Verejné obstarávanie

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne konzultácie v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov i pre uchádzačov/dodávateľov

  • analýza procesov verejného obstarávania

  • pomoc pri výbere najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania

  • príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a vyhotovenie súťažných podkladov

  • právne posúdenie a zhodnotenie nastavených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ako i posúdenie kritérií na hodnotenie ponúk zadaných verejným obstarávateľom

  • podávanie vysvetlení súťažných podkladov a odpovedí na žiadosti o nápravu

  • príprava a formátovanie kompletného obsahu ponuky uchádzača a zabezpečenie pokladov, ktoré tvoria súčasť ponuky uchádzača, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní – žiadosti pre štátne inštitúcie, čestné prehlásenie, referenčné listy, a pod.

  • vypracovanie podkladov pri revíznych postupoch - žiadosť o nápravu, námietky, podnety

  • zastúpenie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.