Medzinárodné právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva s medzinárodným prvkom (úprava pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva s cezhraničným prvkom, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov s cezhraničným prvkom atď.), medzinárodného práva občianskeho, pozemkového atď.

  • príprava a vyhotovenie vybraných typov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom

  • kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom dosiahnutia právnej istoty

  • zastupovanie v súdnom konaní, ktoré sa spravuje aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami

  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.