A személyes adatok átadásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A FITBOOK s.r.o., Társaság, székhelye: Dunajská 8, Bratislava - Staré Mesto 811 08, Cég statisztikai számjele: 47 999 390, bejegyezve a Bratislava I. kerületi Járási Bíróság által vezetett Cégjegyzék Sro részében,  108482/B betétszám alatt, A cég képviselője: Győri Dominik - ügyvezető, elérhetőségi adatok: e-mail cím: reception@fitbooklaw.com, telefonszám: +421 905 487 618 (a továbbiakban: „üzemeltető“) tájékoztatja az érintett személyt a tájékoztatási kötelességek teljesítéséről az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”) szóló jogszabály szerint és a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: „SzAV“) szóló 18/2018 sz. szlovák törvény 19. §-a szerint.

 

Az érintett személy a SzAV törvény 19. § 2. bekezdés e) pontja értelmében az alábbiakban feltüntetett célból köteles megadni a személyes adatait, ellenkező esetben nem köthető meg a szerződés, amely iránt az érintett személy érdeklődött.

 

 1. Az üzemeltető azonosító adatai és elérhetősége:

Üzemeltető:

Cégnév: FITBOOK, s.r.o.

Székhelye: Dunajská 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Cég statisztikai számjele: 47 999 390

Cég jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság

Cégbejegyzés: A Bratislava I. kerületi Járási Bíróság által vezetett Cégjegyzék Sro részében,   108482/B betétszám alatt.

Képviselője: Dominik Győri - ügyvezető

Elérhetőségi adatok: email reception@fitbooklaw.com, telefonszám +421 905 487 618

 

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja és a személyes adatok kezelésének jogalapja:

Célszerződés megkötése és a szerződés megkötése előtti viszonyok szabályozása

 

Jogalap:

A Rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja és a szlovák adatvédelmi törvény 13. § 1. bekezdés b) pontja: a személyes adatok kezelése elengedhetetlen feltétele azon szerződés teljesítésének, amelynek szerződő fele az érintett személy, vagy az érintett személy kérelme alapján, a szerződés megkötése előtt végzett intézkedésnek,

 

A Rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja és a szlovák adatvédelmi törvény 13. § 1. bekezdés c) pontja: a személyes adatok feldolgozása külön jogszabály szerint kötelező - az üzemeltető külön előírások értelmében köteles átadni az állami hatóságoknak az érintett személy személyes adatait.

 

Az üzemeltető ezennel tájékoztatja az ügyfelet, mint érintett személyt arról, hogy a szerződéskötés folyamán az érintett személy személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezeli, mivel a személyes adatoknak a kezelését az üzemeltető a szerződés megkötése előtti viszonyok keretében végzi és a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges a szerződés megkötéséhez, és az üzemeltető ezen felül külön előírások érelmében köteles az érintett személy személyes adatait továbbítani az állami szerveknek.

 

 1. Az átvevő azonosítását vagy az átvevő kategóriáját, ha az rendelkezésre áll

 

Az átvevők, illetve az átvevők kategóriái, akik a személyes adatokat kezelik, a következők:

 

Fuvarozást folytató vállalatok és állami intézmények, az üzemeltetői kötelességek teljesítése céljából:

 

adóhatóság, cégbíróság, vállalkozási hivatal, állami és kormányzati ellenőrzési és felügyeleti szervek (pl. Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Adatvédelmi Hivatal), végrehajtó, bíróság, bűnüldöző szervek, stb.

 

 1. A személyes adatok megőrzési ideje

 

A személyes adatok megőrzési ideje: meghatározott időtartamra - a törvények által meghatározott, a megkötött szerződésből eredő jogok és kötelességek gyakorlásához szükséges idő, illetve az az idő amikor már a jogok és kötelességek nem gyakorolhatók a törvény által meghatározott elévülési időben; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzése kizárólag archiválás céljára, tudományos célra, történelmi kutatás, vagy statisztikai célokra lehetséges, külön jogszabály alapján.

 

 1. Az érintett személy jogai

 

Az érintett személynek jogában áll:

 

 • Kérni az őt érintő személyes adatokhoz való hozzáférést,

Érintett személyként Önnek jogában áll kérni tőlünk azon személyes adatainak a listáját, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsátott és az arról szóló információkat, amelyek szerint az Ön személyes adatait kezeljük.

 

 • a személyes adatainak a módosítása,

Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek segítségével megőrizhetjük az Ön pontos, teljes és aktuális személyes adatait. Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk tárolt személyes adatai nem pontosak, nem teljesek és szükség van a frissítésükre, kérem, tájékoztasson minket róla.,

 

 • a személyes adatok törlésére

Ön, mint érintett személy kérheti tőlünk személyes adatainak a törlését abban az esetben, ha teljesültek a törlésnek a törvény által meghatározott okai, pl., ha az adatkezelés célja befejeződött.

 

 • a személyes adatok kezelése korlátozására,

Ön, mint érintett személy, a törvényes feltételek teljesítése közben kérheti tőlünk, hogy fejezzük be az Ön személyes adatainak a felhasználását, pl. olyan esetben, ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontatlanok, stb.

 

 • kifogást emelni a személyes adatok kezelése ügyében,

Önnek, mint érintett személynek jogában áll kifogásolni a személyes adatainak a kezelését abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy a személyes adatainak a kezelésére nincs jogalapunk; pl. ha a személyes adatok kezelésénél a mi jogosult érdekeink nem múlják felül az érintett személy jogait vagy érdekeit.

 

 • a személyes adatok továbbítása,

Önnek, mint érintett személynek bizonyos körülmények mellett jogában áll kérni tőlünk az Ön által részünkre átadott személyes adatainak a továbbítását.  Ez a továbbításra vonatkozó jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön a jóváhagyása alapján a részünkre átadott, vagy azokra amelyeket olyan szerződés alapján adott át amelyben Ön a szerződő felek egyike.

 

 • a hozzájárulása visszavonására,

Önnek, mint érintett személynek bármikor jogában áll a hozzájárulásának a visszavonása olyan esetekben, ahol az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük.

 

 • indítvány benyújtására eljárás megkezdésére, illetve panaszt emelni a felügyeleti szervnél

Önnek, mint érintett személynek a Szlovák Köztársaság területén jogában áll javaslatot tenni, illetve panaszt emelni a Személyes Adatok Védelme Hivatalában. A hivatal címe: https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszáma: +421 /2/ 3231 3214; E-mail címe: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Az érintett személy bármikor kérheti a fentiekben feltüntetett jogainak a betartását, éspedig az reception@fitbooklaw.com e-mail címen, a +421 905 487 618 telefonszámon, vagy írásban, a Dunajská 8, 811 01 Bratislava postacímre küldve. Az üzemeltető az érintett személynek a fentiekben feltüntetett jogokkal kapcsolatos kérelmének köteles eleget tenni a törvény által megszabott határidőben.