Pracovné právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • poskytovanie právnych rád v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov i zamestnancov

  • vyhotovenie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.

  • zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi

  • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce

  • poradenstvo pri získavaní potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov – cudzincov

  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov