GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

Druhá kapitola

Najväčší nepriateľ ľudstva

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

 

Po zjednotenej spoločnosti, a zglobalizovanom svete je čas upriamiť pozornosť na 

najväčší problém ľudskej existencie, na globálne otepľovanie. 

Hneď na úvod môžeme začať so 

slnečným žiarením, dostávajúc sa ku gravitácií (tlaku), teplote a postupne aj 

ku zostávajúcemu sa času.

 

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie tvorí svetlo, vďaka ktorému vidíme (48%), tepelné žiarenie, ktoré nás zohrieva (45%) a ultrafialové žiarenie, ktoré nás opáli (7%). Slnečné žiarenie sa pohybuje vesmírom rýchlosťou takmer 300 000 kilometrov za sekundu (186 000 míľ za sekundu). Keď slnečné svetlo dopadá na Zem, väčšinou sa odráža alebo absorbuje. Odrazené svetlo sa odráža späť do priestoru, zatiaľ čo absorbované svetlo je zdrojom energie, ktorá poháňa procesy v atmosfére, hydrosfére a biosfére.  Zmeny v podiele prichádzajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa odráža namiesto absorbovaného, závisia od zloženia zemského povrchu a atmosféry a môžu zmeniť globálnu klímu a ekosystémy.

 

picture sunlight

Na tomto obrázku je percentuálne znázornený odraz slnečného žiarenia od zemského povrchu a jej zloženia ako aj od atmosféry. 

Začiatkom februára som sa opaľoval na terase, vyzeralo to šialene, ale v podstate na mňa dopadalo v najideálnejšom uhle dopadu slnečných lúčov až 180% slnečného žiarenia (80% z vody a 100% priamo zo Slnka) s rýchlosťou 300 000 km/s (186 000 m/s). Vonku bolo 8 stupňov Celzia (46 Fahrenheit -ov), v spálni som mal bez zapnutého kúrenia 28 stupňov Celzia (82,4 Fahrenheit -ov), úprimne pocitovo na terase mohlo byť 22 až 25 stupňov Celzia alebo o pár stupňov menej podľa závislosti od sily a od pôvodu vánku. Vánok je inak prvý stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra a odpovedá rýchlosti 1 až 5 km/h (0,3 až 1,5 m/s). A toto bio kúrenie mi práve zabezpečilo Slnko a zároveň jej slnečné lúče odrážajúce sa od hladiny vody.

ocean

 

A práve vďaka tomuto BIO kúreniu a BIO soláriu som sa dopracoval tomu, že čelíme vážnemu problému GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA, ktorá následne zapríčiní ABSOLÚTNY KONIEC SVETA - APOKALYPSU. Dostali sme sa do veľmi ťažko odvrátiteľného CYKLU a preto by sa malo každé INDIVÍDUM na svete zamyslieť nad sebou či sa jedná o OBČANA sveta, či a jedná o POLITIKA alebo svetového LÍDRA. Nakoľko dochádza ku globálnemu znečisťovaniu ovzdušia dochádza aj ku stenčeniu ozónovej vrstvy a k jej poškodeniu ako aj k zväčšeniu ozónovej diery. 

 

Čo je vlastne OZÓN a aký je jej účel ? Ozón absorbuje ultrafialové žiarenie (7% slnečného žiarenia) lepšie než bežný kyslík, čo má za následok oslabenie prichádzajúceho ultrafialového žiarenia na povrch. Keby uvedené ultrafialové lúče prešli na zemský povrch bez straty energie v ozónovej vrstve, boli by mimoriadne nebezpečné pre pozemské organizácie, pretože vysoká energia fotónov je vedená k vzniku rôznych typov rakovinových nádorov kože, k vzniku poškodenia zraku a tiež k zníženiu IMUNITNÝCH FUNKCIÍ človeka (COVID-19) a všetkých organizmov žijúcich na Zemi. Táto vysoká energia fotónov rovnako zapríčiňuje ničenie planktónov nevyhnutných pre život morskej fauny ale aj pre tvorbu kyslíka. Veľké dávky ultrafialové žiarenia bez straty energie v ozóne by mohli spôsobiť nielen zníženie biodiverzity a ekologickej stability, ale aj vážne zmeny celej klímy. Čo znamená že čím je tenšia ozónová vrstva a väčšia ozónová diera, tým silnejšie je slnečné žiarenie tvorené zo svetla v 48%, vďaka ktorému vidíme, tepelného žiarenia v 45%, ktoré nás zohrieva a ultrafialového žiarenia v 7%, ktoré nás opáli, aby toho nebolo málo, a ak sa vrátime na prvý obrázok a uvidíme percentuálny odraz slnečného žiarenia, tak zistíme že zároveň dochádza ku globálnemu otepľovaniu takmer 2 násobnou rýchlosťou a to  dokonca z dvoch strán zo strany PRÍRODY a zo strany spôsobu života každého jedného INDIVÍDUA, ktorej následkom je aj topenie sa ľadovcov, čo potom spôsobuje zmenu zloženia zemského povrchu na Zemi zo suchozemského na vodný povrch Zeme, ktorá od závislosti uhľa dopadu slnečných lúčov môže dosahovať až 80% odrazu týchto slnečných lúčov, ktorej výsledkom je logicky až takmer dvojnásobné slnečné žiarenie a vyššia teplota vo všeobecnosti spôsobujúca ešte viac topenia sa ľadovcov a navyše aj rýchlejší proces prehriatia zemského jadra.Netreba však zabúdať ani nato, že rovnako ako aj znečisťovanie ovzdušia aj tento proces, vďaka vyššej celkovej teplote v atmosfére spôsobuje jednoduchší a rýchlejší proces stenčovania a poškodzovania ozónovej vrstvy ako aj zväčšovanie ozónovej diery, vzhľadom na neustále sa prebiehajúce chemické reakcie závisiace práve od výšky teploty, čo koniec koncom znamená ešte rýchlejší celkový proces GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA. 

air polution

 

Z dôvodu globálneho znečisťovania ovzdušia sa od roku 1970 pozoruje stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule, spôsobené civilizačnými vplyvmi. V súčasnosti je viac ako 200 chemických reakcií procesu rozkladu ozónu. Hlavnou príčinou úbytku sú zlúčeniny chlóru, brómu, a fluóru, ktoré v stratosfére rozkladajú ozón. Sem sa dostávajú predovšetkým v podobe FREÓNOV. To je obchodný názov zlúčenín používaných napr. na chladenie (chladničky, mrazničky, klimatizácia), ale aj ako hnací plyn sprejov. Freóny boli vynájdené v roku 1930 v presvedčení o ich veľkej užitočnosti a neškodnosti sa začali vyrábať a používať. Sú nehorľavé, bez zápachu, nereagujú s inými látkami a sú lacné. V súčasnosti je celosvetový pokles množstva ozónu asi 5 %.Vedci ale predpovedajú, že stenčovanie bude pokračovať, pretože od priemyselnej revolúcie teda od roku 1870 až do súčasnosti sa vyrobilo a vypustilo do ovzdušia asi 20 miliónov ton takýchto látok. Odhaduje sa však, že do ozonosféry zatiaľ vystúpalo len 20 % z tohto množstva. V závislosti na spôsobe výroby obsahuje jeden polystyrénový POHÁRIK asi MILIARDU molekúl FREÓNOV. Dvojitá zbraň prírody sa ukazuje aj pri priemyselnej výrobe, spôsobe života každého JEDINCA a na využívaní jednotlivých produktov priemyselnej výroby (ako sú klimatizácie, chladničky, .... atď.) Napr. čím je teplejšie tým viac jedincov používa klimatizácie a tým znova sa dostávame do CYKLA, ktorú by som nazval CYKLOM PROTI PRÚDU, keďže sa produkuje ešte viac chemických látok, ktorých následkom je znova len stenčenie ozónovej vrstvy a zväčšenie ozónovej diery a tým pádom je ešte väčšie teplo a znova sa len urýchľuje celý proces globálneho otepľovania, namiesto toho aby sa ľudstvo už uvedomilo a začalo rozumným spôsobom života, premyslenou výstavbou nehnuteľností (aby sa museli čo najmenej používať kúrenia a klimatizácie), výsadbou viac zelene a stromov a zabezpečením ochrany už existujúcej prírody namiesto jej ničenia.

Zároveň treba spomenúť aj emisie dopravných prostriedkov majúci nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka. Medzi hlavné zdroje emisií patria dopravné prostriedky poháňané spaľovacími motormi a medzi nimi tie, ktoré spaľujú uhľovodíkové palivá. Emisie sú často stotožňované len s výfukovými plynmi, tie však tvoria iba ich časť. Emisie možno rozdeliť na Plynné, Výfukové plyny, Pary paliva, Pevné a Elektromagnetického žiarenia. Z ekologického hľadiska predstavujú veľké nebezpečenstvo nespálené resp. odparené uhľovodíky a oxidy dusíka. Tieto zložky sa spolu s geomorfologickými a klimatickými faktormi a za pôsobenia slnečného žiarenia zúčastňujú na tvorbe fotochemického smogu a porušujú ozónovú vrstvu.

Z globálneho hľadiska netreba zabudnúť na emisie oxidu uhličitého a elektromagnetického žiarenia, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a vplýva na globálne otepľovanie, pretože skleníkový efekt je jav spočívajúci v ohriatí nižších vrstiev atmosféry v dôsledku toho, že atmosféra cez deň prepúšťa krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a v noci pomerne efektívne pohlcuje dlhovlnné žiarenie Zeme a otepľuje sa. Podobný úkaz možno pozorovať v skleníkoch, odkiaľ pochádza jej názov.

V neposlednom rade treba spomenúť v súvislosti s globálnym otepľovaním aj digitálnu revolúciu a elektromagnetické žiarenia. Čo je Elektromagnetické žiarenie?  Je prenosom energie v podobe elektromagnetického vlnenia, ktoré je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, mikrovlnné žiarenie a rádiové žiarenie. Rýchlosť jeho šírenia vo vákuu, alebo tiež rýchlosť svetla je 299 792, 458 km/s. Táto rýchlosť je podľa teórie relativity najväčšia možná rýchlosť vo vesmíre. Človek je zrakom schopný vnímať len úzku oblasť spektra od cca 380 do 760 nm, nazývanú viditeľné svetlo. Niektoré živočíchy sú schopné vidieť aj v iných oblastiach spektra.

Kvantá elektromagnetického žiarenia sa nazývajú fotóny. Vysoká energia fotónov rovnako zapríčiňuje ničenie planktónov nevyhnutných pre život morskej fauny ale aj pre tvorbu kyslíka. Hraničná vlnová dĺžka medzi ionizujúcim a neionizujúcim elektromagnetickým žiarením je 100 nm, čo zodpovedá frekvencii 3.1015 Hz. Fotóny s nižšou vlnovou dĺžkou sú ionizujúce, s väčšou neionizujúce. Z hľadiska rozdelenia elektromagnetického spektra leží táto hranica v oblasti ultrafialového žiarenia. Časť ultrafialového žiarenia, celé röntgenové a gama spektrum teda patrí medzi ionizujúce žiarenie.

Elektromagnetické žiarenie a jej následky na živé i neživé bytosti ako aj na náš priestor. Elektromagnetické polia sú všadeprítomné. V minulosti ľudia boli vystavení len prirodzeným zdrojom elektromagnetického žiarenia ako je kozmické žiarenie, elektrostatické výboje v atmosfére, slnečný vietor a iné. Postupom času k nim pribudli umelé zdroje ako sú rozhlasové a televízne vysielače, základňové stanice mobilných operátorov, detečné zariadenia na letiskách či bezpečnostné systémy v obchodoch, ktoré pôsobia na organizmus v dvoch rovinách:

  • ohrev vplyvom absorbovaného vysokofrekvenčného výkonu,
  • pôsobenie elektrických prúdov indukovaných v tele vplyvom elektrického a magnetického poľa.

Vplyvom absorbovaného vysokofrekvenčného výkonu dochádza k ohrevu organizmu. Pri absorbovanom výkone 4 W na kilogram tkaniva dochádza k ohrevu o 1 °C. Svetové organizácie sa ochranou pred neionizujúcim žiarením stanovili maximálny prípustný absorbovaný výkon elektromagnetického žiarenia na celé telo rovný 0,4 W/kg, teda 10-násobne nižší. 

Pre obyvateľstvo je medzná hodnota 0,08 W/kg, teda 50-násobne nižšia ako je hodnota, pri ktorej dôjde k ohrevu tela o 1 °C. V praktických situáciách je takmer vylúčené, aby sa človek stretol s takou vysokou expozíciou. Pokiaľ nejaký elektromagnetický zdroj žiarenia presahuje uvedené limity, je chránený za bránami, čím znemožňuje prístup do ohrozenej zóny.

Nízkofrekvenčné elektrické a magnetické polia, s ktorými sa môžu stretnúť obyvatelia sú však na tak nízkej úrovni, že prúdy, ktoré tieto polia indukujú, sú v podstate o niekoľko rádov nižšie než je prahová hodnota. Ide spravidla o prúdy indukované v tele magnetickým poľom, ktoré vzniká v okolí každého vodiča, cez ktorý preteká elektrický prúd. Toto magnetické pole však rýchlo klesá so vzrastajúcou vzdialenosťou od vodiča. Avšak pri neustálom sa vystaveniu elektromagnetickým žiareniam dochádza k narušeniu vzájomnosti jednotlivých atómov v tele človeka, a k jej následnej deštrukcií, ktorá má za následok choroby a iné zdravotné problémy ako aj zvýšenie tepla v našom tele. Rovnako negatívne elektromagnetické žiarenia vplývajú aj na vzájomnosť iných atómov živej a neživej hmoty, ako aj a na teplo nášho okolia a zároveň teda celkovo aj na globálne otepľovanie. 

Oveľa väčšiu hrozbu však nám spôsobujú na jadro Zeme našej planéty, nakoľko sa bavím o prenose energie v podobe elektromagnetického vlnenia, toto elektromagnetické vlnenie alebo elektromagnetická vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický dej, pri ktorom dochádza k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie. Z čoho nám jasne vyplýva, že pri každom prenose energií aj vo forme dát musí dôjsť k priestorovej a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne vektora magnetickej indukcie, ktoré má za následok negatívny vplyv na magnetické pole Zeme a jej jadro vo forme zvýšenej teploty a zvýšeného  tlaku. Pri predstave jedného prenosu dát sa nám tie kalkulácie nezdajú byť hrôzostrašné, a neevokujú nám katastrofické scenáre, ale predstavme si koľko ľudí je na planéte, koľko ľudí využíva prenos dát okrem klasického užívania elektrickej energie a hneď sa nám tie nezhody v rámci vzájomnosti atómov zemského jadra a jej magnetického poľa poskladajú, a pochopíme tie nepochopiteľné javy dejúce sa po celej planéte, keďže v tomto prípade sa priam zasahuje do jadra a centra základov planéty, do magnetického poľa Zeme, a nielen so zvýšenou teplotou a produkciou živej či neživej hmoty ale rovno produkciou priestorových a časových zmien vektora intenzity elektrického poľa a jej magnetického poľa, ktorá následne vplýva na magnetické pole Zeme. Pri takej mase domácností a ľudí si to ani neviete predstaviť aký neporiadok to narobí, v kalkuláciách a vyústi to v prírodných katastrofách. Zároveň aby sa nezabudlo, elektromagnetické vlnenia prenášajú aj atómy jednotiek chemických prvkov, ktoré majú za následok aj akcie a reakcie v rámci tvorenia počasia.

Gravitácia

Všetko na našej planéte závisí od pána Pascala  od tlaku, ktorá v prvom rade pochádza zo Slnka, v druhom rade zo Zemského jadra a v treťom rade z populácie a všetkého, čo tvorí jej súčasť ako aj zároveň od pána „Newtona“ od gravitácie a jej pôsobenia po celom vesmíre rovnako, avšak odlišne vzhľadom na vzdialenosť jednotlivých planét od Slnka ako aj od seba a jej následného zapríčinenia rozdielnosti teplôt jadier konkrétnych planét, ako aj rozdielnosti ich obsahu a skupenstva, ako aj vzhľadom na následného vzniknutého magnetického poľa konkrétnej planéty a tlaku z jadra konkrétnej planéty, ktorá pôsobí na silu vlastnej gravitácie, teda na stret gravitácie, čo je stret všetkých jej faktorov ako aj na jej následky v rozličných pozitívnych i negatívnych podobách, pretože gravitácia je zapríčinená koreláciou atómov Slnka a jadra konkrétnej planéty. Na našej planéte gravitácia je zapríčinená Slnkom, jadrom Zeme a jej magnetickým polom, ako aj Mesiacom (stabilizátor) a obiehaním okolo Slnka odstredivými silami a rotáciou okolo vlastnej osi dostredivými silami, avšak je odlišný pre každého vzhľadom na hmotnosť bytia či množstva atómov. Dôkazom toho že gravitácia je takouto kombináciou všetkého, a že je závisiaca od vzdialenosti od slnka, ako aj toho že sa mení v závislosti od tlaku a teploty sa najviac odzrkadľuje na tekutých skupenstvách hmoty najmä v pohybe ako sú tečúce rieky (zmena podľa objemu najviac ponad nich) moria a oceány (prílivy a odlivy, morské prúdy). Gravitácia je proste takouto kombináciou všetkého a vytvára jednoducho povedané vákuum alebo inak povedané vzduchoprázdno medzi jednotlivými atómami hmoty rôzneho druhu a skupenstva až na takú úroveň, že hmota zostane ako celok hmatateľných prvkov živého i neživého charakteru a v závislosti od viacerých faktorov, ale najmä od hmotnosti hmoty a jej rozloženia častíc ako aj hustoty a teploty hmoty a teploty priestoru. Rýchlosť obiehania okolo Slnka a otáčania sa Zeme po vlastnej osi, závisí od hmotnosti hmoty ako aj teploty hmoty (zemského jadra) a teploty priestoru. Silu gravitácie zapríčiňuje aj rýchlosť obiehania okolo Slnka a otáčania sa po vlastnej osi, ktoré potom vytvára to vzduchoprázdno = vákuum aj medzi inými druhmi alebo skupenstvami hmoty. Takýmto spôsobom ostávame doslova nohami na Zemi, vieme si zaplávať pri zmene pohybu a rýchlosti, máme možnosť si zasadiť rastliny, nechať veci voľne na zemi pri dostatočnej hmotnosti hmoty a druhu hmoty z hľadiska jej zloženia a skupenstva. A vďaka vede a jej modifikáciám a prispôsobeniu sa k znalostiam fyziky jazdíme po súši či vode, respektíve podvodom alebo vo vzduchu či lietame do Vesmíru, kde tú gravitáciu ovplyvňujú základné faktory tie isté ale ostatné faktory iné a preto už nevytvárajú to vákuum = vzduchoprázdno. Navyše priestor s nízkymi teplotami má za následok spomalenie pohybu atómov vo všeobecnosti a vo vesmíre v závislosti od vzdialenosti od Slnka a vďaka výške teploty ako aj kvôli výške tlaku, ktoré spolu úzko súvisia je gravitácia a jej následná relativita času viac dokázateľná, citeľná a viditeľná na všetkom v tom priestore i prostredí, ba dokonca aj pri ľudsky dosahovaných teplotách a uzavretých priestoroch vo Vesmíre. Tiež však treba spomenúť potom, že na každú hmotu i bytosť v rámci každej planéty pôsobí inak gravitácia, ktorá závisí od extrémne veľa faktorov, takými najdôležitejšími sú tlak, hmotnosť, tvar / forma a rýchlosť pohybu častíc ovplyvnená teplotou v rámci hmoty ako aj okolo nej, a odstredivou silou. Počasie je tiež formou gravitácie, pretože všetky spomenuté faktory, a ich spolu pôsobenie vytvárajú tlakové vlny znášajúce atómy jednotiek chemických prvkov v rozličných skupenstvách závisiac od zloženia danej časti priestoru v zmysle atómov jednotiek chemických prvkov, ktoré potom vzhľadom na konzistenciu atómov jednotiek chemických prvkov a výšku teplôt ako aj silu tlakových vĺn  vytvárajú rôzne chemické akcie a reakcie, samotné počasie. 

A práve preto hrajú kľúčovú roľu pri týchto dvoch spomenutých mysliteľoch a ich nástrojoch ešte dôležitejšiu úlohu pán Anders Celsius a Gabrielovi Fahrenheit z pohľadu udržania pri živote už existujúceho t.j. z pohľadu koordinácie teploty čo je pri vákuum-e časovačom. Keďže určovanie a sledovanie teploty vo všeobecnosti a jej grafické znázornenie v číslach na porovnanie a predpovedanie blízkej budúcnosti bude najdôležitejšou úlohou aby sa predišlo možných budúcich katastrofálnych scenárov zachovania sa planéty resetom dobou ľadovou, pri nesprávnej, všeobecnej a globálnej forme správania sa ľudskej i neľudskej formy bytia, zapríčiňujúc vyššie a vyššie teploty vo všeobecnosti, ktoré majú za následok rýchlejší a prudší pohyb všetkého. Keďže v každom existujúcom atóme sa procesy zrýchľujú, teda aj medzi nimi, vzhľadom na pomer teploty a následného zmeny tlaku čo znamená že sa mení teplota i tlak rovnako ako aj pôsobenie gravitácie aj okolo daného atómu čo zároveň potom urýchľuje aj procesy chemických akcií a reakcií s ostatnými atómami aj iných jednotiek chemických prvkov.

Atóm je základnou stavebnou časticou všetkých prvkov, všetkej hmoty a najmenšou chemicky ďalej nedeliteľnou časticou chemického prvku, avšak jadro sa nazýva Subatómová častica čo je častica menšia ako atóm, tým pádom atómové jadro ako celok sa niekedy považuje za subatómovú časticu, inokedy sa za ňu nepovažuje (jednotlivé časti jadra sú ale typické subatómové častice), čiže sa považuje koniec koncom za deliteľnú časticu chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností. Skladá sa z jadra a obalu. V jadre atómu sú protóny a neutróny, v obale sú elektróny. Atómy sa ďalej zlučujú do molekúl. V prirodzenom prostredí majú rovnaký počet elektrónov aj protónov, v tomto stave je atóm elektroneutrálny. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Molekula, atóm či dokonca jeho subatomárne častice sú v neustálom pohybe. 

atom

A ako to všetko ovplyvní našu planétu, no práve tak že všetko je na planéte podstate chemickým prvkom a skladá sa z najmenších častíc teda z atómov, ktoré sa dá určiť jednotkami chemických prvkov a ich matematickými vzorcami nech je to prírodné a živé alebo chemické a umelé, všetko je z tejto planéty a vyvinul sa práve z existujúcich chemických prvkoch, a tým pádom aj teplota a pôsobenie gravitácie je kľúčové v každej oblasti tejto planéty a v každom atóme lebo pri vyššej zmene teploty a tlaku to môže narobiť katastrofu, pri jednom atóme alebo dvoch vám to nič nepovie, ale pri nekonečnom množstve .... čo sa nezdá ale popíšem Vám to viac zovšeobecnene, nesústrediac sa na hmotu rozdrvenú na častíc. V prípade globálneho otepľovania a čoraz väčšieho dopadu slnečných lúčov na zemských povrch sa nielenže topia ľadovce a zväčšuje sa povrch vody a znásobuje sa aj sila odrazu slnečných lúčov a zvyšuje sa teplota, alebo vysuší sa zemský povrch a zničí sa biodiverzita a zároveň pevnosť zemského povrchu, ktorá spôsobí ešte rýchlejší hydrologický cyklus, čo bude mať za následok ešte viac vody na zemskom povrchu čo spôsobí ešte viac silnejších odrazov slnečných lúčov ako za normálnych okolností a od iného povrchu ako je voda, tým sa teplota v priemere zdvihne a bude mať za následok ešte rýchlejší pohyb častíc vo všetkom ako aj v samotnom jadre planéty a spôsobí to zmenu tlaku ako aj gravitačnú sily na jednotlivé atómy chemických prvkov ako aj teda na samotnú hmotu z nej stvorenú. Práve to je dôvodom zrýchlenia obiehania Zeme okolo Slnka a otáčania sa po vlastnej osi, ako aj toho že sa potlačené a prehriate energie dostávajú na povrch vo forme erupcií, zemetrasení, pretože zvýšením teploty sa jadro Zeme zosilňuje častice sa zrýchľujú a vytvárajú silnejšie energie a pri nedostatku priestoru sú potlačené a neutralizujú sa.

Avšak pri takomto zmene 1. teploty a tlaku, 2.tlaku jadra Zeme (jeden z faktorov tvoriaci gravitáciu) a 3. gravitácie sa zabúda na vplyv na magnetické pole zeme, (čo je tiež jeden z faktorov tvoriace gravitáciu), ktoré dôsledku neutralizácie slabne (zemetraseniami a výbuchmi sopiek, vydaním energie z jadra do éteru) a má za následok rýchlejšie globálne otepľovanie, pretože  magnetosféra Zeme nedovoľuje elektricky nabitým časticiam slnečného vetra dostať sa k povrchu. Nabité častice musia pri svojom pohybe sledovať siločiary magnetického poľa. Plní teda ochrannú funkciu, bez ktorej by život na Zemi nebol možný. Rovnako ovplyvňuje aj zníženie dopadu meteoritov, ktorých sila nárazu by viedla k tým istým záverom keďže každým nárazom by sa spôsobila zmena 1. tlaku jadra Zeme (jeden z faktorov tvoriaci gravitáciu), tým aj 2. teploty a tlaku vo všeobecnosti a zároveň zmena 3. gravitácie čo by spôsobilo jednoduchšie preniknutie aj ďalších meteoritov a iných častíc z vesmíru a následné zvýšenie teploty a tlaku, tlaku jadra Zeme a následnú aktiváciu ďalších sopečných činností. Sopky sú kľúčovým nástrojom matky prírody a ako aj ich sopečné činnosti dejúce sa po celej planéte, ktoré spôsobuje práve nárast teploty vzduchu ako aj zemského povrchu či vody a zrýchlenie častíc vo všeobecnosti a to potom spôsobuje erupcie po celej planéte čo je ale viac nebezpečné z toho uhľa pohľadu, že v prípade prehriatia zemské jadra to zrýchlenie sa častíc neustojí a tak po zemetraseniach a sopečných výbuchoch po celej planéte a následnej zmene teploty a gravitácie dôjde ku apokalypse jednej a nehovoriac o druhej apokalypse, pod ktorou mám na mysli zachvátenie okolitého priestoru sopečným popolom a oblakmi ako náhrada namiesto zoslabeného magnetického poľa, cez ktoré sa kvôli zloženiu a hustote častíc jednotlivých látok ako aj kvôli skupenstvu, môžu prenikať slnečné lúče obmedzene alebo vôbec čo zase potom má opačný efekt t.j. efekt poklesu teploty morských prúdov, vzduchu ako aj zemského povrchu a závisiac od rýchlosti schladenia sa planéty a vyčistenia sa ovzdušia, čo je navzájom podmienené potrvá dĺžka trvania takéhoto stavu, ba až môže vzniknúť dočasná doba ľadová ako reset planéty. A to je ten nekonečný reťazec o ktorom Vám točím dokola ako je všetko poprepájané, čiže koniec koncom sa ľudstvo musí oddať prírode a vzdať sa určitých vecí aby predišiel katastrofe.

To najdôležitejšie, čo som chcel spomenúť z hľadiska aktuálnej situácie, je že ak by došlo k vážnemu ozbrojenému konfliktu v už prebiehajúcej 3. svetovej vojne a k použitiu ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA, malo by to KATASTROFÁLNE následky na už vyššie mnou spomenutý proces vplyvu tlaku, teploty a gravitačnej sily. Pretože potlačené jadro kvôli hmote a jej hmotnosti a zvýšená teplota jadra zeme so sériou jadrových explózií by mala za následok vytvorenie ešte silnejších energií v uzavretom potlačenom priestore, kvôli nedostatku priestoru na zrýchlený pohyb častíc jadra Zeme, zapríčinené ďalšími vlnami vyvolanými jadrovými zbraňami. Koniec koncom by  došlo k rovnakým záverečným scenárom podľa množstva použitých zbraní takého druhu buď okamžitou APOKALYPSOU alebo až neskoršou keď, príroda vojnou posunuté miery teploty a tlaku ako aj zmeny pôsobenia gravitačnej sily sama dobehne kvôli podobnému scenáru ako som spomenul pri meteoritoch čiže aj pri super-novodobých zbraniach a následných explóziách ovplyvňujúcu každú existujúcu časticu v dosahu a jej následkov dochádza  k zmene 1.tlaku jadra Zeme, 2.teploty a tlaku a 3. gravitácie, preto mať čo najsilnejšiu zbraň niekedy znamená samovraždu, aj keď možno až pre ďalšie generácie, keďže z hľadiska zrýchlenia sa otepľovania, použitie práve už spomenutých zbraní nemusí byť katastrofou pre nás ale pre naše budúce generácie čo sme aj tak my a naši potomkovia z našich častíc = atómov tela, tak treba myslieť aj na nich. Takže EGÁ lídrov tohto medzinárodného konfliktu by bolo na čase odložiť a pozerať sa na SVET GLOBÁLNE aj z tohto vesmírneho i z fyzického pohľadu nielen z pohľadu politického a aj niekoľko tisícročia dopredu. 

 

space

 

HMOTA a HMOTNOSŤ

Najkľúčovejšie na pripomenutie v rámci globálneho otepľovania po prejdení si všetkých faktov, som nechal hmotu a hmotnosť, hmotu z hľadiska jej formy a skupenstva ako aj množstva a hmotnosť z hľadiska tlaku a dostredivej sily a jej vplyvu na teplotu zemského jadra, ktoré pri vyššej záťaži spôsobuje vyšší tlak a vyššiu teplotu celkovo ako aj rýchlosť pohybu atómov vo všeobecnosti, práve preto je dôležité udržať bytie každej formy v zlatej strednej ceste, lebo sa tým zníži celosvetová záťaž aj zo strany populácie. Zároveň sa zníži produkcia aj bytia živočíšnej formy čo je oproti rastlinnej forme omnoho menšou záťažou pre našu planétu. Dôležitým krokom na spomalenie globálneho otepľovania je rekvalifikácia existujúceho ľudského bytia a jej udržanie v zlatej strednej ceste ako aj zníženie alebo redukcia bytia neživej formy a navrátenie jej stavu do pôvodného stavu ak je to možné, pretože práve pri nadmernej produkcií živej a neživej hmoty a znásobenia jej, práve syntetickými látkami spôsobujeme zapratanie priestoru, čo má za následok vybočenie korelácií atómov zo zlatej strednej cesty ako aj zároveň zvýšenie tlaku a teploty vo všeobecnosti a vytlačenie ľahkých chemických prvkov do vyšších nadmorských výšok. A práve takéto zapratanie hmotou a zvýšenie celkovej hmotnosti a tlaku planéty najviac súvisí s globálnym otepľovaním aspôsobuje ešte vyšší tlak a teplotu jadra zeme a následne priestoru, ktoré teda zväčšuje ozónovú dieru a stenčuje jej vrstvy (ako nafukovanie balóna). Aby som uviedol príklad, ak sa postavíte na matrac desiati vytvoríte väčší tlak ako keď sa postavíte sám na ten matrac a dokonca keď si ľahnete tak na jadro nebudete mať až takú záťaž v jednom bode ako postojačky, v tejto súvislosti ale zároveň musím pripomenúť aj výškové budovy, pretože keď postavíte výškovú budovu, bude to mať v jednom bode oveľa väčší vplyv a záťaž na jadro zeme a zvýšenie teplotyako keby ste tú budovu postavili na zemský povrch poležiačky, pretože všetok tlak sa bude sústreďovať na jeden bod, ktorej vplyvy skorej zasiahnu zemské jadro, pretože z hľadiska rozlohy nebude výšková budova korelovať s hmotnosťou a s jej následným tlakom. Nehovoriac o tom že čím je vyššia tá budova tým na ňu vplýva väčší tlak nielen z hľadiska hmotnosti ale aj výšky, na ktorú vplýva tiež aj zakončenie tej výškovej budovy. Najideálnejším zakončením je v tvare trojuholníka ako boli pyramídy z hľadiska tlakového zasiahnutia iba špica budovy alebo ešte v oblúkovitom tvare, ale určite nie je dobré stavať výškové budovy nad 30 poschodí s rovným zakončením. Inak najideálnejšie by boli všetky hnuteľnosti so špicatou strechou z hľadiska vyvíjajúceho sa tlaku z a na zemské jadro. Rovnako ako s výškovými budovami to je aj s veľkými akváriami, ktoré ešte aj vlnenie vytvárajú navyše prostredníctvom živočíchov či filtrácie avšak, najviac nás ohrozujú postavené do výšky.

Preťažená planéta spôsobujúca globálne otepľovanie, ktoré má za následok po všetkých spomenutých faktoch najmä topenie sa ľadovcov a ovplyvnenie prúdenia a rýchlosti golfského prúdu z hľadiska teploty a objemu vody ako aj obsahu, spôsobuje obrovské výkyvy počasia ako aj jej nepredvídanie. Zároveň podľa vedeckých dôkazov táto forma neutralizácie vo forme topenia sa ľadovcov a spôsobovanie zmien v rámci najdôležitejšieho nástroja tejto planéty, teda golfského prúdu, naberá smer tiež k dobe ľadovej ku ktorej smerujeme spolu so sopečnými činnosťami.

A práve preto sa deje teraz toto všetko naraz s prírodou, pretože naša planéta je preťažená a snaží sa zneutralizovať procesy predtým akoby došlo ku samotnej apokalypse ku ktorej smerujeme. Dinosaury a bytia obrovskej hmoty živej a neživej v minulosti práve tiež takto spôsobili dobu ľadovú že naša planéta Zem bola preťažená a mi práve k tomu smerujeme, preto sa dejú všetky tie katastrofálne diania všade vo svete, či už vo forme prírodných katastrof, epidémií a vojen, sú to tzv. automatické neutralizačné mechanizmy, častokrát tzv. auto deštrukčné chemické reakcie prírody, ktoré sa spôsobujú práve pri najvyššej záťaži alebo pri najviac hroziacom sa nebezpečenstve, dôkazmi toho sú historické vedenia vojen, šírenie sa epidémií a ďalších udalostí, ktoré sú naturálnymi prostriedkami našej MATKY PRÍRODY ako zneutralizovať procesy a snažiť sa dopracovať aspoň s časti k elektro - neutrálnemu prostrediu, za účelom odvrátenia väčšieho ZLA. Koniec koncom ako som povedal všetko je neustálym chemickým procesom, ako aj všetky živé i neživé bytia závisiace od tlaku, ovplyvňujúce a ovplyvnený gravitáciou, ako aj ovplyvnení samotnou prírodou i vesmírom, teda jej ďalšími chemickými procesmi a jej prvkami v konkrétnom čase a  priestore, či sú to myšlienky, pocity, konania, sny alebo plány, predsa sme súčasťou bytia a PRÍRODA nás k tomu dotlačí, ak nemáme náhradné riešenie na neutralizáciu sami. Predsa len človek je najvyspelejším cicavcom na tejto planéte Zem, a jeho poslanie, ako súčasť hmotného prostredia skladajúc sa z najmenších častíc, hľadať a nájsť alternatívne riešenia na odvrátenie blížiacej sa APOKALYPSE.

 

ČAS

Najzaujímavejšia časť tejto knihy skôr z filozofického uhľa pohľadu ako vedeckého, aj keď podľa mňa bude môcť byť dokázateľná aj vedecky čoskoro je práve ČAS a jej plynutie, a pôsobenie na jej plynutie po zvýšeniu teploty a následnej zmene gravitačnej sily a zrýchlenia sa častíc vo všeobecnosti. Preto by som v súlade s touto tému popísal plynutie času a ovplyvňovanie plynutia času.

 

Plynutie času celkovo čo sa týka do resetu planéty, nakoľko pri zrýchlenom tempe formy bytia a formy jej spôsobu žitia sa zvyšuje priemerná teplota aj z trenia rýchlosti jednotlivých častíc živého ako aj neživého charakteru to znamená že aj pri rozbehnutom svete so zvýšeným životným tempom si zvyšujeme nielen znečisťovanie rýchlejšie (čo sa dá napraviť dúfam) ale to ovplyvňuje aj to samotné zrýchlenie pohybov = častíc, čo vytvára väčší tlak a vyššiu teplotu a ovplyvňovanie gravitácie vo všeobecnosti po celej planéte, a ak sa pozeráme na zrýchlený svet nielen vo forme fyzických pohybov ľudí či už osobne, pomocou prostriedkov alebo dopravných prostriedkov ako aj vo forme fungovaní myslenia a formy žitia bežných dní, aj tu platí zásada že „pomalšie ďalej zájdeš“. Aj auto keď budeme nonstop jazdiť na plných alebo vyšších otáčkach skorej bude nepojazdným ako zachovalým a funkčným, rovnako to platí na ľudský organizmuspri zrýchlenom pohybe (fyzická námaha) a pri zrýchlenej psychike (psychická námaha často spôsobujúca potom fyzickú z donútenia), máme vyšší tlak, a tak pod tlakom vládzeme viac naraz. Iniciátorom môže byť fyzický tlak vyvolaný nami na zahriatie sa alebo interný či externý psychický tlak.  Výsledkom je že sme  rýchlejší a aktívnejší alebo silnejší, ba dokonca pri extrémnom tlaku kontraproduktívny, z hľadiska neudržateľnosti prúdenia častíc v našom tele, avšak iba kratšiu dobu vo všeobecnosti pri výkone konkrétnej aktivity, ako aj čo sa týka dĺžky života v porovnaní s ľuďmi, ktorý žijú pokojný život. Preto aj ľudia pri ťažkej fyzickej námahe alebo ťažkej psychickej námahe nadmerným vytváraním automatického tlaku a tepla, často aj rýchlosti skorej opotrebujú svoje telo. 

time

Ako som povedal všetko je poprepájané a aj celkový čas planéty sa tým skráti, ak sa ta teplota a ten tlak bude stupňovať všade okolo a v nás. A netreba zabudnúť na zvýšený tlak a teplotu v jadre našej planéty čo spôsobuje tiež zrýchlenie častíc, silnejšie energie ako aj rýchlejšie obiehanie Zeme okolo Slnka ako aj otáčanie sa okolo vlastnej Osi, čo znamená rýchlejšie plynutie času aj v skutočnosti čo sa týka hodín.

Plynutie času a vplyv na jej rýchlosť a dôvod jej zrýchlenia. Samotným postupným otepľovaním sa zrýchľovali častíc atómov, tým pádom aj ľudí a všetkého okolo nás, spôsobilo aj rýchlejšie dozrievanie rastlínTu platí zásada že „čím bude teplejšie, tým rýchlejšie nám ubehne čas“ z dôvodu všeobecného zrýchlenia sa častíc ako aj dopracovanie sa ku nechceným výškam teplôt a ovplyvnenia Zemského jadra. Keď už ľudia sa dostali do vykurovaných domoch ešte viac sa všetko zrýchľovalo lebo častice atómov sa nespomaľovali ani v zime ale boli umelo udržiavané v teple bez potreby schladenia sa a regenerácie, tým pádom sa všetko postupne transformovalo a určité častice planéty najmä ovplyvnené ľuďmi prestali žiť vegetačné obdobia, čo malo za následok ešte viac trenia tepla a tlaku vo všeobecnosti po celý rok, bez vegetačných období, avšak to samotné trenie a spôsobenie zrýchlenia sa častíc len stupňovalo a postupne sa zrýchlil celý svet a tým pádom aj plynutie času sa zrýchlilo so psychologického aj skutočného hľadiska, nakoľko pri zrýchlenom tempe a trení sa rýchlejšie dosahuje výsledok a zároveň ubehne čas a nielen pocitovo. Dokonca zvládneme aj viac za rovnaký čas ako pri pomalom tempe, aj keď nie z dlhodobého hľadiska. Z globálneho hľadiska to potom vplýva na presne ten pocit zrýchleného sveta, ktorý dnes žijeme a to že v minulosti ako keby čas bežal pomalšie podstate nie je len pocit ale skutočnosť, ktorá práve ovplyvňuje globálne otepľovanie, vo forme ovplyvnenia rýchlosti častíc atómov teda všetkého ako aj zrýchlenie ľudí kvôli ich zrýchleným časticiam a zvýšeným alebo vyšším teplotám v telách ako kedysi. Tým len chcem povedať že čas v 60 rokoch minulého storočia ako aj čas z pred 2000 rokov pred Kristom, fungoval pomalšie aj v skutočnosti vzhľadom na samotnú globálnu teplotu, tlak a zrýchlenie častíc. Nakoľko spôsob plynutia času neviem dokázať merateľne z minulosti, z prítomnosti  alebo z budúcnosti, nakoľko ju pociťujeme neustále sa minúť a vieme určiť a zamyslieť sa nad budúcnosťou alebo zaspomínať si na minulosť ale tam už čas nebeží, avšak beží aktuálny čas v prítomnosti, ktorý závisí od rýchlosti našich častíc a jej okolia a ďalších už spomenutých vplyvov a faktorov. Logické mi príde tým pádom z hľadiska Globálneho pohľadu to že pri zrýchlenom pohybe atómov kvôli zvýšeným teplotám vo všeobecnosti a zmeny tlaku sa všetky častice zrýchlili a tak ani čas nemôže rovnako plynúť ako pri spomalenom pohybe častíc, aj keď čas sa nám zobrazuje a znázorňuje rovnako, lebo nemáme dôkazy na porovnanie ale pocitovo to cítime to zmenu ktorú som Vám logicky vysvetlil, avšak stále sa to zhoduje s aktuálnym časom lebo aj častice zobrazujúce plynutie času sa zrýchlili keďže ako som povedal všetko je chemickým prvkom a sa skladá z  atómov. Preto aj prírodné (biologické) hodiny v minulosti sa zrýchľovali spolu so zvýšením teploty a zrýchlením atómov. Zaujímavosťou atómu je že v prirodzenom prostredí, v prostredí zlatej strednej cesty, majú rovnaký počet elektrónov aj protónov, v tomto stave je atóm elektro-neutrálny. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Tým pádom kým nedochádza k zmene prostredia nedochádza ani ku tvorbe záporných alebo kladných iónov a k ďalšej transformácií celkového bytia smerom ku apokalypse, čiže vo svojej podstate je riešením a kľúčom na všetko STABILIZÁCIA TEPLOTY všetkého, aby stúpala pomalším tempom, a tak aby sa zastabilizoval aj ŽIVOT všade ako aj okolitý rýchlejšie stúpajúci sa tlak. A keď to funguje u samotného atómu ako u základnej častice chemických prvkov a každého bytia, prečo by to nefungovalo vo všeobecnosti globálne na celej planéte, keď už je z nich stvorená tá planéta ako aj život na nej, VŽDY SA STAVIA OD ZÁKLADOV a princípy fungovania základov = atómov nám odzrkadľujú princípy fungovania celku. Polovičný kľúč na záchranu by sme tým pádom mali! Predsa len výška teploty závisí od rýchlosti a rýchlosť zase od výšky teploty, kvôli vzájomnej podmienenosti, čo spôsobuje skrátenie celkového času bytia a už aj vieme ako, v súvislosti s tlakom!

Inak nie je zaujímavé, že sa vyvinuli v minulosti medzi prvými Slnečné hodiny? Vesmír nám chcel už vtedy naznačiť, že náš ČAS určuje Slnko a dopad jej slnečných lúčov priamo i rovnako určuje aj náš celkový čas (čas existencie bytia) nepriamo a to prostredníctvom výšky teploty vo všeobecnosti a všetkého v súvislosti s tlakom (súčasť gravitácie) a s vplyvom na gravitáciu.

  

time

 

Dobrou správou je že spoločnými silami ako populácia to všetko môžeme ovplyvniť, a to zmenou prístupom ku každej oblasti nášho života či už ako kolektív alebo jednotlivec. Druhou dobrou správou je, že okrem iného, aj pre jednotlivca sú možnosti a typy ako si ovplyvniť často sa buď extrémne rýchlo plynúci čas alebo príliš pomaly sa plynúci čas.

V prvom prípade ide o jednotlivca pri extrémne rýchlo sa plynúcom čase, pri ktorom je možné si urobiť psychické ako aj fyzické opatrenia na zníženie tlaku a schladenie teploty tela a rýchlosť častíc a ovplyvniť tak rýchlo sa plynúci čas, ale v prípade nadmerného množstva informácií na spracovanie podľa schopností, možností a psychologických aspektov daného jedinca s nedostatočne vymedzeným časom alebo s nedostačujúcimi sa schopnosťami, možnosťami a so psychologickými aspektmi daného jedinca daný čas aj tak nebude zvládnuteľný ale to sa ťažko dopredu predpovedá, a všetko závisí vždy od plánovania alebo aktuálnej situácie. Nazval by som to teóriou psychicko-fyzickej mysle, kde psychická myseľ, ktorá je ťažko dokázateľná časť mozgu tvorená z neviditeľných atómov tvoriacich myšlienky, je deaktivovaná viditeľnými atómami fyzickej mysle tvoriace mozgové bunky a opačne, ktorých výsledkom sú fyzikálne vplyvy na plynutie času, ktoré sa dajú potvrdiť dôkazmi ťažko, nakoľko sú to pocity a psychika, ktoré sú neustále sa meniace, ovplyvnené ďalšími fyzikálnymi a fyzickými faktormi.      

V druhom prípade ide o príliš pomaly sa plynúci čas, pri ktorom je možné si urobiť tiež fyzické alebo psychické opatrenia na zabezpečenie, avšak v tomto prípade zvýšenia rýchlosti častíc a zrýchlenia tak prúdenia všetkého okolo nás vďaka rozprúdení tlaku a zvýšenia teploty, následne  sa tým zmení aj samotný priebeh plynutia času. Inak preto v zime je človek viac ospalý a unavený a zdá sa že ten čas beží pomalšie lebo samotné atómy sú v pomalšom pohybe (tým aj samotné pohyby bytostí) ako za vysokých teplotách keďže aj človeku keď je zima, tak kým sa nezahreje je pomalší a nereagujú tak rýchlo tie svaly ako keď sa už zahriali a zvýšená teplota a tlak dodali dostatočnú rýchlosť na reakciu svalových častíc a tak aj každá akcia a reakcia sa odohráva v tempe podľa teploty. Hodiny vo svojej podstate nám určujú čas „rovnaký“ ale pre každého z nás plynúci inak. Dôkazom sú všetky mnou spomenuté faktory. Poslednú vec, by som rád uviedol ako typický príklad cestu na dovolenku (aby aj účel cesty bol rovnaký), v prípade čakania na niečo v neutralizovanom stave nám čas beží normálne ba až pomaly v závislosti od rýchlosti pohybu častíc v tele t.j. v závislosti od režimu tela a jej teploty a všetkého okolo nás na čo nemáme ani mi sami mnoho krát vplyv, ale v prípade rozprúdenia si atómov v tele prostredníctvom nejakej činnosti do príjemnej miery nám čas plynie rýchlejšie počas cesty ako v neutralizovanom stave, či je to rýchlejšia jazda, počas ktorej človek musí byť v strehu alebo zaujímavá komunikácia, počas ktorej chceme odovzdať čo najviac informácií, obrátky mozgu nám fungujú pod určitým tlakom, pri zvýšenej teplote a zvýšenou rýchlosťou atómov inak ako za bežných okolností a aj ten čas beží úplne inak aj pocitovo aj v skutočnosti.  Nazval by som to teóriou psychicko-fyzickej mysle, kde psychická myseľ, ktorá je ťažko dokázateľná časť mozgu tvorená z neviditeľných atómov tvoriacich myšlienky, je aktivovaná viditeľnými atómami fyzickej mysle tvoriace mozgové bunky a opačne, ktorých výsledkom sú fyzikálne vplyvy na plynutie času, ktoré sa dajú potvrdiť dôkazmi ťažko, nakoľko sú to pocity a psychika, ktoré sú neustále sa meniace, ovplyvnené ďalšími fyzikálnymi a fyzickými faktormi. 

Dokazovanie oproti psychickým vplyvom je jednoduchšie v prípade fyzikálnych a fyzických vplyvov na rýchlosť plynutia času po pospájaní si súvislostí, a na základe logického určenia záveru fungovania častíc a ich atómov, aj napriek tomu že je ČAS existujúcim "nehmatateľným" a "nehmotným" prvkom vesmírneho bytia, neustále sa plynúceho hmotného i nehmotného prvku, ktorý určuje náš život alebo ktorý mi určujeme našim životom, tak samotné ľudské telo je zase hmatateľným a hmotným dôkazom potvrdenia existencie času a jej odlišnosti a rýchlosti plynutia času, ba aj pre rovnaké vekové bytosti narodené dokonca i jeden deň či minútu alebo sekundu. A v podstate aj pre dvoch ľudí na rovnakej ceste v rovnakom dopravnom prostriedku bude plynúť čas odlišne, aj keď v rovnaký čas sa dostavíte do cieľa nikdy nič nie je súbežné alebo totožné už len z hľadiska rozloženia tlaku, výšky teploty a  silu gravitačnej sily! A nezabúdajte teda, že kľúčom na ovládanie času sú teplota a tlak tak v priestore okolo nás ako aj v našom tele, gravitačná sila ako aj od týchto vecí závisiaca rýchlosť pohybu častíc vo všeobecnosti, a pre našu vedomú aj nevedomú myseľ je kľúčom najmä zaujatosť mysle tak po psychickej i fyzickej stránke. 

Rovnako tá teplota, tlak a gravitačná sila potom určuje aj čas z hľadiska rýchlosti pretrvávania obrovských výkyv počasia a apokalýps, individuálne na každej časti planéty odlišne, v závislosti od najdôležitejšieho nástroja tejto planéty teda od golfského prúdu a jej prúdenia. Ťažko sa dokazuje rýchlosť prúdenia ale podľa logického uváženia a podľa toho že čím je vyššia teplota tým je väčšia rýchlosť, tak dáva logiku spomalenie rýchlosti golfského prúdu v oblastiach kde dochádza k najväčšiemu prílevu studenej vody, teda kde dochádza k najväčšiemu topeniu sa ľadovcov. Čo sa týka obsahu či sa jedná o slanú alebo sladkú vodu,  podľa mňa nemá až taký veľký vplyv na rýchlosť prúdenia ako objem (tlak) a teplota vody. 

Už len sa schopiť a na to všetko podvedome myslieť a uvedomovať si to, ako aj spoločnými i individuálnymi silami, zapôsobiť a predĺžiť život na tejto planéte ZEM pre našu budúcu generáciu a nepovediac o tom, že sa zbavíme strachu, že jedného dňa sa ocitneme v dobe ľadovej alebo všetci jedného dňa skončíme „raz a naraz na Marse“, nakoľko neviem či si uvedomujete, ale všetky atómové elektrárne sú nám hrozbou a časovanou bombou, vzhľadom na seizmické vlny a ich následky vybočenia zo zlatej strednej cesty, končiac nefunkčnosťou  z pohľadu vzájomnosti, teda korelácie tých najmenších častíc, atómov! 

       

effekt

  

OCHRANA PRIESTORU a ČASU

 

Teraz už chápete a vidíte dôležitosť ochrany priestoru a času, hlavne vo forme odľahčenia celej planéty, či už vo forme zbúraní starých nevyužívaných budov, alebo znížením produkcie hmoty vyrobeného synteticky, aby sa nekopili obrovské množstvá oblečenia a nevyužívanej hmoty ako sú hračky, elektronika a staré nábytky, zároveň aby sa ľudia zbavili zbytočnosti, ktoré sa už nepoužívajú v domácnostiach vo forme predaja či výmenného obchodu. Priemyselná revolúcia ovplyvnila globálne otepľovanie vo väčšej miere so zaťažením planéty z hľadiska dostredivej sily ako z vypúšťaných chemický prvkov do atmosféry počas výroby. Nakoľko predtým sa prírodné veci dostávali do kolobehu nekonečnej zmeny skupenstiev od stvorenia až po rozklad, a pekne to fungovalo, ale po objavení syntetických látok na znásobenie hmoty sa to vymklo z pod kontroly našej populácie a čoskoro nás tá hmota zadusí alebo spáli, nehovoriac o narušení a ničení biodiverzity využívaním syntetických látok v nesprávnom pomere vzhľadom na chemické reakcie nastávajúce po, okrem toho aj postreky a iné podobné látky používané ľudskou populáciou spôsobujú katastrofálne následky, aj keď príroda ako sa len dá snaží sa prispôsobovať. Dôležité je pripomenúť aj potrebu obmedzenia výroby a predaja dopravných prostriedkov a uprednostnenia výroby elektrických motorov.

Zaujímavým objavom na odľahčenie planéty je antikoncepcia, prečo? V podstate, ľudia po použití antikoncepcie, sa dopracovali ku chemickým procesom, kde atómy antikoncepcie narušili atómy chromozómov bytia a spôsobili mutáciu, a ktoré spôsobili nižšiu pôrodnosť a vyššie % rodenia sa ľudí s rovnakou orientáciu (čím ďalej tým viac ich bude), či už v dôsledku vysadenia antikoncepcie a následného oplodnenia a pôrodom alebo v dôsledku nepriameho spôsobu, teda z pitnej vody vo forme pitia alebo vo forme hygienických účelov, nakoľko antikoncepcia sa ustálila keďže je to látka, ktorá sa nedá odstrániť z kolobehu chemických procesov a zasahuje to aj ďalšie živé bytia našej evolúcie. Avšak za tie roky verte tomu že nám tá antikoncepcia ušetrila celkovú záťažovú hmotnosť a čas do príchodu tejto apokalyptickej éry našej populácie.

Bisexualita ako novodobý výmysel? alebo skutočnosť zmutovania chromozómov iba do takej úrovne že ak dôjde k stretu rovnakého pohlavia so zhodnými atómami chromozómov a inými atómami priťahuje nás rovnako ako v prípade stretu opačného pohlavia so zhodnými atómami chromozómov a inými atómami nato potrebnými.  Takže nemajte obavy že Vám šibe ? Nie , nešibe Vám, pretože je to skutočnosť zmutovania tak mužských ako aj ženských atómov chromozómov vytvárajúc väzby podľa zhodných atómov chromozómov a iných atómov. 

Z toho dôvodu vidím ako za správne konečne celosvetovo zrovnoprávniť ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciu a povolenia adoptácie detí, aby ani ľudia sa nebáli priznať svoju orientáciu a aby sa netlačili do silených heterosexuálnych vzťahov, ktoré vyprodukujú trápiace sa deti, v dôsledku trápenia sa rodičov a skončí sa vo väčšine rozvodom, kde tomu dieťaťu sa spôsobujú ťažkosti už v rannom štádiu vývoja aj vzhľadom na chýbajúceho člena rodiny a jeho kľúčové chemické reakcie pri vývoji, čo je súčasťou rodinných chemických procesov spájajúcich rodinu. Nevidím logiku zničenia životov viacerých ľudí naraz v dôsledku sebeckosti a hanbenia sa zapríčinené najmä nesprávnym kolektívnym myslením, čo bude mať za následok podobný chemický proces ovplyvňujúci psychiku dieťaťa ako dieťaťa z detského domova aj keď tam je to horšie o to že chýbajú obe chemické procesy rodičov. Rovnako si nemyslím, že náhradné materstvo je riešením či už pre homosexuálov alebo heterosexuálov, pretože to je najväčší zásah do psychiky a vývoja dieťaťa z pohľadu na chemické akcie a reakcie, ak hneď to dieťa príde o svoju matku, vesmírnym vnímaním o živú hmotu kľúčových chemických procesov, ovplyvňujúc ďalší vývoj dieťaťa, počas kľúčových procesoch vývinu.

V dôsledku prevádzkovania fontán, tiež sa vytvára náraz na zemský povrch a spôsobuje to zvyšovanie tlaku dokonca s podobnými frekvenciami opakovane, niekde aj 24 hodín denne, a nehovoriac o plytvaní pitnej vody.

Tiež pri ochrane prostredia treba spomenúť aj negatívny vplyv príliš vysokých zvukových vĺn ako aj jej zanechaný tlak. Keď sme už pri vlnách, tak práve využívania plavieb spôsobujúc ešte väčšie rozprúdenie morských prúdov a vĺn spôsobujúc tlaky nielen na samotné jadro Zeme a jej teplotu a chemické procesy jadra, ale aj na pevniny kde ležia obrovské mestá plné ľudí a obrovských výškových budov, kde práve pri týchto pevninách dochádza ku nárazom vĺn a tlakov rôznej intenzity, ktoré majú ešte väčší vplyv na Zemské jadro, globálne otepľovanie a gravitáciu, ako sme si mysleli, preto sú aj vystavené väčším nebezpečenstvám (ako sú zemetrasenie, prívalové vlny a iné prírodné katastrofy). Najviac sú ohrozené mestá kde ten nával vĺn pochádza z väčšej časti oceánskych plôch ako je samotná pevnina zachytávajúca nárazy, pretože ten spätný náraz vyvolaný tlakom spôsobeným mestami odrazí tú vlnu, avšak sa vráti oveľa väčšia a intenzívnejšia pri ideálnych podmienkach pre takýto proces, preto najviac je ohrozené pobrežie západnej Ameriky a východnej Ázie, ale rovnako tie prívalové vlny môžu vytvoriť aj iné chemické procesy, bez ohľadu na sily odrazu vlny od pevniny, skôr mám na mysli zvýšenie tlaku na jadro a spôsobenie inej chemickej akcie a reakcie spôsobujúcu zemetrasenie alebo prívalové vlny ďaleko od tej pevniny, ktorá potom v konečnom dôsledku zasiahne aj tak reakciu vyvoľujúcu ďalšiu akciu, ktorá si to miesto vyvolania nájde vďaka už spomínaným poprepájaným chemickým procesom. Určite by pomohlo aj modifikovanie lodnej dopravy, aby lode plávajúce v smere prúdu mali vypnuté motory a používali iba počas nutnosti a tiež by sa mali uprednostniť plachetnice pri výrobe a výbere rekreačnej lodnej dopravy ako aj podpora zastavania vnútrozemských území.

Je dôležité spomenúť jeden základný proces našej prírody a to je fotosyntéza, čo je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov (silnejšie žiarenie silnejšie sacharidy – cukry ako energie). Je druh asimilácie oxidu uhličitého. Za účelom záchrany priestoru, by sa malo dbať aj na ochranu už existujúcej prírody a jej biodiverzity, aby sa rýchlosť globálneho otepľovania znížila a mali dostatočné nástroje na spracovanie slnečného žiarenia, pretože v piesočnatých oblastiach tiež dochádza aj keď k menšiemu ale k odrazu slnečných lúčov a spaľujú všetko naokolo, keďže sa nemajú kam zachytiť a v noci tak spôsobujú obrovské výkyvy teplôt oproti dňom, a keď sa už dosiahne tvorenie púští na viacerých miestach bude to tiež neodvrátiteľný proces z pohľadu ľudského konania. Zároveň vzhľadom na fotosyntézu treba pripomenúť aj slnečnú energiu spracovanú rastlinami vo forme sacharidov a cukrov, ktoré dodávajú energiu mnohým živým bytiam priamo v samotnej rastline alebo nepriamo konzumáciou iným živým bytím, avšak aj tu platí to že v dôsledku globálneho otepľovania sa bude zvyšovať aj energia v rastlinách a tým pádom aj v bytiach čo spôsobí ďalšie zrýchlenie. Zrýchlenie ako vieme má za následok aj skoršie dožitie čohokoľvek, takže aj v prípade globálneho otepľovania a silnejšej fotosyntézy sme zase v neodvrátenom cykle, lebo tie rastliny ktoré dožili predtým dlhšiu dobu, kvôli zvýšenej teplote a silnejším energiám počas fotosyntézy sa dožijú kratšiu dobu a nebude sa kam mať zachytávať energia zo slnečného žiarenia. Dobrá správa je že v prípade dodržiavania zásady všetko s mierou a spôsobením spomalenia globálneho otepľovania to môžeme dostať pod kontrolu.

Letectvo a jej vplyv. Letecká doprava ovplyvňuje globálne otepľovania aj z toho hľadiska, že už vo vysokej nadmorskej výške spôsobí vďaka treniu a teplu tlak udržiavajúce lietadlo (zásah do gravitácie), ktorý spôsobí ďalší tlak a rozprúdenie chemických prvkov viac do oblasti ozónovej vrstvy a spôsobuje jej jednoduchší dosah a rozklad, skorej ako iné dopravné prostriedky, preto by sa mali zaviesť, iba medzikontinentálne a dlhotrvajúce lety a po kontinentoch by sa mala využívať hlavne vlaková doprava. 

V spojitosti s ochranou času a priestoru treba pripomenúť aj druhý najväčší nepriateľ globálneho otepľovania a to je digitálna revolúcia ako aj upriamiť pozornosť na ochranné opatrenia pred elektro smogom, teda pred elektromagnetickým žiarením. Ľudia by mali dbať na zapnuté a zastrčené domáce spotrebiče či inú elektroniku, a ak majú prístup mali by si zaobstarať prostriedky na zníženie lepšie povedané na neutralizáciu práve tohoto elektro smogu.Tiež by sa malo obmedziť množstvo zdieľaných dát ako aj uložených dát a mal by sa prečistiť celý IT priestoru, z dôvodu že tak ako každá jedna myšlienka je tvorená z atómov, či je vyslovená alebo nie, tak aj dáta sú z atómov či sú alebo nie zdieľané, či sa prenášajú cez elektromagnetické vlnenia alebo nie. Možno si poviete si čo pár domácností, ale v globálnom spektre digitálna revolúcia,  z hľadiska množstva ľudských bytostí tvoriacich a zdieľajúcich dát online po celom svete a množstva domácností a elektrických prostriedkov je naozaj druhým najväčším nepriateľom globálneho otepľovania. Zároveň treba ale spomenúť aj priemyselné elektrické vedenia produkujúce elektromagnetické žiarenia. Obmedzenia využitia priemyselných elektrických vedení (verejné osvetlenia / továrne) sú tiež jedným z nástrojov, ktoré by spomaľovali globálne otepľovanie kým by sa planéta odľahčila, zatiaľ sme k tomu boli donútený z dôvodu energetickej kríze, ale bolo by lepšie to robiť svojvoľne a plánovane.

Na záver celková zmena spôsobu života ľudí a zníženie produkcie živočíšnej výroby, by nám dopomohlo k spomaleniu globálneho otepľovania, aj z hľadiska vylepšenia biodiverzity a fotosyntetických procesov, nehovoriac o dobrom pocite ľudí, ktorú môžu dosiahnuť iba zmenou formy životného štýlu, ako sa hovorí zdravé telo zdravý duch, a nehovoriac o pocitu  atraktívnosti, ktoré majú blahodarné účinky na tele vo forme tvorenia endorfínov (hormónov šťastia). Je to ako dvojitá výhra super pocit voči svojej osobe v rámci zdravia, produktivity v zmysle lepšieho a jednoduchšieho dosiahnutiu výsledkov, a v rámci vzhľadu a rovnako to je aj super pocit voči prírode, že ju chránime prostredníctvom seba.                                                   

Ďaľšiu kapitolu knihy, nájdete v sekcii BLOG https://fitbooklaw.com/blog, článok Zdravie https://fitbooklaw.com/node/76 alebo rovno prekliknutím na celú knihu https://fitbooklaw.com/node/74.

Rovnako si k tomu môžete pozrieť online muzikál na https://www.instagram.com/do.g.369/ začínajúci sa prvým highlight - om v profile, a postupne si môžete prejsť jednotlivé príbehy a prečítať si jednotlivé kapitoly knihy klinkutím na linkov umiestnených v príbehoch.