Obchodné právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • pomoc a konzultácie pri zakladaní obchodných spoločností (korporácie)

  • pomoc pri vykonávaní zmien v obchodných spoločnostiach (zmena obchodného mena, sídla, konateľov, predmetov činnosti, zníženie a zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, vzťahy medzi spoločníkmi, likvidácia a výmaz obchodných spoločností z obchodného registra)

  • vykonanie právneho auditu (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach

  • vymoženie Vašich pohľadávok

  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní vrátane zastupovania v konaní pred obchodným registrom a v konkurznom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.

  • príprava a vyhotovenie všetkých typov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty

  • právne konzultácie v oblasti Vašich obchodných vzťahoch