Občianske právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • právne poradenstvo a konzultácie vo všetkých oblastiach občianskeho práva (vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory, záväzkové právo – všetky formy zmlúv obsiahnutých v Občianskom zákonníku: kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vyporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve atď.)

  • vymáhanie Vašich pohľadávok

  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní

  • zastupovanie v dedičskom konaní, vrátane vypracovania a podávania žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.

  • príprava a vyhotovenie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev

  • kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty