Pracovné úrazy

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • poskytovanie právnych konzultácií v oblasti pracovných úrazov, smrteľných pracovných úrazov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • zastupovanie pri vymáhaní nárokov, práv a povinností vyplývajúcich z pracovných úrazov a smrteľných pracovných úrazov

  • reprezentovanie v konaní pred inšpektorátom práce, v konaní pred súdom, v trestnom konaní a v konaní pred ďalšími štátnymi orgánmi

  • analyzovanie, posudzovanie a prípravu interných dokumentov pre spoločnosti ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, atď.