Európske právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • poradenstvo a konzultácie vo všetkých oblastiach európskeho práva (najmä právna úprava jednotného trhu EÚ, hospodárskej súťaže, sociálny systém atď.)

  • zastupovanie v súdnom konaní

  • vypracovanie a podávanie žalôb v prípade riešenia a náhrady škody v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych smerníc do vnútroštátneho práva atď.

  • príprava a vyhotovenie všetkých typov formulárov a dokumentov a komplexné právne poradenstvo v styku s orgánmi Európskej Únie a členských štátov Európskej Únie

  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.