Zdravotnícke právo

Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie a zahŕňa:

  • pomoc a poradenstvo pri získavaní licencií na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (privátne ambulancie, samostatní lekári, medicínske centrá,...)

  • zakladanie ambulancií

  • poskytovanie právnych konzultácií pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení

  • príprava zmluvnej agendy pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení (príprava potrebnej dokumentácie, ako napr. zmlúv s dodávateľmi klinického materiálu)

  • analyzovanie, príprava, vyhotovenie a revízia písomných dokumentov k riadiacej a rozhodovacej činnosti zdravotníckych zariadení, vnútorných organizačných predpisov

  • príprava pracovných zmlúv medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami

  • poradenstvo pri riešení zodpovednosti v oblasti zdravotníctva (práva a povinnosti zdravotníckych zariadení a ich pracovníkov, dôsledky porušenia povinnosti v zdravotníckeho zariadenia)

  • procesné zastupovanie pred súdmi a pred orgánmi štátnej správy - najmä Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou