Obchodné spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) je na Slovensku najrozšírenejšou obchodnou spoločnosťou z dôvodu množstva výhod, ktoré daná právna forma podnikania umožňuje. 

 

Základné znaky spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

  • povinne vytvára základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur (od januára 2016 už nie je potrebné vložiť základné imanie na účet v banke, ale postačuje iba písomné vyhlásenie správcu vkladu),

  • základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov, minimálna hodnota vkladu jedného spoločníka je 750 eur (súčet vkladov spoločníkov musí byť spolu vo výške základného imania, teda minimálne v súčte 5 000 eur; vklady nie je potrebné vkladať na bankový účet pred zápisom do obchodného registra),

  • vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nie je oprávnený žiadať vrátenie vkladu (môže však disponovať so svojím obchodným podielom, na ktorý sa pretransformoval po vzniku spoločnosti jeho vklad),

  • pohľadávky veriteľov spoločnosti sa môžu uspokojovať len z majetku spoločnosti,

  • spoločníci s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene, a to do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (čo v prípade splatenia celého vkladu znamená, že spoločníci za záväzky spoločnosti viac neručia),

  • môže ju založiť aj jedna osoba, maximálny počet spoločníkov je 50,

  • spoločníkmi a zakladateľmi môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby,

  • zakladatelia (spoločníci) spoločnosti nesmú mať daňové nedoplatky,

  • konateľ spoločnosti musí okrem iného spĺňať požiadavku bezúhonnosti,

  • s účinnosťou od 1.1.2018 sa zrušuje daňová licencia pre s.r.o. (nové s.r.o., zapísané do obchodného registra v priebehu roka 2017, neplatia daňovú licenciu už ani za rok 2017).