ZDRAVIE

Tretia kapitola

ZDRAVIE

Po objasnení všetkých objektívnych skutočností brániacich nám 

žiť, bezpečný, zdravý a šťastný život, 

je čas upriamiť pozornosť na indivídua a ich subjektívne skutočnosti brániace 

im žiť plnohodnotný a harmonický život.

 

Hneď na úvod by som chcel objasniť skutočnosť, že prvým krokom na odstránenie subjektívnych skutočností je pochopenie základov ľudskej existencie a z toho sa odvíjajúca správne nastavená psychika človeka, ktorá môže ďalej budovať potom zdravú chémiu fyziky človeka. 

Základy ľudskej existencie

Vysvetlením, základov ľudskej existencie, je samotné zloženie ľudského teľa, ktoré môžeme rozdeliť na chemické a anatomické zloženie ľudského teľa.

 1. Chemický model zloženia teľa, sa skladá :
 • vody
 • glykogénu
 • tukových zásob
 • bielkovín
 • minerálov (Ca, P, Mg, Cl, Fe, Cu ad.)
 • a z ďalších látok
chem

 

 1. Anatomický model zloženia teľa, sa skladá :

 

 • zo svalov
 • z kostí
 • z tuku
 • zvyšok (ostatné orgány)

 

ana

Gény

Uvedomením si zloženia stavby teľa a toho, že najprv bolo chemické zloženie stavby tela, ktoré sa postupne formovalo do anatomického zloženia stavby teľa, pochopíme aj evolúciu nášho zdravia a toho, že gény sami o sebe nevyvolajú ochorenia, ani v prípade zdedenia zlých génov, iba sa aktivujú alebo sa prejavia. Zlý gén je gén skladajúci sa z atómov, ktoré sú vo vzájomnej nefunkčnosti teda „mimo zlatej strednej cesty“ a dochádza k jej mutácií a deštrukcií, spôsobujúce choroby,  ich budúcnosť závisí podľa toho, či sa tá mutácia a deštrukcia podporuje naďalej alebo sa robia opatrenia na elimináciu tej mutácie a deštrukcií. Teda aktivácia a prejav zlých génov závisí podľa našej životosprávy a výživy, teda podľa atómov, ktoré sa do nášho teľa dostanú počas splodenia plodu cez nositeľa plodu ako aj cez sploditeľa plodu, a rovnako počas vývinu plodu cez nositeľa, sploditeľa alebo osoby, ktorá je v intímnom kontakte s nositeľom plodu. Možno sa pýtate ako? Sploditeľ alebo osoba v intímnom kontakte s nositeľom plodu, počas vývinu plodu, tvorí rovnako cez svoje atómy ľudského teľa imunitu nositeľa plodu ako aj plodu, teda chemické zloženie plodu počas ďalšieho vývinu. Toto chemické zloženie plodu potom tvorí anatomické zloženie plodu, od ktorého sa odvíja ďalší vývoj plodu, teda vidíte že tých faktorov je veľa, a že aj pri zdedení „zlých génov“ stále odohrávajú rolu atómy, ktoré môžu aktivovať ochorenia alebo ich deaktivovať. 

Psychika

Atómovým pochopením fungovania génov, sa postupne môžeme dopracovať k psychike k mysle ľudského bytia, ktorá je tvorená z neviditeľných častíc, z atómov vo forme myšlienok, ktoré sú výsledkami spracovania atómov externých a interných faktorov riadiacou jednotkou plodu teda rozumom priam atómami rozumu. Pri správnom spracovaní atómov externých a interných faktorov s atómami rozumu, dochádza ku korelácií, ktorej funkčnosť závisí od základov. Základy spracovania atómov externých a interných faktorov sa formujú postupným genetickým vývinom riadiacej jednotky plodu teda rozumu, rovnako ako základy spracovania atómov externých a interných faktorov inými orgánmi ľudského teľa. To znamená, že vývin základov spracovania atómov externých a interných faktorov, rozumom a inými orgánmi ľudského teľa, ktoré sú v konečnom dôsledku najviac závislé od rozumu, závisí od intenzity externých a interných faktorov voči ktorým je samotný plod a po narodení to samotné ľudské telo vytavené.

Keď sme toto všetko pochopili sami zistíme, že všetko je najprv v našom tele potom v našich mysloch, tvorená z myšlienok, ovládajúc náš rozum, naše telo končiac v našich konania alebo v opomenutiach a zároveň si uvedomíme že aj vývin a jej vývoj zdravia našich detí, je v našich rukách, až kým sa nenaučia čítať a neprečítajú si túto knihu a prevezmú nad sebou plnú moc.

Najjednoduchším prirovnaním na pochopenie základov atómového fungovania psychického a fyzického teľa z pohľadu chemického zloženia považujem LÁSKU, keďže väčšina populácie už mala možnosť sa s ňou stretnúť a pocíti sám na sebe jej následky. Pri správnom výbere nás atómy lásky budovali a dodávali energiu a pri nesprávnom výbere nás atómy lásky brali o energiu a robili deštrukciu ďalších atómov v našom tele, a presne tak je to s výberom potravín pri správnom výbere nás atómy danej potraviny udržiavajú pri zdraví, budujú naše telo a  dodávajú jej energiu ako aj udržiavajú našu existenciu ľudského bytia v zlatej strednej ceste. Po pochopení fungovania bytia cez lásku, najviac pochopíme fungovanie nášho zdravia ako aj zázračné účinky potravinovej lekárne.

Láska

Nato aby sa medzi dvoma jedincami vytvorila láska, je potrebná korelácia atómov tvoriace chromozómov, prečo? Pretože láska je chemická akcia a reakcia v tele človeka na atómovo chromozómov základe, ktorá  keď je v korelácií tak ďalej vytvára spojitosť kolektívnej imunity - aury jedinca s kolektívnou imunitou - aurou druhého jedinca. Kolektívna imunita - aura jedinca sa skladá zo psychickej imunity – mentálneho zdravia a z fyzickej imunity – fyzického zdravia jedinca, ktoré sú navzájom podmienené. Na to aby sa vytvorila láska nestačí len korelácia atómov chromozómov, ale je potrebná aj dodatočná korelácia ďalších atómov tvoriace našu individuálnu kolektívnu imunitu – auru s atómami tvoriace individuálnu kolektívnu imunitu – auru druhého jedinca. Zjednodušene povedané, na to aby sa vytvorila láska je potrebná korelácia teda vzájomnosť všetkých atómov, tvoriace bytie a od intenzity vzájomnosti závisí pocit pravosti vašej polovičky. To znamená že sa Vám už určite stalo že došlo ku korelácií vizuálnych atómov s atómami vašej predstavivosti o vzhľade vysnívanej polovičky, avšak po mnohých stretnutiach k ďalšej korelácií nedošlo lebo tá spojitosť a vzájomnosť sa ďalej nemala kam chemickými akciami a reakciami posúvať resp. ani po intímnom styku, ale treba si uvedomiť aj prípady opačného charakteru. 

Posun chemických akcií a reakcií atómov počas stretávania sa závisí od viditeľných, hmatateľných ako aj neviditeľných nehmatateľných atómov tvoriacich naše fyzické telo. Zloženie hmatateľných a viditeľných atómov závisí od nášho životného štýlu, teda čo jeme a pijeme, čo si obliekame, aké kozmetické pomôcky používame, keďže tvoria chemické zloženie nášho anatomického tela. Teda keď sa nám niekto páči a rozumiete si, je vzájomnosť atómov tak, po častých intímnych stykoch sa do vás budú dostávať navzájom atómy fyzického teľa druhej osoby, tvoriace ďalšie akcie a reakcie a budú prehlbovať vašu lásku a závislosť na druhej osobe. Rovnako posun chemických akcií a reakcií závisí ako som už spomenul aj od neviditeľných atómov psychiky, ako rozmýšľame, ako si rozumieme, čomu sa venujeme v živote, aké máme spoločné záujmy a ciele. Nato aby sa prostredníctvom lásky mohlo niečo spojiť a postupne budovať vidíte je potrebná chemická akcia a reakcia viditeľných aj neviditeľných atómov ľudského tela. Po spojení láskou sa atómy, ktoré nie sú v korelácií sa dodatočne prispôsobia, to ste si už tiež určite všimli aké zmeny s človekom vie narobiť láska, ba pri neuvedomení si faktov a neovládania sa, láska vie nielen zmeniť človeka ale aj zničiť, pretože po úspešných akciách a reakciách vytvárajúc vzájomnosť, človeku sa začne vytvára závislosť na tej druhej osobe, ktorá závisí nielen od chemického zloženia druhej osoby a fyzických atómov zhodných s našimi vytvárajúc vzájomnosť ale aj od psychických atómov v rôznych formách či sú to vyslovené myšlienky druhej osoby alebo pozitívne zážitky uložené vo forme myšlienok, zhodných s myšlienkami druhej osoby a vytvárajúc rovnakú vzájomnosť ako pri fyzických atómoch. 

Ako človek vie ovládať vedome lásku? Jediným ovládaním je uvedomenie si fungovania ľudského teľa celkovo a toho, že všetko je v našich rukách postavených na akčno-reakčnom atómov základe, a že zamedzením vzniku akcií a reakcií v prípade neistoty, zamedzíme ďalším procesom smerujúcim k vytváraniu závislosti. Nakoniec zistíte že lásku sa dá budovať vedome  teda bezpečne pod kontrolou a maximálne do vami určených percentuálnych hraníc ako aj nevedome teda nebezpečne bez ovládania seba samého, bez kontroly a spôsobením závislosti.

Ideálne je aj v tomto si nájsť zlatý stred, pretože nato aby bytie malo vhodné prostredie na zmenu ako aj regeneráciu a zotavenie sa v rámci mentálneho a fyzického zdravia je potrebná aj psychická bezpečnosť a istota, ktorú nám môže dodať iba rodina a kvalitné rodinné zázemie, ktoré sa buduje prostredníctvom korelácií atómov jej príslušníkov a prostredníctvom lásky.

Ak sme toto všetko vedeli prejsť hlavou a pospájať si s vlastnými skúsenosťami, tak prostredníctvom lásky na ktorej vytvorenie potrebujeme vzájomnosť miliardy atómov a ktorej výsledkom je závislosti na ľudskom bytí, vieme pochopiť závislosť aj na atómoch či správnych alebo nesprávnych vo forme výživy, na ktorých vytvorenie závislosti nie je potrebný taký zložitý proces ale ani na ich elimináciu. Rovnako potom vieme pochopiť aj dobré či zlé zvyky našej psychiky a vedome môžeme začať voči nim konať a postupne ich pretvárať na potrebné atómy aktuálnej situácie a ostať na nich závislí v rámci zlatej strednej cesty. S vedomím príjmom správnych atómom a s vedomím účelom prijatia sa tá závislosť vytvorí nielen vo forme liečenia ale postupne aj vo zvykoch našej psychiky.

Po objasnení všetkých týchto skutočností, je treba si uvedomiť že k vytúženému zdraviu sa dopracujeme najprv cez psychiku a výživu až potom cez pohyb. Po liečení sa alebo strate hmotnosti výživou ako aj ľahkými fyzickými aktivitami ako sú chôdza rýchla chôdza, môžeme upriamiť pozornosť na fyziológiu opornej a pohybovej sústavy.  Po osvojení si správneho držania tela vo všeobecnosti ako aj pri výkone fyzických činností či iných športových aktivít, budeme môcť ďalej budovať nielen naše zdravie,     ale aj fyziológiu opornej a pohybovej sústavy, a zároveň formu našej vytúženej postavy. 

Jedlo ako liek

Ako som už spomenul v úvode v základoch ľudskej existencie, kľúčovým faktorom v boji proti chorobám zapríčinené vírusmi alebo bakériámi je psychika a výživa avšak pri výžive najmä hladina cukru v krvi, rýchli metabolizmus a správny výber liekov vo forme potravy. Keďže príliš vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť zápal oslabujúci funkciu bielych krviniek, a celkovo imunitného systému, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie ľudského teľa, navyše spomalenému metabolizmu dlhodobo trvá spracovanie a strávenie jedla ako lieku.

V súčasnosti, presnejšie mám na mysli situáciu po Covide-19 a prítomnú dobu “dedičných chorôb” respektíve „zlých génov“, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým si zachovať zdravý životný štýl vrátane dlhodobého zdravého stravovania. To znamená zachovať si stravovacie návyky, ktoré poskytujú nevyhnutnú výživu, zrýchlia metabolizmus a tiež udržujú hladinu cukru v krvi a telesnej hmotnosti pod kontrolou. V tejto súvislosti udržanie hladiny cukru v krvi je kľúčovým faktorom, na zníženia rizika komplikácií chorôb zapríčinené vírusmi alebo baktériami, pretože príliš vysoká hladina cukru v krvi môže spôsobiť zápal oslabujúci funkciu bielych krviniek, a celkovo imunitného systému, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie ľudského teľa.

Po preštudovaní viacerých odborných článkov od rôznych lekárov z celého sveta, som sa rozhodol zverejniť svoj PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE, zlatej strednej cesty, ktorého cieľom je udržať nízku hladinu cukru v krvi a nezaťažovať organizmus dlhodobými tráviacimi procesmi spôsobujúc ďalšie oslabenie imunity ako aj dostať do tela najviac správnych prírodných atómov vo forme potravinovej lekárne a tak zamedziť ďalšej mutácií a deštrukcií atómov génov. Obsah tohto programu zlatej strednej cesty som rozdelil do 3 sekcií s nasledovnými názvami výživa, šport a regenerácia.                          

PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE nie je zárukou vyliečenia chorôb, keďže každá choroba je veľmi individuálna a závisí od mnoho faktorov tak externých ako aj interných. Je to ukážka zdravého životného štýlu, pre správne fungovanie metabolizmu a silný imunitný systém. Vzhľadom nato, že každý jedinec na svete sa líši nielen výzorom ale aj funkciou metabolizmu, funkciou imunity, či funkciou pečene a ďalšími iným funkciami orgánov či vlastnosťami, chcem vopred UPOZORNIŤ každú jednu osobu, že predtým ako začne žiť takýto životný štýl t.j. PROGRAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE, aby si bol vedomí toho že konkludentným spôsobom preberá na seba ZODPOVEDNOSŤ a zároveň tým konkludentným prejavom vôle, ktorá spočíva v začatí používania programu, potvrdzuje aj odbornú informovanosť t.j. poradenstvo príslušným lekárom alebo iným príslušným odborníkom v danej oblasti o povahe navrhovaného programu, a o jej vhodnosti pre pacienta, na základe posudku, ako aj o jeho možných následkoch a rizikách (nežiadúce účinky)

AUTOR PROGRAMU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE po konkludentnom prejave vôle klienta a tým pádom aj po splnení vyššie spomenutých podmienok klientom, sa zbavuje ZODPOVEDNOSTI v právnej rovine, ako aj ZODPOVEDNOSTI pravdivosti  informácií uvedených v článkoch súvisiacich s týmto programom. Používaním PROGRAMU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU POTRAVINOVEJ LEKÁRNE súhlasne prijímate aj riziko, že informácie môžu byť neúplné či nepresné, alebo nemusia spĺňať Vaše potreby, požiadavky respektíve očakávania a výsledky vo Vami vymedzenom čase.

Výživa

Na úvod by som Vám chcel ukázať vzorový nutričný plán pri ktorom neuvádzam hmotnosť jednotlivých makroživín, pretože neexistuje číslo, ktoré by presne určovalo koľko gramov je nutné prijať z jednotlivých makroživín, keďže sú determinované viacerými faktormi ako sú vek, pohlavie, váha, fyzická námaha a podobne. Preto každá osoba si musí prispôsobiť svoj nutričný plán k svojmu spôsobu života. Na internete sa dá nájsť množstvo stránok, na výpočet dennej potreby makroživín, podľa vytúženého cieľa, či je to liečenie chorôb, úbytok hmotnosti alebo riešenie pod-vyživenia či budovanie svalovej hmoty.

Ukážková tabuľka s približnými číselnými hodnotami jednotlivých živín - nutrientov :

Bielkoviny 0,8 – 2,0g x 1kg telesnej hmotnosti

Sacharidy 2,0 – 7,0g x1kg telesnej hmotnosti

Tuky 0,8 – 1,2g x 1kg telesnej hmotnosti

Vláknina 0,35 - 0,55 g x 1kg telesnej hmotnosti

Živiny sú organické látky nevyhnutné pre každý živý organizmus pretože mu poskytujú prísun energie a stavebné látky, ktoré sú dôležité pre jeho výživu a vývoj. Podľa toho, koľko živín ľudské telo potrebuje, môžeme živiny rozdeliť na makro a mikro živiny. 

Makroživiny telo využíva vo veľkom, radíme medzi ne bielkoviny, sacharidy a tuky. Človek vďaka nim získava dostatok energie na zabezpečenie nevyhnutných životných funkcií. Medzi makroživiny možno zaradiť tiež vodu, ale pretože nedodáva telu ani výživu ani energiu alebo esenciálne zložky, zvyčajne sa medzi živiny nepočíta.               

Mikroživiny na rozdiel od makroživín síce nedodávajú organizmu energiu, avšak predstavujú potrebné zložkypre zaistenie správnej funkcie metabolizmu. Patria sem najmä vitamíny (A, B, C, D, E a K) minerálne látky (ako vápnik, fosfor, draslík) a stopové prvky (železo, zinok, selén a mangán). Hoci ich telo spotrebuje len malé množstvo, hrajú vo výžive kľúčovú úlohu. Bez ich prítomnosti by v tele nefungoval proces rastu, tvorba energie a mnoho ďalších funkcií.

Viac informácií o jednotlivých makroživnách a ich denných dávkach nájdete v ďalších článkoch, na fitness sociálnej sieti go2gym.today („www.fitbook.com“), kde sú jednotlivé makroživny podrobne rozpracované.

V ďalšej časti tohto článku Vám ukážem vzorový nutričný plán a v sekcii poznámky Vám ho pokúsim čo najstručnejšie vysvetliť.

 

Vzorový Nutričný Plán

Pred raňajkami

04:00 - 6:00

Každé ráno pohár čistej vody. 

Citronáda - vyšťavený citrón s H2O (300ml- 10fl oz),  3x týždenne alebo podľa potreby každý deň kedykoľvek aj v priebehu dňa. Na lačno môže spôsobovať problémy, závisiac aj podľa príjmu potravy z predošlého dňa.

Káva / Matcha Tea / Zelený / Čierny čaj alebo iný podľa potreby a choroby na lačno môžu byť ťažké na žalúdok (s pridaným medom (prírodný cukor) bez ťažkostí, kľudne dodať aj citrón piť namiesto citronády.

06:00 – 8:00

Raňajky

Musli bez cukru + rastlinný druh jogurtu + sušené ovocie bez pripadaného cukru.

Granola bez cukru + rastlinný druh jogurtu maliny.

Ovsené vločky s vlákninou + rastlinný druh jogurtu čučoriedky.

Špaľdové vločky + rastlinný druh jogurtu hrozno.

Zdravé Chleby / sucháre + humus, resp. vegetariánske alebo vegánske nátierky + zelenina

 • čajová lyžička 100% kakaového prášku 2-3x týždenne alebo podľa potreby.
 • 1x / 2x do týždňa živočíšny druh jogurtu (biely jogurt) alebo kravské maslo na chlebík namiesto nátierky.  
 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, odporúča sa vyšší príjem bielkovín v tomto prípade sa jogurty môžu nahradiť proteínovými, ako aj chlebíky sa môžu používať proteínové aby v prípade zaťaženia, vyčerpania ba aj poškodenia tela, malo dostatok základných stavebných látok na regeneráciu.

09:00 - 11:00

Desiata

Chia semienka + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

Ľanové / Konopné semienka rozdrvené + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

Arašidové a iné maslá + ovocie + rastlinný druh mlieka alebo voda.

 • ideálne je si spraviť smoothie a nechať zmäknúť. 
 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, odporúča sa vyšší príjem bielkovín, v tomto prípade sa môže pridať proteín (rastlinný/ živočíšny), aby v prípade zaťaženia, vyčerpania ba aj poškodenia tela, malo dostatok základných stavebných látok na regeneráciu.

12:00 - 14:00

Obed 

Zeleninové polievky sú veľmi zdravé, dokonca aj druhé jedlo môže byť vo forme polievky.

Zmiešaný šalát s rukolou + mäso (menej a striedať druhy) + mix zeleniny.

Zmiešaný šalát so špenátom ryby (sladkovodné/morské) tiež striedať mix zeleniny.

Zmiešaný šalát s kapustou alebo kyslá kapusta či čalamáda + vajíčka mix zeleniny.

 • pridať zmes jadierok na šaláty a dostatočné množstvo buď olivového, makového, sezamového, makadamiového ľanového, konopného alebo tekvicového oleja na šaláty.

17:00 - 19:00

Olovrant

Hubový a Zeleninový cous cous alebo bulgur. (striedať druhy celozrnné / špaldové / atď).

Hubové a Zeleninové zemiaky, batáty, pšeno, cestoviny alebo rizoto. (striedať druhy celozrnné / špaldové atď / ako aj striedať druhy ryže).

 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, si treba dopriať komplexné jedlo vo forme mäsa a prílohy s pestrou kombináciou zelenín. Podľa potreby a záťaže pridať proteín (rastlinný / živočíšny) alebo iné doplnky výživy.

20:00 - 22:00

Večera

Tofu  + avokádo alebo iné zdravé tuky ako sú orechy (kešu, vlašské, brazílske, makadamiové, lieskové, mandle, pistácie, arašidy) + pestrá kombinácia zelenín.

Vegánske mäso + avokádo alebo iné zdravé tuky ako sú orechy (kešu, vlašské, brazílske, makadamové, lieskové, mandle, pistácie, arašidy) + pestrá kombinácia zelenín.

 • v prípade ťažkých fyzických prác a intenzívnych športových aktivít, či ako aj v prípade že, cieľom je budovanie svalovej hmoty, si treba dopriať komplexné vegetariánske alebo vegánske jedlo, teda s prílohou (na dopomáhanie spracovania živočíšnych výrobkov z celého dňa) a s pestrou kombináciou zelenín. A po večery dodať telu ešte zdravé tuky ako sú avokádo, orechy alebo semienka atď.

Poznámky

Snažil som sa vytvoriť nutričný plán bez rafinovaného cukru a s nízkym obsahom sacharidov keďže dôležité je udržať nízku hladinu cukru v krvi. Sacharidy sa vyskytujú v nutričnom pláne len v raňajkách a v olovrante, pretože je potrebné rozbehnúť metabolické procesy v prvom jedle a telo potrebuje rýchly zdroj energie po celovečernom spánku a regenerovaní sa, na desiatu sú zdravé tuky ktoré dodajú dlhodobý zdroj energií. Na obed je sprístupnené mäso, ryby aj vajíčka aby ste mali dostatok energií po celý deň. Celé poobedie (každú hodinu) sa má striedať kombinácia ovocí, zelenín a zdravých tukov, podľa typu orgánu a choroby. Na olovrant nasleduje jedlo s vysokým obsahom sacharidov na dotrávenie ťažšie stráviteľných živočíšnych výrobkov a zároveň s vysoko liečivými hubami. Posledným jedlom sú ľahko stráviteľné bielkoviny na podporu spracovania celodenných príjmov liečivých hmôt resp. potrebných atómov a na skvalitnenie regenerácie, ako aj zdravé tuky na dodanie dostatku energií pre telo aj v noci počas regeneračných, teda liečivých procesov. Ideálne je si nastaviť svoj plán tak, aby príjem sacharidov ste mali po fyzickej námahe ak máte nejaké. Čas je orientačný a priestor na jedenie je individuálny pre každého, ale treba začať vždy s raňajkami. Občasné porušenie programu je lepšie ako prestať s celým programom.

Medzi jednotlivými jedlami sa snažiť jesť dostatočné množstvo ovocia, zeleniny a zdravých tukov. Na predpoludnie si dávať ovocie s vyšším obsahom cukrov ako sú npr. banány, mango, hrušky či jablká a na poobedné hodiny si nechávam iné druhy ovocia s nízkym obsahom cukrov ako sú grep, pomelo, pomaranče.

Zároveň keď sme pri cukru a jej hladine v krvi,  tak treba spomenú aj glykemický index pretože potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index, obsahujú cukor, ktorý sa štiepi a vstrebáva rýchlo, výrazne zvyšuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi a rýchlo vedie k pocitu hladu. Zatiaľ čo potraviny s vysokým obsahom rafinovaných sacharidov a cukru majú často vysoký GI, pričom sa trávia rýchlejšie, tak potraviny s vysokým obsahom bielkovín, tukov alebo vlákniny majú zvyčajne nízky GI. Potravinám, ktoré neobsahujú žiadne sacharidy, sa neprideľuje GI. Patria sem potraviny, akými sú napríklad mäso, ryby, hydina, orechy, semienka, bylinky, korenie a oleje.

Rôzne druhy ovocia sú liekmi ako aj zdrojom rýchlych energií (krátko trvajúce) vzhľadom na dostatok sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia), ktoré telo rýchlo spracuje na energiu alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Orechy, semienka (chia, ľan, konope, slnečnica), oleje, avokádo sú liekom ako aj zdrojom zdravých tukov teda pomalých energií (dlho trvajúce), ktoré telo pomalšie spracuje na energiu vzhľadom na komplexnosť alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Zeleniny sú skôr samostatnými liekmi ako zdrojom energií, vzhľadom na ich nižší obsah sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia) a vyšší obsah prírodných látok.

Zemiaky, Batáty, Obilniny, Ryža sú liekmi ako aj zdrojmi rýchlych energií vzhľadom na dostatok sacharidov podľa druhu (cukrov podľa dozretia), ktoré telo rýchlo spracuje na energiu alebo pri nezužitkovaní uloží do tuku.

Týmito prvkami viete najrýchlejšie dodať telu energie a koordinovať ich ako aj dodať lieky v prírodnej forme. Často krát sú pre mnohých vďaka evolúcií a mutácií človeka ako aj ovocia, zdravých tukov či zeleniny už samostatne nestráviteľné a musia dodať na strávenie dodatočné sacharidy alebo tuky.

Ako vidíte uprednostňujú sa vajíčka, ryby a rastlinné zdroje bielkovín, mäso vôbec sa neje keďže mäso sa trávi 6 až 8 hodín a nemal by sa zaťažovať organizmus takýmito dlhodobým procesmi, keďže telo potrebuje stály tok energie a liekov vo forme potravy v rámci celého organizmu a počas liečenia obzvlášť. Avšak v prípade ak ste sa doliečili a nepotrebujete mať tak rýchli metabolizmus, alebo ste fyzický vyčerpaný tak postupne sa môže pridávať mäso do jedálníčka podľa potreby alebo ak ste zvyknutý na stály príjem mäsa, tak na obed a olovrant ideálne si kľudne doprajte mäso podľa vlastného výberu. Dokonca jedna štúdia na myšiach ukázala, že po ukončení pôstu a po opätovnej konzumácií mäsa došlo k rýchlej obnove imunitného systému, ktorá bola potlačená chemoterapiou. Ale POZOR vyzerá to tak, že počas samotného obdobia pôstu sa narúšajú funkcie imunitného systému a navyše u starších ľudí sa môže stať, že držanie pôstu a opätovná konzumácia mäsa nebude mať rovnako prospešné účinky na funkcie imunitného systému ako u mladších ľudí. Tieto informácie sú veľmi dôležité, keďže z dlhodobého hľadiska môže prerušovaný pôst a opätovné jedenie mäsa posilniť náš imunitný systém, ale počas liečenia konkrétnej choroby, je bezprostredné riziko oslabenia imunity vyššie ako obvykle, a práve preto nemusí byť vhodný čas experimentovanie s pôstom, vzhľadom na možnosť dočasného zníženia imunitného systému a preto na obed by sa malo konzumovať mäso aj ryby ako aj vajíčka obzvlášť pre ľudí, ktorý boli nadmernými spotrebiteľmi mäsa.

Nutričný plán je preto zovšeobecnený a väčšinou sa ponecháva voľný výber druhov makro živín aj mikroživín, lebo každý z nás potrebuje, rozdielny príjem kalórií (energií) a nutričných hodnôt ako aj na každú chorobu a orgán iný liek. A preto je dôležité je čo najpestrejšie jesť a pri vážení jednotlivých makroživín a mikroživín počúvať aj svoje telo a nespoliehať sa iba na výpočty. Každé jedno jedlo je svojim spôsobom liekom a je veľmi dôležité aby sme si príjem dôležitých látok do tela dodali formou prírodnej stravy a formou „prírodných liekov“, ktoré nás obklopujú len ich nepoznáme. Preto ďalej sa môžete dočítať  o našich prírodných liekoch o ich obsahu liečivých látok ako aj ich významu pri liečení jednotlivých chorôb.

Počas regeneračných procesov liečenia ako aj po športových aktivitách, dôležité je nielen mať zrýchlený metabolizmus a dodávať telu jedlo ako liek, ale aj dbať na stav prirodzeného prostredia, v ktorom si telo najlepšie vie obnoviť deštruované atómy a to najmä počas relaxu a spánku, kedy telo nie je vystavené ďalším faktorom a vie sa plne sústrediť na neprirodzené prostredie deštruovaných atómov, ktoré treba dostať do prirodzeného prostredia obnovením. Vodorovná poloha počas  liečenia ako aj regeneračných procesov, je kľúčová v tom že telo nie je vystavené takému tlaku ako v horizontálnej polohe, ktorú spôsobuje gravitácia podľa hmotnosti, čo je tiež tlak zeme, slnka mesiaca ako sme uviedli pri globálnom otepľovaní. Liečivé atómy sa vedia potom lepšie dostať v správnom množstve všade po celom tele tam kde sú potrebné. Dôkazom toho že náš tlak v tele súvisí s gravitáciou a s našou hmotnosťou je to že keď nám spadne tlak neudržíme sa na nohách a padneme k zemi ako aj to že čím máme väčšiu hmotnosť tým vyšší tlak potrebujeme na udržanie celého tela aby mohlo ostať v horizontálnej polohe. Je málo chorôb, ktoré sa lepšia liečia v horizontálnej polohe, sú to najmä pľúcne kedy sa vďaka kašľu cez tlak, skorej dostanú von deštruované atómy a atómy spôsobujúce ťažkosti. 

 

 

Prírodné zdroje vitamínov

Aß-karoténlykopén - mäso, vajcia, mrkva, špenát, kel, zelené fazuľky, brokolica.                                                                                                                                                B1 - mäso, tuniak, celozrnné produkty, ovsené vločky, strukoviny, orechy, klíčky.
B2 - mäso, ryby, vajcia, celozrnné produkty, kakao a orechy, shitake a šampióny, sója.
B3 - chudé mäso, ryby, vajcia, pečivo, zemiaky.
B5 - mäso, ryby, celozrnné výrobky, strukoviny, kvasnice, ovos, sója, slnečnicové semienka.
B6 - losos, tuniak, kapusta, strukoviny, zemiaky, banány, celozrnné výrobky, sójové bôby.
B7 - sójové bôby, vaječný žĺtok, orechy, ovsené vločky, špenát, šampiňóny, šošovica, karfiol.                                                                                                                                 B9 - listová zelenina, špenát, paradajky, uhorky, pomaranče, hrozno, celozrnné pečivo, sója,                                                                                                                                            B12 – mäso, ryby, vajcia, kvasená kapusta, špenát.                                                                                                                                                                                                        C - paprika, brokolica, čierne ríbezle, šípky, egreše, fenikel, citrusové plody, zemiaky, kapusta, kel, špenát, paradajky.
D - makrela, sleď, losos, krevety, ustrice, ďalej aj vaječný žĺtok obsahuje vitamín D a huby.
E - slnečnicový a repkový olej, mandle a lieskové orechy, pšeničné klíčky, kel, špenát, listová zelenina, mäso (najmä hovädzie a bravčové).
K - listová zelenina, jahňacie mäso, vajcia, obilniny, strukoviny, mango, kiwi, maliny.

food

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov ovocia 

Citrón posilňuje imunitu a pomáha odbúravať LDL cholesterol v pečeni, lieči infekcie močového mechúra a obličiek. Spomaľuje rast nádorov a urýchľuje hojenie rán a popálenín

Predchádza alergiám a astme. Zlepšuje stav svalov, kostí, šliach a kože Zároveň detoxikuje organizmus, ostraňuje vedľajšie účinky liekov a viaže ťažké kovy.

 

Pomaranče – vďaka vysokému obsahu vitamínov a selénu posilňujú obranyschopnosť organizmu. Kálium a magnézium organizmus prečisťujú. Sú zdrojom vitamínu C. Znižujú hladinu cholesterolu v krvi a posilňujú krvné vlásočnice. Pomáhajú pri infekčných chorobách, prechladnutí, chrípke, zápalových a kožných ochoreniach, závratoch.

 

Banány - obsahujú tryptofany čo je vynikajúcim antidepresívom, ktorý pozitívne vplýva na náladu. Majú vysoký obsah magnézia a draslíka. Jeden-dva banány zlepšia náladu a pomáhajú zaspať.

 

Ananás - má vysoký obsah enzýmov, najmä bromelínu. Tieto enzýmy pomáhajú pri uzdravovaní, zmierňujú rozličné zápaly a zlepšuje trávenie. Urýchľuje spaľovanie tukov a zabraňuje tvorbe tukového tkaniva. Odvodňuje organizmus a zmierňuje opuchy. Pomáha pri črevných poruchách a hnačke. Odstraňuje starecké škvrny. Zvyšuje hladinu bielkovín v celom organizme. 

 

Grep – bohatý na vitamín C. Okrem toho obsahuje betakaroten, ktorý sa v organizme premieňa na vitamín A, ktorý napomáha zachovať si mladosť a chráni nás pred infekciami. Grapefruity pomáhajú pri tráviacich problémoch a priproblémoch s pečeňou a obličkami, pri infekčných ochoreniach, horúčkach, čistia krv.

Pomelo - znižuje vysokú hladinu cholesterolu v krvi. Pozitívne pôsobí aj pri anémii (tzn. chudokrvnosti), pretože pomáha vstrebávať železo. Ide o antioxidant, takže má kladný vplyv na voľné radikály. Ďalej zlepšuje trávenie. Odporúčané je však tiež ako prevencia pred „klasickými“ ťažkosťami, medzi ktoré patrí napr. kašeľ, zahlienené dýchacie cesty či chrípka.

Jablká - majú vysoký obsah draslíka a obsahujú až 30% vlákniny. Regenerujú a očisťujú organizmus, znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

 

Hrušky - obsahujú najmä vápnik, fosfor a ľahkostráviteľné cukry. Liečivé účinky hrušiek sa využíva na liečeniemočových kameňoch, vysokého krvného tlaku. Varené a pečené sa používajú proti kašľu a záduchu, odvar zo sušených hrušiek proti hnačkám. Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu a iné poruchy trávenia. 

 

Jahody - obsahujú mangán, ktorý účinkuje ako afrodiziakum. Urýchľujú látkovú výmenu a dodávajú vitamíny E a C, ktoré viažu voľné radikály. Jahody pomáhajú pri detoxikácii organizmu, artérioskleróze, prospievajú pečeni, obličkám, močovým cestám, zmierňujú reumu, zápaly kĺbov, upravujú vysoký krvný tlak.

 

Slivky -  obsahujú dostatočné množstvo vápnika a fosforu, ktoré pôsobí blahodárne na posilnenie kostí a pomáha tráveniu. Slivky sušené poskytujú užitočné množstvo vlákniny a železa. Pomáhajú pri detoxikácii organizmu, celkovej vyčerpanosti a psychickej únave, problémoch s pečeňou a obličkami, pri málokrvnosti, zápche a artérioskleróze.

 

Marhule - Obsahujú kyselinu listovú, pantoténovú a betakarotén, ktoré zjednodušujú regeneráciu buniek a spomaľujú proces starnutia.

 

Hrozno - obsahuje napríklad kyselinu listovú, farbivá a minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok má najvyššie zastúpenie draslík, ktorý pomáha organizmu nielen pri odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha nám aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré sú v šupkách hrozna, podporujú činnosť čriev. Regeneruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje stavy pri žlčových a obličkových kameňoch. Keďže má hrozno močopudný účinok, pomáha z tela vyplavovať škodlivé látky. Znižuje kyslosť žalúdočných štiav.  Hrozno tak isto zmierňuje únavu a depresiu. 

 

Čučoriedky – obsahujú vitamíny A, E, C, B1, B2, B6, kyselinu listovú, a minerály ako vápnik, železo, zinok, fosfor, meď, horčík a taktiež vysoké množstvá betakaroténu. Majú vysoký antioxidačný účinok, čo naznačuje aj samotná modrofialová farba čučoriedok. Chránia imunitný systém a telové bunky pred voľnými radikálmi, zvyšujú odolnosť organizmu proti infekciám. Ďalej pomáhajú pri prevencii srdcovocievnych ochorení, udržiavajú zdravý cievny systém, čistia krv, omladzujú organizmus, dodávajú životnú energiu. Regenerujú očné farbivo a zlepšujú videnie pri zlých svetelných podmienkach. Preventívne pôsobia proti chrípke, prechladnutiu a nádche. Napomáhajú pri odvodňovaníorganizmu a detoxikácií. Pôsobia proti infekciám a pomáhajú pri kožných chorobách, udržiavajú zdravú kožu a zdravé vlasy. Miernia menštruačné bolesti, silné krvácanie, uľahčuje ženskému telu vyrovnať sa s klimaktériom.

 

Maliny – obsahujú luteín (antioxidant, farbivo), vlákninu, železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík, meď, selén, omega 3, omega 6 mastné kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, betakarotén, kyselinu listovú a kyselinu pantoténovú. Podporujú imunitný systém a podporujú trávenie  (liečia zápchu a aj hnačku).Majú antiseptické účinky (protizápalové)a účinne prečisťujú organizmus od škodlivín. Znižujú hladinu cukru v krvi a vysoký krvný tlaka sú eliminátorombolesti hlavy (migrény).

 

Brusnice – obsahujú množstvo antioxidantov, proantokyanidíny, vitamíny A, B, K, a C.  Tiež sú bohaté na minerálnelátky akodraslík fosfor, horčík, železo, selén, sodík, vápnik, mangán, zinok, meď, omega 6 a omega 3 kyseliny. Bránia infekcii močových ciest, bránia vzniku obličkových kameňov, bojujú proti rakovine, udržujú zdravie srdca, posilňujú imunitu, sú dobré pre ústnu hygienu, udržujú zdravú pokožku a vlasy, pomáhajú redukovať hmotnosť, liečia akné.

 

Hrozienka - obsahujú najmä vitamín C, E a vitamíny skupiny B. Okrem iného v nich nájdete aj draslík, kyselinu listovú. Čistia telo a udržujú zdravie nášho srdca a ciev. Zabraňujú usadzovaniu tuku v tele a zlepšujú metabolizmus. Podporuje prácu obličiek a pľúc. Zabraňujú tvorbe obličkových kameňov, bojujú proti málokrvnosti a vplývajú na proces tvorby novej krvi.

 

Datle - sú bohaté na draslík, vitamíny A, B, meď, niacín a železo. Poskytujú sviežosť a sústredenosť a štartujú energetickú premenu v telesných bunkách. Sú ideálnym zdrojom energie, dôležitých minerálov a niektorých vitamínov počas dlhých behoch či turistických túrach. Sú účinným prostriedkom na spánok pretože obsahujú nadpriemerné množstvo aminokyselín tryptofánu, ktorý sa v tele premieňa na spánkový hormón melatonínu. 

 

Figy – sú obsahom enzýmov na podporu trávenia, obsahujú aj antibakteriálne zložky, vlákninu a vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov a aminokyselín. Figy sú pre svoj osviežujúci účinok veľmi vyhľadávanou potravinou pri anémii. Figy obsahujú sliz, ktorý je výborným liekom proti kašľu. 

 

Mango - obsahuje, bielkoviny, sacharidy, vlákninu, tuk, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny. Ďalej je obsahomvitamínov A, B, C, E a K, betakaroténu, kyseliny listovej a kyseliny pantoténová. Okrem toho je mango bohaté na železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, meď, selén a sodík. Napomáha lepšiemu tráveniu a rýchľuje metabolizmus.  Eliminuje vysoké hladiny LDL cholesterolu a preventívne pôsobí proti vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Mango je populárnym ovocím aj vďaka jeho detoxikačným schopnostiam, výrazným protizápalovým účinkom a upokojujim účinkom na nervový systém. Zároveň priaznivo pôsobí na vlasy a nechty a odporúča sa aj na starnúcu pleť.

 

Avokádo - avokádo má vysoký obsah antioxidantov a má protizápalové účinky (čím môže pomôcť pri reume, alebo osteartritíde). Pomocou svojej kombinácie fytosterolov a tukov zlepšuje absorbciu iných živín, ktoré sú rozpustné v tukoch (napr. karotenoidy), čím vlastne pomáha dostať viac takýchto živín z potravy, ktorú konzumujeme. Luteín v avokáde má priaznivé účinky na zrak a doterajšie výskumy naznačujú, že avokádo by svojou neobvyklou kombináciu antioxidačných a protizápalových zložiek mohlo prispievať k prevencii rakoviny. 

 

Olivy - sú zdrojom vitamínu A, E a K. Z minerálnych látok obsahujú vápnik, horčík, draslík, sodík, jód, železo a fosfor. Olivy posilňujú srdce, udržujú zdravé črevá, sú prevenciou proti rakovine, zmierňujú bolesti pri zápalových procesoch.Posilňujú imunitný systém, znižujú sezónne alergie.

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov orechov 

Vlašské orechy - sú bohaté na  draslík, magnézium, zinok, med, selén a kyselinu folovú. Pôsobia upokojujúco a pomáhajú pri cukrovke, črevných parazitoch, ochoreniach nervovej sústavy a močových ciest, artérioskleróze, málokrvnosti a celkovej slabosti organizmu, výtoku z pošvy.

 

Kakao – je vlastne spracovaný a zlisovaný kakaový bôb, je považovaný za superpotravinu s viacerými benefitmi. Za ten hlavný a veľmi zaujímavý považujem obsah minerálnych látok, antioxidantov a polyfenolov, ktoré pozitívne pôsobia na kardiovaskulárny systém, správnu reguláciu cholesterolu v krvi a zlepšujú kvalitu buniek a ciev.  Ďalšímvýznamným faktorom je podiel alkaloidov teobrominu a v malom množstve aj kofeínu, ktoré pôsobia na človeka povzbudzujúco. Obsahuje ďalej aj významný neurotransmiter serotonín, ktorý je zložením veľmi podobný tryptofanu a melatonínu. Tie významne pôsobia na centrálny nervový systém ako aj svalovú činnosť, a tým príjemne stimulujú organizmus k vyššiemu výkonu a spolu so spomínanými serotonínovými zložkami aj príjemne “ukľudňujúcemu” efektu.

 

Chia - sú zdrojom bielkovín, vlákniny, antioxidantov, minerálov, fosforu, draslíka, vápnika, železa, obsahujú veľké množstvo omega 3 a 6 mastných kyselín a tiež vitamíny B  a C. Chia semienka sú tiež zdrojom rastlinných bielkovín.  Majú antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú pri prevencii proti Alzheimerovej chorobe, zlepšujú pamäť, koncentráciu, znižujú riziko cukrovky, podporujú srdce a cievy, ale zabezpečujú aj správne fungovanie pečene, obličiek a čriev. Vápnik z chia semienok sa vstrebáva lepšie ako z mlieka, a tak zabojujete aj proti osteoporóze. Antioxidanty pomôžu zlepšiť nielen pružnosť a kvalitu, ale i vzhľad vašej pokožky.

 

Ľan – sú bohatým zdrojom omega 3, 6 a 9 mastných kyselín. Z vitamínov sú zastúpené hlavne tie zo skupiny B, vitamín E a K. Nechýbajú ani meď, mangán, horčík, železo, vápnik a zinok. Ľanové semienka podporujú trávenie, bránia vzniku rakoviny, znižujú hladinu cholesterolu v krvi a zlepšujú pamäť.  

 

Kešu orechy - obsahujú vitamíny B, C, E, a K, z minerálnych látok obsajú meď, fosfor, horčík, mangán, selén, železo, sodík, vápnik, draslík a omega 3 a 6 kyseliny. Kešu orechy udržujú zdravé srdce, pomáhajú s cukrovkou, udržujú zdravé cievy a nervy, udržujú zdravé kosti, znižujú riziko vzniku žlčových kameňov, podporujú imunitu, pomáhajú pri chudnutí.

 

Mandle - sú najzdravšie zo všetkých druhov orechov vďaka ideálnym pomerom dobrých tukov, vlákniny, bielkovín, horčíka, vápnika a vitamínov B a E. Vitamín B stimuluje metabolizmus, vitamín E je zas elixírom nášho spojivového tkaniva. Sú skvelým zdrojom antioxidantov. Chránia membrány buniek pred poškodením. Znižujú hodnoty cholesterolu a   

bránia škodlivej oxidácii LDL cholesterolu.

 

Para orechy (brazílske) - sú extra bohaté na selén, meď, horčík, fosfor, mangán, vápnik a zinok. Horčík je prospešný pre svaly (aj srdce), nervovú sústavu a zastáva aj niektoré metabolické funkcie. Fosfor je dôležitý pre kosti a zuby. Meď pozitívne vplýva na činnosť štítnej žľazy a ochraňuje tkanivá. Vitamín E prospieva zrelej pleti a odporúčané množstvo para orechov podporuje rast vlasov a vplýva na kvalitu nechtov. Draslík potrebujú všetky bunky, tkanivá a orgány ku svojmu správnemu fungovaniu. Veľmi dôležité je u para orechov spomenúť vysoký obsah bielkovín zložených z 18-tich aminokyselín, ktoré sú základom výživy každého človeka a obzvlášť dôležité sú pre športovcov

 

Arašidy – sú plody podzemnice olejnej, ktoré sa zaraďujú medzi strukoviny a sú  bohatým zdrojom bielkovín. Ďalej obsahuje vitamín B, E a aminokyseliny. Čo sa týka minerálnych látok obsahujú mangán, fosfor, horčík, draslík, sodík, vápnik, selén, zinok, meď, železo a omega 3a 6 mastné kyseliny. Arašidy pomáhajú udržať stabilnú hladinu cukru v krvi, zlepšujú funkcie mozgu, udržujú zdravé srdce, udržujú zdravú pokožku, podporujú rast svalov a pomáhajú pri chudnutí.

 

Makadamové orechy Obsahujú látky ako vápnik, železo, draslík, či selén.  Tento druh orechov vám zlepšují trávenie, odstráni plynatosť, vyživuje bunky a chráni ich pred oxidatívnym stresom, podporuje imunitný systém, pôsobí ako detoxikačný prostriedok nielen pre vašu pečeň a zároveň majú upokojujúci účinok na nervový systém a zabezpečia vám pevnejšie nechty, vlasy a kosti. 

 

Lieskové oriešky – sú zdrojom antioxidantov, betakaroténu a luteínu. Ďalej obsahujú vitamín A, B, C, E a K,  z minerálnych látok obsahujú mangán, fosfor, horčík, zinok, draslík, železo, meď, selén a  omega 3 a  6 mastné kyseliny. Podporujú trávenie, udržujú zdravé srdce, sú dobré na svaly, chránia pred oxidačným poškodením, bránia vzniku málokrnovsti, zlepšujú zdravie nervového systému, udržujú zdravé kosti a kĺby, zdravú pokožku, zlepšujú psychologické stavy a imunitu.

 

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov zeleniny 

Batáty -   majú skutočne vysoký obsahom betakaroténu a taktiež sú zdrojom karotenoidových farbív ako luteín a zeaxantín, ktoré sú dôležité pre zdravie očí. Sú bohaté na draslík, ktorý podporuje činnosť srdca a udržuje krvný tlak.Obsahujú i vitamín C či ako aj niektoré vitamíny skupiny B.  Pôsobia antisepticky a detoxikačne a sú prevenciou pred civilizačnými, srdcovo-cievnymi či nádorovými ochoreniami.  Podporujú imunitný systém a udržiavanie hladiny cukru v krvi.  

 

Brokolica - podporuje látkovú výmenu, zlepšuje prácu srdca, svalov a nervov. Je prevenciou proti vzniku rakoviny. Má vysoký obsah anti-oxidačného betakaroténu a vitamínov C a E. Je bohatým zdrojom kyseliny listovej a železa.

 

Cibuľa - obsahuje veľa zinku potrebného na stavbu kostí, vitamíny B,C, A i E. Zároveň Allicín, ktorý nájdeme aj v cesnaku má prírodný antivírový, antibakteriálny, protizápalový účinok, stimuluje a napomáha imunitnému systému a je prevenciou proti artériosklerózy, trombózy a posilňuje imunitný systém. Jedine jeho červené a žlté odrody obsahujú zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení.

 

Cesnak - má proti bakteriálne účinky a využíva sa aj ako liek proti nádche, pri zapálenom hrdle, kašli a dýchacích ťažkostiach a napomáha vykašliavanie. Podporuje imunitné bunky k rýchlejšiemu deleniu a väčšej aktivite. Znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Znižuje vysoký krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Je prírodným antibiotikom a antiseptikom, už jeho výpary ničia mikróby. Je dezinfekčným prostriedkom na vnútornosti, podporuje peristaltiku čriev, zmäkčuje stolicu, obnovuje stabilitu črevnej mikroflóry a vyháňa parazity. Podporuje tvorbu mužských aj ženských hormónov a zvyšuje sexuálnu potenciu. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2 a C.

 

Cvikla – je zdrojom vitamínov skupiny B ako aj vzácnych minerálnych a lipotropných látok. Obsahuje jód, kobalt a odporúča sa pri ochorení pečene a oličiek. Posilňuje organizmus a pomáha pri liečbe chrípky a prechladnutia a tiež obsahuje látky s protirakovinovými účinkami

 

Fazuľa - obsahuje veľa vápnika, železa, draslíka, vitamínu C a vitamínov skupiny B. Je známa ja vďaka vysokému obsahu vlákniny, ktorá má blahodárne účinky na črevá. Tmavá, hnedá alebo čierna fazuľa má liečivé účinky na problémy s obličkami a s močovým mechúrom. Zelená fazuľka má liečivé účinky pri ochorení pečene. Liečivávlastnosť fazule je podmienená vysokým obsahom nukleových kyselín a bielkovín. Nukleové kyseliny sa v našich črevách štiepia na nukleotidy, ktoré sa potom krvou prenášajú do buniek a vďaka nim sa bunky obnovujú, regenerujú a omladzujú.

 

Hrach - má anabolické účinky pri športe a kondičnom tréningu, stimuluje rast buniek, posilňuje nervy, aktivizuje bunkový metabolizmus, spevňuje vlasy a väzivové tkanivá, zlepšuje zrakovú schopnosť, pomáha pri zápche, detoxikuje organizmus, znižuje hladinu cholesterolu a tukov v krvi.

 

Kapusta -  vďaka vysokému obsahu vitamínu C je prevenciou proti rakovine. Je tiež zdrojom antioxidantov a látok zlepšujúcu odolnosť organizmu proti chorobám. Jeho balastné látky regulujú zažívanie a povzbudzujú lenivé črevá. 

 

Mrkva – je prevenciou proti vzniku rakoviny pľúc, znižuje cholesterol, predchádza zápche, pomáha pri kožných chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu. Mrkva je bohatá na vitamíny A, B a C, betakarotén, železo, vápnik, draslík a sodík. 

 

Špenát - obsahuje betakarotén a vitamín E, ktoré zachytávajú voľné radikály. Znižuje krvný tlak vďaka kaliu a vďaka obsahu magnézia pôsobí proti svalovým kŕčom. Je užitočným zdrojom železa. Okrem toho ešte je zdrojom vitamínu C, B1 a B2, jódu, vápnika a kyseliny šťaveľovej, ktorá však viaže vápnik, preto si treba dávať pozor pri väčšej spotrebe aby sa organizmus nedostal do deficitu vápnika.

 

Špargľa -  je bohatá na vitamín C a tiež má vysoký obsah vitamínu E, ktorý zlepšuje zrakovú ostrosť a potláčajú prejavy starnutia pokožka, problémy so srdcom, zvyšuje libido a účinne chráni bunky pred útokmi volných radikálov. Je zdrojom vitamínov skupiny B a kyseliny listovej. Obsahuje tiež veľa draslíka a ako aj zínku. Posilňuje imunytný systém a chráni pred zápalmi. Aktivuje tvorbu hormonov šťastia a pomáha pri poruchách spánku. 

 

Šalát – je zdrojom kyseliny listovej a vitamín B, ktoré  zlepšujú činnosť mozgu, pamäť, koncentráciu a spánok. Podporuje trávenia a činnosti pečene. 

 

Šošovica -   patrí medzi najbohatšie rastliny na  vitamíny ako aj minerály.  Je zdrojom vitamínu A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, C, E, K. Zároveň je zdrojom omega 3 a 6 mastných kyselín. Z minerálnych látok obsahuje fosfor, draslík, molybdén, meď, vápnik, zinok, železo, chróm, selén a mangán. Šošovica pomáha pri budovaní svalov, posilňuje výkonnosť mozgu, pomáha predchádzať ateroskleróze, pomáha udržiavať zdravé tehotenstvo.

 

Paradajky – sú bohatým zdrojom antioxidantov, vitamínu E, vitamín C a betakaroténu. Povzbudzujú apetít a brzdia rast choroboplodných baktérií v črevnom trakte. Znižuje krvný tlak vďaka káliu a pomáhajú pri liečení rôznych porúch trávenia. 

 

Paprika – je ďalšou zeleninou s vysokým obsahom Vitamínu C, ktorý neutralizuje voľne radikály a posilňuje obranyschopnosť organizmu. Beta karoténu obsiahnutý v tejto zelenine, posilňuje bunky. Je zdrojom aj prírodnej látkykapsaicínu, ktorý povzbudzuje činnosť zažívacieho traktu, brzdí proces starnutia a chráni pred škodlivým vplyvom slnka na pokožku.

 

Rukola – podporuje rýchlejšie hojenie, a zdravé trávenie. Je detoxikačným prostriedkom pre ľudský organizmus. Podporuje a posilňuje funkciu imunitného systému. Má protizápalové účinky a udržuje zdravé tehotenstvo. Je prevenciou aj proti rakovine. 

 

Uhorky – sú zdrojom vitamínu C a K a sú zdrojom minerálnych látok ako draslík, horčík, mangán a šupka je zdrojom vitamínu A a kremíka. Uhorka prečisťuje črevá a podporuje využitie bielkovín v organizme, má aj detoxikačné účinnky, posilňuje imunitný systém a  je výborný antioxidant, skrášľuje pokožku i vlasy, zmierňuje problémy s očami a je pomocným prostriedkom pri úpale.

 

Zázvor – je účinný liekom pri nádche, chrípke a kašli. Zázvorový čaj z koreňa pomáha vylučovať hlieny, posilňuje žalúdok a pomáha pri zimnici, pri zápale prínosových dutín, pri zápale priedušiek a pri iných pľúcnych ťažkostiach.

 

Zeler - je dôležitá liečivá rastlina. Je bohatá na vitamíny a minerály. Voľné radikály neutralizuje vďaka obsahu betakaroténu a vďaka káliu reguluje krvný tlak a krvný obeh. Je aj zdrojom draslíka, ktorý upokojuje nervy.

 

Zemiaky - sú bohatým zdrojom vitamínu C a B a dodávajú telu draslík, magnézium, fosfor a železo. Šťava zo surových zemiakov je liekom na tráviace ťažkosti, žlčové kamene poruchy pečene a gastritídy. Zároveň utišuje zápaly a podporuje hojenie kožných infekcií a poranení. Plátky surového zemiaka keď dáme na spánky pomáhajú na bolesti hlavy a migrénu a sú vynikajúcim obkladom aj na opary.

 

Zdraviu prospešné účinky jednotlivých druhov Húb 

Najvýznamnejšia skupina liečivých látok v hubách sú polysacharidy, ktorým sa pripisuje najviac protirakovinových účinkov. Nájdeme ich skoro v každej hube, ale najbohatším zdrojom sú shitaké alebo hliva. Tieto polysacharidy skutočne veľmi výrazne posilňujú imunitu, lebo obsahujú imunoglukány. Protirakovinový účinok väčšiny húb spočíva v tom, že výrazne posilňujú aktivitu T-lymfocytov alebo bielych krviniek, ktoré potom oveľa efektívnejšie bojujú s nádorovými bunkami v tele. Dokonca existuje ešte aj zopár húb, s priamim cytotoxickým efektom, pod týmto pojmom sa rozumie priama likvidácia nádorových buniek. Ale počet týchto húb je veľmi nízky a ani poznatkov o nich nie je veľa. Stále sú tieto huby v štádiu skúmania.
 

Keď majú určité druhy húb priamy likvidačný účinok na nádorové bunky, tak prečo vlastne dnes nemáme ešte vyvinutý žiadny zázračný liek proti všetkým rakovinám? Pretože liečivé látky obsiahnuté v hubách majú priveľmi zložitú štruktúru a priraďujú sa k najzložitejším molekulám, ktoré je možné nájsť v prírode. 

Ale súčasťou prírody sú huby, s protivírusovými účinkami. Jedná sa o antivirotiká, ktoré skutočne dokážu spoľahlivo zvládnuť ochorenie. Napr. obyčajné pečiarky, obsahujú látky, ktoré veľmi výrazne podporujú imunitu. Ďalej veľmi populárnou hubou je šampiňón, ktorý lieči anémiu, má aj protinádorové účinky i  antibakteriálne, dokonca sa odporúča ako prevencia rakoviny hrubého čreva, proti zápche, podporuje rozvoj bifidobaktérií, potláča baktérie rodu Clostridium, bráni rozvoju baktérie Helicobacter pylori, ktorý vyvoláva zápal sliznice žalúdka a podporuje vznik žalúdočných vredov, podporuje činnosť obličiek, je prevenciou dny, potláča astmu a alergie. Dokonca i hliva ustricová je podporným prostriedkom pri liečbe viacerých chorôb. Je veľmi účinná pri obezite, ateroskleróze, pri vysokej hladinecholesterolu, pri stuhnutosti svalov a kĺbov a používa sa aj na celkové posilnenie imunitného systému. Tiež sú liečebným prostriedkom pri kožných chorobách, kožných alergiách, ekzémoch, i pri liečbe kŕčových žíl.

Ďalšie zdraviu prospešné huby a ich účinky :

Kuriatko jedlé – podporuje trávenie, zlepšuje videnie, je prevenciou proti rakovine, dokonca lieči infekcie dýchacej ako aj tráviacej sústavy. 

Hríb bronzový – podporuje slezinu, zlepšuje trávenie a podporuje funkciu obličiek.

Hríb smrekový – je liečbu na rakovinu a na drevenie a bolesti končatín. Je liečbou i na ischias.

Masliak obyčajný – lieči ochorenie kĺbov a má protirakovinový účinok.

Podpňovka obyčajná – posilňuje imunitný systém, je liečbou na nespavosť ako aj na strnulosť ramena. Je účinným liečebným prostriedkom aj na neurasténiu. 

 

Šport

Prvý krok ak sme zvládli, teda sme po liečení alebo v procese liečenia ale s povolením na pohyb, a máme alebo sme dosiahli hmotnosť, pri ktorej nedôjde dodatočnej deštrukcii nášho teľa v negatívnom slova zmysle, nie v slova zmysle deštrukcií nadbytočnej váhy, by som sa púšťal do procesu osvieženia si pamäte okrem pridaných každodenných prechádzok aj základnými pohybmi psychomotorického vývoja dieťaťa, ktoré sme v začiatkoch vykonávali ako malé deti, predtým než sme sa postavili na nohy.

Počas zvládania všetkých týchto krokov, prichádza na rad rozdýchanie bránice, cvičeniami na to určenými a začatie osvojovania si držania teľa v správnom nastavení pri jednotlivých aktivitách a cvičeniach pomocou fyzio terapií alebo svojpomocne a až potom cvičenia s vlastnou váhou v správnom nastavení teľa a s vedomím toho že ak gravitácia vedela urobiť deštrukciu nastavenia fyziológie opornej a pohybovej sústavy vďaka opakovaným a zle nastaveným držaním teľa pri fyzických činnostiach alebo nečinnostiach, tak "antigravitácia" vedomé nastavovanie fyziológie opornej a pohybovej sústavy vďaka opakovaným a dobre nastaveným držaním teľa pri fyzických činnostiach alebo nečinnostiach vie dosiahnuť opak. Zvládnutím všetkých týchto základných krokov sa nám bude žiť príjemnejšie a ak je v našom záujme tak sa môžeme ďalej venovať športom. Dôležitosť je stanovenie krátkodobých ako aj dlhodobých cieľov v rámci športu a podľa toho si zvoliť cestu nášho života aj na základe ďalších informácií, ktoré sa dočítate. 

Všeobecne je známe, že fyzická aktivita je celkovo prospešná pre náš organizmus. Čo potvrdzujú aj niektoré štúdia, ktoré ukazujú, že tí, ktorí sú fyzicky aktívny, trpia menej často prechladnutiam ako tí, ktorí sú fyzicky pasívny. Ako je to možné ? Fyzickou aktivitou dodávame do tela viac kyslíka a živín a celý kardiovaskulárny aj nervový systém tak môžu fungovať lepšie.                                                                                                                                           

Určité štúdie dokazujú, že rekreační športovci sú odolnejší voči infekciám, vírusom či baktériám, ak sa venujú športovaniu v strednej intenzite, ale pravidelne. Ako je to možné ? Počas mierneho pravidelného cvičenia t.j. 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40 až 60% intenzite maximálnej spotreby kyslíka VO2max imunitné bunky obiehajú telom rýchlejšie a sú schopné lepšie ničiť baktérie a vírusy. Dôležité je cvičiť pravidelne, inak sa imunitný systém pomerne skoro vrati „do normálu“.

Tieto tvrdenia sa však nevzťahujú napríklad na elitných športovcov, pretože ďalšie štúdie zase ukazujú, že športovci ktorí „pretrénujú“, majú tendenciu častejšie trpieť infekciami ako ostatní. Príčinou je dlhotrvajúci a intenzívny tréning (viac ako 5 krát za týždeň pri viac ako 80 % intenzite maximálnej spotreby kyslíka VO2 max), ktorý je súčasťou vrcholového alebo výkonnostného športu a nedostatočná regenerácia,ktoré môžu spôsobiť deficit imunity a tým pádom aj spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca. Ako k tomu dochádza ? Po fyzickej záťaži vzniká krátkodobé prechodné obdobie, počas ktorej naša imunita má zníženú odolnosť. Je to takzvané imunosupresívne okno „the open window“, ktorá môže pretrvávať približne 3 až 12 hodín v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže. Pri nedos­tatočnej regenerácií a opakovanej zníženej odolnosti jedinca môže dôjsť k takzvanému prekrytiu otvorených okien a tým dochádza aj k výraznému zníženiu imunitnej odolnosti organizmu teda k imunosupresie. Imunosupresia je obmedzenie schopnosti organizmu reagovať na podnet tvorbou protilátok.

Ako vidíte sami určite treba byť fyzicky aktívny, ale je dôležité si zachovať aj zdravý rozum a nezabudnúť nato, že teraz nie je ideálny čas začať nejaký nový tréningový program s vysokou intenzitou. V prípade ak si už svoj tréningový program s vysokou intenzitou dávno „užívate“, možno by bolo múdre zvážiť zníženie frekvencie alebo intenzity o pár %. A v prípade ak už pociťujete nejaké príznaky akejkoľvek choroby, tak už potom určite nezaťažovať svojoslabený organizmus tréningami, keďže v čase chorôb sú totiž tréningy naviac záťažou pre náš imunitný systém.

Moje fyzických aktivity počas jedného týždňa :

 • 5x joga alebo strečing.
 • 3-4x anaeróbny tréning s vlastnou váhou vnútri / vonku alebo klasické posilňovanie vo fitku. 
 • 2x aeróbny tréning (bicykel, rýchla chôdza, chôdza do kopca -aj rýchla, švihadlo).

Možno sa to zdá byť veľa na prvý pohľad ale ono to tak nie je najmä tým že JOGA neoslabuje imunitu, ale práve naopak ju posilňuje. Hodina Jogy pozostáva z fyzických cvičení (ásan), dychových cvičení (pránajámy) a relaxácie. Spomenuté techniky priaznivo pôsobia na fyzické i mentálne uvoľnenie stresu a napätia, podporujú odolnosť voči stresovým faktorom, posilňujú ochabnuté svalstvo, chrbtica je pri pravidelnom cvičení ohybnejšia, predchádzajú bolestiam chrbta. Dychové cvičenia zase prečiťujú krv, posilňujú pľúca a srdce, harmonizujú nervový systém a normalizujú krvný tlak. Pravidelné systematické cvičenie týchto techník má teda veľmi pozitívny vplyv na celkový stav nášho organizmu a tým i posilnenie imunitného systému. Pri aeróbnych aktivitách si treba byť vedomý toho, že každá aeróbna aktivita, je prospešná iba vtedy, ak sa vykonáva v primeranej miere. Príliš dlhé a náročné kardio tréning vedú k nadmernému vylučovaniu stresového hormónu kortizolu, ktorý zvyšuje riziko zranení a oslabuje imunitu

Na usmernení v rámci budovania si vlastného teľa, odporúčam si prečítať knihu 

od Marka Laurena a Joshua Clarka, Telo ako posilňovňa.

https://marklauren.com

od Arnolda Schwarzeneggera, Nová encyklopédia modernej kulturistiky: Biblia kulturistiky 

http://www.schwarzenegger.com/

 

Regenerácia

Schopnosť regenerácie závisí je podmienené individuálnou úrovňou výkonnosti, pohlavím, vekom, zdravotným stavom, klimatickými podmienkami, výživou a mnohými ďalšími faktormi. Niektoré indivíduá regenerujú rýchlejšie, inépomalšie.

Regeneračné procesy ľudského organizmu je veľmi komplikované. Každý si musí postupne zistiť sám, aká forma regenerácie mu najviac vyhovuje.

Prostredníctvom tréningového zaťaženia dochádza k poškodeniu mikroštruktúry svalov, ktoré potrebujeme napraviť regeneráciou. Je prevenciou proti pretrénovaniu sa a zlepšuje našu výkonnosť. A nato aby sa naša výkonnosť mohla zlepšiť, potrebujeme správnu a dostatočnú regeneráciu.

Medzi najjednoduchšie a najlacnejšie formy regenerácie zaraďujeme SPÁNOK. Počas spánku sa vyplavuje rastový hormón, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri zlepšovaní výkonnosti. Spánok je všeobecne dôležitý pre zdravie a ako bonus môže tiež prospieť našej imunitnej funkcii. Napríklad počas jednej štúdie sa ukázalo, že dobrovoľníci naočkovaný rinovírusom (vírusom, ktorý môže spôsobiť nachladnutie), ktorí spali menej ako sedem hodín, mali trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť výskytu príznakov ako tí, ktorí spali viac ako osem hodín. Opäť platí, že veda v tejto oblasti nemusí byť na 100% istá, ale pokiaľ ide o celkové zdravie, správnym spánkom nič nepokazíme a najmä v časoch, ako sú tieto, by sme mali dodržiavať zásady spánkovej hygieny.

Čo je spánková hygiena a aké sú jej zásady ? 

Spánková hygiena je vlastne súbor pravidiel, ktorými by sme sa mali stále riadiť ak chceme spať zdravo. Jej zásady sú nasledovné :

 1. Večer pravidelne chodievať spať podľa možnosti vždy v rovnakom čase a podobne v rovnakom čase aj vstávať (s toleranciou 30 min.). Nevylihovať sa cez víkendy ani počas dovolenky.
 2. Nespať cez deň, napriek predchádzajúcej zlej noci. Majte na pamäti, že popoludňajšie zdriemnutie môže zhoršiť nočné zaspávanie. Ak popoludňajší spánok potrebujete, nespite dlhšie ako 30 minút. Najviac osviežujúce je krátke zdriemnutie.
 3. Naopak, treba sa venovať pohybovej aktivite, unaviť sa a odbúrať stres. Avšak neodporúča sa cvičenie pred spánkom!
 4. Niekoľko hodín pred spaním treba obmedziť príjem tekutín, nepiť kávu, zelený čaj, kolové nápoje, nefajčiť, nepozerať napínavé filmy a nejedzť ťažké jedlá, optimálne je jesť naposledy 3 hodiny pred spaním,. Alkohol zvyšuje riziko prebúdzania! Lepšie zaspať pomáha čaj z levandule, rumančeka či medovky. Treba sa vyhnúťliekom, od ktorých vzniká závislosť.
 5. Pred spaním spálňu dôkladne vyvetrať, teplota by sa mala pohybovať okolo 18–21 stupňov Celzia.
 6. Pred spaním treba odstráňiť svietiace displeje, tikajúci budík a spálňu treba dôkladne zatemniť.
 7. Pred plánovaným spánkom je ideálna večerná prechádzka a teplý kúpeľ.
 8. Posteľ aj spálňu treba výhradne používať na spanie a na sexuálne aktivity a nepremeniť ju na kanceláriu. Nepracovať v nej a nepozerať televíziu!
 9. Treba skontrolovať či niektoré z užívaných liekov, nespôsobujú poruchy spánku.
 10. Ak do 30 minút od zaľahnutia do postele nezaspíte, treba vstať a venovať sa nenáročnej aktivite. Do postele je ideálne sa vrátiť, až po príznakoch ospalosť.

Medzi ďalšie základné prostriedky regenerácie zaraďujeme PITNÝ REŽIM a STRAVA. Veľmi dôležitá je po tréningová strava na doplnenie energie vo forme kvalitných sacharidov, zdravých tukov a plnohodnotných bielkovín, ktoré aktivujú regeneračné procesy v tele. Dve tretiny ľudského tela tvorí voda. Preto za jeden deň by ľudské telo malo prijíať pitím približne 1,5 až 2,3 litra vody a telo športovca by malo prijať najmenej 4l tekutín za deň. Okrem toho naše telo si vie vyrobiť vodu aj sám zo živín biochemickými procesmi. Inak najvhodnejším typom vôd sú prírodné stolové vody a ľahké minerálne vody. Je veľmi dôležité dodržiavať pravidelnosť a priebežné pitie. Nie je vhodné pitie väčšieho množstva tekutín počas jedla, pretože sťažuje tráviace procesy a znižuje efektívnosť využitia energie z jedla. Ideálne je napiť sa hneď po prebudení a potom piť rovnomerné množstvo tekutín priebežne celý deň medzi hlavnými jedlami, cca 30 minút pred alebo po jedle.

Kľúčovými prostriedkami regenerácie sú STREČING a UVOĽŇOVACIE CVIČENIA. Sú to prostriedky regenerácie v ktorých by si každý jedinec mal nájsť sám svoju vlastnú rutinu a zároveň by ich mal zaradiť po fyzických aktivitách.

Veľmi príjemným a účinným prostriedkom regenerácie sú MASÁŽE, ktoré zrýchľujú regeneračné procesy a zlepšujúcelkový fyzický aj psychický stav. Uvoľňujú svalové napätie a zlepšuje kĺbovú pohyblivosť. Avšak pri obmedzených financiách, by som namiesto masáží odporúčal MASÁŽNY VALEC, ktorý je účinnou pomôckou na uvoľnenie stuhnutých svalov, spevnenie tela, rozkladanie podkožného tukového tkaniva a na zamedzenie tvorbe celulitídy. Okrem iného podporuje aj svalovú flexibilitu a zlepšuje krvný obeh.

Istý regeneračný účinok má v podstate aj každé SPRCHOVANIE sa po záťaži. A pri striedaní teplej vody so studenou, dosiahnete jednoduchú a veľmi účinnú procedúru regenerácie. Vďaka studenej vode sa drobné cievy v podkoží sa stiahnu, aby zabránili nadmerným stratám tepla a horúca voda zase vyvolá opačný efekt teda cievy sa roztiahnu. Počas striedania teplej a studenej vody sa výrazne podporí krvný obeh a zlepší sa odvod metabolických produktov vzniknutých po záťaži aj prívod živín do svalov, väzov a kĺbov. Pri problémoch s kĺbami, môže tento postup zmierniť opuchy a bolesti. Striedavá sprcha je základnou metódou OTUŽOVANIA, ktorý Vám pomôže v zimnom období zvýšiť funkciu imunity a tým predísť rôznym ochoreniam a infekciám. Je spevňujúcim prostriedkom pokožky a zlepšuje jej výživu. 

Proces otužovania sa doma

Osprchujte sa priemernou teplotou vody alebo s vodou vyššej teploty závisiac aj podľa pocitu chladu a v prípade pocitu prehriatia teľa aj s vodou studenej teploty. Potom si pustite ľadovú vodu a postupne schlaďte nohy. Na kĺby, achilovky a na obzvlášť namáhané svaly púšťajte silnejší prúd ľadovej vody aspoň desať sekúnd. Potom si pustite ľadovú vodu aj na ruky a ak chcete, môžete si potom pustiť studenú vodu aj na trup a tvár, hlavu či chrbát čiže na celé telo. Ak to máte potom prichádza na rad horúca voda, s ktorou si prehrejte najskôr nohy a po nich zvyšok tela. Celý postup je ideálne opakovať 2 až 4 krát a zakončiť ho podľa pocitu studenou, priemernou alebo teplou sprchou.

Čo sa týka otužovania sa a jej liečivých účinkoch by som odporučil prečítať knihu od Scott -a Carney-ho „What doesn‘t kill us!“, V preklade: „Čo nás nezabije!“ o tom že ako mrznúca voda, extrémna nadmorská výška a stav životného prostredia obnovia našu stratenú evolučnú silu.

https://www.scottcarney.com/what-doesnt-kill-us

sh

Ďaľšie kapitoly knihy, nájdete v sekcii BLOG https://fitbooklaw.com/blog, článok Vesmír https://fitbooklaw.com/node/78 alebo rovno prekliknutím na celú knihu https://fitbooklaw.com/node/74.

Rovnako si k tomu môžete pozrieť online muzikál na https://www.instagram.com/do.g.369/ začínajúci sa prvým highlight - om v profile, a postupne si môžete prejsť jednotlivé príbehy a prečítať si jednotlivé kapitoly knihy klinkutím na linkov umiestnených v príbehoch.