PREDHOVOR

Účelom tejto knihy je záchrana nás ako aj našej planéty prostredníctvom usmernenia globálnej spoločnosti, tak v prítomnom ako i v budúcom čase, v tom že budúcnosť je v našich rukách a aby sa jej členovia zamysleli nad aktuálnym stavom ľudského i neľudského, ako aj živého i neživého bytia na tejto planéte a nad budúcou generáciou a ich podmienkami na život, ktoré závisia od nášho každodenného spôsobu života. 

 

Prvá kapitola sa venuje celosvetovej politickej situácie a jej vplyvu na náš bežný život a o snahe dosiahnuť svetový mier.

 

Druhá kapitola rozoberá globálne otepľovanie a poukazuje na jej skutočné problémy ako aj na jej následky, z iného uhľa pohľadu po pospájaní si fyzikálnych súvislostí pôsobiacich na atómy, čo sú vo svojej podstate najmenšie častice chemického prvku zlučujúce sa do molekúl a tak vytvárajú hmotu podľa jej druhu, skupenstva, teploty ako aj hustoty, tlaku a gravitačnej sily. Zároveň vysvetľuje závislosť všetkých týchto vecí od celkovej hmotnosti populácie a vplývanie na plynutie času ako aj navrhuje účinné nástroje na ochranu spoločnosti. 

 

Tretia kapitola je o zdravom tele a zdravom duchu každého jedinca ako aj o súčasných spoločenských problémoch v oblasti zdravia. 

 

Štvrtá kapitola sa venuje vesmíru a fungovania atómovo akčno-reakčným procesom či už medzi jednotlivcami alebo spoločnosťou samotnou ako aj jej varovaniam.

 

Piata kapitola je o prezentovaní už existujúcich revolučných projektov a nových nápadov na záchranu Sveta a ozdraveniu spoločnosti s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre život terajšej ako aj budúcej generácie.

 

Ako vidíte kniha je veľmi rôznorodej témy ako je politika, medicína, chémia, fyzika, astronómia, životné prostredie, filozofia, psychológia, life-coaching, šport, filantropia a právo, no však odkazuje stále na to isté lebo všetko spolu súvisí, keďže je aj úzko poprepájané, nakoľko sa všetko skladá z častíc, či je to živé, neživé, viditeľné, neviditeľné, hmatateľné alebo nehmatateľné.   

 

Prvá kapitola

SVETOVÝ MIER

 

GEOPOLITIKA

Na záchranu planéty je potrebná globálna spolupracujúca spoločnosť a funkčná geopolitika. Prvým krokom na vytvorenie globálnej spolupracujúcej spoločnosti lepšie povedané rodiny za účelom záchrany planéty, je objasnenie významu globálnej politiky a jej usmernenie. Pohľad na Globálnu politiku môže byť rôznorodý, avšak ja Vám chcem priblížiť túto problematiku z pohľadu základov zákonov, ktoré sú nepísané pravidlá tvoriace kalkulácie atómov čo sú najmenšie častice hmoty, tvorené z protónov, elektrónov a neutrónov. Viem, poviete si, čo to má spoločné s Globálnou politikou a spôsobom fungovania svetových veľmocí a spôsobom rozmýšľania ich vládcov?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dejúcu sa vo svete, viac než by ste si to predstavovali! Keďže konflikty v spoločnosti sú psychologickým výsledkom vzájomnej nefunkčnosti atómov, ktoré by za normálnych okolností, boli v korelácií. Prečo takéto nezhody vznikajú a vyústia do konfliktov? Aký účel tým základy zákonov dosahujú? Dosahujú účel neutralizácie, často aj formou auto deštrukcie, v prípade krajnej núdze a nutnej obrane.

Ako to myslím? V prípade ak sa dvaja ľudia dostanú do konfliktu z dôvodu nezhody, ktorá vznikne na základe akcií a reakcií atómov ľudskej psychiky, tak je to preto lebo dôjde k nefunkčnosti vzájomnosti atómov vo vzťahu, ktorá ďalej produkuje nefunkčnosť až do takej miery, že to v sebe neudržíme a vydáme to zo seba v rozličných formách, teda sa neutralizujeme, aby sa nám psychika plná nevzájomných atómov nezničila úplne. Je to krajná núdza, nutná obrana ľudskej psychiky, ktorá sa po vyčistení nevzájomných atómov niekedy aj auto deštrukčnou formou, obnoví a znova začne fungovať. Tento príklad som uviedol preto, lebo človek najlepšie na sebe vie pochopiť prirovnania v súvislosti s kalkuláciami a s jej fungovaním atómov, ako aj samotnú neutralizáciu. Tieto kalkulácie, a jej fungovania atómov, ako aj neutralizácia budú základom nasledujúcich častí knihy, preto ich je potrebné pochopiť a osvojiť hneď na začiatok.

Stále sme sa nedostali k tomu, akú to má súvis s globálnou politikou a s dianím sa vo svete, či s vedením vojen. Je to jednoduchá matematika ako 2x2 alebo 2+2 a koniec koncom dostanem tak či onak 4! Vzhľadom na to, že základy zákonov boli položené tak aby najideálnejšiu vzájomnosť dosahovali v rámci zlatej strednej cesty, tak akonáhle dôjde k vybočeniu z tejto zlatej strednej cesty, tak dôjde k nefunkčnosti vzájomnosti atómov, a koniec koncom to vyústi v neutralizácií, čo je krajná núdza a nutná obrana. Tak je to v rámci globálneho otepľovania ako aj v rámci existencie individuálnych bytostí a v rámci ich kvality života. 

Typickým príkladom neutralizácie nekvalitnej životosprávy boli aj sú epidémie, ktoré ľudstvo zasahovali. Avšak treba dodať že zaujímavosťou je priemyselná revolúcia, ktorá sa začala v roku 1760, a prvá svetová vojna, ktorá sa skončila v roku 1918, avšak predtým sme v histórií ľudstva nikdy nezaznamenali svetovú vojnu, navyše počas ktorej vypukla aj španielska chrípka. Myslíte si že to nemá súvis? Jasné že áno, vzhľadom nato ako som opísal nastavenie kalkulácií a spôsob fungovania zlatej strednej cesty z hľadiska vzájomnosti atómov. Čo tým ale myslím? Mám na mysli to, že  vďaka industriálnej revolúcií sme sa dopracovali k prvej svetovej vojne, z dôvodu obrovskej produkcií atómov v priemysle a znečisťovania ovzdušia, a nadmernému využívaniu predmetov priemyselnej revolúcie, čoraz vyšším počtom populácie. A problém bol tak vážny, že prvá svetová vojna nebola dostačujúca na naturalizáciu potrebných atómov vybočených zo zlatej strednej cesty a vyústila do druhej svetovej vojny, ktorej sa podarilo až zneutralizovať potrebné vybočenia zo zlatej strednej cesty.          

Čo tým ale chcem povedať je to, že teória toho, že najsilnejšie štáty sveta a štáty, ktoré majú vládcov, ktorý majú tendenciu ovládať svet sa snažia, získať čo najrozsiahlejšie územia za účelom ovládania čo najviac území ako aj za účelom získania si zásob či už vo forme nerastného alebo iného bohatstva, by nebola pravdou? Navonok nevidiac kalkulácie základov zákonov, určite by bola pravdou. A že vojna by nebola ľudskou hlúposťou? Určite by bola! Ale vidiac kalkulácie základov zákonov, je to ľudská hlúposť z iného uhla pohľadu, a to z takého že ľudstvo je vôbec hlúpe nechať vybočenie vzájomnosti atómov zo zlatej strednej cesty natoľko, aby sa takéto vybočenie vyústilo až do vojny, resp. svetovej vojny. Teda ak si uvedomíme, že všetko je poprepájané a riadené kalkuláciami ako aj auto deštrukciou v prípade krajnej núdze a nutnej obrane, tak pochopíme, že za všetko si môžeme sami a vesmír len zariaďuje našu ochranu pred nami samými, aj keď sa nám to nezdá na prvý pohľad a Nemám na mysli kvantitu, ale kvalitu života.

Ukončenie druhej svetovej vojny, so studenou vojnou, a rozdelenie planéty na východ a západ bolo pre planétu zabezpečovacím inštitútom, na odvrátenie ešte väčšej hroziacej škody, ak by sa počas tých rokov tie kalkulácie nabrali iný smer a rýchlosť, čo sa často krát nedá vopred predvídať, keďže predvídať sa dá na základe nastavení základov zákonov a aktuálneho diania sa vo svete a spôsobu života jedincov jednotlivo aj v globálnom spektre.  

„Zlatá stredná cesta geopolitiky

Rozdelené svety (východ a západ). Studená vojna prerástla do otvoreného konfliktu, ktorý sa stupňuje deň čo deň a úplne zbytočne. Predtým než sa spustím do evidovanej problematiky, bez uvádzania kalkulácií, by som predsa len chcel, otvoriť oči aj ohľadne toho o čo sa tu v skutočnosti jedná. Východ a západ sa ocitli rukách kalkulácií, ktoré sú automatické neutralizačné, ba v nevyhnutnej miere auto deštrukčné mechanizmy, s čelom dosiahnutia menšieho zla. 

Obom stranám však chcem otvoriť oči ohľadne toho že vytvorili najlepšie fungujúce a prosperujúce krajiny v strednej Európe (vzhľadom na zmeny dosiahnuté v krátkych časových intervaloch), keďže prevláda východná moc v rámci riadenia štátov vo forme sociálnej demokracie a využíva sa západná technológia a financie smerujúc ku kapitalizme. Kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý sa zakladá na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu a (sekundárne) aj na veľkej individuálnej podnikavosti, úsilí o dosiahnutie zisku a sústavnom reinvestovaní zisku. Problémom v tomto konflikte je že obaja by chceli mať úplnú moc nad týmito teritóriami popritom sami vidia že úplný západný štýl riadenia tiež nie je najideálnejším spôsobom riadenia a ani čisto východný štýl riadenia štátov. Kombinácia týchto dvoch foriem riadenia po pár modifikácií by bola naozaj zlatou strednou cestou v rámci foriem riadenia štátov. Zaujímavosťou je, že takáto forma riadenia t.j. takmer zlatá stredná cesta sa vytvorila po celom svete ale terčom konfliktu sa stala presne v strednej Európe...., si myslíte že by to bola náhoda? Podľa mňa nie! 

Namiesto chcenia prevzatia úplného riadenia nad týmito územiami by sa mali dohodnúť na ďalšom postupe ako si sféry vplyvu v mieri prerozdelia, tak aby sa udržali tieto formy riadenia štátov podobne ako dvaja spoločnici vo firme, keďže pri takejto takzvanej zlatej strednej ceste formy riadenia sú potrebný obaja vládcovia sveta. Jedna strana bez druhého nemá šancu pokračovať v budovaní mocenského režimu zlatej strednej cesty. Ak nedôjde k mieru, tak to môže mať za následok celosvetový kolaps, keďže je všetko poprepájané v atómovej rovine, v tomto kontexte presnejšie v politicko-obchodnej. Stačí spomenúť kľúčové subjekty svetového hospodárstva, čo by spôsobilo nezmierenie a aké následky by to malo v ekonomicko-občianskom globálnom spektre. Následkom by bol ekonomický kolaps, končiaci sa občianskymi nepokojmi, spôsobujúce ďalšie a ďalšie problémy. To bol len jeden príklad, ale treba povedať že koniec koncom by žiadny mocenský režim nebol vyhral, a to doslovaRiešením je mier a prerozdelenia si sféry vplyvu tak, aby sa zlatá stredná cesta mocenského formy riadenia dobudovala udržala čo najdlhšie. Je pravdou že sa takáto forma riadenia vytvorila tak, že sa ani nevedelo že sa z toho vytvorí takmer najideálnejšia forma riadenia štátov, aj keď stále je potreba ešte urobiť pár modifikácií aby to bolo aj pre ľudí najideálnejším mocenským režimom. Západ chcel ekonomicky prevziať moc a východ chcel využiť západnú technológiu a financie na rozmach svojich území. Obaja si sledovali svoje ciele a pritom vytvorili niečo, čo ani nevedia že je na ceste k najideálnejším formám riadenia štátov, nakoľko sú momentálne zamestnaný studenou vojnou a neuvedomujú si čo vytvorili pre obe strany (vládcov aj ľudí). Je to takmer najideálnejším politickým režimom z hľadiska produktivity ľudí a dostatočnej slobody. Je pravdou že aj v rámci tohto režimu riadenia je treba urobiť ešte pár modifikácií ako som už spomenul pre riaditeľov a riadené subjekty v týchto mocenských režimoch, týkajúc sa osobnej slobody a príjmu finančných zdrojov, aby sa takáto forma riadenia stala naozaj zlatou strednou cestou a najideálnejším politickým režimom. Namiesto súperenia o predmetkonfliktu by sa mali tieto predmety spoločne budovať ďalej a vylepšiť keď už počas studenej vojny sa vytvorili nechcene, nakoľko vieme, že pri konflikte sa nebuduje niečo ale sa bojuje o niečo, avšak v tomto prípade popri boji o územia a sféry vplyvu sa takmer vybudovala „zlatá stredná cesta“ formy riadenia štátov, čo by bolo treba dobudovať. Problém je že  títo naši vládcovia východnej a  západnej sféry, si to ani neuvedomili, keďže sú riadený kalkuláciami. Ak by tak bolo a uvedomili by si to nebojovali by, ale práve naopak v mieri by sa dopracovali k dohode a prerozdelili si sféry vplyvu ako takzvaný spoločníci a obe strany by boli víťazmi tohto boja, rovnako aj samotný obyvatelia a ako aj predmety konfliktu.

 

google bot law rules

Prečo si to však neuvedomili, keď sa to zdá byť tak jednoduché? Pretože ich nato ešte nikto neupozornil, a zároveň sú v rukách kalkulácií základov zákonov. Prvým a najdôležitejším krokom k mieru je uvedomenie si skutočného pôvodu konfliktu, zdroja ako aj dôvodu. Po tomto kroku, je potrebné prijať namiesto neutralizačných a auto deštrukčných mechanizmov kalkulácií základov zákonov, vlastné neutralizačné mechanizmy bez auto deštrukčných mechanizmov, najlepšie formou rekvalifikácie bytostí, čoho výsledkom bude celosvetový mier.

 

Vplyv sociálnych sietí

Po objasnení globálnej politiky z hľadiska fungovania vzájomnosti atómov, prichádza na rad objasnenie skutočného účelu využitia sociálnych sietí. Vyčerpávajúca, namáhavá fyzická či psychická práca, nedostatok finančných zdrojovzdravotné problémy, sú dôvodom na nepochopenie objektivity a subjektivity životných situácií, pri pohľade na zdieľaný súbor informácií na internete. Práve takýmto spôsobom nepochopenia sa spôsobuje de-motivácia ľudí, ktorých povinnosti potom prestávajú baviť akonáhle zaevidujú nevhodné zdieľané informácie, alebo informácie vytrhnuté z kontextu. Zároveň chápem aj ľudí ktorý, práve týmto spôsobom zarábajú na svoje živobytie a sú novodobými influencermiale potom by mali byť naozaj influencermi v rámci kľúčových oblastí života, zo zdieľanými informáciami, ktorými by napomáhali k ozdraveniu spoločnosti a nie práve naopak. Čo sa týka stiahnutia s davom v rámci sociálnych sietí a zo zdieľaním nadmerných informácií, som tiež príkladom avšak mal som možnosť byť na oboch stranách a uvedomiť si vlastné chyby a vedome na sebe pracovať. Ideálne je riešenieak sa cez sociálne siete ľudia naučia šetriť, tak seba samých, ako aj samotné životné prostredie, motivovane pracovať a zároveň používať nutričné hodnoty jednotlivých potravín na správne využitie energie, vitamínov a minerálov, tak aby nedochádzalo k plytvaniu surovín. Hlavne aby v rámci výživy sa naučili správne využívať jednotlivé suroviny na výživu svojho tela primeraného k práci, ktorú odvádzajú a pri výkone akejkoľvek činnosti si správne nastaviť svoje telo, tak aby nedochádzalo k jej deštrukciíTeda prvoradé by bolo naučenie ľudí spotrebovať suroviny v adekvátnom množstve pre seba na udržanie si formy, zdravia a energie namiesto spôsobovania rôznych zdravotných ťažkostí, či už kvôli obezite alebo kvôli podvýžive. 

