Dane v USA

Jedným z veľmi dôležitých motívov pre podnikanie v USA je výhodný daňový systém. V USA sa platia federálne dane z príjmu, tu je ale treba rozlišovať, či platíte daň z príjmu fyzických osôb alebo platíte daň z príjmu právnických osôb, ktorá sa vzťahuje na spoločnosti. Taktiež sa platia štátne dane z príjmu a spotrebné dane. Pokiaľ ale nebudete priamo podnikať v USA a nie ste rezidentom USA a pôjde len o založenie spoločnosti prostredníctvom agentúry alebo sprostredkovateľa, máte výhodu v tom, že nebudete v USA ani podávať daňové priznanie a ani platiť dane.

 

Základné typy daní v USA:
 

1. Federálna daň z príjmu

Federálna daň z príjmu je ako daň na úrovni EÚ a sadzba sa pohybuje v rozmedzí 0 - 39,6%. Hovoríme o progresívnej dani, pri ktorej s rastúcimi príjmami rastie aj sadzba dane. Inými slovami, čím vyššie príjmy máte, tým viac budú zdanené. Progresívne daň je typická u dane z príjmov fyzických ako aj právnických osôb.

 

LLC

LLC (Limited Liability Company) neplatí daň na úrovni spoločnosti vôbec, iba na úrovni spoločníkov, teda iba raz. Na úrovni spoločníkov sa podáva daň z príjmov fyzickej osoby, kde sa zahrnie aj strata alebo zisk, ktorý dosiahla LLC spoločnosť ako príjem z podnikania. Ak má LLC konateľov alebo zamestnancov, ktorí sa trvalejšie zdržiavajú v USA alebo ak spoločnosť má v USA kancelárie alebo sklady, tak spoločníci takej spoločnosti musia podať daňové priznanie v USA. Vo chvíli, kedy LLC spoločnosť začne na území USA podnikať prostredníctvom zamestnancov alebo kancelárií, jej majiteľom vznikne “stála prevádzkareň” alebo “skutočné miesto vedenia” v USA a tým jej vznikne aj povinnosť zdaniť v USA príjmy získané vďaka zamestnancom, kanceláriám a iným aktivitám v USA. Ak spoločnosť nemá konateľov, zamestnancov, sklady ani kancelárie v USA, teda podniká mimo USA, tak spoločníci musia podať daňové priznanie za príjmy spoločnosti iba ak sú spoločníci občania USA alebo ak sa dlhodobejšie zdržiavajú v USA. Ak spoločníci podávajú daňové priznanie v USA, tak si zvyčajne môžu uplatniť nezdaniteľné minimum do cca 12 000 USD.

 

Daňové pásma a sadzby federálnej dane pre daň z príjmov fyzických osôb, teda v tomto prípade spoločníkov LLC sú nasledovné :

Daňové pásmo pre fyzické osoby Daňové pásmo pre manželov Sadzba federálnej dane

Základ dane

0 $ - 8.925 $

Základ dane

0 $ - 17.850 $

10 %
8.926 $ - 36.250 $ 17.851 $ - 72.500 $ 15 %
36.251 $ - 87.850 $ 72.501 $ - 146.400 $ 25 %
87.851 $ - 183.250 $ 146.401 $ - 223.050 $ 28 %
183.251 $ - 398.350 $ 223.051 $ - 398.350 $ 33 %
398.351 $ - 400.000 $ 398.351 $ - 450.000 $ 35 %
od 400.001 $ od 450.001 $ 39.6 %

 

  • Ako vidíte, federálny daňový systém podporuje rodinné podnikanie, pretože ak podávajú manželia daňové priznanie spolu, výška daňových pásiem sa približne zdvojnásobí.

 

Ak by sa spoločníci zdržiavali v USA, pri spoločnosti LLC musia okrem toho platiť aj odvody, ktoré sú v USA okolo 15% z čistého príjmu až po všetkých nákladoch (nie z hrubého príjmu) – tzv self-employment tax – social security a medicare.

 

Inc.

Inc. musí vždy podávať daňové priznanie v USA (ale aj z tohto pravidla existujú výnimky). Pri Inc. platíte dane na úrovni spoločnosti a potom, keď ich chcete vyplatiť von pre spoločníkov, tak platíte ešte aj daň z dividend.

 

Daňové pásma a sadzby federálnej dane pre daň z príjmov právnických osôb, teda v tomto prípade INC sú nasledovné:

Základ dane od Základ dane do Výška a sadzba dane
0 $ 50.000 $ 15 %
50.000 $ 75.000 $ 7.500 + 25 % zo sumy nad 50.000 $
75.000 $ 100.000 $ 13.750 + 34 % zo sumy nad 75.000 $
100.000 $ 335.000 $ 22.250 + 39 % zo sumy nad 100.000 $
335.000 $ 10.000.000 $ 113.900 + 34 % zo sumy nad 335.000 $
10.000.000 $ 15.000.000 $ 3.400.000 + 35 % zo sumy nad 10.000 $
15.000.000 $ 18.333.333 $ 5.150.000 + 38% zo sumy nad 15.000.000 $
18.333.333 $ - 35 %


Federálnu daň z príjmov musia platiť všetky firmy v USA, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založené v Delaware na Floride alebo inom výhodnom štáte. Okrem toho väčšina jednotlivých štátov v USA, napr. New York, Kalifornia, Texas, vyžaduje aj platenie štátnej dane vo výške okolo 8 - 9% a obecnej/mestskej dane okolo 1 - 2%. Na druhej úrovni okrem toho následne dochádza k zdaneniu Inc., keď firma zisky vyplatí vo forme dividend. V tomto druhom kroku sú zdanené aj dividendy na úrovni spoločníkov a to sadzbou zvyčajne 15% (rezidenti USA alebo EU) alebo 30% (do offshore). Spoločnosť Inc. sa musí registrovať na daňových úradoch v USA a v jednotlivých štátoch USA, kde vykonáva činnosť a odviesť daň zo zisku, ktorý dosiahla prostredníctvom pravidelnejších alebo trvalejších činností v danom štáte, resp. krajine. Ak potrebujete služby prípravy daňového priznania, tak nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

 

 

2. Štátne dane z príjmu

Štátne dane sa v rôznych štátoch líšia. Sadzba sa pohybuje od 0 - 10%. Napríklad v Kalifornii je to 8,84%. Avšak platí sa len z príjmov získaných vďaka zamestnancom, kanceláriám a iným aktivitám v Kalifornii. Obvykle sa táto daň platí v štáte, v ktorom má spoločnosť zamestnancov a kancelárie a nie v tom, v ktorom bola založená. Ak je napríklad spoločnosť založená v štáte Delaware, svojich zákazníkov má na Floride, ale kancelárie a zamestnancov v štáte Kalifornia, tak musí platiť štátne dane v Kalifornii. V prípade, že má spoločnosť kancelárie aj v štáte New York, musí svoje príjmy rozdeliť na dve časti – na príjmy dosiahnuté vďaka zamestnancom a kanceláriám v Kalifornii a príjmy dosiahnuté vďaka kanceláriám v štáte New York. Potom tieto príjmy zdaní sadzbami jednotlivých štátov a každému z nich odvedie príslušnú časť dane. V niektorých štátoch, ako sú napríklad Aljaška, Texas, či Florida, sa táto daň neplatí vôbec.

 

 

3. Sales tax

Salex tax, čiže DPH alebo spotrebná daň, je v každom štáte iná. Obvykle sa pohybuje v rozpätí 5 až 10%, v niektorých štátoch však nie je vôbec. Jej výška sa určuje podľa miesta pobytu alebo sídla zákazníka a nie podľa sídla spoločnosti. Čiže, ak je zákazník z Floridy, treba od neho vybrať sales tax štátu Florida, a to aj napriek tomu, že spoločnosť bola založená v Delaware a kancelárie má v Kalifornii. V USA sa nedajú robiť odpočty lebo sa účtuje iba u spotrebiteľa a účtuje sa zvyčajne iba na tovary.

 

 

4. Franchise

Franchise poplatok je forma ročného správneho poplatku. Jeho výšku si určuje každý štát individuálne. Napríklad v štáte Delaware je jeho výška $ 300, v štáte Kalifornia až $ 800. Ak máte založenú spoločnosť v Delaware, nemusíte zakladať ďalšiu v Kalifornii, ani tam platiť franchise poplatok. Ale ak si v Kalifornii otvoríte kanceláriu a Vaši zamestnanci sa tam budú trvalo zdržiavať, budete musieť Delawarské LLC nahlásiť v Kalifornii ako cudziu spoločnosť a platiť tento poplatok aj tam.