Konkurz a reštrukturalizácia

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne konzultácie v oblasti konkurzného práva

  • príprava, vyhotovenie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie

  • zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní

  • reprezentovanie v konaní o osobnom bankrote

  • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, ich zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní (vrátane ich zastupovania na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore).