VESMÍR

 

Štvrtá kapitola

VESMÍR

Po objasnení všetkých skutočností brániacich nám žiť skutočný život, je čas venovať pozornosť kolektívnej psychike jej sile a sile jej vedomia. Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie (antropický princíp), mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. V najširšom zmysle slova je vedomie súbor predstáv (pocitov, myšlienok, citov, vôle), ktoré nejaká osoba v danom okamihu má a ktorej atómy zanecháva v priestore.

„Tabuľa rasa“ od PLATÓNA a „Cogito, ergo sum“, ktoré znamená: „Myslím, teda som“ od DESCARTA sú v absolútnej vzájomnej korelácií.

Človek sa narodí ako Tabuľa Rasa (čistý nepopísaný papier) ak sa nerátajú zvukové vlny spôsobujúce stres na psychiku ovládajúc celé telo ako aj telo plodu a atómy psychiky plodu tvoriace sa už v bruchu nositeľa plodu. Potom ten proces atómovej tvorby tela a existencie základov ľudského bytia už poznáte z predošlej kapitoly o zdraví. Čo však v tejto súvislosti chcem povedať je že tabuľu rasu ešte ďalej ovplyvňuje ďalší vývin bytia, ktorý sa odvíja od prostredia v ktorom sa nachádza, čiže aj keď je nepopísaný popísanie bytia je na atómovo chemickom základe predurčené, lebo vytvára chemické akcie a reakcie len s atómami zhodnými na koreláciu, preto je silnou osobou tá osoba ktorá sa vie prebojovať tvrdou prácou do prostredia absolútne odlišného prestavbou takmer všetkých kalkulácií života teda  automatických akcií a reakcií už zvyknutých atómov volajme ich komfortná zóna. A ako to súvisí s vesmírom? Tak že keď ste to na živej bytosti samom sebe vedeli predstaviť tú automatickú koreláciu atómov a vytváraním väzieb vášho prostredia vývinu a vývoja po nej nasledujúcej a jej komfortných zón tak si viete predstaviť aj to, ako vznikli a vznikajú takzvané novodobé „predošlé životy“.

Človek sa vyvinul a vyvíjal postupne podľa Darwinovej evolučnej teórie, ktorá je jediná podložená vedecky a je skutočnosťou atómových korelácií a pravdou našej existencie, a tak to musíme navždy prijať. Postupným vývinom a vývojom dochádzalo k rozmnožovaniu ako aj k úmrtiam. Avšak atómy človeka, ktoré tvoria molekuly DNA s uloženými informáciami a gény, gén je vlastne úsek molekúl DNA s uloženými informáciami, často krát aj po nespočetných bunkových deleniach ostali nezmenené mnohé desaťročia, dokonca veľké úseky genetického kódu potrebné na stavbu rozličných  článkov bunky napr. ribozómov sú u všetkých organizmoch nespochybniteľne rovnaké, či už ide o baktérie, archeóny, huby, rastliny alebo živočíchy. Znamená to že rudimentárna informácia v ich génoch pretrvala v rovnakej forme aj miliardy rokov. Z hľadiska tvorby presných a spoľahlivých kópií informácií uložených v molekulách DNA zohráva kľúčovú úlohu molekulárna príťažlivosť medzi bázami A a T a medzi bázami G a C. Táto unikátna schopnosť replikácie slúži ako vysvetlenie prečo sú informácie uložené v DNA také stabilné. Rozklad človeka na molekuly a atómy je dlhodobý proces, pretože kým sa uvoľní na molekuly a atómy a dostane sa do obehu potrvá pár rokov, nie však v prípade zrýchlenia procesov zvýšenou teplotou, teda spopolnením a zmenou pevného či tekutého skupenstva na plynný, kedy dôjde k rýchlejšiemu uvoľneniu sa do obehu, ale čo s nimi potom? Potom tie atómy bytia sa vedia dostať do procesov akčno-reakčných v prípade zhody s atómami na to zhodnými, v tom mám na mysli to že, na základe zhody a množstva atómov sa dostávame znova do životov, a podľa intenzity atómových korelácií a uložených informácií v pretrvávajúcich molekulách DNA, ktoré zostali nezmenené, aj po mnohopočetných bunkových deleniach máme pocity z predošlých životov, po tak početnej existencie ľudského bytia a s históriou tak dlhých rokov, kde sa v mnohých prerozprávaných rodinných príbehoch opakovala história vo forme podoby bytia alebo podobných životných situácií ako dôkaz. Ale tiež sa stáva že tú koreláciu naše atómy bytia nájdu na inej časti planéty podľa  kalkulácií našej predošlej existencie a potom až dostavením na to miesto kde sme predtým existovali zistíme prečo sa cítime ako doma.

Z toho nám jasne musí vyplývať, že sa bude zhodovať a tvoriť vzájomnosť len s atómami z ktorých sme sa skladali, teda ako sme žili, čiže si predsa len sami vyberáme svoje ďalšie životy keď sa to tak vezme. Nato aby došlo k tomu aby sme tieto životy mohli nazvať predošlými, muselo prejsť aj toľko rokov, pretože po 500 rokoch napríklad ľudstvo nebolo v takej prevahe atómov aby vôbec mohlo niečo také vzniknúť ako pocity z predošlých životov, nakoľko čoraz viac ľudí kumuluje atómy zosilnené vďaka opakovaným akciám a reakciám a po mnohých rokoch a spôsobujú zvýšenie intenzity vnímania a dávajú schopnosti ľuďom na aké predtým ani nepomysleli. Nehovoriac a následkoch priemyselnej a digitálnej revolúcie, ktoré mnohé stupne intenzity znásobili.  

Aby sme to priblížili z iného uhľa pohľadu na základe predošlého života sa nám tvorí prostredie do ktorého sa dostaneme nakoľko musí byť korelácia atómov. To čo nás tvorilo predtým ako sme žili čo sme jedli, ako sme sa správali, chovali rozmýšľali, tak tie atómy keď sa dostanú do obehu budú ďalej korelovať. Ak sa ocitneme v nesprávnom prostredí máme taký pocit tak stále máme na výber a tvrdou prácou sa pretvoriť do prostredia ktorej chceme, avšak ideálne je zlatou strednou cestou, s pokorou ako aj s dobrými atómami v rámci konania či samotného myslenia. Od toho sa nám vždy bude odvíjať a vyvíjať to ďalšie prostredie, „čo dáš to dostaneš“ alebo za rímskych čias „oko za oko, zub za zub“!    

 

SLOBODA

Treba sa naučiť odpustiť a tým získať slobodu. Vesmír vracia každý atóm zla tomu kto je iniciátorom akcie, ale kým je tam stále reakcia atómov vo forme zla, tak vesmír vracia atómy zla aj tomu kto reaguje. Dôvodom je to že vypustené atómy zla ako aj dobra, sú atómy vo forme konaní a opomenutí, vnímateľnej hmoty (slova) a nevnímateľnej hmoty (myšlienky), ktoré majú za následok chemické reakcie. V prípade atómov dobra nie je problém, ale v prípade atómov zla treba vedieť odpustiť a s pochopením vystúpiť zo začarovaného negatívneho nekončeného kola von. Zároveň keď odpustíš a prestaneš vytvárať akcie  reakcie vo forme zla, skorej sa dopracuješ k pozitívnym akciám a reakciám, lebo ich začneš vytvárať a dosiahneš šťastnejší, lepší a mierumilovnejší život, najmä z toho dôvodu ako som už povedal, žety tej osobe prestaneš vytvárať zlo a vystúpiš z nekonečného kruhu zlých chemických akcií a reakcií. Preto každý z nás musí sám na sebe vedome pracovať vo všetkých vzťahoch ktoré má povytvárané. Neuvedomovaním si vlastných chýb a pôsobení zla, nás vesmír neobíde a väčšinou ani nie v aktuálnom čase vracia atómy toho čo dáme, ale podľa možností kalkulácií v individuálnom čase ako aj v individuálnej forme (nikdy nečakaj je to pre každého iný čas), často krát aj cez iné osoby preto musíme každému odpustiť nikdy nemôžete vedieť či sa vám cez aktuálnu osobu v prítomnom čase nevracia niečo z pred viacerých rokov, preto sa treba zamyslieť nad aktuálnou situáciou prečo sa vám to deje a treba si uvedomiť že sa to deje za účelom UVEDOMENIA sa, aby sme si uvedomili to, že sme dostali späť je to čo sme jednej alebo viacerým osobám spravili. Spomenul som to aj v prípade atómov dobra, ale nerozpisujem sa, lebo s nekonečným dobrom nikde nie je problém, a tam nie je ani čo odpúšťať iba byť vďačný a správne s nimi nakladať.  

Forgiveness

Vesmír nie je zodpovedný za choroby vzniknuté počas života človeka (nehovorím o dedičných chorobách keď človek sa už narodí chorý, ale aj túto problematiku som už rozobral v kapitole zdravie), človek si ich sám spôsobuje ŽIVOU a ŽIVOTOTOSPRÁVOU (práca, štúdium, šport, regenerácia). Je pravda že niektoré sa prenášajú aj z predkov (dedičné choroby), na ktoré sú tiež riešenia opísané v kapitole zdravie, ale zvyšok si vytvárame my sami.Dokonca netreba zabudnúť ani na to že ako sme žili a aké atómy sme zanechali v obehu k takým sa dostaneme a budeme vo vzájomnosti aj pri splodení. SPÔSOB ŽIVOTA (výživa, rodinný spôsob života, spôsob správania sa v bežnom živote a spôsob konaní) určuje predkov (rodičov) vďaka chemickým akciám a reakciám atómov a chromozómov tvoriace naše DNA, ktoré sa nás týkalo počas života, a ktoré sa nás bude týkať aj v novom živote lebo pri odumieraní tela sa nám tie atómy a chemické väzby dostávajú do éteru a naviažu sa na totožné atómy a ich chemické väzby iných jedincov. Potom prichádza na rad počatie, lebo ako som už povedal to všetko je prepájané v priestore a na základe toho sú nastavené aj „nepísané pravidlá“ ktoré platia už od začiatku, len si ich treba uvedomiť a podľa toho sa správať aby sa ten nekonečný cyklus zlých atómov neprevalil a spôsobil APOKALYPSU. Práve preto aj tým spôsobom života, čo nie je kázanie ale veda a výskum, treba spraviť kľúčové kroky a ukázať ľuďom kľúč osvety, kľúč možnosti nápravy a záchrany globálne všetkého, ako aj ukázať ľuďom cestu možnosti lepšieho života, ak sami od seba začnú s nápravou vlastného ja a spôsobu života. Rovnako im treba dokázať že to funguje, aby mali reálnu motiváciu podloženú vedeckými dôkazmi i vlastnými skúsenosťami sa nevzdať počas “krížovej cesty” cesty nápravy, ktoré je ťažké si prejsť, ak sa naozaj človek potrebuje zbaviť negatívnych atómov tvoriace zlo, ale tá cesta osvety je kľúčová no dlhá aj ťažká ale dá sa to zvládnuť a potom tá chuť toho ovocia čo zo sebou prinesie chutí sladšie a človek si to váži omnoho viac. Krížová cesta je vystavená mnohým ťažkostiam tak aj počas správania sa v živote ako aj pri výžive ( hlavne pri boji so sladkým u väčšiny ľudí), ale ak sa stým nezačne už teraz, čím ďalej tým viac chorých jedincov sa bude rodiť aj kvôli výžive a životospráve a aj kvôli správaniu sa v živote a zase sme tam že sa to môže skončiť len samotným koncom jedného dňa, sami vidíte že hovorím pravdu a je to aj logické a dá sa to podporiť aj vedeckými analýzami v prepočtoch do budúcna už len na základe spôsobu výživy a životosprávy bez ohľadu na spôsob správania sa v živote, pretože to sa ťažšie dá prepočítať, keďže záznamy sú len o trestných činoch, ktoré porušujú len práva bez ohľadu na morálku, nakoľko všetky trestné činy sú nemorálne, ale nie každý čin je morálny aj keď nie je trestným činom.

Aj ten prenos atómov je u každého odlišný a bavíme sa vždy o oplodnení a o počatí toho plodu kde sa začína celý ten proces nanovo, keďže už s oplodnením vznikajú tie nové väzby, ku ktorým sú potrebné aj tie staré väzby po úmrtí a preto to vždy to závisí od nášho predošlého života a jeho chemických akcií a reakcií a väzieb vytvorených našimi konaniami, ktoré v nás a okolo nás vytvárali „predošlé“ chemické väzby, avšak po úmrtí a rozkladaní teľa sa dostali do Éteru. Počas života potom už platí len jedna vec chemické akcie dobrého konania reagujú chemickými reakciami dobrého konania a rovnako to funguje aj v prípade zla, teda jednoducho povedané, čo dáš to dostaneš, aj keď dostať niekedy potrvá, pretože kým sa človek odbremení od predošlých vecí pretrváva to chvíľu a stáva sa že už človek robí produkuje pozitívne atómy dobra a napriek tomu dostáva ešte negatívne atómy zla, zlých činov alebo zločiny. 

Dĺžka života neurčuje kvantitu a kvalitu prenosu pozitívnych či negatívnych atómov, prenos je na základe dosiahnutých chemických procesoch súvisiacich s našim životom. Rýchlosť existencie bytia sa určuje na základe kalkulácií aktuálnej situácie podľa výberu menšieho zla v spojitosti s porovnaním iných možností. Čo sa týka formy úmrtí, kto zomrie bez trápenia už je na veľmi dobrej ceste, lebo jeho pozitívne atómy dobra presahujú negatívne atómy zla a dostáva sa von zo začarovaného kruhu atómov negatívnych procesov, a tým aj jeho nový život sa začne vďaka atómom pozitívnych chemických akcií a reakcií a vytvorených väzieb cestou pozitívnych atómov získaním si slobody, dobra a lepšieho života. Každý máme svoju individuálnu krížovú cestu, ktorú môžeme zdolať alebo pokračovať na ceste nekonečných utrpení.  

 

x

VIERA

“Účel svätí prostriedky” Účelom Galaxie je čo najdlhšie prežitie samotného ľudského i neľudského bytia nielen na Zemi ale aj vo Vesmíre a práve preto Vesmír musí pre tento účel svätiť prostriedky podľa SPÔSOBU ŽIVOTA JEDINCOV tak ľudského ako aj  neľudského bytia v GLOBÁLNOM SPEKTRE, s výberom čo najmenšieho zla. Práve preto cieľom nie je zaviesť nové náboženstvo alebo novú vieru ale práve naopak poukázať na vesmírne fungovanie atómových korelácií a obnoviť v ľuďoch vieru na základe vedeckých dôkazov ako aj odstrániť nedostatky vo všetkých náboženstvách, ktoré ich dostávajú do zoslabenej pozície a urobiť reformu vo všetkých náboženstvách v tom smere že to čo človek dá aj dostane naspäť, teda reformu princípu fungovania oko za oko, zub za zub, pretože sa všetko zakladá na korelácií atómov a bez akcie sa nemôže vyvolať reakcia. Dôležitosť náboženstiev  z vedeckého hľadiska zohráva kľúčovú úlohu najmä  vo vytváraní kolektívnej psychiky a vedomia a tvorenia pozitívnych atómov podobného alebo rovnakého druhu za účelom dosiahnutia celosvetovej korelácie DOBRA.

 

V rámci náboženstiev a viery je však treba upriamiť pozornosť na 4 základné delenia podľa ktorých sa ľudia delia a veria:

  1. viera samotného konca po živote, 
  2. viera v živote po živote v nebi alebo v pekle prostredníctvom duše, 
  3. viera v reinkarnácií prostredníctvom duše,
  4. viera v znovuzrodení na základe atómových korelácií.

V mojom kontexte a dosiahnutím dobra po celej planéte ani tieto delenia ľudí a ani tieto skutočnosti by nemali odradiť v rámci vzájomnosti a spolupráce za účelom dosiahnutia vytúženého cieľu celosvetovej korelácie atómov DOBRA pretože, aj tak všetko závisí od konaní (akcií a reakcií) v priestore, a ktokoľvek v čomkoľvek verí správne sa správať musí tak či onak, pretože všade je potrebná atómová korelácia aj v prípade bodu:

  1. aktuálny život sa vyvíja podľa toho ako sa správame, 
  2. náš duševný život po živote, sa určí podľa toho ako sa správame, a že či skončíme v nebi alebo v pekle,
  3. naša duševná reinkarnácia sa odzrkadľuje podľa nášho predošlého života,
  4. naše znovuzrodenie vo forme atómových korelácií, závisí tiež od predošlých vytvorených väzieb,  

 

A práve po tejto reforme by sa už raz a navždy mala veda viera spojiť do jedného a „duša“ našej planéty OŽIŤ s rešpektovaním každého náboženstva a každej viery či vierovyznania. Pretože práve veda je v tomto ponímaní kľúčom na oživenie náboženstiev, s podložením dodatočných dôkazov a ďalších vedeckých faktov aj prostredníctvom celosvetovej kultúrnej revolúcie, ktorej atómy dobra by mali zasiahnuť celý svet raz a naraz aj prostredníctvom online prepojenia. Po dosiahnutí všetkých týchto vytýčených cieľov a pred ukončením prvej časti tejto knihy záverom, za účelom záchrany planéty, je čas v poslednej kapitole, Globalizačné projekty, objasniť ďalšie existujúce prostriedky záchrany a ich skutočný účel ako sa aj oboznámiť s novými prostriedkami záchrany a postupne ich zaviesť.

 

Piata kapitola

Globalizačné projekty

APPLE 

Logo Apple ako je v skutočnosti symbolom skazy a nápravy vo viacerých významoch. Prvým významom je symbol skazy v rámci porušovaní pravidiel čias z Biblie, a že už dávno predtým ľudia začali porušovať pravidlá. Mnoho krát boli pokusy rekvalifikáciu populácie, ale neboli také úspešné, ako sa úspechy dosahujú tentoraz s IT svetom. S. J. dostal predstavu o Apple, len vtedy nevedel, prečo je to v skutočnosti Apple, a teraz viete, že logo Apple je preto, lebo porušovanie pravidiel sa začalo s jablkom, takže Vesmír dal globálnu možnosť v právnom čase pre priestor a pre populáciu na základe dosahovania určitých úrovní chemický akcií a reakcií rovnakého typu zbavenia sa osobnej slobody, aby zabránilo porušovaniu pravidiel cez modernú technológiu  (jednoduchšia práca pre orgány činné v trestnom konaní počas odhaľovaní trestných činov) a to hlavne vďaka spoločnosti Apple. (keďže táto spoločnosť bola kľúčovou spoločnosťou, ktorá dostala svet IT na túto úroveň). Druhým významom je symbol skazy populácie (zahryznuté jablko sa skorej pokazí) vo forme životosprávy, ktorá má za následky globálne otepľovanie, choroby, obezitu ako aj znečisťovanie prírody avšak zároveň je aj symbolom jej nápravy. Rekvalifikácia vďaka  vynálezom modernej technológie a novým aplikáciám je v dnešnej dobe oveľa jednoduchšia ako kedysi a znova tu máme symboliku a význam Apple ako príroda = ovocie = zdravé jedlo, zároveň jablko je ovocie ktoré má blahodarné účinky na metabolizmus a je prospešné pre zdravie, aj keď si ľudia mysleli že tá nesprávna životospráva bola zapríčinená vynálezmi modernej technológie, ono to tak nie keďže ono to pretrváva už nejakú tú dobu len to dosiahlo vrcholnú úroveň práve po rozšírení elektronických zariadení modernej technológie, ale zaujímavosťou je že vďaka elektronickým zariadeniam modernej technológie, zároveň je oveľa jednoduchšie motivovať ľudí na správnu životosprávu a nápravu spoločnosti, čiže ako keby sa už vedelo vopred že čo nastane pri takejto životospráve ľudí a práve v správnu chvíľu sa vymyslelo Apple, ktoré položilo základy novej éry s jednoduchším rekvalifikovaním globálnej spoločnosti, bez ktorého by to bolo nemožné v globálnom spektre.

 

Sociálna sieť

META

Skutočný význam a myšlienka stvorenia sociálnej siete je že ľudia sa buď rekvalifikujú sami od seba a stanú sa sociálnymi bez páchania nemorálnych a trestných činov vďaka vplyvu "siete" ako sociálnej siete v zmysle ako globálneho vplyvu spoločnosti na jedincov alebo skončia v "sieti" a  podľa závažnosti konania sa určí stupeň rekvalifikačnej siete (väzba/väzenie) a následne sa rekvalifikujú. Účelom je že  koniec koncom sa stanú úspešne morálnymi a sociálnymi subjektmi. Buď si sociálny alebo sa dostaneš do "siete" pod dohľad a podľa závažnosti konania neskôr aj do reálnej väzby a väzenia. Následne sa staneš sociálnym a morálnym subjektom  jednoducho povedané, avšak až potom sa môžeš pripojiť do siete znova. V skutočnosti sa to nevzťahuje, len na sociálne siete ale aj na "sieť" samotný ako Internet ( z angl. interconnected networks - prepojené siete, hovorovo net, sieť), avšak ako vidíte a potom aj na reálny sieť samotný v reálnom živote.

FITBOOK

Projekt FITBOOK aktuálne ešte pod názvom www.GO2GYM.today je celosvetový portál určený pre trénerov, fitness centrá, online obchody ponúkajúce fitness potreby, a pre ľudí, ktorých zaujíma cvičenie a zdravý životný štýl. 

Prvotná idea go2gymu sa týkala najme sveta fitnessu ale vzhľadom na aktuálnu situáciu a veci dejúce sa vo svete som dostal nápad ako rozšíriť go2gym nielen na fitness a športovcov, ale celkovo na zdravší a šetrenejší životný štýl každého jedinca na Zemi a s účelom naučiť ľudí šetriť správne používať suroviny aj pri výkone svojej práci a aby dietológovia a analytici sa snažili populáciu naviesť na určitú rovnováhu v celosvetovom meradle. Dôvodom je plytvanie potravinami, zdravotné problémy ľudí, nadbytok odpadov a na druhej strane hladovanie určitej časti populácie. Prečo? Nemyslím si že je férové z dôvodu nevzdelanosti ľudí aby na jednej strane človek pracujúci psychickú prácu v kancelárií (ktorých % za posledné roky rapídne stúpol) sa prejedával alebo jedol nesprávne potraviny a tým si spôsoboval zdravotné problémy a psychické problémy kvôli kvalite a kvantite tela a človek pracujúci ťažkú fyzickú prácu si spôsoboval zdravotné problémy kvôli podvýžive. Rovnako si nemyslím že je férové aby ľudia z chudobnejších krajín hladovali z dôvodu nedostatku potravín a na druhej strane vo vyspelých krajinách sa plytvalo potravinami. Ušetrené potraviny z vyspelých krajín by mohli byť nadačným projektom pre menej rozvinuté krajiny kde dochádza vyslovene k hladovaniu. Spravodlivosť vidím aj v tom, že keď už raz vyspelé krajiny a ich spôsob života najviac ovplyvňujú životné prostredie a práve globálnym otepľovaním zapríčiňujú nepriamo chudobu v iných krajinách, kde sa úrodná pôda premenila už na vysušený piesok, tak aspoň takýmto nadačným spôsobom by mali vyrovnať škody spôsobené, následkami svojich konaní, v zmysle slova každodenným spôsobom života. Zároveň by sa riešil problém aj s odpadmi ako so samotnou hmotou (menej potravín = menší povrch tela = menej vody = menej kyslíka a menej odpadov aj z kozmetických prostriedkov) ako aj s týraním zvierat a s jej množstvom ako hmotou, lebo by nebolo potrebné až také veľké množstvo konzumácií mäsa a tým pádom aj potraviny rastlinného druhu, ktoré slúžia pre mäso výrobu by boli ušetrené a mohli by byť použité na konzumáciu v inej forme. Tiež by sa určitou formou riešil problém s globálnym otepľovaním práve z plynov pochádzajúcich zo zvierat, ktoré majú tiež veľký vplyv na tento celosvetový problém. Zároveň treba spomenúť aj lesné hospodárstvo vodné toky podzemné vody pitnú vodu to sú vážne veci na pokraji konca za pár desaťročí. Treba začať myslieť globálne a konať lebo toto je už viac než vážne a vedie to ku katastrofe ktorú si zapríčiňujem my sami stým že sme sebecký a všetko robíme len pre seba a nakoniec z toho nikto nič nemá len problémy, choroby, starosti, depresie, vojny, .. atď.

Go2gym dostane nové meno FITBOOK, a portál bude rozšírený o ďalšie funkcionality týkajúce sa nielen športovcov ale aj bežných obyvateľov, ktorého cieľom je naučiť ľudí správne konzumovať dostatok potravín pre svoju potrebu, šetriť planétu a zdravie si navzájom. Budú tam rozšírené možnosti vzdelávania cez odborné články publikované lekármi, dietológmi, trénermi, a profesionálnymi športovcami ako i fyzioterapeutmi. Zároveň aby sa ľudia viac dostali do pohybu sa vytvorí živá hra zameraná na pohyb so svojimi profilmi a na určitých miestach budú vopred dané cviky a série na dosahovanie lepšieho umiestnenia v priečkach ako motivácia. Je to prvá sociálna sieť slúžiaca naozaj na vzdelanie a motiváciu ľudí s cieľom dopomôcť k ochrane a k záchrane našej planéty ZEM.

Prečo názov FITBOOK – lebo je prvá online fit kniha v každej oblasti týkajúceho sa zdravia ľudí vo forme sociálnej siete s mottom : FIT POPULATION = FIT PLANET ! 

 

Globálne Občianske združenie

Mnou rozobraté problematiky sú dôvod, kvôli ktorému by bolo na čase všetko v globálnom spektre poprepájať, uzákoniť a nastaviť si systematické riadenie celého sveta USMERNENÍM vo forme vydávaní smerníc prostredníctvom Globálneho Občianskeho Združenia, v ktorého členom musia byť povinne všetky krajiny sveta a povinne budú musieť spolupracovať na vytýčených cieľoch určených prostredníctvom hlasovaní a na základe súhlasu 3/5 väčšiny a spolupracovať tak na dosiahnutí Globálnych cieľov. Účelom je záchrana našej planéty Zem a ozdravenie spoločnosti po fyzickej ako aj psychickej stránke. 

 

 

glob

 

Záver

Planéta sa dopracovala k bode zlomu, vďaka zvýšenej teploty všetkého vo všeobecnosti a v dôsledku jej pôsobenia na tlak a rýchlosť častíc sa ocitáme na prahu nielen čoraz častejších  prírodných katastrof ale aj na prahu časovanej bomby všade na okolí, kde máme umiestnené továrne, či elektrárne  po celom povrchu planéty čo je stredom vákumu vytvorený Gravitáciou. 

 

Ide o časové oneskorenie  keď už systematické riešenie jednej alebo dvoch kontinentov nestačí na záchranu planéty a práve preto je potrebné globálne združenie všetkých krajín do jednej spoločnosti a systematicky riadiť planétu v kľúčových problematikách. Systém je dôležitý preto lebo ak nie je systém, niet ani fungovania, keďže aj príroda a aj naše telo funguje na základe systémov, typický príklad sú biologické hodiny ako systematicky fungujú u každého jedinca alebo, keď sa vezme športovec, ak si nenastaví systém tak nenapreduje a práve preto aj v tomto globalizačnom procese sa musí vytvoriť systém fungovania samotného a fungovania vzájomnej spolupráce, a tento systém fungovania samotného a fungovania spolupráce musí vopred určiť svoje pravidlá až do najmenšieho detailu aj na častice - atómy ak bude potrebné, pretože stavať sa dá iba na stabilné a kvalitné základy kalkulácií a jej častíc vo všeobecnosti.

 

V prípade pochybností odporúčam si zaobstarať počítač na kvantovú fyziku, ktorá možno o pár rokov neskôr bude tak vyspelá že vám dokáže moje slová, a zvládne bilióny výpočtov  kvadrilión atómov a ich kalkulácií. Dovtedy sa však musíme zmieriť s tým, že dôkazom atómových kalkulácií a ich základov je samotná evolúcia a fungovanie planéty a uvedomiť si že najideálnejší život je život zlatej strednej cesty s malými odchýlkami protikladov, teda z atómového hľadiska život v prirodzenom prostredí s malými odchýlkami pozitívnych a negatívnych atómov teda protikladov. Prirodzené prostredie je stav atómu kedy je elektro neutrálny a má rovnaký počet elektrónov aj protónov. Ak sa tento pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď kladný (katión) alebo záporný (anión). Rovnako to je s našimi životmi, sme v prirodzenom prostredí a naše okolie na nás vplýva odchýlkami pozitívnych ako aj negatívnych atómov, ktorých akcie a reakcie ďalej ovplyvňujeme my či už vedome alebo nevedome. Preto najideálnejšia zmena pomeru je zmena pomeru s malými odchýlkami, ktoré vieme vedome ovplyvniť a to prostredie je potom to prostredie zlatej strednej cesty s malými odchýlkami protikladov nakoľko aj my potrebujem tak pozitívne ako aj negatívne atómy na ďalší vývin a vývoj. Aj samotné základy sú stavané na protikladoch však ani bez tepla niet zimy, bez plusu niet mínusu, ako ani bez dobra niet zla či bez nocí niet dňa.  

quantum

Autor: Dominik Győri

09.06.2023 

 

Príloha č.1 Výpočet kalkulácií 

Na základe nižšie uvedených výpočtov sa tiež znázorňuje náznak toho že je čas na Globalizáciu.

 

SOCIETA

Začiatok 3978 BC + 2022 AD = 6000

Koniec    2022 AD + 3978 AD = 6000

Ale pri správnom nastavení fungovania planéty by sa mohlo dosiahnuť aj o 3000 rokov viac. 

                2022 AD + 6978 AD = 9000

 

Symbolika

3+9+7+8 = 9

2+0+2+2 = 6

69 GLOBALIZÁCIA

A práve číslo 69 znázorňuje z čísel samotný kruh glóbus ako spolupracujúci svet. 

 

Z toho dôvodu by bolo potrebné uzákoniť:

Globálne Občianske právo (zákon č. 19920919/20220705) 

a

Globálne Sociálne právo (zákon č. 19920919/06070770).

a

tiež by bola potrebná aj kodifikácia Základných zvieracích práv a slobôd

 

Postupne by sa dosahovala

69 yin yang populácia = mierové spolužitie ľudí (bez diskriminácie)

69 yin yang planéta     = celosvetový mier štátov (právo + dôvera + spolupráca = mier)

Zdravie a láska = nenahraditeľné, bezplatné a najdôležitejšie Bohatstvo.

 

ZDRAVIE, LÁSKA a MIER v systematizovanom SVETE je ideálnym svetom = NEBO na ZEMI.

Je čas na tvrdú prácu a na nápravu tohto celého zničeného sveta ktorý miery ku obrovskej globálnej apokalypse akú si ľudstvo ani nevie predstaviť !!!

 

Autor: Dominik Győri

05.07.2023 

 

 

Príloha č.2 Osobné skúsenosti potravinovej lekárne.

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

 

Príloha č. 3 Osobné skúsenosti dosiahnutia slobody.

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

(vyjadrenia ľudí)

 

 

 

ZDROJE

 

https://oskole.detiamy.sk/clanok/slnecne-ziarenie-svetlo-a-teplo

https://ugc.berkeley.edu/background-content/reflection-absorption-sunlight/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Atóm

https://lekar.sk/clanok/vplyva-na-nas-elektromagneticke-ziarenie

https://www.prespanok.sk/blog/spravne-pravidla-spankovej-hygieny/

A World of Viruses | Harvard Museums of Science & Culture

1000 ľadových spŕch alebo 3 roky otužovania (1. časť) - KAZUE

Healthy Plant Based Food To Eat Every Week For Best Nutrition

Askscientist: When will people reach the centre of the Earth? | Science in  Poland

Slnečné hodiny – Wikipédia

https://feng-shui.lovetoknow.com/Ying_Yang_Meaning

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zzm.sk%2Fkrizova-cesta%2F&psig=AOvVaw2CsVrHqQpMepvM9aYJ74PV&ust=1673177425451000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjhxqFwoTCLjooeyttfwCFQAAAAAdAAAAABAD

Atom diagram Vectors & Illustrations for Free Download | Freepik

https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetické_žiarenie

https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-3/13.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedomie

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngegg.com%2Fen%2Fpng-bsuii&psig=AOvVaw3BwQ_IxT_M6REgB--7frTq&ust=1690269022497000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjhxqFwoTCJDPvvrkpoADFQAAAAAdAAAAABAA

https://physics.aps.org/articles/v15/s50

The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties

by Paul Collie

Čínska štúdia, T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II

Osho EMÓCIE

Výživa pro fitness a kulturistiku (Ivan Mach, Jiří Borkovec)

Telo ako posilňovňa (Mark Lauren, Joshua Clark

Čo je život (PAUL NURSE) 

 

č. SK0069

Bratislava, 

Slovenská republika.