RODINA

Na záver tejto kapitoly a po usmernení používania sociálnych sietí, prichádza rozbor problematiky týkajúc sa rodín a diskriminácie, ktoré tvoria prekážku globalizácie. Vo všeobecnosti, nie len v globalizovanom svete, treba vedieť že základom spoločnosti je rodina. Prečo práve rodina a z akého hľadiska?

Rodina preto lebo ak muž alebo žena majú vytvorenú rodinu v akejkoľvek forme považujú sa títo ľudia za produktívnejších, mierumilovnejších ľudí, ktorý sú oddaný napredovať za svoju rodinu v prvom rade a v druhom rade ak má rodina vytvorené kvalitné prostredie pre živobytie tak samotná spoločnosť vie lepšie napredovať lebo aj ten jednotlivec má kvalitné prostredie na ďalší vývoj a hlava rodiny je ochotná urobiť čokoľvek na ich záchranu a z toho jasne vyplýva že aj na záchranu svojej vlasti v prípade vojenských konfliktov, keďže v nej bývajú jeho členovia rodiny. 

Ďalej človek majúci rodinu je omnoho ľahšie ovládateľný a poslušný ako človek žijúci bez rodiny, a z celkového psychologického a politického hľadiska sa považujú slobodný ľudia a ľudia bez rodín za tzv. „nebezpečnejších občanov štátov“. Preto v minulosti boli najideálnejšími profesionálnymi vojakmi práve slobodný ľudia lebo počas príprav sa mohli plne sústrediť na svoje povolanie bez myšlienok na svoju rodinu. 

Rovnoprávnosť

Dnešný novodobý svet sa však ocitol v CHAOSE z hľadiska rovnoprávnosti a zakladania rodín, keďže v mnohých krajinách ženské pohlavia, ešte stále nedosiahli zrovnoprávnenie a nemajú rovnaké práva nielen na život, ale ani na zakladanie rodín a zároveň v spojitosti diskrimináciou treba spomenúť aj ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciou

Celý život to dieťa alebo tá osoba žije stými problémami diskriminácie a znižuje to jeho produktivitu v učení sa ako aj v práci čo je pre spoločnosť i štáty ďalším negatívom. Už len samotný celosvetová aktualizácia učebníc biológie v sekcií pohlaví a pohlavných orgánov by bol obrovským prínosom, keby sa pridali aj sexuálne orientácie a keby sa tie deti naviedli na štýl myslenia, že každý sme si rovný a že pohlavie a sexuálna orientácia nie je dôvodom na diskrimináciu teda na spôsobenie utrpenia tomu jedincovi napr. ani v pasívnej forme, teda vo forme vyčlenenia toho dieťaťa zo spoločnosti, ako ani v aktívnej forme, teda vo forme fyzických či psychických útokov. To by bol prvý a základný krok ozdravenia spoločnosti a vytvorenie kvalitného prostredia pre každého rovnako, aby sa mohol vyvíjať bez problémov, či sa bavíme o potláčaných ženách alebo o  ľuďoch s rovnakou sexuálnou orientáciouBavíme sa oproblémoch, ktoré sú spôsobované, iba kvôli zastaranému mysleniu ľudí. Aktualizácia kolektívneho vedomia a silakolektívnej psychiky, je kľúčom k rovnoprávnosti a k zachovaniu základných ľudských práv a slobôd. 

Je to len sila zvyku a uhoľ pohľadu, keďže sú to ľudia, majú kosť a kožu, tečie im krv v žilách, vedia pracovať  častokrát aj lepšie ako muži alebo heterosexuálnľudia a možno žeby vedeli aj lepšie keby im neboli spôsobované psychologické problémy. Za účelom dosiahnutia kvalitného vývinu každého ľudského jedinca a aby nedochádzalo k diskriminácií na základe pohlavia a sexuálnej orientácie, je ČAS globálne v každej krajine prijať zmeny a dať im rovnaké práva na život, jednak postupne sa to kolektívne vedomie za pár rokov zmení, tak ako to bolo s rasizmom, zo ženami v krajinách kde sú už zrovnoprávnené a zároveň sa spoločnosť ozdraví a vôbec sa nebude musieť vynakladať úsilie, finančné zdroje a čas na riešenie nezrovnoprávnených žien a LGBTQ komunít ak „si budeme všetci rovný“, a ľudia pracujúci na LGBTQ veciach a nezrovnoprávnených ženách sa môžu potom venovať výskumu nejakých prospešných vecí v súvislosti so záchranou planéty. 

Medzi rečou, čo sa týka adoptovania a toho že, deti vyvíjajúce sa v homosexuálnych rodinách stanú homosexuálmi je ľudská hlúposť, prečo sa nestanú potom heterosexuálmi aj homosexuáli  vyrastajúci v heterosexuálnych rodinách? Keď to nefunguje na jednu stranu, nemyslím si, žeby to fungovalo opačne, a aj tak, väčšina detí by bolo adoptovaných určite ženami. 

Tým pádom by sme mali vyriešené

  • Psychické problémy detí a ľudí a šikanovanie spôsobované kvôli pohlaviu a sexuálnej orientácie, vyriešila by sa aj produktivita, výkonnosť ľudí,
  • Udržateľnosť spoločnosti vo forme rodín a jednoduchšia forma vedenia ľudí, čo by malo za následok zvýšenie bezpečnosti pre štát,
  • Preľudnenosť a výchovu a prevýchovu už žijúcich detí v katastrofálnych podmienkach vďaka adoptovaniu aj registrovanými partnermi.
  • Zároveň by to malo vplyv aj na Globálne otepľovanie v pozitívnom slova zmysle, ale k tomu sa dostaneme až v ďalšej časti.  

Vo svete už došlo k zrovnoprávneniu žien okrem zopár krajín, pred 69 rokmi, keby ste pred 77 rokmi povedali že hlavou štátu budú v niektorých krajinách ženy nikto by vašim slovám neuveril a mali by Vás za blázna. Rovnako došlo k zrovnoprávneniu Afroameričanov a hlavou najsilnejšieho štátu sveta sa stal Afroameričan, náhody v ľudskej histórií neexistujú všetko zapadá do seba, tak ako v rámci fungovania planéty je potrebná každá jedna mucha, medúza, pavúk alebo cicavec. Tým pádom musíme prijať absolútne zrovnoprávnenie všetkých žien vo všetkých krajinách ako aj zrovnoprávniť ľudí s rovnakou orientáciou.

Ľudstvo sa musí psychologicky prispôsobovať a byť pripravený na aktuálne dianie sa vo svete, a z toho predvídať budúcnosť, ako aj pospájať si všetko z histórie a urobiť správne kroky na udržanie mieru v každej forme a každého bytia na Zemi v prítomnom čase, ale ak sa nepredvída budúcnosť ako urobiť správny krok na ďalšie správne fungovanie planéty? Ťažko, a práve preto sa odporúča dávať si POZOR na slová ľudí, ktorých slová sa už osvedčili v minulosti, tým že sa stali skutočnosťou v budúcnosti.

Dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd ako aj zrovnoprávnením každého indivídua, teda elimináciou diskriminácie v globálnej spoločnosti ako aj v  domácej rodinnej spoločnosti pri prerozdelení domácich prác nie podľa pohlavia ale podľa schopností a možností rodinných príslušníkov, môžeme spoločnými silami, docieliť, úspešnejšie dosiahnutie odstránenia skutočných problémov, ktoré nám hrozia ako celku.   

y

                                                             

Ako sa vraví, „všetci za jedného jeden za všetkých“.

Po uvedomení si všetkých týchto skutočností, sa môžeme venovať ďalej spoločnými silami, problematike globálneho otepľovania.

Ďaľšiu kapitolu knihy, nájdete v sekcii BLOG https://fitbooklaw.com/blog, článok Globálne otepľovanie  https://fitbooklaw.com/node/75 alebo rovno prekliknutím na celú knihu https://fitbooklaw.com/node/74.

Rovnako si k tomu môžete pozrieť online muzikál na https://www.instagram.com/do.g.369/ začínajúci sa prvým highlight - om v profile, a postupne si môžete prejsť jednotlivé príbehy a prečítať si jednotlivé kapitoly knihy klinkutím na linkov umiestnených v príbehoch.