základe systémov, typický príklad sú biologické hodiny ako systematicky fungujú u každého jedinca alebo, keď sa vezme športovec, ak si nenastaví systém tak nenapreduje a práve preto aj v tomto globalizačnom procese sa musí vytvoriť systém fungovania samotného a fungovania vzájomnej spolupráce, a tento systém fungovania samotného a fungovania spolupráce musí vopred určiť svoje pravidlá až do najmenšieho detailu aj na častice - atómy ak bude potrebné, pretože stavať sa dá iba na stabilné a kvalitné základy kalkulácií a jej častíc vo všeobecnosti.

 

V prípade pochybností odporúčam si zaobstarať počítač na kvantovú fyziku, ktorá možno o pár rokov neskôr bude tak vyspelá že vám dokáže moje slová, a zvládne bilióny výpočtov  kvadrilión atómov a ich kalkulácií. Dovtedy sa však musíme zmieriť s tým, že dôkazom atómových kalkulácií a ich základov je samotná evolúcia a fungovanie planéty a uvedomiť si že najideálnejší život je život zlatej strednej cesty s malými odchýlkami protikladov, teda z atómového hľadiska život v prirodzenom prostredí s malými odchýlkami pozitívnych a negatívnych atómov teda protikladov. Prirodzené prostredie je stav atómu kedy je elektro neutrálny a má rovnaký počet elektrónov aj protónov. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Rovnako to je s našimi životmi, sme v prirodzenom prostredí a naše okolie na nás vplýva odchýlkami pozitívnych ako aj negatívnych atómov, ktorých akcie a reakcie ďalej ovplyvňujeme my či už vedome alebo nevedome. Preto najideálnejšia zmena pomeru je zmena pomeru s malými odchýlkami, ktoré vieme vedome ovplyvniť a to prostredie je potom to prostredie zlatej strednej cesty s malými odchýlkami protikladov nakoľko aj my potrebujem tak pozitívne ako aj negatívne atómy na ďalší vývin a vývoj. Aj samotné základy sú stavané na protikladoch však ani bez tepla niet zimy, bez plusu niet mínusu, ako ani bez dobra niet zla či bez nocí niet dňa.  

 

quantum

 

Autor: Dominik Győri

09.06.2023 

 

Príloha č.1 Výpočet kalkulácií 

Na základe nižšie uvedených výpočtov sa tiež znázorňuje náznak toho že je čas na Globalizáciu.

 

SOCIETA

Začiatok 3978 BC + 2022 AD = 6000

Koniec    2022 AD + 3978 AD = 6000

Ale pri správnom nastavení fungovania planéty by sa mohlo dosiahnuť aj o 3000 rokov viac. 

                2022 AD + 6978 AD = 9000

 

Symbolika

3+9+7+8 = 9

2+0+2+2 = 6

69 GLOBALIZÁCIA

A práve číslo 69 znázorňuje z čísel samotný kruh glóbus ako spolupracujúci svet. 

 

Z toho dôvodu by bolo potrebné uzákoniť:

Globálne právo (zákon č. 19920919/20220705) 

 

a tiež by bola potrebná aj kodifikácia 

 

Základných zvieracích práv a slobôd(zákon č. 19920919/06070770).

 

Postupne by sa dosahovala

69 yin yang populácia = mierové spolužitie ľudí (bez diskriminácie)

69 yin yang planéta     = celosvetový mier štátov (právo + dôvera + spolupráca = mier)

Zdravie a láska = nenahraditeľné, bezplatné a najdôležitejšie Bohatstvo.

 

ZDRAVIE, LÁSKA a MIER v systematizovanom SVETE je ideálnym svetom = NEBO na ZEMI.

Je čas na tvrdú prácu a na nápravu tohto celého zničeného sveta ktorý miery ku obrovskej globálnej apokalypse akú si ľudstvo ani nevie predstaviť !!!

 

Autor: Dominik Győri

05.07.2023 

 

 

Príloha č.2 Osobné skúsenosti potravinovej lekárne.

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

 

Príloha č. 3 Osobné skúsenosti dosiahnutia slobody.

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

 

 

 

ZDROJE

 

https://oskole.detiamy.sk/clanok/slnecne-ziarenie-svetlo-a-teplo

https://ugc.berkeley.edu/background-content/reflection-absorption-sunlight/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Atóm

https://lekar.sk/clanok/vplyva-na-nas-elektromagneticke-ziarenie

https://www.prespanok.sk/blog/spravne-pravidla-spankovej-hygieny/

A World of Viruses | Harvard Museums of Science & Culture

1000 ľadových spŕch alebo 3 roky otužovania (1. časť) - KAZUE

Healthy Plant Based Food To Eat Every Week For Best Nutrition

Askscientist: When will people reach the centre of the Earth? | Science in  Poland

Slnečné hodiny – Wikipédia

https://feng-shui.lovetoknow.com/Ying_Yang_Meaning

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zzm.sk%2Fkrizova-cesta%2F&psig=AOvVaw2CsVrHqQpMepvM9aYJ74PV&ust=1673177425451000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCLjooeyttfwCFQAAAAAdAAAAABAD

Atom diagram Vectors & Illustrations for Free Download | Freepik

https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetické_žiarenie

https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-3/13.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedomie

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngegg.com%2Fen%2Fpng-bsuii&psig=AOvVaw3BwQ_IxT_M6REgB--7frTq&ust=1690269022497000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjhxqFwoTCJDPvvrkpoADFQAAAAAdAAAAABAA

https://physics.aps.org/articles/v15/s50

https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetické_pole_Zeme

The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties

by Paul Collie

Čínska štúdia, T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II

Osho EMÓCIE

Výživa pro fitness a kulturistiku (Ivan Mach, Jiří Borkovec)

Telo ako posilňovňa (Mark Lauren, Joshua Clark

Čo je život (PAUL NURSE) 

 

06.09.2023                                                          Written by: Dominik Győri

 

no. SK0069

Bratislava, 

Slovakia.