Prevody nehnuteľností

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva

  • konzultácie pri prevode poľnohospodárskej pôdy

  • prípravu a vypracovanie podkladov pre prevod Vašich nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva)

  • kontrola a revízia už existujúcich zmlúv so zámerom zabezpečenia právnej istoty

  • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností spolu so zastupovaním v katastrálnom konaní

  • poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.