Startupy

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne konzultácie pri voľbe správnej právnej formy zakladajúcej spoločnosti s ohľadom na charakter plánovanej podnikateľskej činnosti

  • poradenstvo v súvislosti so zakladaním obchodnej spoločnosti, družstva, príp. pobočky zahraničnej spoločnosti

  • komunikácia so štátnymi orgánmi pri zakladaní spoločnosti/pobočky

  • príprava interných právnych podkladov, dokumentov, smerníc, organizačných štruktúr, návrhy optimálnych riešení

  • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vecnými právami (nájomné vzťahy, vecné bremená), zmluvnej dokumentácie s klientmi developerských projektov (zmluva o dielo, kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, a pod.)